IBPP2/443-780/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla usługi montażu kotłów centralnego ogrzewania.
IBPP2/443-780/14/ICzinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. remonty
  3. stawka
  4. stawka preferencyjna
  5. usługi
  6. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 sierpnia 2014r. (data wpływu 7 sierpnia 2014r.), uzupełnionym pismem z 29 października 2014r. (data wpływu 31 października 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi montażu kotłów centralnego ogrzewania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi montażu kotłów centralnego ogrzewania.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 października 2014r. (data wpływu 31 października 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 października 2014r. znak: IBPP2/443-780/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o interpretację zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla opodatkowania usługi montażu kotłów centralnego ogrzewania własnej produkcji w obiektach budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się produkcją kotłów centralnego ogrzewania oraz sprzedażą materiałów instalacyjnych. Kotły i materiały sprzedaje z podstawową stawką VAT - 23%. Wnioskodawca ma zamiar rozszerzyć działalność o wykonywanie kompleksowej usługi montażu produkowanych przez siebie kotłów. Usługa będzie wykonywana na podstawie umowy cywilnej zawieranej z nabywcą, wg której zapewnia dostawę zamówionego kotła, jego montaż oraz wszystkie materiały potrzebne do jego instalacji.

Montaż kotłów będzie wykonywany przez własnych pracowników lub przez firmy podwykonawcze jednak fakt ten nie będzie miał wpływu na cenę dla nabywcy. Cena usługi będzie kalkulowana w jednej kwocie i będzie zawierać całość zamówienia, czyli koszt wytworzenia montowanego kotła, materiały pomocnicze potrzebne do montażu kotła oraz robociznę. Usługi montażu będą odbywać się w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym: w budynkach mieszkalnych objętych PKOB dział 11 w lokalach wydzielonych zgodnie z PKOB dział 12 w obiektach zaliczanych do klasy PKOB ex 1264. Czynność montażu kotłów będzie wykonywana w ramach robót polegających na budowie, remoncie, modernizacji, termomodernizacji i przebudowie obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że:

1.Przedmiotem zawieranej umowy z klientem będzie usługa montażu kotła z wykorzystaniem własnych towarów, materiałów i narzędzi.

2.Elementem dominującym będzie świadczenie usługi montażu kotła.

Proces technologiczny złożonej usługi montażu kotła, polega na wizycie u klienta, wstępnym projekcie montażu, transporcie niezbędnych elementów nie tylko kotła ale i innych elementów systemu grzewczego jak wymiennika, pomp rur zaworów, sterowników itd. Następnie Wnioskodawca musi opróżnić instalacje, zdemontować kocioł, sprawdzić stan komina w razie potrzeby oczyścić komin, wykonać niezbędne adaptery kominowe (przejściówki, przedłużki itp.), wykuć otwór kominowy (w skrócie wykonać obmurowanie komina) dokonać niezbędnych zmian w instalacji, podłączyć kocioł, wykonać próbę szczelności instalacji, wykonać próbę odbiorową, poświęcić czas na regulację całego systemu grzewczego. Stąd usługa montażu kotła zawiera się w pojęciach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji kotłowni - a raczej systemu grzewczego.

Bardzo często montaż kotła wiąże się z pojęciem integracji systemu grzewczego. Gdzie montaż to wstępnie projekt integracji (bardzo często jest to tylko koncepcja zawarta w głowie montera). Nierzadko integruje się kocioł centralnego ogrzewania wraz wymiennikiem wody użytkowej (cuw) do którego domontowany może być grzałka elektryczna, instalacja solarna, pompa ciepła, kocioł gazowy lub olejowy, klimatyzator, rekuperator lub zwykły kominek z płaszczem wodnym co defacto też jest kotłem. Obecnie standardem jest integracja kotła z wymiennikiem cuw.

Usługa montażu z integracją takiego systemu grzewczego wymaga zastosowania sterowników, termostatów, pomp oraz różnych technologii montażu które różnią się kosztami i stopniem skomplikowania.

3.Wnioskodawca wskazał, że jeśli za czynność dominującą uzna usługę montażu kotła to czynnością pomocniczą będzie określenie koncepcji przebudowy - modernizacji systemu grzewczego na miejscu u klienta tj. projekt, następnie kompletacja potrzebnych elementów całego systemu, transport, opróżnienie instalacji, demontaż zużytych elementów, czyszczenie komina, kucie i podmurowanie otworów kominowych, wykonanie adapterów lub przedłużek kominowych, przebudowa instalacji, napełnienie instalacji i próba szczelności, próba odbiorowa, regulacja systemu i inne czynności w zależności od potrzeby .

4.Wnioskodawca wskazał, że jeśli usługa montażu kotła jest elementem dominującym i pociąga ona za sobą szereg czynności technologicznych co sprawia, że jest to usługa złożona i dzięki niej przywraca wartości użytkowe lub tworzy nową wartość to zapisanie w tytule usługi „usługa montażu kotła”, jest pojęciem szerokim i jak najbardziej adekwatnym. Zważyć należy też na to że przedmiotem umowy z klientem jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi bez względu na poszczególne elementy jak materiały, robocizna, transport, narzędzia itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% dla opodatkowania usługi montażu kotłów własnej produkcji w obiektach budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2004r. o podatku VAT opodatkowaniem podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT można stosować obniżoną stawkę podatku VAT do 8%.

Pod warunkiem, że zakres wykonywanych czynności dotyczy budowy, modernizacji, termomodernizacji, remontu budynków oraz budynki lub ich części muszą być zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym gdzie dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia RM w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB dział 11).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy (koszty).

Zatem decydujące znaczenie ma fakt co jest przedmiotem sprzedaży, czy Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę, a jeśli świadczy usługę, to czy czynność wykonywana przez niego mieści się w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się produkcją kotłów centralnego ogrzewania oraz sprzedażą materiałów instalacyjnych. Kotły i materiały sprzedaje z podstawową stawką VAT - 23%. Ma zamiar rozszerzyć działalność o wykonywanie kompleksowej usługi montażu produkowanych przez siebie kotłów. Usługa będzie wykonywana na podstawie umowy cywilnej zawieranej z nabywcą, wg której zapewnia dostawę zamówionego kotła, jego montaż oraz wszystkie materiały potrzebne do jego instalacji.

Montaż kotłów będzie wykonywany przez własnych pracowników lub przez firmy podwykonawcze jednak fakt ten nie będzie miał wpływu na cenę dla nabywcy. Cena usługi będzie kalkulowana w jednej kwocie i będzie zawierać całość zamówienia, czyli koszt wytworzenia montowanego kotła, materiały pomocnicze potrzebne do montażu kotła oraz robociznę. Usługi montażu będą odbywać się w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego ramach robót polegających na budowie, remoncie, modernizacji, termomodernizacji i przebudowie obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Czynność montażu kotłów będzie wykonywana w ramach robót polegających na budowie, remoncie, modernizacji, termomodernizacji i przebudowie obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Elementem dominującym będzie świadczenie usługi montażu. Proces technologiczny złożonej usługi montażu kotła, polega na wizycie u klienta, wstępnym projekcie montażu, transporcie niezbędnych elementów nie tylko kotła ale i innych elementów systemu grzewczego jak wymiennika, pomp rur zaworów, sterowników itd. Następnie Wnioskodawca musi opróżnić instalacje, zdemontować kocioł, sprawdzić stan komina w razie potrzeby oczyścić komin, wykonać niezbędne adaptery kominowe (przejściówki, przedłużki itp.), wykuć otwór kominowy (w skrócie wykonać obmurowanie komina) dokonać niezbędnych zmian w instalacji, podłączyć kocioł, wykonać próbę szczelności instalacji, wykonać próbę odbiorową, poświęcić czas na regulację całego systemu grzewczego. Stąd usługa montażu kotła zawiera się w pojęciach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji kotłowni - a raczej systemu grzewczego. Bardzo często montaż kotła wiąże się z pojęciem integracji systemu grzewczego, gdzie montaż to wstępnie projekt integracji (bardzo często jest to tylko koncepcja zawarta w głowie montera). Nierzadko integruje się kocioł centralnego ogrzewania wraz wymiennikiem wody użytkowej (cuw) do którego domontowany może być grzałka elektryczna, instalacja solarna, pompa ciepła, kocioł gazowy lub olejowy, klimatyzator, rekuperator lub zwykły kominek z płaszczem wodnym co defacto też jest kotłem. Obecnie standardem jest integracja kotła z wymiennikiem cuw.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż czynności będące przedmiotem wniosku, polegające na montażu kotłów centralnego ogrzewania, wykonywane w obiektach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, będą podlegać opodatkowaniu VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem limitów wskazanych w art. 41 ust. 12b ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.