IBPP2/4512-762/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie preferencyjnej stawki 8% podatku dla usług opisanych we wniosku.
IBPP2/4512-762/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. stawka preferencyjna
 3. usługi
 4. ścieki
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2015r. (data wpływu 26 sierpnia 2015r.), uzupełnionym pismem z 30 października 2015r. (data wpływu 5 listopada 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz usług związanych z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz usług związanych z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 października 2015r. (data wpływu 5 listopada 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 października 2015r. znak: IBPP2/4512-762/15/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w piśmie z 30 października 2015r.):

Wnioskodawca działa jako firma świadcząca usługi w zakresie czyszczenia, udrażniania i utrzymywania drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych a także rurociągów technologicznych. Firma zajmuje się również czyszczeniem wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów substancji ropopochodnych. W zakresie usług wykonywanych przez firmę znajduje się również monitoring kanalizacji wraz z wykonywaniem raportów. Wnioskodawca świadczy usługi na podstawie wygranych przetargów oraz umów podpisanych z zakładami przemysłowymi oraz usługowymi. Wnioskodawca posiada specjalistyczny sprzęt do wykonywania wyżej wymienionych usług tj. samochody specjalne ssąco-płuczące do czyszczenia kanalizacji i transportu odpadów, a także urządzenie do badania szczelności. Utrzymywanie stałej drożności instalacji sanitarnej i deszczowej rurociągów technologicznych oraz czyszczenie i udrażnianie wykonywane jest przy pomocy pojazdów asenizacyjnych.

Wnioskodawca świadczy takie usługi jak:

 • czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przemysłowej i technologicznej (PKWiU 37.00.1);
 • udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych (PKWiU 37.00.1);
 • czyszczenie urządzeń typu: studnie, kratki ściekowe (wpusty deszczowe z kanalikami, pompownie ścieków (PKWiU 37.00.1);
 • urządzenia podczyszczające wody osadowe, separatorów tłuszczy wraz z odbiorem (PKWiU 37.00.1)) i utylizacja odpadu (PKWiU 38.21.2);
 • czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem (PKWiU 37.00.1) i utylizacją odpadu (PKWiU 38.21.2);
 • czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków (PKWiU 37.00.1);
 • czyszczenie piaskowników, zbiorników retencyjnych wraz z odbiorem (PKWiU 37.00.1) i utylizacją odpadu (PKWiU 38.21.2);
 • monitoring kanalizacji wraz z wykonaniem raportów (PKWiU 37.00.1).

Wnioskodawca nie występował indywidualnie do Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie przyporządkowania usług do właściwego grupowania PKWiU, jednak w przyporządkowaniu świadczonych przez niego usług do odpowiedniego grupowania pomógł mu pracownik Urzędu Statystycznego w Chrzanowie, z którym telefonicznie skonsultował swoje propozycje przyporządkowania usług do odpowiedniego grupowania PKWiU. Pracownik jest zgodny, co do symboli przyporządkowanych przez Wnioskodawcę dla poszczególnych usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 30 października 2015r.):

Czy dla wyżej wymienionych usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 37.00.1 oraz PKWiU 38.21.2 zwanych dalej „usługi związane ze ściekami” oraz „usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne” prawidłowe jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 30 października 2015r.):

Powołując się na Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), którą stosuje się od dnia 1 stycznia 2011r. dla potrzeb podatku od towarów i usług, według art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83 , art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 129 ust. 1.

Przy czym zgodnie z art. 146a pkt 1 wyżej wymienionej ustawy stawka ta w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f wynosi co do zasady 23%.

Jednak zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług jak i przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Na mocy art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Powołując się na załącznik nr 3 do ustawy zawierający „wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT 7% (a w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016r. – 8%), Wnioskodawca uważa, iż prawidłowe jest zastosowanie dla świadczonych przez jego firmę usług preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 37.00.1 „usługi związane ze ściekami” znajdują się w wykazie towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT 7%, pod pozycją 142 ex 37 „usługi związane z odprowadzaniem ścieków”. Zdaniem Wnioskodawcy dla tego typu usług powinien zastosować preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8%.

Świadczone przez firmę Wnioskodawcy usługi związane z utylizacją odpadów, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 38.21.2 usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne” również znajdują się w wykazie towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT 7% (a w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%) pod pozycją 149 – 38.21.2 „usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne”, Wnioskodawca uważa, iż dla tego typu usług świadczonych przez jego firmę zastosowanie preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8% będzie prawidłowe.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno dla mieszczących się w grupowaniu PKWiU 37.00.1 – „usługi związane ze ściekami”, jak i usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 38.21.2 – „usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono:

 • w poz. 142 – sklasyfikowane w PKWiU ex 37 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
 • w poz. 149 – sklasyfikowane w PKWiU 38.21.2 – Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne.

Według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się:

 • 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,
 • 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie czyszczenia, udrażniania i utrzymania drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych a także rurociągów technologicznych. Firma zajmuje się również czyszczeniem wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów substancji ropopochodnych. W zakresie usług wykonywanych przez firmę znajduje się również monitoring kanalizacji wraz z wykonywaniem raportów.

Wnioskodawca świadczy takie usługi jak:

 • czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przemysłowej i technologicznej (PKWiU 37.00.1);
 • udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych (PKWiU 37.00.1);
 • czyszczenie urządzeń typu: studnie, kratki ściekowe (wpusty deszczowe z kanalikami, pompownie ścieków (PKWiU 37.00.1);
 • urządzenia podczyszczające wody osadowe, separatorów tłuszczy wraz z odbiorem (PKWiU 37.00.1)) i utylizacja odpadu (PKWiU 38.21.2);
 • czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem (PKWiU 37.00.1) i utylizacją odpadu (PKWiU 38.21.2);
 • czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków (PKWiU 37.00.1);
 • czyszczenie piaskowników, zbiorników retencyjnych wraz z odbiorem (PKWiU 37.00.1) i utylizacją odpadu (PKWiU 38.21.2);
 • monitoring kanalizacji wraz z wykonaniem raportów (PKWiU 37.00.1).

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że świadczenie przedmiotowych usług, o których mowa we wniosku sklasyfikowanych, jak wskazał Wnioskodawca, w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako:

 • 37.00.1 - usługi związane ze ściekami,
 • 38.21.2 – usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne,

podlega opodatkowaniu preferencyjną, 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 usług w związku z art. 146a pkt 2 ustawy jako wymienione w poz. 142 i 149 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy wyjaśnić, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania towarów i usług, do właściwego grupowania statystycznego, spoczywa wyłącznie na zainteresowanym. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania ww. wyrobu, Wnioskodawca może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. Tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towaru wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Ryzyko błędnego sklasyfikowania towaru lub usługi ponosi wyłącznie Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto nadmienia się, że w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisu zdarzenia przyszłego, w szczególności błędnego wskazania symbolu PKWiU dla świadczonych usług, lub zmiany stanu prawnego, niniejsza interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.