IBPP2/4512-150/15/WN | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla usług montażu lub modernizacji istniejących systemów bezpieczeństwa (kamery, alarmy, P/Poż – instalacje niskoprądowe)
IBPP2/4512-150/15/WNinterpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. faktura VAT
 3. sprzedaż
 4. stawki podatku
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 6 maja 2015r. (data wpływu 7 maja 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług montażu lub modernizacji istniejących systemów bezpieczeństwa (kamery, alarmy, P/Poż – instalacje niskoprądowe) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług montażu lub modernizacji istniejących systemów bezpieczeństwa (kamery, alarmy, P/Poż – instalacje niskoprądowe).

Wniosek ten został uzupełniony pismem 6 maja 2015r. (data wpływu 7 maja 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 kwietnia 2015r. znak: IBPP2/4512-150/15/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi firmę zajmującą się montażem, modernizacją systemów bezpieczeństwa (kamery, alarmy, P/Poż - instalacje niskoprądowe). Przygotowując oferty skierowane do Wspólnot Mieszkaniowych (w istniejących budynkach) coraz częściej Wnioskodawca spotyka się z informacją dotyczącą stawek VATu jakie powinien zastosować – a ich nie stosuje. Wnioskodawca wszystkie oferty przygotowuje na stawce 23%, inne firmy konkurujące z Wnioskodawcą stosują stawkę 8% VAT - i zawsze przegrywa przetargi ponieważ daje wyższą stawkę VAT co analitycznie podwyższa wartość oferty. W istniejących (istniejące budynki) wspólnotach mieszkaniowych zazwyczaj Wnioskodawca modernizuje istniejące systemy wówczas na FV jest napisane:" Modernizacja systemów bezpieczeństwa (systemy bezpieczeństwa tzn.: kamery, alarmy P.Poż)". Zdarza się również, że Wnioskodawca zakłada od podstaw monitoring, alarm, P/Poż wówczas na FV jest napisane: "Usługa montażu systemu monitoringu/P.Poż,/alarmowego".

Dodatkowo z pisma uzupełniającego wniosek wynika, że:

1.Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług.

2.Wnioskodawca ma w planach zawierać umowy pisemne na wykonanie świadczeń zawartych w umowie. Na dzień dzisiejszy trudno jest określić jaki będzie zakres czynności wynikających z umowy, ponieważ Wnioskodawca współpracuje z różnymi typami wspólnot mieszkaniowych, z których każda z osobna oczekuje innej usługi. Tzw. jedna wspólnota zakłada kamery bądź też inne systemy zabezpieczeń w budynku w którym jeszcze monitoringu nie ma, z kolei druga chce modernizować posiadany system monitoringu i ulepszać jego ówczesne funkcjonowanie. I ta trzecia grupa to wspólnoty, które oczekują od Wnioskodawcy tylko i wyłącznie usługi konserwacji systemów zabezpieczeń. Wszystkie opisane wyżej zdarzenia są to zdarzenia przyszłe. Ewentualna usługa konserwacyjna będzie podpisana w oparciu o odrębną umowę.

3.Wskazane we wniosku usługi będą wykonywane w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

4.1130 - Symbol PKOB, w których będą wykonywane czynności w zakresie montażu i modernizacji systemów zabezpieczeń.

5.Firma Wnioskodawcy będzie świadczyć dla wspólnot mieszkaniowych usługi polegające na modernizacji istniejących systemów zabezpieczeń oraz na wyposażeniu danej wspólnoty mieszkaniowej w zupełnie nowe systemy zabezpieczeń, które dotąd nie posiadała.

6.Wymienione we wniosku usługi modernizacji systemów zabezpieczeń będą polegać na doposażeniu oraz polepszeniu funkcjonowania działania systemów zabezpieczeń, które już na obiekcie istnieją. Modernizacja z perspektywy Wnioskodawcy opierać się może również na naprawie sprzętu wadliwego oraz na zakupie zupełnie nowego sprzętu służącego do zabezpieczenia mienia.

7.Usługi konserwacyjne, o których mowa w pkt 6, 7, 8 mogą ale nie musza wystąpić, ponieważ są to zdarzenia przyszłe, które będą realizowane w oparciu o odrębną umowę konserwacyjną. Usługi konserwacyjne nie są przedmiotem zapytania w złożonym wniosku.

8.Do ww. czynności modernizacyjnych lub remontu Wnioskodawca będzie zużywać materiały niezbędne do zrealizowania prac wynikających z umowy.

9.Opisane wyżej czynności nie są robotami konserwacyjnymi i nie są przedmiotem zapytania we złożonym wniosku.

10.Wykonane czynności będą fakturowane FV VAT po całkowitym lub częściowym zrealizowaniu usługi modernizacji lub remontu systemów zabezpieczeń.

11.Cena usługi określona na fakturze będzie obejmować całość świadczenia modernizacji lub remontu tj. wartość zużytych materiałów oraz kosztów robocizny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca wystawiając FV dla (istniejących w budynku) wspólnot mieszkaniowych może zastosować stawkę 8% VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on zastosować stawkę 8% w przypadku modernizacji, montażu monitoringu, alarmów - usług zleconych przez Wspólnoty Mieszkaniowe w istniejącym budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) (art. 7 ust. 1 ustawy).

Natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi - preferencyjnymi lub zwolnienia od podatku.

I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej – art. 41 ust. 12c ustawy.

Z treści art. 2 pkt 12 ustawy wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

W tym klasa 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania - obejmuje m. in.: budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Montaż – wg powyższego słownika – to „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi firmę zajmującą się montażem, modernizacją systemów bezpieczeństwa (kamery, alarmy, P/Poż - instalacje niskoprądowe). Przygotowując oferty skierowane do Wspólnot Mieszkaniowych (w istniejących budynkach) coraz częściej Wnioskodawca spotyka się z informacją dotyczącą stawek VATu jakie powinien zastosować - a ich nie stosuje. W istniejących (istniejące budynki) wspólnotach mieszkaniowych zazwyczaj Wnioskodawca modernizuje istniejące systemy wówczas na FV jest napisane:" Modernizacja systemów bezpieczeństwa (tzn.: kamery, alarmy P.Poż)". Zdarza się również, że Wnioskodawca zakłada od podstaw monitoring, alarm, P/Poż wówczas na FV jest napisane: "Usługa montażu systemu monitoringu/P.Poż,/alarmowego". Wskazane we wniosku usługi będą wykonywane w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym. 1130 - Symbol PKOB, w których będą wykonywane czynności w zakresie montażu i modernizacji systemów zabezpieczeń.

Wymienione we wniosku usługi modernizacji systemów zabezpieczeń będą polegać na doposażeniu oraz polepszeniu funkcjonowania działania systemów zabezpieczeń, które już na obiekcie istnieją. Modernizacja z perspektywy Wnioskodawcy opierać się może również na naprawie sprzętu wadliwego oraz na zakupie zupełnie nowego sprzętu służącego do zabezpieczenia mienia. Do ww. czynności modernizacyjnych lub remontu Wnioskodawca będzie zużywać materiały niezbędne do zrealizowania prac wynikających z umowy. Cena usługi określona na fakturze będzie obejmować całość świadczenia modernizacji lub remontu tj. wartość zużytych materiałów oraz kosztów robocizny.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Przedstawione okoliczności sprawy pozwalają na uznanie, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie montażu lub modernizacji (remontu) monitoringu lub alarmów stanowią usługi modernizacji obiektu budowlanego. Wynikiem tych usług jest wyposażenie istniejącego budynku w nowy system lub modernizacja (unowocześnienie) dotychczas istniejącego systemu, a w efekcie czego następuje trwałe ulepszenie jak też unowocześnienie samego budynku jako całości. Następuje też poprawa jego funkcjonalności. Co istotne efekty tych usług niewątpliwie są trwale związane z obiektami w których są one wykonywane.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego, na tle powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca będzie wykonywać świadczenie polegające na usłudze montażu lub modernizacji (remontu) systemu zabezpieczeń wraz z niezbędnymi materiałami do jego wykonania, w ramach modernizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, to świadczenie to, wykonywane w ramach jednej oferty lub umowy obejmującej wartość zużytych materiałów oraz koszty robocizny, opodatkowane będzie 8% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.