IBPP2/443-761/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania gminie zaprojektowanego i wybudowanego przez Spółkę odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej w drodze gminnej.
IBPP2/443-761/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. infrastruktura
 2. inwestycje
 3. prawo do odliczenia
 4. przekazanie nieodpłatne
 5. przyłącze
 6. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 lipca 2014r. (data wpływu 4 sierpnia 2014r.), uzupełnionym pismem z 3 listopada 2014r. (data wpływu 10 listopada 2014r.), oraz pismem z 14 listopada 2014r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania gminie zaprojektowanego i wybudowanego przez Spółkę odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej w drodze gminnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania gminie zaprojektowanego i wybudowanego przez Spółkę odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej w drodze gminnej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 października 2014 r. znak: IBPP2/443-761/14/JJ oraz pismem z 14 listopada 2014r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest spółką celową, powołaną do realizacji nowatorskiego projektu budowy miasta. Projekt opiera się na koncepcji miast multi - funkcjonalnych, w których obok przestrzeni mieszkalnej powstaje przestrzeń usługowa i komercyjna.

W projekcie Spółka zajmuje się zagospodarowaniem terenu, w szczególności zaprojektowaniem i wykonaniem jego niwelacji, ułożeniem sieci, wykonaniem dróg i chodników, wydzieleniem działek, zapewnieniem mediów. Gotowe i uzbrojone działki Spółka sprzedaje deweloperom, którzy budują na nich domy zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Kodeksem architektonicznym i Koncepcją urbanistyczną, a następnie zajmują się ich sprzedażą przyszłym mieszkańcom.

W dniu 29.04.2010 zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Spółką a Gminą (Aneks z dnia 3.04.2014), na mocy którego Spółka zobowiązała się do zaprojektowania i wybudowania na własny koszt odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej w drodze gminnej, wraz z przyłączami do budynków projektowanych po obu stronach tej drogi, na co Gmina wyraziła zgodę. Niezwłocznie po wybudowaniu odcinka kanalizacji Spółka zobowiązała się przekazać go Gminie do eksploatacji. Ponieważ odcinek kanalizacji znajduje się na gruncie należącym do Gminy, Spółka zobowiązała się również do docelowego przeniesienia jego własności na Gminę.

Gmina zobowiązała się do zaprojektowania i realizacji kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w drogach gminnych (publicznych), w taki sposób, aby jej przekrój zapewnił odbiór i transport wód deszczowych i roztopowych do zbiorników retencyjnych lub do odbiornika ostatecznego również z terenów należących do Spółki. Jednocześnie Spółka udzieliła zgody Gminie na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z dróg wybudowanych przez Gminę na terenie nowobudowanego miasta do wybudowanych przez siebie zbiorników retencyjnych.

Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji Spółka zleciła podwykonawcom. Wykonanie usług udokumentowano fakturami. Podatek od towarów i usług naliczony uwzględniony na fakturach Spółka odliczyła w deklaracjach VAT-7 we właściwych okresach rozliczeniowych na mocy art. 86 ust. 1. Ustawy o VAT.

Dodatkowo w dniu 10 listopada 2014r. wpłynęło pismo w zakresie prawidłowej reprezentacji Wnioskodawcy.

Pismem z 14 listopada 2014r. Wnioskodawca wyjaśnił, że zobowiązanie Gminy do zaprojektowania i realizacji kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w drogach gminnych (publicznych) pozostaje bez wpływu na nieodpłatne przekazanie Gminie wybudowanego przez Wnioskodawcę odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 14 listopada 2014r.):

Czy w momencie wykonania postanowień umowy zawartej z Gminą, na mocy której Spółka zaprojektuje i wybuduje odcinek kanalizacji deszczowej i roztopowej w drodze gminnej na własny koszt a następnie przekaże go nieodpłatnie Gminie, która zapewni odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z obszaru należącego do spółki, spółka będzie musiała naliczyć podatek od VAT od wartości przekazanej inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprojektowanie i wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej na własny koszt na cudzym gruncie a następnie nieodpłatne przekazanie inwestycji Gminie nie będzie wiązało się z naliczeniem podatku VAT od wartości przekazanej inwestycji.

Jeśli dane przedsięwzięcie realizowane jest na gruncie będącym własnością gminy, nie można uznać, że przekazanie takiej inwestycji gminie stanowi dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W odniesieniu bowiem do Kodeksu cywilnego zgodnie z Art. 48 i art. 191 do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Oznacza to, że wszelkie naniesienia trwale związane z gruntem, również kanalizacja deszczowa i roztopowa w drodze nie może stanowić odrębnego przedmiotu własności, w związku z czym inwestor nie jest jej właścicielem i nie będzie mógł nią rozporządzać jak właściciel dokonując dostawy towaru.

Również w odniesieniu do art. 49 ust. 1 Kodeksu cywilnego urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Zatem inwestor przekazując nieodpłatnie wybudowane przyłącze nie występuje w roli jego właściciela, ponieważ jest ono częścią sieci należącej do lokalnego przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego nieodpłatne przekazanie gminie infrastruktury wybudowanej na należącym do niej gruncie stanowi świadczenie usług w odniesieniu do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W ocenie Spółki nie spełnione są także przesłanki art. 8 ust. 2 ust. 1,2, żeby móc uznać w/w świadczenie usług za odpłatne, opodatkowane VAT, ponieważ bez wątpienia są to usługi związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Gminna kanalizacja deszczowa i roztopowa pozwoli na odwadnianie terenu, na którym Spółka realizuje projekt budowy miasta. Jednocześnie Spółka nie poniesie dodatkowych kosztów na wybudowanie własnej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z należących do niej terenów, działającej równolegle do kanalizacji deszczowej gminnej odwadniającej drogę gminną. Zaoszczędzone środki Spółka będzie mogła zainwestować w jej dalszą działalność.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „dostawa” oznacza więc wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - co wynika z art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W tym miejscu zauważyć należy także, iż stosownie do art. 47 § 1-§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121) część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu cywilnego).

Ponadto z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Przesłanka ta jest spełniona z chwilą podłączenia wymienionych w art. 49 Kodeksu urządzeń do sieci należących do przedsiębiorstwa lub zakładu.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka jest spółką celową, powołaną do realizacji nowatorskiego projektu budowy miasta. Projekt opiera się na koncepcji miast multi - funkcjonalnych, w których obok przestrzeni mieszkalnej powstaje przestrzeń usługowa i komercyjna. W projekcie Spółka zajmuje się zagospodarowaniem terenu, w szczególności zaprojektowaniem i wykonaniem jego niwelacji, ułożeniem sieci, wykonaniem dróg i chodników, wydzieleniem działek, zapewnieniem mediów. Gotowe i uzbrojone działki Spółka sprzedaje deweloperom, którzy buduję na nich domy zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Kodeksem architektonicznym i Koncepcją urbanistyczną, a następnie zajmują się ich sprzedażą przyszłym mieszkańcom.

W dniu 29.04.2010 zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Spółką a Gminą (Aneks z dnia 3.04.2014), na mocy którego Spółka zobowiązała się do zaprojektowania i wybudowania na własny koszt odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej w drodze gminnej, wraz z przyłączami do budynków projektowanych po obu stronach tej drogi, na co Gmina wyraziła zgodę. Niezwłocznie po wybudowaniu odcinka kanalizacji Spółka zobowiązała się przekazać go Gminie do eksploatacji. Ponieważ odcinek kanalizacji znajduje się na gruncie należącym do Gminy, Spółka zobowiązała się również do docelowego przeniesienia jego własności na Gminę.

Gmina zobowiązała się do zaprojektowania i realizacji kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w drogach gminnych (publicznych), w taki sposób, aby jej przekrój zapewnił odbiór i transport wód deszczowych i roztopowych do zbiorników retencyjnych lub do odbiornika ostatecznego również z terenów należących do Spółki. Jednocześnie Spółka udzieliła zgody Gminie na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z dróg wybudowanych przez Gminę na terenie nowobudowanego miasta do wybudowanych przez siebie zbiorników retencyjnych. Jednakże zobowiązanie Gminy do zaprojektowania i realizacji kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w drogach gminnych (publicznych) pozostaje bez wpływu na nieodpłatne przekazanie Gminie wybudowanego przez Wnioskodawcę odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej. Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji Spółka zleciła podwykonawcom. Wykonanie usług udokumentowano fakturami. Podatek od towarów i usług naliczony uwzględniony na fakturach Spółka odliczyła w deklaracjach VAT-7 we właściwych okresach rozliczeniowych na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Odnosząc opisaną przez Wnioskodawcę sytuację do obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż skoro infrastruktura (odcinek kanalizacji deszczowej i roztopowej) zostanie wykonana na gruncie należącym do Gminy (w drodze gminnej), nie można uznać, iż jej przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy stanowi dostawę towaru, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie nastąpi bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, gdyż Gmina, z racji posiadanego prawa własności do gruntu, będzie dysponowała również prawem własności do wszelkich jego części składowych, to jest w niniejszej sprawie do wybudowanej infrastruktury. W związku z powyższym koniecznym jest rozważenie kwestii zakwalifikowania przedmiotowej czynności przekazania wybudowanej infrastruktury przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy jako nieodpłatnego świadczenia usług, które nie będzie podlegało regulacjom ustawy o podatku do towarów i usług.

Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku wskazuje, że w przedmiotowej sprawie nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy wybudowanej infrastruktury (odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej) zlokalizowanej na drodze gminnej, stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług, jednakże czynność ta nie będzie spełniała wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przesłanki do objęcia jej opodatkowaniem. Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT - jak wskazano wyżej - świadczenie tych usług musi się bowiem odbyć bez związku z potrzebami prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku nieodpłatne świadczenie usług polegające na nieodpłatnym przekazaniu infrastruktury (odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej) na rzecz gminy ma związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, bowiem jak wynika z treści wniosku przedmiotowa infrastruktura zapewni odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z obszaru należącego do Spółki.

W konsekwencji powyższego nieodpłatne przekazanie przez Spółkę infrastruktury (zaprojektowanego i wybudowanego odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej) na rzecz Gminy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tym samym Spółka nie będzie musiała naliczać podatku VAT od wartości przekazanej inwestycji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy podkreślić, że przyjęta ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy podjęta została przy założeniu, że czynność przekazania przez Spółkę infrastruktury (zaprojektowanego i wybudowanego odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej) na rzecz Gminy jest faktycznie czynnością nieodpłatną, na co wskazują wyjaśnienia Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 14 listopada 2014r.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego (a w szczególności gdyby czynność przekazania przez Spółkę infrastruktury - zaprojektowanego i wybudowanego odcinka kanalizacji deszczowej i roztopowej - na rzecz Gminy była czynnością odpłatną) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.