IBPP2/4512-330/15/AB | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT na świadczone usługi sklasyfikowane przez Wnioskodawcę w PKWiU w grupowaniu 96.03.1
IBPP2/4512-330/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. cmentarze
 2. stawki podatku
 3. usługi
 4. usługi pogrzebowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na świadczone usługi sklasyfikowane przez Wnioskodawcę w PKWiU w grupowaniu 96.03.1 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na świadczone usługi sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 96.03.1.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 czerwca 2015 r. znak: IBPP2/4512-330/15/AB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi montażu nagrobków z granitu lub innych kamieni oraz akcesoriów nagrobkowych (np. wazony, krzyże, świeczniki itp.) zakupionych jako półfabrykaty u innych podmiotów lub wyprodukowanych przez siebie. Nagrobki są wykonywane na zlecenie osób, które zamierzają postawić nagrobek zarówno dla bliskich zmarłych jak również dla siebie (osoby żyjące). Wnioskodawca dokonuje także renowacji nagrobków już istniejących oraz demontażu starych oraz stawianiem w ich miejsce nowych nagrobków. Wnioskodawca zajmuje się również obsługą związaną z pochówkiem tj. zdjęcie płyty nagrobkowej wierzchniej wraz z płytami zabezpieczającymi grób i/lub postawienie (montaż) nagrobka na nowej mogile. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę zdaniem Wnioskodawcy mieszczą się w grupowaniu 96.03 - Usługi pogrzebowe i pokrewne, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.

Są to następujące usługi:

 • wykonanie nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu,
 • wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą powyżej 75 lat,
 • wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą, bez względu na wiek,
 • montaż kwatery,
 • wykonanie kompleksowej usługi tj. montażu nagrobka i kwatery,
 • wykonanie odkrycia i zakrycia istniejącego nagrobka,
 • wykonanie grobu ziemnego,
 • wykonanie grobu ziemnego wraz z wykonaniem katakumby,
 • renowacja istniejącego nagrobka.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. 1a. Z klientami zawierane są zawierane umowy ustne. Przedmiot zawieranych umów obejmuje:

 • wykonanie nagrobka bez montażu (sprzedawany jest w formie przygotowanych do montażu obrobionych płyt kamiennych - klasyfikujemy to jako sprzedaż wyrobu gotowego)
 • wykonanie nagrobka z montażem (jest to usługa polegająca na wykonaniu nagrobka wg ustaleń przeprowadzonych ze zleceniodawcą, oraz jego montażu w miejscu przeznaczenia - tj. cmentarzu, na już istniejącej kwaterze)
 • wykonanie kwatery i nagrobka
 • wykonanie odkrycia i zakrycia istniejącej kwatery
 • wykonanie grobu ziemnego
 • wykonanie grobu ziemnego wraz z wykonaniem katakumby
 • renowacja istniejącego nagrobka

Ad. 1b. W zależności od potrzeb, wykonane nagrobki są montowane lub sprzedawane w formie przygotowanych do montażu płyt kamiennych.

Ad. 1 c. Wnioskodawca jest w posiadaniu opinii wydanej dla nas przez Urząd Statystyczny w Łodzi

Ad. 1d. Czynności wskazane w opisie stanu faktycznego ponieważ są usługami nieodłącznie związanymi z pochówkiem, Wnioskodawca klasyfikuje w sposób następujący:

Usługa - Wykonanie nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą powyżej 75 lat – PKWiU 96.03.1.

Usługa -Wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą, bez względu na wiek – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Montaż kwatery – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Wykonanie kompleksowej usługi tj. montażu nagrobka i kwatery – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Wykonanie odkrycia i zakrycia istniejącego nagrobka – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Wykonanie grobu ziemnego – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Wykonanie grobu ziemnego wraz z wykonaniem katakumby – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Renowacja istniejącego nagrobka – PKWiU 96.03.1.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% do świadczonych usług:

 1. wykonanie nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu;
 2. wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą powyżej 75 lat;
 3. wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą, bez względu na wiek;
 4. montaż kwatery;
 5. wykonanie kompleksowej usługi tj. montażu nagrobka i kwatery;
 6. wykonanie odkrycia i zakrycia istniejącego nagrobka;
 7. wykonanie grobu ziemnego;
 8. wykonanie grobu ziemnego wraz z wykonaniem katakumby;
 9. renowacja istniejącego nagrobka.

Zdaniem Wnioskodawcy wszystkie wyżej wymienione usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 5a cyt. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od 1 stycznia 2011 r.

Należy podkreślić również, że do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy towarów lub usług czy też do weryfikacji wskazanej klasyfikacji, nie są kompetentne organy podatkowe. Bowiem w myśl Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczenia usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono klasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03 – usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi montażu nagrobków z granitu lub innych kamieni oraz akcesoriów nagrobkowych (np. wazony, krzyże, świeczniki itp.) zakupionych jako półfabrykaty u innych podmiotów lub wyprodukowanych przez siebie.

Czynności wskazane w opisie stanu faktycznego ponieważ są usługami nieodłącznie związanymi z pochówkiem, Wnioskodawca klasyfikuje w sposób następujący:

Usługa - Wykonanie nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą powyżej 75 lat – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą, bez względu na wiek – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Montaż kwatery – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Wykonanie kompleksowej usługi tj. montażu nagrobka i kwatery – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Wykonanie odkrycia i zakrycia istniejącego nagrobka – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Wykonanie grobu ziemnego – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Wykonanie grobu ziemnego wraz z wykonaniem katakumby – PKWiU 96.03.1.

Usługa - Renowacja istniejącego nagrobka – PKWiU 96.03.1.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy należy stwierdzić, że ww. usługi, które świadczy Wnioskodawca, zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 96.03.1, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym jest prawidłowe.

Należy zauważyć, że interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie zakreślonym pytaniem i stanowiskiem Wnioskodawcy. Stąd też nie są przedmiotem interpretacji inne kwestie przedstawione przez Wnioskodawcę wyłącznie w opisie stanu faktycznego sprawy, w szczególności interpretacja niniejsza nie rozstrzyga kwestii stawki podatku dla wykonania nagrobka bez montażu klasyfikowanego przez Wnioskodawcę jako sprzedaż wyrobu gotowego, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług) lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-330/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.