IBPP2/443-741/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie wykonanych usług na rzecz gminy oraz udokumentowanie wykonanych usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014r. (data wpływu 30 lipca 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe w zakresie opodatkowania wykonanych usług na rzecz gminy,
 • nieprawidłowe w zakresie udokumentowania wykonanych usług.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania usług wykonanych na rzecz gminy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest komunalną Spółką prawa handlowego. Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Gmina. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W chwili obecnej podstawowym przedmiotem jego działalności jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie zimowego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy, letniego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy, prowadzenia cmentarzy komunalnych oraz administrowania zasobem lokalowym Gminy.

Obowiązek ten dla gminy określono w:

 • ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.),
 • ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.),
 • ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011r. nr 45, poz. 236 ze zm.),
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Dodatkowo Wnioskodawca świadczy również usługi w zakresie: usług komunalnych, usług zimowego i letniego utrzymania chodników, placów oraz innych usług komercyjnych dla zewnętrznych osób prawnych i osób fizycznych, na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych zawartych z tymi podmiotami.

W celu zlecenia zadań własnych Rada Miasta podjęła uchwałę, która nakłada na Wnioskodawcę obowiązek wykonywania w/w zadań i powierza ich realizację jako tzw. "podmiotowi wewnętrznemu" w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości). Zadania te zostały wpisane do aktu założycielskiego Spółki.

Kwestie szczegółowe związane z realizacją w/w zadań reguluje Regulamin świadczenia usług publicznych przez Spółkę oraz Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia zasad finansowania przez Gminę zadań własnych wykonywanych przez Spółkę powierzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. Z tytułu świadczenia usług Spółka będzie otrzymywać rekompensatę z tytułu poniesionych kosztów na realizację zadań własnych gminy. Rekompensata stanowi zwrot kosztów pomniejszonych o przychody dodatkowe oraz uwzględnia tzw. rozsądny zysk. Spółka zobowiązana jest do dnia 15 marca każdego roku następującego po roku otrzymania rekompensaty, przedstawić Gminie rozliczenie roczne wykonanych zadań.

Nadwyżka rekompensaty rocznej w audycie finansowym Spółki nad poniesionymi kosztami podlega obowiązkowi zwrotu. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że Rekompensata wypłacona w roku poprzednim jest niższa od ustalonej zgodnie z postanowieniami Uchwały, Gmina może wyrównać Spółce kwotę Rekompensaty, o ile pozwoli na to sytuacja finansowa oraz środki zabezpieczone w uchwale budżetowej.

Zarządzenie przewiduje, że rekompensata za świadczone usługi będzie wypłacana w miesięcznych okresach w wysokości 1/12 kwoty za dany rok, ustalonej w Uchwale. Rekompensata będzie wypłacana do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca na podstawie złożonego przez Spółkę wniosku o wypłatę rekompensaty/dokument księgowy/.

Uchwała Rady Miejskiej przewiduje rekompensatę roczną na :

 • zimowe utrzymanie czystości i porządku na publicznych i wewnętrznych drogach gminnych w wysokości 1.000.000 zł,
 • letnie utrzymanie czystości i porządku na publicznych i wewnętrznych drogach gminnych w wysokości 250.000 zł,
 • prowadzenie cmentarzy komunalnych w wysokości 90.000 zł,
 • administrowanie zasobem lokalowym gminy w wysokości 310.000 zł.

Spółka wystawia na koniec każdego miesiąca trzy faktury i w dacie jej wystawienia ujmuje przychód oraz odprowadza należny podatek VAT:

Pierwsza faktura za utrzymanie czystości i porządku na publicznych i wewnętrznych drogach gminnych na kwotę 104.166,67 zł brutto w tym podatek VAT 8%, co stanowi 1/12 łącznej kwoty za zimowe i letnie utrzymanie dróg. PKWiU 81,29.12 (§ 6, Uchwały Rady Miejskiej nr (...)., § 4 pkt 1 i 6 Zarządzenia nr 590.A.2013 Burmistrza K.).

Druga faktura zarządzanie cmentarzami komunalnymi na kwotę 7.500 zł. brutto w tym podatek VAT 8%, (1/12 kwoty) PKWiU 96.03.11 (§ 6 Uchwały Rady Miejskiej nr (...)., § 4 pkt 1 i 6 Zarządzenia nr 590.A.2013 Burmistrza K.).

Trzecia faktura administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy na kwotę 14.043,52 zł. (sprzedaż zwolniona PKWiU 68.32.11) Zarządzanie lokalami w nieruchomościach niemieszkalnych na kwotę 11.789,81 zł. w tym podatek VAT 23% (1/12 kwoty) (§ 6 Uchwały Rady Miejskiej nr(....).

Po zakończeniu roku w przypadku nadwyżki rekompensaty nad poniesionymi kosztami, Spółka wystawi do faktury za miesiąc grudzień, fakturę korygującą zmniejszającą przychód i podatek VAT. W przypadku gdy rekompensata będzie niższa niż poniesione koszty, firma (w zależności od sytuacji finansowej oraz środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej Gminy) wystawi, bądź nie wystawi fakturę korygującą zwiększającą.

Spółka nie posiada zawartej umowy cywilno-prawnej z Gminą na wykonanie zadań, o których mowa wyżej.

Kwestie te reguluje:

 • Uchwała Rady Miejskiej nr (...).
 • Zarządzenia nr590.A.2013 Burmistrza K.,
 • Zarządzenie nr 590.2013 Burmistrza K. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych.

W Uchwale nr (...) Rady Miejskiej w K. określone są okresy, w których wykonywane będą poszczególne zadania.

 • zimowe utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy K. w okresach od 15.11.2013 do 15.04.2014 r., od 15.11.2014 do 5.04.2015r., od 15.11.2015 do 15.04.2016r.,
 • letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy K. w okresach od 16.04.2014 r. do 14.11.2014 r., od 16.04.2015r. do 14.11.2015r., od 16.04.2016r. do 14.11.2016 r.,
 • prowadzenie cmentarzy komunalnych przy ul. (....), w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
 • administrowanie zasobem lokalowym Gminy K. w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

Zgodnie z § 4 pkt 1 i 6 Zarządzenia nr 590.A.2013 Burmistrza K. rekompensata będzie płatna do 15 dnia następnego miesiąca na podstawie złożonego przez Operatora wniosku o wypłatę rekompensaty (dokument księgowy).

Wnioskodawca nie sporządza raportów miesięcznych, jednak prowadzi rozbicie kosztów, z których wynika jaki został poniesiony koszt danego zadnia w danym miesiącu. Gmina na bieżąco kontroluje Wykonawcę z prawidłowości wykonywanych usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczenia nr jak we wniosku):

2) Czy Spółka prawidłowo postępuje wystawiając Gminie faktury zawierające podatek VAT...
3) Czy Spółka prawidłowo postępuje wystawiając co miesiąc faktury w wysokości 1/12 kwot przewidzianych w uchwale Rady Miejskiej...
4) Czy faktura korygująca dotycząca rozliczenia całego roku poprzedniego, powinna być wystawiona do faktury za miesiąc grudzień...

Stanowisko Wnioskodawcy:
Ad. 2 Spółka została zobligowana do wykonywania określonych czynności, w związku z wykonywaniem których przekazywane są środki pieniężne obliczane wg ściśle określonych zasad. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług opodatkowaniu w/w podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Aby uznać świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą a przekazanym za nią wynagrodzeniem. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 29a ust. 1 w/w ustawy jako podstawę opodatkowania podatkiem VAT przyjmuje się to co otrzymuje dostawca/usługodawca od nabywcy za dostarczone towary, wykonane usługi, a więc za dokonaną sprzedaż. Zdaniem Wnioskodawcy otrzymana od Gminy rekompensata stanowi zapłatę za wykonane usługi na rzecz Gminy dlatego pomiędzy Spółką a Gminą występuje świadczenie wzajemne, gdyż firma zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej została zobowiązana do świadczenia usług w podanym wyżej zakresie, za które to świadczenie Spółka otrzymuje wynagrodzenie. Biorąc powyższe pod uwagę, realizowane czynności noszą znamiona odpłatnego świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Ad. 3 Rekompensata Spółce wypłacana jest na podstawie przedstawionych przez nią faktur. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, które określa szczegóły wypłaty rekompensaty, jest ona wypłacana zaliczkowo, miesięcznie w wysokości 1/12 całej kwoty przewidzianej na realizację danego zadania. Na zimowe utrzymanie dróg Spółce przyznano kwotę 1 mln. zł/rok, a na letnie kwotę 250 tys. zł/rok. Zimowe utrzymanie dróg realizowane jest przez Spółkę w miesiącach zimowych tj. od listopada do marca (5 miesięcy w roku), natomiast przez pozostałą część roku Spółka realizuje zadanie w zakresie letniego utrzymania dróg. Jednak ze względu na panujące warunki atmosferyczne może się zdarzyć sytuacja, że np. w kwietniu zaistnieje konieczność odśnieżania, a w listopadzie zamiatania ulic. Spółka ma wątpliwości, czy postępując w ten sposób nie zaniża przychodu i podatku należnego w miesiącach zimowych, a nie zawyża w miesiącach letnich. W przypadku zarządzania cmentarzami i administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy wystawienie faktury w wysokości 1/12 jest zasadne, ponieważ koszty na pokrycie których Spółka otrzymuje rekompensatę, rozkładają się równomiernie w ciągu całego roku.
Ad. 4Po zakończeniu roku w przypadku nadwyżki rekompensaty nad poniesionymi kosztami, Spółka wystawi do faktury za miesiąc grudzień, fakturę korygującą zmniejszającą przychód i podatek należny. W przypadku gdy rekompensata będzie niższa niż poniesione koszty, firma (w zależności od sytuacji finansowej oraz środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej Gminy) wystawi, bądź nie wystawi fakturę korygującą zwiększającą.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za:- prawidłowe w zakresie opodatkowania wykonanych usług na rzecz gminy,- nieprawidłowe w zakresie udokumentowania wykonanych usług.
Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; 3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.
W myśl art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazu wynikającego z mocy prawa.
Z tak szeroko sformułowanej definicji pojęcia „świadczenie usług” wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Aby uznać usługę za odpłatną, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa jako podatnik VAT.
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Analiza przepisu art. 29a jednoznacznie wskazuje, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest komunalną spółką prawa handlowego. Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Gmina. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W chwili obecnej podstawowym przedmiotem jego działalności jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie zimowego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy, letniego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy, prowadzenia cmentarzy komunalnych oraz administrowania zasobem lokalowym Gminy. W celu zlecenia zadań własnych Rada Miasta podjęła uchwałę, która nakłada na Wnioskodawcę obowiązek wykonywania w/w zadań i powierza ich realizację jako tzw. "podmiotowi wewnętrznemu" w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości). Zadania te zostały wpisane do aktu założycielskiego Spółki. Kwestie szczegółowe związane z realizacją w/w zadań reguluje Regulamin świadczenia usług publicznych przez Spółkę oraz Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia zasad finansowania przez Gminę zadań własnych wykonywanych przez Spółkę powierzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. Z tytułu świadczenia usług Spółka będzie otrzymywać rekompensatę z tytułu poniesionych kosztów na realizację zadań własnych gminy. Rekompensata stanowi zwrot kosztów pomniejszonych o przychody dodatkowe oraz uwzględnia tzw. rozsądny zysk. Spółka zobowiązana jest do dnia 15 marca każdego roku następującego po roku otrzymania rekompensaty, przedstawić Gminie rozliczenie roczne wykonanych zadań.Zarządzenie przewiduje, że rekompensata za świadczone usługi będzie wypłacana w miesięcznych okresach w wysokości 1/12 kwoty za dany rok, ustalonej w Uchwale. Rekompensata będzie wypłacana do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca na podstawie złożonego przez Spółkę wniosku o wypłatę rekompensaty.
Na podstawie tak przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania otrzymywanej od Gminy rekompensaty za wykonanie zadań w zakresie:- zimowego i letniego utrzymania czystości i porządku na publicznych i wewnętrznych drogach,- prowadzenia cmentarzy komunalnych,- administrowania zasobem lokalowym gminy.
Przywołany wcześniej przepis art. 106b ust. 1 ustawy o VAT wskazuje w jakich sytuacjach podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury.Obowiązek ten występuje w sytuacji dokonania sprzedaży jak również innych czynności wskazanych w tym przepisie. Dokonując analizy przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności i powołanych przepisów prawa należy wskazać, że rekompensaty otrzymywane przez Wnioskodawcę stanowią zapłatę za realizację konkretnych zadań własnych Gminy związanych z oczyszczaniem ulic gminnych, prowadzeniem cmentarzy komunalnych oraz administrowaniem zasobem lokalowym gminy, są uzależnione od ilości i wartości świadczonych usług. Otrzymane rekompensaty nie mają charakteru finansowania ogólnych kosztów działalności Spółki. W konsekwencji uznać należy, że w związku z realizacją powierzonych na podstawie uchwały zadań, Spółka będzie otrzymywała sfinansowane dopłatą wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy.W okolicznościach przedstawionych w przedmiotowej sprawie przekazywane Wnioskodawcy rekompensaty stanowią zapłatę za wykonywanie na rzecz Gminy odpłatnych czynności. Zatem otrzymanie rekompensat rodzi obowiązek ich udokumentowania fakturami VAT.
Należy podkreślić, że celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt sprzedaży określonych towarów lub usług. Z uwagi na fakt, że przekazywane Wnioskodawcy rekompensaty stanowią zapłatę z tytułu wykonanej usługi stosownie do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 8 ust. 1, dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy, to ich otrzymanie należy dokumentować fakturą VAT.
Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 należało uznać za prawidłowe.
Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie prawidłowości dokumentowania otrzymanych kwot wysokości 1/12 przyznanej rekompensaty należy mieć na uwadze niżej wskazane przepisy prawa:
Konieczność opodatkowania wskazanych rekompensat wynika z treści przywołanego wcześniej art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika,
Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej). Co do zasady zatem, faktura musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.
Jak wynika z opisu sprawy Spółka nie posiada zawartej umowy cywilno-prawnej z Gminą na wykonanie zadań, ale kwestie wykonania zadań reguluje: Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI.266.2013, Zarządzenia nr 590.A.2013 Burmistrza K., Zarządzenie nr .... Burmistrza K. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych.We wniosku wskazano, że z porozumienia między Gminą a Wnioskodawcą wynika, że rekompensata za świadczone usługi będzie wypłacana w miesięcznych okresach. Rekompensata będzie wypłacana do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca na podstawie złożonego przez Spółkę wniosku o wypłatę rekompensaty.Ponadto jak wskazał Wnioskodawca, co prawda, nie sporządza on raportów miesięcznych wykonanych zadań, jednakże prowadzi rozbicie kosztów, z których wynika jaki został poniesiony koszt danego zadania w danym miesiącu.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca wystawiając faktury VAT dokumentujące wykonanie usług polegających na zimowym i letnim utrzymaniu dróg, prowadzeniu cmentarzy komunalnych, administrowaniu zasobem lokalowym gminy, winien ująć w tych fakturach rzeczywistą wartość wykonanych usług w danym miesiącu, według prowadzonego zestawienia kosztów za dany miesiąc w rozbiciu na poszczególne usługi.
Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
Natomiast kwestie dotyczące zmian podstawy opodatkowania oraz podatku należnego regulują niżej wskazane przepisy:Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.W myśl art. 29a ust. 14 ww. ustawy przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy – faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy – w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1;
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

–podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy – faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5

–prawidłową treść korygowanych pozycji.

Z treści przedstawionych regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Jeżeli więc faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które faktura ta dokumentowała, uległo zmianie, to powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami. Faktura korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Wystawia się je w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Wskazać należy, że faktury korygujące można generalnie podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu ulega podwyższeniu.

W ramach powyższego rozróżnienia można również dokonać podziału tychże faktur ze względu na powód ich wystawienia.

Sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących, w sytuacji gdy korekta powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania, uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury.

I tak, faktura korygująca podwyższająca podstawę opodatkowania w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona:

 • w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie wartości obrotu wykazanego w pierwotnej fakturze (np.: błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), lub
 • z powodu innych przyczyn, np.: podwyższenia ceny sprzedaży, stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Jak zauważył Wnioskodawca rekompensata wypłacana jest Spółce na podstawie przedstawionych przez nią faktur. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, które określa szczegóły wypłaty rekompensaty, jest ona wypłacana zaliczkowo, miesięcznie w wysokości 1/12 całej kwoty przewidzianej na realizację danego zadania. Na zimowe utrzymanie dróg Spółce przyznano kwotę 1 mln. zł/rok, a na letnie kwotę 250 tys. zł/rok. Zimowe utrzymanie dróg realizowane jest przez Spółkę w miesiącach zimowych tj. od listopada do marca (5 miesięcy w roku), natomiast przez pozostałą część roku Spółka realizuje zadanie w zakresie letniego utrzymania dróg. Jednak ze względu na panujące warunki atmosferyczne może się zdarzyć sytuacja, że np. w kwietniu zaistnieje konieczność odśnieżania, a w listopadzie zamiatania ulic.

Jak wyjaśnił Wnioskodawca wystawiona faktura za utrzymanie czystości i porządku na publicznych i wewnętrznych drogach gminnych na kwotę 104.166,67 zł. brutto w tym podatek VAT 8%, co stanowi 1/12 łącznej kwoty za zimowe i letnie utrzymanie dróg.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy postępując w ten sposób nie zaniża przychodu i podatku należnego w miesiącach zimowych, a nie zawyża w miesiącach letnich.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy prawa dotyczące korekt faktur należy zauważyć, że prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, co oznacza, że nie można uznać faktury za prawidłową, gdy wskazuje ona, co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale nie przedstawia prawidłowej wartości wykonanej usługi. Jeżeli więc faktury dokumentujące wykonanie usług, o których mowa we wniosku, zawierają pomyłki dotyczące wartości wykonanej usługi oraz kwoty podatku należnego, to powinny zostać skorygowane w ten sposób, aby wskazywały faktyczną wartość wykonanych usług.

Zatem Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania korekt faktur pierwotnych w sytuacji gdy wartość wykonanych usług, o których mowa we wniosku, np. z tytułu zimowego lub letniego utrzymania dróg, została wykazana na fakturze w wysokości innej niż faktycznie poniesiony koszt świadczonej usługi, wówczas Wnioskodawca winien wystawić fakturę VAT korygującą dokumentującą zaistnienie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych.

Wobec powyższego stanowisko w zakresie pytań oznaczonych jak we wniosku nr 3 i nr 4 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.