IBPP2/4512-162/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zastosowanie preferencyjnej stawki 8% podatku dla usług opisanych we wniosku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 lutego 2015r. (data wpływu 20 lutego 2015r.), uzupełnionym pismem z 6 maja 2015r. (data wpływu 12 maja 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki 8% podatku dla usług opisanych we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki 8% podatku dla usług opisanych we wniosku.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 6 maja 2015r. (data wpływu 12 maja 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 28 kwietnia 2015r. znak: IBPP2/4512-162/15/ICz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma kanalizacyjna H. s.c. zajmująca się świadczeniem usług związanych z czyszczeniem, udrażnianiem i utrzymaniem w drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych, wraz z czyszczeniem wpustów deszczowych, studni kanalizacyjnych przepompowni i separatorów połączone ż usunięciem i wywozem do utylizacji odpadów tam powstałych. Firma posiada specjalistyczny sprzęt do czyszczenia kanalizacji i transportu odpadów w tym samochód ssąco - płuczących, beczki asenizacyjne.

Czyszczenie i udrażnianie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rurociągów technologicznych, rozumiane jest jako czyszczenie ręczne przy użyciu samochodów ssąco-płuczących elementów kanalizacji takich jak: rury, wpusty uliczne, studnie, osadniki, zbiorniki.

Na stronie internetowej GUS w wyszukiwarce klasyfikacji przy symbolu PKWiU 37 podaje: dział ten obejmuje:

 • obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,
 • usługi związane z gromadzeniem i transportem ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagon-cystern itp.),
 • usługi związane z opróżnianiem i czyszczeniem zbiorników glinianych, dołów ściekowych (kloacznych),
 • usługi związane z utrzymaniem toalet chemicznych,
 • usługi związane z oczyszczaniem ścieków (wyłącznie ścieków przemysłowych, ścieki pochodzące z gospodarstw domowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i siłach, sedymentację itp.
 • usługi w zakresie utrzymania, czyszczenia systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Ponadto w wyszukiwarce klasyfikacji GUS przy symbolu PKWiU 37.00.1 "Usługi związane ze ściekami z datą 05.07.2011 umieszczono precedens nr 1 opis cyt. „usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę. Wszystkie wymienione powyżej usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 37.00 są usługami świadczonymi przez Wnioskodawcę.

W piśmie uzupełniającym z 6 maja 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego i ponownie wskazał, że:

Firma kanalizacyjna H. s.c. zajmująca się świadczeniem usług związanych z czyszczeniem, udrażnianiem i utrzymaniem w drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych, wraz z czyszczeniem wpustów deszczowych, studni kanalizacyjnych, przepompowni i separatorów, połączone z usunięciem i wywozem do utylizacji odpadów tam powstałych. Firma posiada specjalistyczny sprzęt do czyszczenia kanalizacji i transportu odpadów, w tym samochód ssąco-płuczący oraz beczki asenizacyjne. Czyszczenie i udrażnianie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów technologicznych, rozumiane jest jako czyszczenie ręczne lub przy użyciu samochodów ssąco-płuczących elementów kanalizacji takich jak: rury, wpusty uliczne, studnie, osadniki, zbiorniki, w razie konieczności z wywiezieniem im utylizacją powstałych odpadów. Prawidłowość wykonanych usług jest potwierdzana wykonaniem inspekcji kanalizacji kamerą TV. Usługi świadczone są na podstawie jednorazowych lub wielokrotnych zleceń awaryjnych. H. s.c. nie pełni funkcji eksploatatora sieci, nie jest jej dzierżawcą, ani pełnomocnikiem właściciela.

Do tej pory Wnioskodawca stosował do wymienionych wyżej usług stawkę VAT w wysokości 23%, jednak po udziale w przetargu na prace związane z czyszczeniem kanalizacji deszczowej i odrzuceniem oferty w związku z zastosowaniem innej stawki VAT niż pozostali oferenci, stwierdzono, że błędem jest stosowanie stawki VAT 23%,

Według nadanego numeru regon przeważająca działalność gospodarcza klasyfikowana jest pod kodem 37.002. Na stronie internetowej GUS, w wyszukiwarce klasyfikacji, przy symbolu PKWiU 37 podaje: "Dział ten obejmuje:

 • obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,
 • usługi związane z gromadzeniem i transportem ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacji, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagonów, cystern itp.),
 • usługi związane z opróżnianiem i czyszczeniem zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych),
 • usługi związane z utrzymaniem toalet chemicznych,
 • usługi związane z oczyszczaniem ścieków (włączając ścieki przemysłowe, ścieki pochodzące z gospodarstw domowych itp.),
 • usługi w zakresie utrzymania, czyszczenia systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur".

Ponadto w wyszukiwarce klasyfikacji GUS przy sympolu PKWiU 37. 00.1 " usługi związane ze ściekami" z data 05.07.2011 r. umieszczono precedens nr 1, opis cyt.:" Usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniem rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę".

W załączniku nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004, z późn. zmianami zawierającymi wykaz towarów i usług, opodatkowana stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 142, mieszczą się usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU ex37).

W świetle powyższych faktów. Wnioskodawca prosi o wydanie opinii, czy do opisanych wyżej usług czyszczenia, udrażniania i utrzymania w drożności sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnych, prawidłowe jest zastosowanie preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

świadczone przez Wnioskodawcę usługi związane z czyszczeniem, udrażnianiem i utrzymywaniem w drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych wraz z czyszczeniem wpustów deszczowych, studni kanalizacyjnych, przepompowni i separatorów, czyszczenie systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur, usługi związane z transportem i gromadzeniem ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych, jednoznacznie mieszczą się w ugrupowaniu PKWiU 37.00.1 "usługi związane ze ściekami”.

Wszystkie wymienione powyżej usługi sklasyfikowane przez GUS pod symbolem PKWiU 37.00.1 są usługami świadczonymi przez Wnioskodawcę. W związku, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi są zgodne z usługami wykazanymi pod symbolem PKWiU 37.00.1 "Usługi związane ze ściekami" prawidłowe jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do opisanych wyżej usług czyszczenia, udrażniania i utrzymania w drożności sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sklasyfikowanych wg PKWiU jako 37.00.1 "Usługi związane ze ściekami" prawidłowe jest zastosowanie preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie uzupełniającym z 6 maja 2015r.):

W związku, iż wg klasyfikacji GUS przy symbolu PKWiU 37, podaje: "Dział ten obejmuje:

 • obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,
 • usługi związane z gromadzeniem i transportem ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacji, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagonów, cystern itp.),
 • usługi związane z opróżnianiem i czyszczeniem zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych),
 • usługi związane z utrzymaniem toalet chemicznych,
 • usługi związane z oczyszczaniem ścieków (włączając ścieki przemysłowe, ścieki pochodzące z gospodarstw domowych itp.),
 • usługi w zakresie utrzymania, czyszczenia systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur".

Ponadto w wyszukiwarce klasyfikacji GUS przy symbolu PKWiU 37.00.1 „usługi związane ze ściekami” z data 05.07.2011 r. umieszczono precedens nr 1, opis cyt.: „Usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniem rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę”.

Wnioskodawca uważa, że przedstawione we wniosku czynności wykonywane przez firmę Hydro-Kan s.c., powinny być opodatkowane wg 8% stawki VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono:

 • w poz. 142 – sklasyfikowane w PKWiU ex 37 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się:

 • 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,
 • 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się świadczeniem usług związanych z czyszczeniem, udrażnianiem i utrzymaniem w drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych, wraz z czyszczeniem wpustów deszczowych, studni kanalizacyjnych, przepompowni i separatorów, połączone z usunięciem i wywozem do utylizacji odpadów tam powstałych. Firma posiada specjalistyczny sprzęt do czyszczenia kanalizacji i transportu odpadów, w tym samochód ssąco-płuczący oraz beczki asenizacyjne. Czyszczenie i udrażnianie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów technologicznych, rozumiane jest jako czyszczenie ręczne lub przy użyciu samochodów ssąco-płuczących elementów kanalizacji takich jak: rury, wpusty uliczne, studnie, osadniki, zbiorniki, w razie konieczności z wywiezieniem im utylizacją powstałych odpadów. Świadczone usługi Wnioskodawca sklasyfikował pod symbolem PKWiU 37.00.1 jako „usługi związane ze ściekami”.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że świadczenie przedmiotowych usług, o których mowa we wniosku sklasyfikowanych, jak wskazał Wnioskodawca, w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako 37.00.1 - usługi związane ze ściekami, podlega opodatkowaniu preferencyjną, 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 usług w związku z art. 146a pkt 2 ustawy jako wymienione w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Trzeba jednak wskazać, że ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy została podjęta z uwzględnieniem wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji statystycznej świadczonych usług.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej czynności będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto nadmienia się, że w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisu zdarzenia przyszłego, w szczególności błędnego wskazania symbolu PKWiU dla świadczonych usług, lub zmiany stanu prawnego, niniejsza interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.