IBPP2/443-1179/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IBPP2/443-1179/14/ICzinterpretacja indywidualna
 1. obrót
 2. proporcja
 3. usługi
 4. usługi zwolnione
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 listopada 2014r. (data wpływu 25 listopada 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „Poprawa jakości.....”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. Szpital w dniu 16 października 2014r., podpisał umowę o dofinansowanie ze środków unijnych EFRR projektu pod nazwą „...”. Przedmiotem inwestycji jest wymiana aparatów RIG, zakup mammografu, dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemów radiografii cyfrowej pośredniej (CR), systemu archiwizowania obrazów diagnostycznych (PACS) i radiologicznego systemu informatycznego (RiS) dla SPZOZ WSS......

Inwestycja obejmuje:

 • sporządzenie studium wykonalności projektu oraz wniosku aplikacyjnego;
 • zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego: aparat RTG analogowy stacjonarny (2 szt.) i przyłóżkowy (1 szt.); mammograf analogowy; drukarka wielkoformatowa do klisz RIG, stacje lekarskie diagnostyczne, przewoźny system obrazowania dla Bloku Operacyjnego, kasety RTG, czytnik kaset RTG ze stacją techników dla radiologii i mammografii, czytnik kaset RTG ze stacją techników dla radiologii, dodatkowa stacja technika;
 • zakup, dostawę i instalację urządzeń technicznych/informatycznych - system PACS/RIS, stacje rejestracyjne, stacje przeglądowe (27 szt.) + monitory na Blok Operacyjny (8 szt.), robot do wypalania płyt z badaniami (2 szt.), wyposażenie do kontroli jakości i kalibracji;
 • promocję projektu.

Realizacja inwestycji, obejmująca zakup sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i terapii pacjentów ma na celu podniesienie jakości usług medycznych świadczonych w Szpitalu (jakość wykonywanych badań, ich dostępność, poprawa bezpieczeństwa pacjentów). Pozwoli ona w szczególności na prowadzenie pełnej diagnostyki radiologicznej i mammograficznej na wysokim poziomie, a co najważniejsze znaczne zmniejszenie dawki promieniowania, którą otrzymuje pacjent. Zapewni także możliwość dowolnej obróbki uzyskanego obrazu cyfrowego oraz szybki dostęp do gromadzonych w archiwach wyników badań. Istotnym jej celem jest znaczna poprawa jakości wykonywanych procedur operacyjnych na Bloku Operacyjnym dzięki zastosowaniu radiologicznej kontroli śródoperacyjnej. Realizacja projektu wpłynie również docelowo na zmniejszenie umieralności na choroby będące głównymi przyczynami zgonów na terenie województwa - choroby nowotworowe (rak sutka, jelit, kości, płuc), a także będzie miała wpływ na poprawę stanu zdrowia osób poszkodowanych w wyniku wypadków oraz ze schorzeniami ortopedycznymi.

Równocześnie należy stwierdzić, że Szpital, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Udostępnia dokumentację medyczną również: 1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; 3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; 5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; 6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; 7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniom zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Ustawa reguluje również maksymalną wysokość opłaty, jaką można pobierać za udostępnienie dokumentacji medycznej. Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną wydaną przez Ministra Finansów w dniu 25 listopada 2013r. (PT8/033/72/17/l/SBA/13/RO122037) zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega m.in. wydawanie duplikatów zapisów badań obrazowych na nośnikach magnetycznych wykonane na rzecz osób fizycznych w celu kontynuacji leczenia, związanych z usługami podstawowymi, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Natomiast zwolnieniu od podatku od towarów i usług nie podlega wydawanie duplikatów zapisów badań obrazowych wykonanych na rzecz osób fizycznych związanych z usługami podstawowymi, które nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, że pacjent na rzecz którego zostanie wykonane badanie na sprzęcie zakupionym w ramach projektu zawnioskuje o wydanie duplikatu zapisu badań obrazowych w celach otrzymania odszkodowania, renty lub dla innych celów niezwiązanych z kontynuacją leczenia. Wówczas usługa ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji należy stwierdzić, że sprzęt ten będzie w części służył działalności opodatkowanej a w części zwolnionej.

Wdrożenie projektu ma wspomóc działalność statutową. Zakup sprzętu medycznego i technicznego/informatycznego oraz jego instalacja i uruchomienie ma na celu poprawę jakości udzielanych usług zdrowotnych, które zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług jako „usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze” są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług. Nie jest jednakże możliwe jednoznaczne stwierdzenie, iż nie będą na sprzęcie zakupionym w ramach projektu świadczone usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Co więcej nie sposób na tym etapie wyodrębnić całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W takiej sytuacji podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Powinien wówczas zastosować współczynnik proporcji ustalony za rok poprzedni na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy. Proporcję tę określa się procentowo, zaokrąglając w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Proporcja za rok 2013 liczona zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, wyniósł 2,75%. W związku z powyższym Szpitalowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o proporcję, określoną zgodnie z przepisem art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT w wysokości 3%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Szpitalowi w związku z realizacją projektu pn. „....” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, działanie 9,1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, przysługuje prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT z tytułu faktur VAT dokumentujących zakupy, dostawę i montaż sprzętu medycznego, technicznego/informatycznego stanowiących kompleksowo funkcjonalną całość przedmiotowej inwestycji, a także bezpośrednio z projektem nabytych usług w zakresie przygotowania studium wykonalności projektu oraz wniosku aplikacyjnego czy promocji projektu...

Jeśli takie prawo przysługuje, wówczas w jakiej wysokości...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Szpital stoi na stanowisku, że zakupione towary i usługi w ramach projektu pod nazwą „...” wykorzystywane będą równocześnie przy świadczeniu usług zwolnionych oraz opodatkowanych i nie jest możliwe dokonanie bezpośredniej alokacji podatku naliczonego do poszczególnych kategorii prowadzonej działalności (opodatkowanej i zwolnionej), zatem powinien zastosować współczynnik proporcji ustalony za poprzedni rok podatkowy na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy. Proporcję tę określa się procentowo, zaokrąglając w górę do najbliższej liczby całkowitej. W konsekwencji należy stwierdzić, że Szpitalowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o proporcję, określoną zgodnie z przepisem art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT w wysokości 3%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca realizował przedmiotowy projekt w latach 2007-2013 i wskazał, że przedmiotowy wniosek dotyczy stanu faktycznego, zatem niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, iż proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Ponadto, w myśl art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary (usługi) te są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W sytuacji natomiast, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Przy czym istotne jest ustalenie, czy czynności niepodlegające opodatkowaniu winny być uwzględniane przy ustalaniu proporcji.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. Szpital w dniu 16 października 2014r., podpisał umowę o dofinansowanie ze środków unijnych EFRR projektu pod nazwą „...”.

Realizacja inwestycji, obejmująca zakup sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i terapii pacjentów ma na celu podniesienie jakości usług medycznych świadczonych w Szpitalu (jakość wykonywanych badań, ich dostępność, poprawa bezpieczeństwa pacjentów). Równocześnie należy stwierdzić, że Szpital, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

Ustawa reguluje również maksymalną wysokość opłaty, jaką można pobierać za udostępnienie dokumentacji medycznej. Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną wydaną przez Ministra Finansów w dniu 25 listopada 2013r. (PT8/033/72/17/l/SBA/13/RO122037) zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega m.in. wydawanie duplikatów zapisów badań obrazowych na nośnikach magnetycznych wykonane na rzecz osób fizycznych w celu kontynuacji leczenia, związanych z usługami podstawowymi, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Natomiast zwolnieniu od podatku od towarów i usług nie podlega wydawanie duplikatów zapisów badań obrazowych wykonanych na rzecz osób fizycznych związanych z usługami podstawowymi, które nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, że pacjent na rzecz którego zostanie wykonane badanie na sprzęcie zakupionym w ramach projektu zawnioskuje o wydanie duplikatu zapisu badań obrazowych w celach otrzymania odszkodowania, renty lub dla innych celów niezwiązanych z kontynuacją leczenia. Wówczas usługa ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji należy stwierdzić, że sprzęt ten będzie w części służył działalności opodatkowanej a w części zwolnionej.

Wdrożenie projektu ma wspomóc działalność statutową. Zakup sprzętu medycznego i technicznego/informatycznego oraz jego instalacja i uruchomienie ma na celu poprawę jakości udzielanych usług zdrowotnych, które zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług jako „usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze” są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Nie jest jednakże możliwe jednoznaczne stwierdzenie, iż nie będą na sprzęcie zakupionym w ramach projektu świadczone usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Co więcej nie sposób na tym etapie wyodrębnić całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Proporcja za rok 2013 liczona zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, wyniósł 2,75%.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy oraz opis sprawy należy zauważyć, że Wnioskodawca w ramach działalności wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Zatem w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu wykorzystywanego do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT należy wskazać, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest w pierwszej kolejności przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi wydatki te będą związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia z realizacją jakich czynności związany będzie podatek wynikający z otrzymanych faktur, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji.

Jak wskazał Wnioskodawca nie sposób na tym etapie wyodrębnić całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Wobec powyższego Wnioskodawca będzie miał prawo na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 2 ustawy, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 ustawy o VAT.

Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami w ramach realizacji projektu „...” tylko w takiej części, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jak wskazał Wnioskodawca proporcja za rok 2013 liczona jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, wyniósł 2,75%.

W tej sytuacji mając na względzie przepis art. 90 ust. 4 ustawy, należy przyjąć, że proporcja wynosi 3%.

W związku z powyższym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o proporcję, określoną zgodnie z przepisem art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT w wysokości 3%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie, będącą przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”. Interpretacja nie rozstrzyga natomiast czy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z opodatkowania oraz czynności podlegające opodatkowaniu, jak też czy nabycia związane z realizacją ww. projektu służą zarówno czynnościom zwolnionym i opodatkowanym Wnioskodawcy. Zawarte w opisie sprawy informacje w tym zakresie potraktowano jako element przedstawionego stanu faktycznego bez dokonywania oceny jego prawidłowości.

Ponadto należy zauważyć, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.