IBPP2/4512-228/16/ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku dla usług czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnych i deszczowych dla budynków mieszkalnych i usługowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 marca 2016r. (data wpływu 21 marca 2016r.), uzupełnionym pismem z 22 kwietnia 2016r. (data wpływu 29 kwietnia 2016r.) oraz pismem z 18 maja 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnych i deszczowych dla budynków mieszkalnych i usługowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnych i deszczowych dla budynków mieszkalnych i usługowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 kwietnia 2016r. (data wpływu 29 kwietnia 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 19 kwietnia 2016r. oraz pismem z 18 maja 2016 r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie opisane w piśmie z 22 kwietnia 2016r.):

Przedmiot prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej: 41,20,Z; 25,11,Z; 25,62,Z; 25,99,Z; 33,11,Z; 33,12,Z; 33,14,Z; 33,20,Z; 37,00,Z; 41,10,Z; 25,12,Z; 42,11,Z; 42,21,Z; 42,22,Z; 42,99,Z; 43,11,Z; 43,12,Z; 43,21,Z; 43,22,Z; 43,29,Z; 43,31,Z; 43,32,Z; 43,33,Z; 43,34,Z; 43,39,Z; 43,91,Z; 43,99,Z; 45,20,Z; 46,41,Z; 49,41,Z; 71,11,Z; 72,20; 77,32,Z; 81,21,Z; 81,30,Z; 71,12,Z; 74,90,Z; 77,39,Z; 81,22,Z; 96,09,Z; 39,00,Z; 81,29,Z.

 • Podstawowy zakres działalności Wnioskodawcy to usługi remontowo budowlane i instalacyjne, jako zakres pomocniczy świadczy usługi wynajmu sprzętu budowlanego, oraz usługi czyszczenia i udrażniania kanalizacji deszczowych i sanitarnych urządzeniami specjalistycznymi ciśnieniowymi typu „WUKO”.
 • W zakresie usług pomocniczych wykonuje udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnych i deszczowych dla budynków mieszkalnych i usługowych, usługi te zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 Września 2015r. przez Urząd Statystyczny w Łodzi symbolem PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków” (pismo LDZ-OKN.4221.3349.2015.KU.1 z dnia 27.10.2015r. – w załączeniu).
 • Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Ponadto w piśmie uzupełniającym z 18 maja 2016r. Wnioskodawca wyjaśnił, że usługi które świadczy: „udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnych i deszczowych w budynkach mieszkalnych i usługowych, usługi te zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. i mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć do usług czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnych i deszczowych dla budynków mieszkalnych i dla budynków usługowych...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 22 kwietnia 2016r.):

Według Wnioskodawcy zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, usługi oczyszczania i udrażniania kanalizacji sklasyfikowane kodem 37.00.11.0 opodatkowane są stawką 8% podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

W tym grupowaniu zgodnie z tą klasyfikacją mieszczą się:

37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,

37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,

37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,

37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,

37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,

37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 37.00.11.0 obejmuje:

 • usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych,
 • usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów kąpielowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja itp.,
 • usługi związane z utrzymaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Nie obejmuje ono natomiast:

 • usług związanych z poborem lub oczyszczaniem wody, sklasyfikowanych w 36.00,
 • usług związanych z rozprowadzaniem wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
 • budowy, naprawy i przebudowy systemów kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w 42.21.2,
 • usług czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.

Z opisu sprawy wynika, że podstawowy zakres działalności Wnioskodawcy to usługi remontowo budowlane i instalacyjne, jako zakres pomocniczy świadczy usługi wynajmu sprzętu budowlanego, oraz usługi czyszczenia i udrażniania kanalizacji deszczowych i sanitarnych urządzeniami specjalistycznymi ciśnieniowymi typu „WUKO”.

W zakresie usług pomocniczych Wnioskodawca wykonuje usługi udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnych i deszczowych dla budynków mieszkalnych i usługowych, usługi te zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. przez Urząd Statystyczny w Łodzi symbolem PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków”.

Wskazać należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. Należy zatem uznać, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

W omawianej sprawie podkreślenia wymaga to, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług.

Zatem, z uwagi na przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że przy świadczeniu usług, o których mowa we wniosku, polegających na udrażnianiu i czyszczeniu kanalizacji sanitarnych i deszczowych dla budynków mieszkalnych i usługowych, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 37.00.11.0 – zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy.

Bez znaczenia dla zastosowania preferencyjnej stawki VAT pozostaje to, czy opisywane usługi wykonywane są dla budynków mieszkalnych czy usługowych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy podjęta w niniejszej interpretacji odnosi się ściśle do zakresu zakreślonego pytaniem Wnioskodawcy i jego stanowiskiem. Stąd też interpretacja nie rozstrzyga stawki podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług udrożnienia i czyszczenia kanalizacji sanitarnych i deszczowych w budynkach mieszkalnych i usługowych, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy ani nie przedstawiono w tym względzie stanowiska.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zatem Minister Finansów nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych towarów czy usług, gdyż uprawnionym w tym zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, przy czym odpowiedzialnym za prawidłową klasyfikację jest podmiot świadczący usługę lub dokonujący dostawy towarów. W związku z tym, niniejsza interpretacja wydana została na podstawie wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznej dla świadczonych usług.

Zauważyć przy tym należy, że interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o konkretny przedstawiony we wniosku opis zdarzenia i wiąże Organ uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie przedstawionym we wniosku. Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.