IBPP2/4512-506/16-2/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zastosowanie obniżonej 8% stawki podatku VAT do świadczonych przez Wnioskodawcę usług udostępnienia hali sportowej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, basenu kąpielowego (PKWiU 93.11.10.0) stowarzyszeniom sportowym i innym podmiotom korzystającym z nich zgodnie z ich przeznaczeniem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 maja 2016 r. (data wpływu 5 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 14 września 2016 r. znak: ... (data wpływu 20 września 2016 r.) oraz pismem z 30 września 2016 r. znak: ... (data wpływu 7 października 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT do świadczonych przez Wnioskodawcę usług udostępnienia hali sportowej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, basenu kąpielowego (PKWiU 93.11.10.0) stowarzyszeniom sportowym i innym podmiotom korzystającym z nich zgodnie z ich przeznaczeniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT do świadczonych przez Wnioskodawcę usług udostępnienia hali sportowej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, basenu kąpielowego (PKWiU 93.11.10.0) stowarzyszeniom sportowym i innym podmiotom korzystającym z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 września 2016 r. znak: ... (data wpływu 20 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 września 2016 r. znak: IBPP2/4512-506/16-1/RSz oraz pismem z 30 września 2016 r. znak: ... (data wpływu 7 października 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w B. (zwany dalej Wnioskodawcą lub MOSiR), jest samorządową jednostką budżetową, której podstawowym celem jest realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przeważającą działalnością jest działalność sklasyfikowana według symbolu PKWiU 93.11 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Do realizacji zadań statutowych MOSiR wykorzystuje przekazany majątek gminy, w tym halę sportową, stadion sportowy, basen kąpielowy, spływ kajakowy, dom turysty tramp, kompleks boisk Orlik.

W ramach swojej działalności MOSiR oferuje między innymi udostępnienie:

 1. hali sportowej,
 2. sali gimnastycznej,
 3. sauny,
 4. siłowni,
 5. stadionu sportowego,
 6. basenu kąpielowego.

Wyżej wymienione usługi MOSiR udostępnia klientom na zasadzie rezerwacji (harmonogramu) bądź sprzedaży bieżącej.

Korzystającymi z obiektów sportowych są zarówno osoby fizyczne, stowarzyszenia sportowe, kluby sportowe, grupy zorganizowane jak i podmioty gospodarcze. Wskazani klienci wykorzystują w/w obiekty zgodnie z przeznaczeniem, do których zostały utworzone, niezależnie od tego czy celem jest wstęp rekreacyjny czy uprawianie sportu wyczynowego.

W świetle powyższego wykonane usługi zgodnie z zasadami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU 93.11, Wnioskodawca stosuje stawkę 8% podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT. Kupujący wejście jednorazowe lub karnet mają jednakowy dostęp do udostępnianych obiektów sportowych wymienionych w punktach 1-6.

MOSiR świadczy usługę udostępniania obiektów sportowych stowarzyszeniom i klubom sportowym, które korzystają z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

Stowarzyszenia i kluby sportowe ustalają z kierownikiem obiektów sportowych harmonogram korzystania zgodnie z ich zapotrzebowaniem oraz dostępnością obiektów. Na koniec miesiąca wystawiana jest, faktura za udostępnianie obiektów sportowych zgodnie z faktycznym wykorzystaniem. MOSiR stosuje do usług udostępniania obiektów sportowych stowarzyszeniom i klubom sportowym preferencyjną 8% stawkę podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy poz. 179 (usługi związane z działalnością obiektów sportowych).

Wnioskodawca w ww. piśmie z 14 września 2016 r. wyjaśnił:

MOSiR jest samorządową jednostką budżetową, której podstawowym celem jest realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W ramach swojej działalności MOSiR oferuje między innymi udostępnienie:

 1. hali sportowej PKWiU 93.11.10.0
 2. sali gimnastycznej PKWiU 93.11.10.0
 3. sauny PKWiU 96.04.10.0
 4. siłowni PKWiU 96.04.10.0
 5. stadionu sportowego PKWiU 93.11.10.0
 6. basenu kąpielowego PKWiU 93.11.10.0.

Wyżej wymienione obiekty MOSiR udostępnia osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym (np. stowarzyszeniom, klubom sportowym), na zasadzie rezerwacji (harmonogramu) bądź sprzedaży bieżącej. Wskazani klienci wykorzystują w/w obiekty zgodnie z przeznaczeniem, do których zostały utworzone, niezależnie od tego czy celem jest wstęp rekreacyjny czy uprawianie sportu wyczynowego.

Natomiast w piśmie z 30 września 2016 r. Wnioskodawca poinformował, że:

Wnioskodawca świadczy usługę udostępnienia sauny i siłowni (PKWiU 96.04.10.0) stowarzyszeniom sportowym i innym podmiotom korzystającym z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

Udostępnienie obejmuje wstęp do siłowni i sauny zgodnie z definicją wstępu określoną w Słowniku Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl), za który pobierana jest opłata za korzystanie z siłowni oraz opłata za korzystanie z sauny określona Uchwałą Rady Miejskiej w B.

Wnioskodawca świadczy usługę udostępnienia hali sportowej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, basenu kąpielowego (PKWiU 93.11.10.0) stowarzyszeniom sportowym i innym podmiotom korzystającym z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, za które pobierana jest opłata za korzystanie z hali sportowej, opłata za korzystanie z sali gimnastycznej, opłata za korzystanie ze stadionu sportowego (obejmującego opłatę za boisko główne i opłatę za boisko boczne) określone Uchwałą Rady Miejskiej w B.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy udostępniając odpłatnie obiekty sportowe wymienione w punktach 1-6 stowarzyszeniom, klubom sportowym i innym podmiotom korzystającym z nich zgodnie z ich charakterem można zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8%?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 30 września 2016 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy udostępnienie hali sportowej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, basenu kąpielowego (PKWiU 93.11.10.0) stowarzyszeniom sportowym i innym podmiotom korzystającym z nich zgodnie z ich przeznaczeniem korzysta z obniżonej 8% stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT poz. 179 załącznika 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia częstokroć odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 cyt. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%) figurują pod pozycją 179 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0.

Przez obiekt sportowy rozumieć należy zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych (...).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Z przepisów ww. rozporządzenia wynika, że w sekcji R mieszczą się „Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne”.

W dziale 93 „usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją”, mieszczącym się w sekcji R, wymienione zostały:

I.93.1 Usługi związane ze sportem,

 • 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,
 • 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,
 • 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Powyższe pozycje dotyczą m.in. poz. 179 - usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca jest samorządową jednostką budżetową, której podstawowym celem jest realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. W ramach swojej działalności MOSiR oferuje m. in. usługi udostępnienia hali sportowej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, basenu kąpielowego, które – jak Wnioskodawca sam wskazał - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0. Wyżej wymienione obiekty MOSiR udostępnia osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym (np. stowarzyszeniom, klubom sportowym), na zasadzie rezerwacji (harmonogramu) bądź sprzedaży bieżącej. Wskazani klienci wykorzystują w/w obiekty zgodnie z przeznaczeniem do których zostały utworzone, niezależnie od tego czy celem jest wstęp rekreacyjny czy uprawianie sportu wyczynowego. Za ww. usługi udostępniania pobierana jest opłata za korzystanie z hali sportowej, opłata za korzystanie z sali gimnastycznej, opłata za korzystanie ze stadionu sportowego (obejmującego opłatę za boisko główne i opłatę za boisko boczne) określone Uchwałą Rady Miejskiej w B.

Należy zauważyć, że - co do zasady - dostawa towarów i świadczenie usług, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, której stosowanie ma charakter reguły ogólnej. Stawki zaś obniżone (preferencyjne) mają charakter wyjątkowy i mogą mieć zastosowanie wyłącznie do czynności wskazanych wprost przez prawodawcę w ustawie lub w przepisach wykonawczych do ustawy.

Mając na uwadze powołane wcześniej przepisy prawa, jak też okoliczności faktyczne przedstawione we wniosku, należy stwierdzić, że dla prawidłowego opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT 8% istotne znaczenie ma ich klasyfikacja statystyczna. Fakt zidentyfikowania przez Wnioskodawcę usług w zakresie udostępniania hali sportowej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, basenu kąpielowego w grupowaniu (PKWiU 93.11.10.0) powoduje, że usługi są opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania usług udostępnienia hali sportowej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, basenu kąpielowego, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie opodatkowania usług udostępniania hali sportowej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, basenu kąpielowego (PKWiU 93.11.10.0), natomiast objęte zapytaniem Wnioskodawcy kwestie opodatkowania wstępu do siłowni i sauny są przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Podkreślenia wymaga bowiem, że tut. organ nie jest uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania standardów klasyfikacyjnych. Tak więc, to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanego towaru.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU) lub zmiany stanu prawnego.

Nadmienić należy, że nie są przedmiotem interpretacji inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte zakresem zapytania i stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.