IBPP2/4512-398/15/RSz | Interpretacja indywidualna

- opodatkowanie podatkiem VAT usług wywozu nieczystości świadczonych przez Gminę (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
- zastosowanie 8% dla świadczonych usług sklasyfikowanych w PKWiU 37.00.12, których mowa w pytaniu nr 1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).
IBPP2/4512-398/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. gmina
 3. kanalizacja
 4. opodatkowanie
 5. stawki podatku
 6. usługi
 7. ścieki
 8. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług wywozu nieczystości świadczonych przez Gminę (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • prawidłowe - w zakresie zastosowania 8% dla świadczonych usług sklasyfikowanych w PKWiU 37.00.12, o których mowa w pytaniu nr 1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT usług wywozu nieczystości świadczonych przez Gminę (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • zastosowania 8% dla świadczonych usług sklasyfikowanych w PKWiU 37.00.12, o których mowa w pytaniu nr 1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina B. (dalej: „Gmina” lub „Wnioskodawca”) jako jednostka samorządu terytorialnego jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Gmina na początku 2015 r. dokonała zakupu wozu asenizacyjnego składającego się z ciągnika rolniczego wraz z przyczepą ciężarową stanowiącą pojemnik do przewożenia nieczystości ciekłych (dalej łącznie jako: wóz). Gmina kupiła przedmiotowy wóz z zamiarem jego wykorzystania do świadczenia odpłatnych usług wywozu nieczystości ciekłych od mieszkańców Gminy. W tym celu Gmina zawrze cywilnoprawne umowy z mieszkańcami, na podstawie których będzie świadczyć na ich rzecz odpłatne usługi wywozu nieczystości przy użyciu zakupionego wozu (w tym też celu został on nabyty przez Gminę). Zdaniem Gminy świadczone przez nią usługi winny być zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 37.00.12,tj. usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych.

Nabyty wóz nie będzie wykorzystywany do innych celów niż świadczenie odpłatnych usług wywozu nieczystości.

Gmina będzie również ponosić koszty bieżącego utrzymania wozu, takie jak:

 • koszty napraw;
 • koszty przeglądów technicznych i zakupu części;
 • zakup paliwa;
 • inne wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem przedmiotowego wozu.

Umowy na wywóz nieczystości mieszkańcy Gminy będą mogli podpisać również z innymi przedsiębiorcami, którzy będą uprawnieni do świadczenia takich usług na terenie Gminy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dodatkowo, Gmina wskazała, że już w 2012 r. Rada Gminy B. wydała uchwałę w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w której opłata ta została wskazana jako określona kwota za metr sześcienny plus podatek VAT. Tym samym już w momencie zakupu wozu Gmina określiła jego przyszłe wykorzystanie dla celów świadczenia odpłatnych usług na rzecz mieszkańców.

Gmina dotychczas nie odliczyła podatku VAT od zakupu przedmiotowego wozu, gdyż w pierwszej kolejności chciała potwierdzić taką możliwość w drodze indywidualnej interpretacji podatkowej.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania (oznaczenie jak we wniosku):

1.Czy usługi wywozu nieczystości świadczone przez Gminę podlegają opodatkowaniu VAT...

4.Czy świadczenie usług, o którym mowa w pytaniu nr 1, Gmina powinna opodatkować stawką VAT w wysokości 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy (oznaczenie jak we wniosku).

1.Usługi wywozu nieczystości świadczone przez Gminę podlegają opodatkowaniu VAT.

4.Świadczenie usług, o którym mowa w pyt. nr 1, Gmina powinna opodatkować stawką VAT w wysokości 8%.

Uzasadnienie stanowiska

Ad. l

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, w związku z faktem, że czynność wywozu nieczystości nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działań podejmowanych przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w roli podatnika VAT. Jednocześnie, mając na uwadze, że umowy zawierane z mieszkańcami Gminy będą umowami o świadczenie usług i będą poddane reżimowi prawa cywilnego, należy uznać je za umowy cywilnoprawne. Tym samym, w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowych czynności, tj. wywozu nieczystości na rzecz mieszkańców Gminy, na podstawie zawartych z nimi umów, Gmina będzie działać w roli podatnika VAT.

W konsekwencji, mając na uwadze, że Gmina będzie wykonywać przedmiotowe usługi za wynagrodzeniem i tym samym będzie działać w tym zakresie w roli podatnika VAT, przedmiotowe transakcje będą podlegać opodatkowaniu VAT. W opinii Gminy, transakcje te nie będą korzystać również ze zwolnienia z VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

Powyższe stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydawanych w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2013 r. o sygn. ILPP1/443-338/13-2/NS, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że „należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla świadczonych przez Gminę na podstawie umów cywilnoprawnych usług wywozu nieczystości, w związku z czym, usługi te są opodatkowane według właściwej stawki podatku VAT.

Reasumując, opisane usługi wywozu nieczystości stanowią/będą stanowiły czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku w tym zakresie.”

Podsumowując, usługi wywozu nieczystości świadczone przez Gminę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ad. 4

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust, 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Z powyższego wynika, że odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług wskazanych w treści załącznika nr 3 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu VAT z zastosowaniem stawki wynoszącej 8%.

Poz. 142 załącznika nr 3 ustawy o VAT wskazuje, że stawkę 8% należy stosować do opodatkowania usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod pozycją 37 (Symbol PKWiU 2008 - ex 37). Celem ustalenia, czy dla świadczonych przez Gminę usług znajduje zastosowanie stawka 8%, należy więc rozstrzygnąć, czy usługi te mieszczą się w stosownym grupowaniu działu 37 PKWiU.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), zdaniem Gminy, świadczone przez nią usługi winny być zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 37.00.12, tj. usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych. W konsekwencji, stanowią one usługi, o których mowa w poz. 142 załącznika nr 3 ustawy o VAT, a więc podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.

Stanowisko Gminy zostało potwierdzone przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. o sygn. IBPP2/443-945/13/WN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług wywozu nieczystości świadczonych przez Gminę (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • prawidłowe – zastosowania 8% dla świadczonych usług sklasyfikowanych w PKWiU 37.00.12, o których mowa w pytaniu nr 1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze treść ww. przepisu należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia;
 2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że dane świadczenie podlega, jako usługa, opodatkowaniu wówczas, gdy ww. warunki będą spełnione łącznie, bowiem aby czynność ta podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi istnieć związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym w ten sposób, że wynagrodzenie stanowi należność za wykonaną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Wynagrodzenie powinno być konsekwencją wykonania świadczenia.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Gmina na początku 2015 r. dokonała zakupu wozu asenizacyjnego składającego się z ciągnika rolniczego wraz z przyczepą ciężarową stanowiącą pojemnik do przewożenia nieczystości ciekłych. Gmina kupiła przedmiotowy wóz z zamiarem jego wykorzystania do świadczenia odpłatnych usług wywozu nieczystości ciekłych od mieszkańców Gminy. W tym celu Gmina zawrze cywilnoprawne umowy z mieszkańcami, na podstawie których będzie świadczyć na ich rzecz odpłatne usługi wywozu nieczystości przy użyciu zakupionego wozu.

Gmina wskazała, że w 2012 r. Rada Gminy B. wydała uchwałę w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w której opłata ta została wskazana jako określona kwota za metr sześcienny plus podatek VAT.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że pobierając opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych Gmina działa w charakterze podatnika podatku VAT i nie znajdzie w tym przypadku zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, z uwagi na cywilnoprawny charakter tych czynności.

Pomiędzy działaniami Gminy (czynnościami polegającymi na usłudze wywozu nieczystości ciekłych), a świadczeniem wzajemnym, tj. opłatą wnoszoną przez mieszkańców za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, występuje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym. Do ponoszenia opłat będzie zobowiązany mieszkaniec, z którym Gmina podpisze stosowną umowę.

W konsekwencji należy stwierdzić, że opłata pobierana przez Gminę od mieszkańców za opróżnianie zbiorników bezodpływowych stanowi wynagrodzenie za usługę, przy czym działania podejmowane w tym względzie przez Gminę mają charakter działań z zakresu stosunków cywilnoprawnych.

W przedmiotowej sprawie mamy więc do czynienia z odpłatną usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy, podlegającą opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 tej ustawy.

Wobec powyższego, Wnioskodawca z tytułu opisanych we wniosku czynności, za które pobiera opłaty za wywóz nieczystości ciekłych, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a czynności te stanowią odpłatne świadczenie usług, które - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, zgodnie z którym usługi wywozu nieczystości świadczone przez Gminę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jest prawidłowe.

Ad. 4

Odnosząc się natomiast do kwestii zastosowania 8% dla świadczonych usług sklasyfikowanych w PKWiU 37.00.12, o których mowa w pytaniu nr 1, wskazać należy, że:

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Z powyższych regulacji wynika, że w przypadku, gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia, należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Natomiast – stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją nr 142 tego załącznika, wymienione zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zatem, zapis PKWiU ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez niego usługi winny być zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 37.00.12, tj. usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych. W 2012 r. Rada Gminy B. wydała uchwałę w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w której opłata ta została wskazana jako określona kwota za metr sześcienny plus podatek VAT.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro wykonywane usługi, o których mowa we wniosku, za wywóz nieczystości ciekłych, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.12 i zaliczają się do powyższej kategorii usług, to korzystają one z opodatkowania stawką obniżoną w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i w powiązaniu z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 4, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie pytań nr 1 i nr 4. W zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i nr 3 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji opisanych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług. W związku z tym niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację przedstawioną we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.