IBPP2/4512-104/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla usług wstępu do obiektu sportowego oraz w zakresie stawki dla usług wynajmowania obiektów sportowych.
IBPP2/4512-104/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. obiekt
 3. stawka
 4. stawka preferencyjna
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lutego 2015r. (data wpływu 5 lutego 2015r.), uzupełnionym pismem z 17 kwietnia 2015r. (data wpływu 21 kwietnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wstępu do obiektu sportowego oraz w zakresie stawki dla usług wynajmowania obiektów sportowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wstępu do obiektu sportowego oraz w zakresie stawki dla usług wynajmowania obiektów sportowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 kwietnia 2015r. (data wpływu 21 kwietnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 kwietnia 2015r. znak: IBPP2/4512-104/15/ICz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.. jest jednoosobową spółką Województwa X, której podstawowym celem działalności jest realizacja celów publicznych Województwa X z zakresu edukacji, kultury fizycznej oraz sportu, utrzymania oraz eksploatacji Stadionu jak również wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej oraz sportu.

Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi: Działalność obiektów sportowych PKD 93.1 l.Z.

Spółka zamierza wynajmować obiekty sportowe oraz świadczyć pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu.

W ww. piśmie z 17 kwietnia 2015r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego w sposób następujący:

 1. Spółka zamierza wynajmować obiekty sportowe - świadczyć usługi najmu obiektów sportowych.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod poz. 179 jako korzystające z preferencyjnej stawki VAT wymieniono "usługi związane z działalnością obiektów sportowych" z symbolem PKWiU 93.11.10.0.

Usługi wynajmu obiektu sportowego Spółka sklasyfikuje jako usługę związaną z działalnością obiektów sportowych sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0, która zdaniem Spółki będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT.

 1. Spółka zamierza świadczyć pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu, które to usługi obejmować będą usługi prawa wstępu i uczestnictwa poprzez wniesioną opłatę w organizowanych przez Spółkę imprezach i rozgrywkach sportowych związanych z typowym użytkowaniem danego obiektu i zgodnie z jego charakterem.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod poz. 186 jako korzystające z preferencyjnej stawki VAT wymieniono "pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu" bez względu na symbol PKWiU. Świadczone przez Spółkę w/w usługi związane ze sportem i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu zdaniem Spółki będą podlegały opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT.

Świadczone przez Spółkę usługi wymienione w pkt 2) nie obejmują świadczenia usług indywidualnych instruktorów lub trenerów ani też innych usług niezwiązanych z typowym użytkowaniem danego obiektu lub usług świadczonych niezgodnie z jego charakterem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynajem przez Spółkę obiektów sportowych oraz świadczenie pozostałych usług związanych ze sportem i rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu będzie korzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% ...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W załączniku nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług zawarto wykaz towarów i usług opodatkowanych 8% stawką podatku VAT. Pod pozycją 179 jako korzystające z preferencyjnej stawki VAT wymieniono "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" - PKWiU 93.11.10.0.

Poprzez obiekt sportowy - zgodnie z pojęciem stosowanym w statystyce publicznej, rozumie się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych.

Natomiast ugrupowanie 93.11.10.0 klasyfikacji PKWiU obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe ftp.,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Mając powyższe na uwadze Spółka przyjmuje, iż przyszłe usługi najmu obiektów sportowych oraz wstępu na te obiekty są usługami związanymi z działalnością obiektów sportowych i sklasyfikuje je pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 - usługi te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Pozostałe usługi związane z rekreacją i sportem świadczone przez Spółkę obejmować będą świadczenie usług, przyznających prawo wstępu na imprezy sportowe, rozrywkowe, rekreacyjne w następstwie wniesienia opłaty za uczestnictwo w imprezie.

Zgodnie z art. 32 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne. rozrywkowe lub podobne obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.

Minister Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe wydał w dniu 2 grudnia 2014 r. interpretację ogólną nr PT1/033/32/354/UU/14 w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Wobec powyższego przyjmuje się, iż usługi wstępu, które będą świadczone przez Spółkę w powyższym zakresie jako usługi zdefiniowane w poz. 186 Załącznika nr 3 do ustawy nie będą zawężone do stosowania stawki obniżonej związanej tylko ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń będzie wiązało się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu i objęte będą obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT, jeśli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne – zgodnie z cyt. art. 5a ustawy. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Klasyfikacją towarów i usług, która ma aktualnie zastosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod poz. 179 zostały wymienione „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” sklasyfikowane w PKWiU 93.11.10.0.

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień do PKWiU (http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje) wynika, iż grupowanie 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Z kolei pod pozycją 186 ww. załącznika nr 3 do ustawy zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu:

 1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 2. do obiektów kulturalnych

bez względu na symbol PKWiU;

poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;

poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;

poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię” czy do parku rozrywki) - por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13.

Jednocześnie należy zauważyć, że w ww. wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.” (pkt 4.5 uzasadnienia).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednoosobową spółką, której podstawowym celem działalności jest realizacja celów publicznych z zakresu edukacji, kultury fizycznej oraz sportu, utrzymania oraz eksploatacji Stadionu jak również wspieranie rozwoju i popularyzacja kultury fizycznej oraz sportu.

Spółka zamierza wynajmować obiekty sportowe - świadczyć usługi najmu obiektów sportowych.

Usługi wynajmu obiektu sportowego Spółka sklasyfikuje jako usługę związaną z działalnością obiektów sportowych sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0, która zdaniem Spółki będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 8% stawka podatku VAT.

Spółka zamierza również świadczyć pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu, które to usługi obejmować będą usługi prawa wstępu i uczestnictwa poprzez wniesioną opłatę w organizowanych przez Spółkę imprezach i rozgrywkach sportowych związanych z typowym użytkowaniem danego obiektu i zgodnie z jego charakterem.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod poz. 186 jako korzystające z preferencyjnej stawki VAT wymieniono "pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu" bez względu na symbol PKWiU. Świadczone przez Spółkę w/w usługi związane ze sportem i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu zdaniem Spółki będą podlegały opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w sytuacji gdy opisana we wniosku usługa wynajmowania obiektów sportowych, sklasyfikowana przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0, faktycznie mieści się w ww. grupowaniu PKWiU wskazanym przez Wnioskodawcę, to czynność ta podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych usług związanych ze sportem i rekreacją, wyłącznie w zakresie wstępu, które Wnioskodawca zamierza świadczyć i które to usługi obejmować będą usługi prawa wstępu i uczestnictwa poprzez wniesioną opłatę w organizowanych przez Spółkę imprezach i rozgrywkach sportowych z typowym użytkowaniem danego obiektu i zgodnie z jego charakterem, w ocenie tut. Organu, charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”.

Wnioskodawca świadczy ww. usługi sprzedając bilety wstępu do prowadzonego obiektu. Jak wskazano wyżej, pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182 - 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie - typowe dla danego obiektu.

Zatem należy stwierdzić, że mamy tu do czynienia z usługami związanymi ze wstępem. Wykupienie biletu powoduje, że osoba nabywająca bilet nabywa „prawo wstępu” i możliwość korzystania ze świadczenia typowego dla prowadzonego przez Wnioskodawcę obiektu, tj. odpowiednio możliwość korzystania z jego infrastruktury oraz uczestniczenie w widowiskach sportowych lub rekreacyjnych, przy czym usługi te nie obejmują świadczenia usług indywidualnych instruktorów lub trenerów ani też innych usług niezwiązanych z typowym użytkowaniem danego obiektu lub usług świadczonych niezgodnie z jego charakterem.

Tym samym, świadczone przez Wnioskodawcę usługi wstępu na teren prowadzonego obiektu i korzystania z jego infrastruktury oraz uczestniczenie w ww. imprezach spełniają przesłanki uprawniające do objęcia ich 8% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Podkreślić należy, że dokonana powyżej ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy podjęta została przy założeniu, że wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku zaklasyfikowanie świadczonych usług według PKWiU jest prawidłowe.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanych we wniosku usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towarów i usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. towarów według PKWiU, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.