IBPP2/4512-528/16-3/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lipca 2016 r. (data wpływu 8 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0) (pytanie nr 7) -jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miejska M. (dalej Gmina) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej podatek VAT). Gmina jest podmiotem prawa publicznego o charakterze określonym przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina jest niewątpliwie podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, która poza zadaniami właściwymi dla jednostki samorządu terytorialnego jako organu władzy publicznej, realizuje działalność na podstawie umów cywilnoprawnych.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (C-276/14), który poprzedziła uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów (I FPS 1/13), najpóźniej z dniem 01 stycznia 2017 r. musi nastąpić konsolidacja rozliczeń VAT Gminy z jej jednostkami budżetowymi.

Na podstawie przesłanych przez jednostki budżetowe Gminy opisów wykonywanych przez nie usług, podlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z podatku VAT, Urząd Statystyczny w Łodzi umieścił je w następujących grupowaniach PKWiU:

 1. wynajem powierzchni na cele reklamowe, obejmujące udostępnienie na ogrodzeniu miejsca na baner informacyjno - reklamowy przez właściciela tej powierzchni - grupowanie PKWiU 73.11.19.0 „Pozostałe usługi reklamowe”,
 2. sporządzanie i wydawanie uczniom duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,
  prowadzenie stołówki szkolnej w szkole podstawowej, przez personel szkoły dla uczniów i pracowników danej placówki pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością placówki,
  obsługa Ośrodka Koordynacji Oceniania, obejmująca przechowywanie prac egzaminacyjnych, udostępnianie sali do pracy egzaminatorów w czasie oceniania, umożliwienie korzystania z komputera, drukarki, telefonu itp. - grupowanie PKWiU
  85.20.12.0 „Usługi szkół podstawowych z wyłączenie usług szkół podstawowych on-line”,
 3. sprzedaż surowców wtórnych (nakrętek z tworzyw sztucznych, makulatury) uzyskanych ze zbiórki - grupowanie PKWiU 46.77.10.0 „Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu”,
 4. organizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży, obejmujące m.in. zapewnienie wyżywienia, personelu wychowawczego, programu rekreacyjnego, dzienna opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat (prowadzenie żłobka), prowadzenie stołówki przez personel żłobka dla dzieci i pracowników żłobka pod warunkiem że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością żłobka - grupowanie PKWiU 88.91.11.0 „Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi”,
 5. organizowanie obozów, kolonii, zielonych i białych szkół dla dzieci, polegające na zapewnieniu transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, programu edukacyjnego, rekreacyjnego i sportowego, zorganizowaniu opieki wychowawczej oraz innych usług towarzyszących - grupowanie PKWiU 55.20.1 „Usługi obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania”,
 6. sporządzanie i wydawanie uczniom duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, obsługa Ośrodka Koordynacji Oceniania, obejmująca przechowywanie prac egzaminacyjnych, udostępnianie sali do pracy egzaminatorów w czasie oceniania, umożliwienie korzystania z komputera, drukarki, telefonu itp. - grupowanie PKWiU 85.31.12.0 „Usługi gimnazjów, z wyłączeniem usług gimnazjów on-line”,
 7. udostępnienie hali sportowej będącej obiektem sportowym, podmiotom gospodarczym, innym jednostkom organizacyjnym, os. fizycznym na zasadzie wykupienia wstępu np. karnetów, biletów wstępu, uprawniających do korzystania z obiektu zgodnie z jego charakterem, niezależnie czy celem jest uprawianie sportu czy rekreacja, udostępnienie obiektu sportowego (w skład którego wchodzą np.: hala sportowa, sala fitness, pływalnia, sauna, siłownia), na podstawie jednego biletu/karnetu wstępu osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym (np. wykupującym wstęp dla swoich pracowników/członków/uczniów w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu - niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja, czy uprawianie sportu), prowadzenie nauki i doskonalenie pływania dla indywidualnych osób (na podstawie odrębnego biletu wstępu) oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (uczniów szkół publicznych i niepublicznych - w ramach lekcji wychowania fizycznego) - przez instruktorów zatrudnionych w obiekcie sportowym - grupowanie PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związanie z działalnością obiektów sportowych”,
 8. prowadzenie przedszkola publicznego (opieka nad dziećmi także w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie), prowadzenie stołówki przez personel przedszkola dla dzieci i pracowników przedszkola pod warunkiem że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością przedszkola - grupowanie PKWiU 85.10.10.0 „Wychowanie przedszkolne”,
 9. prowadzenie stołówki w szkole podstawowej przez personel placówki, jeżeli posiłki przygotowywane są na odrębne zlecenia dla osób z zewnątrz np. dla podopiecznych MOPS, GOPS, Caritas - grupowanie PKWiU 56.29.20.0 „Usługi stołówkowe”,
 10. organizowanie jednodniowych spotkań integracyjnych dla pracowników szkoły, polegających na zapewnieniu części rozrywkowej oraz wyżywienia poprzez zakup od innego podmiotu - grupowanie PKWiU 93,29.29.0 „Pozostałe usługi związane z rozrywką, gdzie indziej nie sklasyfikowane”,
 11. organizowanie wycieczek dla pracowników szkoły i ich rodzin, z zapewnieniem transportu, wyżywienia, obsługi przewodnika itp. - grupowanie PKWiU 79.12.1 „Usługi świadczone przez organizatorów turystyki”,
 12. sporządzanie i wydawanie uczniom zespołu szkół duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowadzenie stołówki szkolnej w zespole szkół, przez własny personel dla uczniów i pracowników danej placówki pod warunkiem , że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością placówki - grupowanie PKWiU 85.60.10.0 „Usługi wspomagające edukację”,
 13. wynajem, świadczony na podstawie umowy najmu, całości lub części obiektu sportowego na określony czas, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności (np. indywidualnym trenerom sportowym, na działalność handlową, na organizację zajęć z gier zespołowych) oraz osobom fizycznym (np. na organizowanie targów, spotkań integracyjnych, zabaw okolicznościowych), wynajem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji miejsc na umieszczenie reklam - grupowanie PKWiU 68.20.12.0 „Wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych lub dzierżawionych”,
 14. prowadzenie zajęć fitness (np. aerobic, aquaaerobik, pilates) - na podstawie odrębnego biletu wstępu, udostępnienie sauny, solarium (na podstawie odrębnego biletu wstępu) - grupowanie PKWiU 96.04.10.0 „Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej”,
 15. wynajem lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, bez względu na czas trwania najmu oraz na charakter najemcy, niezależnie czy jest to osoba fizyczna, czy podmiot gospodarczy, jeżeli celem wynajmu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - grupowanie PKWiU 68.20.11.0 „Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi”.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 7.

7. Czy usługi opisane w pkt 7, umieszczone w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związanie z działalnością obiektów sportowych” przez Urząd Statystyczny, są zwolnione z podatku VAT, czy opodatkowane, a jeśli opodatkowane to jaką stawką?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 7. Usługi opisane w pkt 7, umieszczone przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związanie z działalnością obiektów sportowych”, są zwolnione z podatku VAT, zgodnie z Dyrektywą 112 art. 132 ust 1 pkt m „świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 7 jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia, przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku, w niektórych przypadkach odwołują się m.in. do grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) zwanej dalej: PKWiU – obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2017 r. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Natomiast w załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), wymienione zostały towary i usługi podlegające opodatkowaniu obniżoną stawką, wynoszącą obecnie 8%.

W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” sklasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0.

Należy zauważyć, że z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wynika, że w sekcji R mieszczą się „Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne”.

W dziale 93 „Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją” mieszczącym się w sekcji R wymienione zostały: 93.1 Usługi związane ze sportem:

 • 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,
 • 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,
 • 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Przez obiekt sportowy należy rozumieć zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych.

Zatem dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0. Stwierdzić należy, że poz. 179 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

Z opisu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Wnioskodawca świadczy usługę udostępnienia hali sportowej będącej obiektem sportowym, podmiotom gospodarczym, innym jednostkom organizacyjnym, os. fizycznym na zasadzie wykupienia wstępu np. karnetów, biletów wstępu, uprawniających do korzystania z obiektu zgodnie z jego charakterem, niezależnie czy celem jest uprawianie sportu czy rekreacja, udostępnienie obiektu sportowego (w skład którego wchodzą np.: hala sportowa, sala fitness, pływalnia, sauna, siłownia), na podstawie jednego biletu/karnetu wstępu osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym (np. wykupującym wstęp dla swoich pracowników/członków/uczniów w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu - niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja, czy uprawianie sportu), oraz usługę polegającą na prowadzeniu nauki i doskonaleniu pływania dla indywidualnych osób (na podstawie odrębnego biletu wstępu) oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (uczniów szkół publicznych i niepublicznych - w ramach lekcji wychowania fizycznego) - przez instruktorów zatrudnionych w obiekcie sportowym - grupowanie PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związanie z działalnością obiektów sportowych”.

Zatem mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powyższe przepisy wskazać należy, że właściwą stawką podatku VAT na ww. usługi świadczone przez Wnioskodawcę sklasyfikowane do grupowania PKWiU 93.11.10.0, jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy, będzie 8%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w kwestii zakreślonej pytaniem oznaczonym we wniosku nr 7 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w wyżej wskazanym zakresie. Kwestie zakreślone pytaniami od 1 do 6 i od 8 do 15 zostaną zawarte w odrębnych rozstrzygnięciach.

Podkreślić jednocześnie należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego, nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego. Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usług będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.