IBPP2/4512-744/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.
IBPP2/4512-744/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. klub sportowy
 2. usługi
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2015r. (data wpływu 18 sierpnia 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”, „Klub”, „Spółka”) jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857, ze zm.; dalej: ustawa o sporcie). Wnioskodawca działa na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, w szczególności prowadzi szkolenie dzieci w zakresie nabywania i doskonalenia umiejętności gry w piłkę nożną. Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT od 24 kwietnia 2013r.

Szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach szkółki piłkarskiej, przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających wykształcenie zarówno w zakresie wychowania fizycznego jak i pedagogiczne. Prowadzone przez Klub działania sprzyjają więc nie tylko rozwojowi fizycznemu dziecka, ale również mają na celu jego wychowywanie oraz kształtowanie właściwych postaw. Wnioskodawca organizuje coroczne szkolenia dla trenerów, w tym także szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Wnioskodawca prowadzi w obecnej chwili dwie szkółki piłkarskie - w (...). Spółka na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych wynajmuje boiska i sale gimnastyczne. Przekazuje ponadto w nieodpłatne używanie uczestnikom zajęć wyposażenie niezbędne do uprawniania sportu, między innymi piłki, bramki, koszulki, oraz różnego rodzaju pomoce treningowe.

Klub organizuje całoroczne zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży wieku od 5 do 12 lat na wszystkich poziomach umiejętności.

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności piłkarskich z zakresu techniki i taktyki gry w piłkę nożną. Podczas treningów dzieciom przekazywane są także podstawowe informacje na temat otoczenia piłkarskiego, zasad i przepisów obowiązujących w piłce nożnej, bezpieczeństwa, higieny, diety oraz podstawowych pojęć z zakresu techniki i taktyki.

W ramach prowadzonej działalności Klub organizuje również w okresach wolnych od nauki odpłatne wyjazdy - obozy piłkarskie, z których całkowity ewentualny zysk przeznaczany jest na dalsze rozwijanie szkółek piłkarskich i pokrywanie kosztów działalności sportowo-edukacyjnej. Do tej pory Klub zorganizował jeden taki obóz szkoleniowy. W celu podnoszenia umiejętności taktyczno-taktycznych oraz technicznych organizowanie obozów sportowych jest działaniem koniecznym ponieważ organizacja takich wyjazdów sprzyja podnoszeniu kwalifikacji sportowych, pozwala w szerszym zakresie poszerzać umiejętności gry w piłkę oraz spędzać większą ilość czasu w doskonaleniu umiejętności.

Klub działa na rzecz ostatecznych beneficjentów usług - uczestników obozów piłkarskich. Poszczególne usługi nabywane są od innych podmiotów w celu zorganizowania i realizacji obozów piłkarskich bezpośrednio na rzecz ich uczestników - dzieci i młodzieży. Obozy organizowane są wyłącznie w celu sportowym i edukacji sportowej. W planie zajęć przewidziane są treningi oraz zajęcia o charakterze teoretycznym, podczas których dzieci i młodzież zaznajamiani są z historią sportu, zasadami zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia itp. Koszty związane z wyjazdami dzieci i młodzieży na wyjazdy ponoszone są przez rodziców/opiekunów prawnych uczestników obozów piłkarskich. Wszystkie usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach jego przedmiotu działalności świadczone są dla dzieci i młodzieży uczestniczących w treningach gry w piłkę nożną. Działalność klubu finansowana jest przez rodziców i opiekunów z miesięcznych składek na szkolenie dzieci. Środki pochodzące ze składek przeznaczane są na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowych, na świadczenie usług związanych ze sportem, tj. nabywaniem umiejętności gry w piłkę i doskonaleniu ich. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, jej działalność nie prowadzi do uzyskania przez jej wspólników dywidendy, natomiast cały dochód przeznacza na działalność związaną z prowadzeniem klubu sportowego (co wynika wprost z § 5 Umowy Spółki), a więc na działalność w zakresie rozwoju i upowszechnienia sportu wśród dzieci i młodzieży.

Należy również wskazać, że Spółka w obecnej chwili nie świadczy usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych (nie posiada własnych obiektów) za odpłatnością.

Przedmiotem działalności Spółki sąm.in :

 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - działalność przeważająca,
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
 • 93.12.Z - Działalność klubów sportowych,
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 96.09.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.) zwolnione od podatku VAT są usługi polegające na organizowaniu zajęć sportowych - treningów piłkarskich oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej Spółki...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez Spółkę usługi, które polegają na organizowaniu zajęć sportowych - treningów piłkarskich oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej Spółki są zwolnione od podatku VAT w świetle art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.; dalej: „ustawa o VAT”).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Od powyższej zasady ustawodawca ustanowił szereg wyjątków. Jednym z nich jest określone w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT zwolnienie od podatku usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczonych przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

-z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Z treści w art. 43 ust. 17 ustawy o VAT wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 32, nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia.

Następnie, zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W świetle powyższego Wnioskodawca zauważa, iż zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, że ze zwolnienia może korzystać m.in. podmiot będący klubem sportowym, których działalność regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, ze zm.; dalej: „ustawa o sporcie”).

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Natomiast art. 3 Ustawy o sporcie przewiduje, że działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego (ust. 1). Klub sportowy działa jako osoba prawna (ust. 2). Osobą prawną jest zaś m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialności utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000r., poz. 1037, ze zm.). Zdaniem Wnioskodawcy nie ma przeszkód, aby działalność sportowa prowadzona była przez klub sportowy działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wnioskodawca spełnia w/w kryterium podmiotowe niezbędnych do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z § 5 ust. 1 umowy spółki, Wnioskodawca jest klubem sportowym działającym w szczególności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Wnioskodawca podkreśla również, że zwolnienie wprowadzone w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, wynikające również z art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 ze zm.), ma charakter zwolnienia mieszanego, przedmiotowo-podmiotowego.

W ocenie Wnioskodawcy, spełnia on nie tylko kryteria podmiotowe, ale także przedmiotowe zwolnienia.

Celem wynikającym z § 5 Umowy Spółki jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Jest on realizowany poprzez prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej wśród dzieci. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi są w pełni związane ze sportem - piłką nożną i konieczne do jego organizowania i uprawiania. Usługi te stanowią minimum niezbędne dla uprawiania sportu na właściwym poziomie w formie zajęć pozaszkolnych oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży podnoszenia ich umiejętności, a tym samym zainteresowania uprawianym sportem. Spółka swoim działaniem popularyzuje sport, skupia wokół uprawiania piłki nożnej zarówno dzieci, jak i rodziców, trenerów oraz inne osoby, które aktywnie interesują się sportem amatorskim. Spółka świadczy usługi na rzecz dzieci uprawiających sport amatorski oraz organizuje dla nich turnieje, mecze i obozy.

Odnośnie zaś do organizacji obozów piłkarskich - Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży usług odpłatnego zakwaterowania uczestników w trakcie obozów. Forma obozu sportowego wymaga od uczestników wyjazdu w określone miejsce umożliwiające przeprowadzanie treningów na okres kilku - kilkunastu dni, by tam podnosić swoje umiejętności sportowe i poprawiać kondycję fizyczną w drodze uprawnia sportu. Natomiast po stronie Spółki - organizatora obozu - leży obowiązek zapewnienia organizacji obozu, zapewnienia właściwej opieki, zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia zajęć, a także noclegów i dodatkowego wyżywienia. Są to tym samym niezbędne składniki składające się razem na usługę "obozu sportowego".

Spółka, jak już wcześniej wskazano, świadcząc usługi nie jest nastawiona na osiąganie zysków, natomiast cały dochód przeznacza na działalność związaną z prowadzeniem klubu sportowego.

Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Wnioskodawca, pomimo, że osiąga dochód z działalności, przeznacza go w całości na finansowanie tej działalności. Wypracowany dochód nie jest wypłacany wspólnikom w formie dywidend. Należy podkreślić, że wykluczenie prawa wspólników do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego przewiduje wprost § 10 Umowy Spółki.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi polegające na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci w ramach szkółki piłkarskiej prowadzonej przez Spółkę oraz organizowaniu obozów sportowych są zwolnione od podatku VAT.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w Interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2013 roku nr IPTPP1/443-953/12-5/IG oraz w Interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2013 roku nr IPTPP1/443-948/12-5/AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Należy zaznaczyć, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

-z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Przy czym w myśl art. 43 ust. 17 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z kolei stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Wskazać należy, że zastosowanie zwolnienia dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym doznaje pewnych ograniczeń – ze względu na cel tej usługi, jak również status usługodawcy i usługobiorcy. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z tego zwolnienia są podmioty będące klubem sportowym, związkiem sportowym oraz związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Ponadto, świadczone usługi muszą być wykonywane na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Jednocześnie świadczone usługi muszą być ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Niespełnienie chociażby jednej z przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji.

Zgodnie z brzmieniem ustawy, zwolnieniu podlegają usługi „ściśle” związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Przepisy ustawy nie zawierają definicji „ścisłego” związku usług ze sportem lub wychowaniem fizycznym. W pewnym zakresie do kwestii tej odniósł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 października 2008 r. w sprawie C-253/07 Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club przeciwko The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, w którym to wyjaśnił, że świadczenie usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym „może być zwolnione tylko wtedy, gdy są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu, tj. uprawiania sportu lub wychowania fizycznego” (pkt 22). Ponadto TSUE podkreślił, że: „Zwolnienie transakcji należy zatem ustalić w szczególności w zależności od charakteru świadczonych usług oraz ich związku ze sportem lub wychowaniem fizycznym” (pkt 23).

Zauważyć należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego, stowarzyszeń oraz związku stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 715 ze zm.).

Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 i 2 tej ustawy – działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie zawierają również definicji sportu. Zatem w celu ustalenia prawidłowego rozumienia tego pojęcia należy odnieść się do regulacji powołanej wyżej ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 tej ustawy – sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Na podstawie ust. 2 tego artykułu, sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Wnioskodawca działa na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, w szczególności prowadzi szkolenie dzieci w zakresie nabywania i doskonalenia umiejętności gry w piłkę nożną. Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach szkółki piłkarskiej, przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających wykształcenie zarówno w zakresie wychowania fizycznego jak i pedagogiczne. Prowadzone przez Klub działania sprzyjają więc nie tylko rozwojowi fizycznemu dziecka, ale również mają na celu jego wychowywanie oraz kształtowanie właściwych postaw. Wnioskodawca organizuje coroczne szkolenia dla trenerów, w tym także szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Wnioskodawca prowadzi w obecnej chwili dwie szkółki piłkarskie. Spółka na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych wynajmuje boiska i sale gimnastyczne. Przekazuje ponadto w nieodpłatne używanie uczestnikom zajęć wyposażenie niezbędne do uprawniania sportu, między innymi piłki, bramki, koszulki, oraz różnego rodzaju pomoce treningowe. Klub organizuje całoroczne zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży wieku od 5 do 12 lat na wszystkich poziomach umiejętności. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności piłkarskich z zakresu techniki i taktyki gry w piłkę nożną. Podczas treningów dzieciom przekazywane są także podstawowe informacje na temat otoczenia piłkarskiego, zasad i przepisów obowiązujących w piłce nożnej, bezpieczeństwa, higieny, diety oraz podstawowych pojęć z zakresu techniki i taktyki. W ramach prowadzonej działalności Klub organizuje również w okresach wolnych od nauki odpłatne wyjazdy - obozy piłkarskie, z których całkowity ewentualny zysk przeznaczany jest na dalsze rozwijanie szkółek piłkarskich i pokrywanie kosztów działalności sportowo-edukacyjnej. W celu podnoszenia umiejętności taktyczno-taktycznych oraz technicznych organizowanie obozów sportowych jest działaniem koniecznym ponieważ organizacja takich wyjazdów sprzyja podnoszeniu kwalifikacji sportowych, pozwala w szerszym zakresie poszerzać umiejętności gry w piłkę oraz spędzać większą ilość czasu w doskonaleniu umiejętności. Środki pochodzące ze składek przeznaczane są na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowych, na świadczenie usług związanych ze sportem, tj. nabywaniem umiejętności gry w piłkę i doskonaleniu ich. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, jej działalność nie prowadzi do uzyskania przez jej wspólników dywidendy, natomiast cały dochód przeznacza na działalność związaną z prowadzeniem klubu sportowego (co wynika wprost z § 5 Umowy Spółki), a więc na działalność w zakresie rozwoju i upowszechnienia sportu wśród dzieci i młodzieży.

Biorąc pod uwagę przywołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku na mocy wymienionych przepisów mogą korzystać usługi ściśle związane ze sportem świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu jeżeli są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu, świadczący te usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków oraz usługi świadczone są na rzecz osób uprawiających sport, przy czym z niniejszego zwolnienia wyłączone są usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny należy stwierdzić, że z wykładni przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT wynika, iż podatnik, aby móc skorzystać ze zwolnienia w nim przewidzianego, winien spełnić przesłanki o charakterze podmiotowym oraz przedmiotowym.

Należy wyjaśnić, że przesłanka o charakterze podmiotowym jest spełniona wówczas, gdy świadczącym usługę jest podmiot, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku na mocy wymienionych przepisów korzystać mogą jedynie usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe, stowarzyszenia, związki samych stowarzyszeń i związki innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca spełnia przesłankę podmiotową bowiem jest podmiotem wymienionym w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT – tzn. jest klubem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie.

Rozważając natomiast kwestię spełnienia, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, przesłanek o charakterze przedmiotowym należy stwierdzić, że w odniesieniu do świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu zajęć sportowych – treningów piłkarskich przesłanki te są spełnione. Jak wynika z wniosku celem zajęć jest kształtowanie umiejętności piłkarskich z zakresu techniki i taktyki gry w piłkę nożną. Podczas treningów dzieciom przekazywane są także podstawowe informacje na temat otoczenia piłkarskiego, zasad i przepisów obowiązujących w piłce nożnej, bezpieczeństwa, higieny, diety oraz podstawowych pojęć z zakresu techniki i taktyki. Powyższe działania niewątpliwie wpisują się w zakres usług ściśle związanych ze sportem czy też wychowaniem fizycznym.

W tym stanie rzeczy, wobec spełnienia przesłanek podmiotowych jak też przedmiotowych wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, do świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu zajęć sportowych – treningów piłkarskich, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku przewidziane wskazanym wyżej przepisem.

Natomiast w przypadku usług świadczonych przez Wnioskodawcę, będącego klubem sportowym, polegających na organizowaniu zajęć sportowych – obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej Spółki, gdzie, jak wskazano we wniosku, obozy organizowane są wyłącznie w celu sportowym i edukacji sportowej, przy czym w planie zajęć przewidziane są treningi oraz zajęcia o charakterze teoretycznym, podczas których dzieci i młodzież zaznajamiani są z historią sportu, zasadami zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia, itp., zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy w zw. z art. 43 ust. 18 ustawy, o ile faktycznie celem pobytu uczestników obozów sportowych jest wyłącznie aktywność sportowa uprawiana w różnych formach nie stanowiąca wypoczynku i rekreacji.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.