IBPP1/4512-81/16/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie udostępnienia strojów sportowych z logo Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udostępnienia strojów sportowych z logo Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania/udostępnienia strojów sportowych z logo Wnioskodawcy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 kwietnia 2016 r. znak IBPP1/4512-81/16/DK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przychody z działalności Spółki są opodatkowane w całości na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zm.). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w 1 lipca danego roku, a kończy 30 czerwca kolejnego roku. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji podłoża pod uprawę pieczarek z wsianą grzybnią. Jednym z głównych surowców produkcyjnych jest słoma, której zakup uzależniony jest od sezonowości zbiorów rolnych. Słoma to efekt działalności rolniczej dostawców Spółki. Dla utrzymania ciągłości całorocznej produkcji, niezbędne jest właściwe gromadzenie i przechowywanie surowca na polach gospodarstw oraz gruntach Spółki.

W ramach prowadzonej działalności Spółka angażuje się w działania z zakresu CSR, czyli tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, która zmierza do budowania trwałych relacji biznesowych z uwzględnieniem interesu społecznego.

Mając świadomość wpływu realizowanej działalności gospodarczej na otoczenie zewnętrzne Spółka podejmuje szereg działań uwzględniających w prowadzonym biznesie problematykę społeczną i środowiskową. W tym celu Spółka opracowała wizje i cele CSR, które określają najistotniejsze dla niej obszary pozytywnego wpływania na otoczenie, co ma zagwarantować lojalność klienta, podnieść wiarygodność firmy w oczach jej współpracowników, partnerów handlowych, jak i władz i społeczności lokalnych. Podjęta aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu skutkować ma tym, że Spółka będzie rozpoznawalna i identyfikowana jako parter zaangażowany w sprawy społeczne, środowiskowe, konsumenckie, bezpieczeństwa pracy. Działalność CSR przynosi wymierne, długofalowe efekty, w postaci zwiększenia przychodów, poprzez poszerzanie grona klientów oraz pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanych, doświadczonych i zaangażowanych pracowników. CSR zwiększa przewagę konkurencyjną firm, wyróżniając przedsiębiorstwo na tle innych podmiotów gospodarczych.

Zaangażowanie spółki w realizację polityki CSR przejawia się m.in. poprzez:

1. Kampanię na rzecz budowania społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W ramach tego działania Spółka podpisała umowy z Gminami, w których zlokalizowane są zakłady produkcyjne. W umowach tych Spółka występuje w roli inicjatora budowania świadomości ochrony przeciwpożarowej. W ramach zawartej umowy Spółka będzie drukować materiały informacyjne opatrzone logo firmy na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz odpowiedniego zachowania w chwili zagrożenia oraz przekaże kwotę 15.000 zł tytułem realizacji przez Gminę działań związanych z budowaniem społecznej świadomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ramach tych działań Gmina ma nadzorować, aby przygotowane materiały były rozdawane w szkołach i urzędach. Gmina, poprzez jednostki OSP, ma zorganizować cykliczne spotkania ze strażakami w szkołach i przedszkolach. Gmina będzie wykorzystywać przy realizacji działań kampanii sprzęt ochrony przeciwpożarowej, w tym zakupiony w tym celu wóz strażacki, który będzie odpowiednio oznakowany logo Spółki. Zwieńczeniem akcji będzie instruktaż prowadzony przez strażaków podczas corocznych dożynek gminnych z wykorzystaniem oznakowanego wozu strażackiego. Na dożynkach Spółka w swoim punkcie informacyjnym będzie rozdawała ulotki i materiały informacyjne, których zadaniem będzie zwrócenie szczególnej uwagi na istniejące duże zagrożenie pożarowe, zwłaszcza w działalności rolniczej w trakcie zbiorów płodów rolnych oraz ich składowania i całorocznego przechowywania na polach. Jednocześnie ulotki mają edukować okoliczną społeczność, jak zachować się w chwili pojawienia się pożaru.

W ramach tego samego działania Spółka zawiera również umowy bezpośrednio z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Jednostki straży mają propagować akcję świadomości zagrożenia pożarowego, a tym samym promować działania Spółki związane z kampanią na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalno-sportowych oraz edukacyjno-instruktarzowych, m.in. poprzez prezentację logo Spółki na strojach sportowych oraz dystrybucję ulotek informacyjnych podczas tych imprez, szkoleń, itp. Spółka poniesie wydatki na wydruk ulotek informacyjnych oraz zakup strojów sportowych oznaczonych własnym logo, które wykorzysta w czasie realizacji działań kampanii.

2. Konkurs pt. „...”.

W ramach tego działania Spółka zorganizowała konkurs dla dzieci szkół znajdujących się w bezpośredniej okolicy zakładów produkcyjnych Spółki. Konkurs ma za zadanie promować wśród konsumentów produkt finalny, uprawiany na podłożu Spółki - jakim jest pieczarka. Konkurs ma być jednym z etapów budowania w świadomości konsumentów pojęcia pieczarki jako produktu pochodzenia krajowego i wysoko ocenianego pod kątem zdrowego żywienia.

W ramach tego działania, Spółka jako organizator:

 • sporządziła regulamin konkursu, gdzie określono nazwę konkursu, organizatora, uczestników, nagrody oraz sposób wybierania zwycięzców;
 • wskazała uczestników konkursu, tym samym powstał element współzawodnictwa;
 • wyłoniła komisyjnie zwycięzców, na podstawie ustalonych kryteriów;
 • ogłosiła wyniki.

W ramach prowadzonego konkursu Spółka poniosła m.in. wydatki na prowadzenie strony internetowej dotyczącej konkursu oraz na zakup sprzętu HIFI. Zwycięzcy konkursu mogą w ramach wygranej dokonać zakupu ww. sprzętu po promocyjnej cenie 1 zł, czyli po cenie niższej niż cena zakupu. Zebrane podczas konkursu prace mogą zostać wykorzystane do projektu kartek świątecznych oraz kalendarzy dla kontrahentów Spółki oraz znajdą się na stronie internetowej i Facebooku.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca na wstępie wskazał, że CSR jest zagadnieniem złożonym. CSR to filozofia prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu która powstała z początkiem XIX w., jednak jej popularność w Polsce, zaczęła wzrastać niedawno.

Intensyfikacja zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu wynika z faktu, że obecnie niezwykle dynamicznie zmienia się otoczenie gospodarcze. Coraz częściej podmioty prowadzące działalność gospodarczą poszukują pozaekonomicznych sposobów konkurowania. Świadomość, że samo dbanie o jakość towarów i usług nie jest już wystarczające sprawia, że ogromna ilość obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw angażuje w ramy swoich strategii takie elementy jak troska o społeczeństwo i środowisko naturalne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to termin, który nie posiada definicji legalnej. Jednak, w związku z rosnącą popularnością tej koncepcji podjęto szereg prób określenia jej znaczenia:

 • Komisja Europejska opisała CSR w następujący sposób „CSR odnosi się do przedsiębiorstw biorących odpowiedzialność za ich wpływ na społeczeństwo. Komisja Europejska uważa, że CSR ma istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Unii Europejskiej oraz unijnej gospodarki. CSR przynosi korzyści przedsiębiorstwom w takich zakresach jak zarządzanie ryzykiem, redukcja kosztów, dostęp do kapitału, relacje z klientami oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.”;
 • w literaturze pod pojęciem CSR rozumie się natomiast m.in. „koncepcję opartą na najwyższych standardach etycznych, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie i świadomie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z grupami interesariuszy: społeczeństwa jako całości, a także jego wyodrębnionych grup - właścicieli, klientów, pracowników, inwestorów, dostawców, akcjonariuszy, banków i innych partnerów biznesowych”.
 • ponadto, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ogłosiła w 2010 roku normę ISO 26000 porządkująca zagadnienie CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu została zdefiniowana w powyższej normie jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:
  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji);
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania”.

Wobec powyższego uznanie CSR jako kolejnego instrumentu marketingu stanowiłoby założenie pozostające w sprzeczności z jego faktycznym znaczeniem, zaprzeczałoby istocie i założeniom społecznej odpowiedzialności biznesu.

Powyższe rozumienie CSR jako elementu prowadzenia działalności gospodarczej przedstawione przez wnioskodawcę w treści wniosku o interpretację oraz niniejszego uzupełnienia potwierdza również fakt, że od 2017 roku na skutek implementacji unijnej dyrektywy 2013/34/EU m.in. spółki giełdowe, banki oraz fundusze inwestycyjne, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR, będą zobowiązane do raportowania tzw. danych pozafinansowych, w tym danych dotyczących działalności CSR.

Unia Europejska w grudniu 2014 roku zapowiedziała rozszerzenie sprawozdawczości firm o obowiązek ujawnienia danych pozafinansowych m.in. oceny ryzyk, podstaw zarządczych i wskaźników z zakresu przeciwdziałania korupcji, negatywnego wpływu na środowisko naturalne, aspektów pracowniczych, społecznych oraz poszanowania praw człowieka.

Zgodnie z założeniami, do 2017 roku dyrektywa 2013/34/EU dotycząca regulacji tego obszaru działalności pomiotów UE ma zostać włączona do polskiego prawa. W maju 2015 r. Ministerstwo Finansów, które jest odpowiedzialne za jej transpozycję, rozpoczęło wstępną konsultację dotycząca wdrożenia obowiązku na gruncie polskim.

Podsumowując, odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym. Konsekwentne stosowanie zasad CSR pozwala organizacjom osiągnąć coraz lepsze wyniki ekonomiczne, ponieważ budowana przez nie przewaga konkurencyjna opiera się nie na strategii walki cenowej, a wzbogaceniu swojej oferty o dodatkowe wartości w wymiarze społecznym.

Zgodnie z wezwaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów Wnioskodawca uzupełnił informacje dotyczące wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej, w zakresie:

1. Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawcy przysługiwało/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu strojów sportowych o których mowa we wniosku, jeśli nie to dlaczego...”, Wnioskodawca odpowiedział, że przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych strojów sportowych. Powyższe wynika z faktu, że zakup wiązał się bezpośrednio z opodatkowaną działalnością Wnioskodawcy.

W związku z działaniami podjętymi na rzecz budowania społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Wnioskodawca chroni swój podstawowy surowiec do produkcji - słomę.

Wnioskodawca zabezpieczając ciągłość produkcji, zabezpiecza a także wpływa na zwiększenie swoich przychodów ze sprzedaży opodatkowanej, Wnioskodawca przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i świadomości społeczności lokalnej w tym zakresie.

Ponadto prowadzone przez Wnioskodawcę kampanie z zakresu CSR stanowią jeden z elementów efektywnej strategii zarządzania (w tym również reklamy), która poprzez prowadzenie działalności CSR na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Wnioskodawcy, również na szerszą skalę.

Jednocześnie nabyte stroje sportowe stanowią element zaplanowanej strategii reklamowo-marketingowej Wnioskodawcy, w przyszłości bowiem Wnioskodawca ma zamiar wykorzystywać zakupione stroje do podobnych kampanii z zakresu CSR oraz jako nośnik reklamy.

Powyższe działania stanowią ważny element prowadzenia promocji własnej marki Wnioskodawcy (lokowanie logo Wnioskodawcy na strojach sportowych, dystrybucja ulotek informacyjnych z logo Wnioskodawcy, ustawianie banerów reklamowych podczas prowadzonych kampanii z zakresu CSR itp.) oraz stanowią istotny czynnik pozyskiwania zaufania kontrahentów, w tym klientów (klienci chętniej decydują się na zakup produktów Wnioskodawcy, aniżeli wyrobów konkurentów).

2. Na pytanie tut. organu „Z wniosku wynika, że jednostki straży pożarnej mają promować działania Wnioskodawcy związane z kampanią w zakresie ochrony przeciwpożarowej na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalno-sportowych oraz edukacyjno-instruktarzowych, m.in. poprzez prezentację logo Wnioskodawcy na strojach sportowych. Wydatki na zakup ww. strojów sportowych poniesie Wnioskodawca. Należy zatem wyjaśnić:

 1. Na jakich zasadach jednostki straży pożarnej będą wykorzystywały zakupione przez Wnioskodawcę stroje sportowe tj. czy Wnioskodawca przeniósł/przeniesie na rzecz jednostek straży pożarnej prawo własności ww. strojów sportowych, czy też stroje sportowe zostały/zostaną użyczone ww. podmiotom, a ich właścicielem pozostanie Wnioskodawca...
 2. Czy przekazanie/użyczenie strojów sportowych jednostkom straży pożarnej ma charakter odpłatny czy nieodpłatny...
 3. Czy a jeśli tak to do jakiego świadczenia na rzecz Wnioskodawcy są/będą zobowiązane jednostki straży pożarnej w zamian za przekazanie/użyczenie strojów sportowych...
 4. Czy a jeśli tak to do jakiego świadczenia na rzecz jednostek straży pożarnej jest/będzie zobowiązany Wnioskodawca w zamian za prezentację swojego logo na przekazanych/użyczonych im strojach sportowych...”,
  Wnioskodawca odpowiedział:
 1. Wnioskodawca nie przeniósł prawa własności strojów sportowych na rzecz jednostek straży pożarnej w trakcie prowadzonej kampanii CSR ani w żadnym innym momencie. Ich właścicielem pozostaje Wnioskodawca. Stroje sportowe są tylko użyczane jednostkom straży pożarnej na czas trwania kampanii CSR.
 2. Użyczenie strojów sportowych na rzecz jednostek straży pożarnej w czasie prowadzonej kampanii z zakresu CSR ma charakter nieodpłatny.
 3. W związku z nieodpłatnym użyczeniem strojów sportowych jednostki straży pożarnej nie są zobowiązane do żadnych świadczeń wzajemnych na rzecz Wnioskodawcy.Wraz z Wnioskodawcą jednostki straży pożarnej realizują wyłącznie wspólny cel związany z daną kampanią z zakresu CSR - w opisanym przypadku celem tym jest budowanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz budowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród lokalnej społeczności.
 4. W związku z prezentacją logo Wnioskodawcy na użyczonych jednostkom straży pożarnej strojach sportowych Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania żadnego świadczenia na rzecz tych jednostek.Wnioskodawca w ramach prowadzonej wspólnie kampanii CSR wyłącznie udostępnia stroje sportowe jednostkom straży pożarnej, które służą realizacji opisanych powyżej, wspólnych celów.

3. Na pytanie tut, organu „Kiedy i w jakim celu Wnioskodawca nabył/nabędzie stroje sportowe ze swoim logo... Czy stroje zostały/zostaną nabyte wyłącznie w celu przekazania/użyczenia ich jednostkom straży pożarnej czy też ich nabycie ma zaspokoić inne potrzeby Wnioskodawcy (jakie...)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że stroje sportowe zawierające logo Wnioskodawcy zostały nabyte w miesiącu grudniu 2015 r. z zamiarem wykorzystania ich w różnych działaniach prowadzonych przez Wnioskodawcę, m.in.:

 • działanie CSR - Kampania budowania społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • różnych działań reklamowych.

Prowadzone działania i związane z nimi wydatki, w tym wydatki na nabycie strojów sportowych stanowią element strategii zarządzania, która przyczyniać się ma do wzrostu konkurencyjności Wnioskodawcy.

Nabyte stroje sportowe stanowią element zaplanowanej strategii reklamowo-marketingowej Wnioskodawcy mającej na celu promocję własnej marki Wnioskodawcy oraz stanowią istotny czynnik pozyskiwania zaufania kontrahentów oraz klientów.

4. Na pytanie tut. organu „W jaki sposób Wnioskodawca wykorzystywał/będzie wykorzystywał przedmiotowe stroje sportowe w całym okresie ich posiadania...”, Wnioskodawca odpowiedział, że w chwili obecnej stroje sportowe z logo Wnioskodawcy wykorzystywane są do opisanej we wniosku o interpretację kampanii z zakresu CSR. Po jej zakończeniu nabyte stroje sportowe będą służyły celom reklamowym Wnioskodawcy, aż do momentu ich całkowitego zużycia.

5. Na pytanie tut. organu „W jakim celu Wnioskodawca przekazuje/użycza jednostkom straży pożarnej stroje sportowe o których mowa we wniosku... W szczególności należy podać:

 1. Czy przekazanie/użyczenie jednostkom straży pożarnej wskazanych strojów sportowych, nastąpiło/nastąpi na cele związane wyłącznie z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, jeżeli tak to należy wskazać jakie to są cele...
 2. Czy, a jeśli tak to w jaki sposób przekazanie/użyczenie jednostkom straży pożarnej strojów sportowych przyczyni się do uzyskania przez Wnioskodawcę obrotu opodatkowanego podatkiem VAT... Należy wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zakupem strojów i ich przekazaniem/użyczeniem jednostkom straży pożarnej a powstaniem obrotu opodatkowanego u Wnioskodawcy.
 3. Czy przekazanie/użyczenie przez Wnioskodawcę strojów sportowych na rzecz jednostek straży pożarnej zostało/zostanie dokonane do celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy tj. celów pozostających bez związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, czy została/zostanie dokonana dla celów związanych z działalnością gospodarczą jednostek straży pożarnej (jeśli tak to jakie to cele, jaka działalność i w jaki sposób stroje sportowe mają im służyć)...
 4. W jaki konkretnie sposób i do jakich celów jednostki straży pożarnej wykorzystały/wykorzystają przekazane/użyczone im przez Wnioskodawcę stroje sportowe...
 5. Czy stroje sportowe zostały/będą przekazane/użyczone przez Wnioskodawcę jednostkom straży pożarnej wyłącznie w celach kampanii dotyczącej ochrony przeciwpożarowej (w wydarzeniach kulturalno-sportowych i edukacyjno-instruktarzowych) przeprowadzanych w ramach działań CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), czy też w innych celach (jakich...)...
 6. Czy przekazanie/użyczenie przedmiotowych strojów sportowych miało/będzie miało charakter działań marketingowych w ramach CSR (tj. działań mających na celu np. budowanie pozytywnego wizerunku firmy, a pośrednio wpływających na generowanie obrotu), czy też miało/będzie miało charakter handlowy, którego celem było/będzie zaspokojenie określonych potrzeb konsumpcyjnych jednostek straży pożarnej...
 7. Z jakich konkretnie elementów (np. koszulka, spodenki, buty, inne – jakie...) składa się przekazywany/użyczony strój sportowy i na których elementach jest nadrukowane logo Wnioskodawcy...”,

Wnioskodawca odpowiedział:

 1. Wnioskodawca użyczył jednostkom straży pożarnej stroje sportowe z własnym logo tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy - realizacji kampanii z zakresu CSR mającej na celu budowanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Jak wskazano powyżej, poprzez prowadzenie opisanej kampanii Wnioskodawca m.in. chroni swój podstawowy surowiec do produkcji tj. słomę.Wnioskodawca zabezpieczając ciągłość produkcji, zabezpiecza a także wpływa na zwiększenie swoich przychodów ze sprzedaży opodatkowanej, Wnioskodawca przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i świadomości społeczności lokalnej w tym zakresie.Prowadzenie przez Wnioskodawcę kampanii CSR jest elementem zaplanowanej strategii reklamowo-marketingowej, które stanowią istotny czynnik prowadzenia promocji własnej marki Wnioskodawcy oraz pozyskiwania zaufania kontrahentów oraz klientów.
 2. Wnioskodawca realizując kampanię budowania społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, chroni swój podstawowy surowiec do produkcji - słomę.Słoma to surowiec, który umożliwia Wnioskodawcy uzyskiwanie przychodów opodatkowanych - sprzedaż podłoża do uprawy pieczarek opodatkowanego stawką 8% VAT.Zabezpieczając ciągłość produkcji, Wnioskodawca zabezpiecza swoje przychody ze sprzedaży opodatkowanej.W późniejszych projektach Wnioskodawca wykorzystywać będzie stroje sportowe również jako nośnik reklamy mającej na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży opodatkowanej.Realizowane przez Wnioskodawcę działania z zakresu CSR są elementem zaplanowanej strategii reklamowo-marketingowej Wnioskodawcy, które stanowią istotny czynnik prowadzenia promocji własnej marki Wnioskodawcy oraz pozyskiwania zaufania kontrahentów oraz klientów. Rozpoznawalność i identyfikacja Wnioskodawcy jako inicjatora kampanii z zakresu CSR ma służy ponadto zwiększeniu przewagi konkurencyjnej, co bezpośrednio wpływa na osiągane przychody a w tym na sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT Wnioskodawcy.
 3. Użyczenie strojów sportowy z logo Wnioskodawcy podczas prowadzonej kampanii CSR nie zostało dokonane do celów innych niż prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawcy i nie zostało dokonane dla celów związanych z prowadzona działalnością gospodarczą jednostek straży pożarnej.Realizacji kampanii z zakresu CSR ma na celu budowanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Jak wskazano powyżej, poprzez prowadzenie opisanej kampanii Wnioskodawca m.in. chroni swój podstawowy surowiec do produkcji tj. słomę.Wnioskodawca zabezpieczając ciągłość produkcji, zabezpiecza a także wpływa na zwiększenie swoich przychodów ze sprzedaży opodatkowanej, Wnioskodawca przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i świadomości społeczności lokalnej w tym zakresie.Prowadzenie przez Wnioskodawcę kampanii CSR jest elementem zaplanowanej strategii reklamowo-marketingowej, które stanowią istotny czynnik prowadzenia promocji własnej marki Wnioskodawcy oraz pozyskiwania zaufania kontrahentów oraz klientów.
 4. Jednostki straży pożarnej mają prawo wykorzystać użyczone stroje sportowe tylko i wyłącznie dla potrzeb realizowanych wspólnie z Wnioskodawcą kampanii z zakresu CSR podczas wydarzeń kulturalno-sportowych oraz edukacyjno-instruktażowych, na których rozpowszechniana jest wiedza na temat zapobiegania pożarom oraz w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne.Działania te służyć mają poprawie bezpieczeństwa oraz świadomości w powyższym zakresie społeczności lokalnej.
 5. Stroje sportowe zostały użyczone jednostkom straży pożarnej wyłącznie w celu realizacji kampanii prowadzonej w ramach CSR.
 6. Użyczenie strojów sportowych przede wszystkim służy do realizacji kampanii z zakresu CSR, która ma na celu ochronę surowca i zabezpieczenia zdolności produkcyjnej Wnioskodawcy, a w rezultacie uzyskiwania przychodów, w tym zwiększania sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.Prowadzenie kampanii CSR ma stanowić również jeden ze sposobów promocji i reklamy marki Wnioskodawcy. Rozpoznawalność i identyfikacja Wnioskodawcy jako inicjatora kampanii z zakresu CSR służy ponadto zwiększeniu przewagi konkurencyjnej co wpływa na osiągane przychody, a w tym na sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT Wnioskodawcy.
 7. Użyczony podczas kampanii CSR Wnioskodawcy na rzecz jednostek straży pożarnej strój sportowy z logo Wnioskodawcy składa się z koszuli oraz spodenek. Logo Wnioskodawcy umieszczone jest na każdym elemencie stroju.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postępuje prawidłowo nie naliczając podatku VAT należnego od zakupionych strojów sportowych z własnym logo, wykorzystywanych w czasie realizacji działań kampanii...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do zapisu art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dostawa towarów zdefiniowana w art. 7 ust. 1 polega na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 świadczenie usług oznacza, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W związku z działaniami podjętymi na rzecz budowania społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Spółka wykorzystuje swoje stroje sportowe z nadrukowanym logo firmy. Od zakupionych strojów Spółka odliczyła VAT naliczony. W trakcie prowadzonej wspólnie ze Spółką kampanii, podczas wydarzeń kulturalno-sportowych oraz edukacyjno-instruktarzowych jednostki straży pożarnej występują w strojach oznaczonych logo Spółki, w celu promocji działań związanych z tą kampanią.

Stosownie do zapisu art. 8 ust. 2 ustawy, przyjęto, że jako odpłatne świadczenie usług należy traktować nie tylko wszelkie nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza, lecz także użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zdaniem Spółki nie jest zatem opodatkowane, wykorzystanie strojów sportowych stanowiących własność Spółki, na cele swojej działalności gospodarczej. Kampania CSR na rzecz budowania społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony pożarowej jest ściśle związana z prowadzoną działalnością Spółki. Ochrona podstawowego surowca produkcyjnego – słomy, przekłada się bezpośrednio na utrzymanie ciągłości całorocznej produkcji Spółki. Jeżeli Spółka w ramach prowadzonej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wykorzystuje swój majątek – czynności te jako związane z jej działalnością gospodarczą nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie (za wynagrodzeniem).

Wypłacający wynagrodzenie otrzymuje w zamian świadczenie przynoszące mu korzyść. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każe świadczenie niebędące dostawą towarów.

Jednocześnie ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów i świadczenia usług wykonywane nieodpłatne z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług, a więc z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy, w brzmieniu od 1 kwietnia 2013 r. – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o VAT – za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem interpretując ww. art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony, to wówczas takie świadczenie usług będzie nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Analizując natomiast treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, należy zauważyć, że dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że przepisy ustawy nie definiują pojęcia „potrzeb osobistych”. Za Słownikiem Języka Polskiego uznać należy, że potrzebami „osobistymi” są takie potrzeby, które „dotyczą danej osoby” i które są jej potrzebami „prywatnymi”, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą.

Natomiast pojęcie działalności gospodarczej zostało zawarte – dla celów podatku od towarów i usług – w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wobec powyższego działalność gospodarcza obejmuje elementy składające się na jej przedmiot, tj. zarobkową działalność wytwórczą, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, działalność rolników i osób wykonujących wolne zawody a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Dla ustalenia, czy ww. nieodpłatne świadczenie podlega opodatkowaniu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Przez nieodpłatne usługi służące do celów działalności podatnika należy rozumieć takie, które są wykonywane bez wynagrodzenia, ale w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczenie ich ma dominujący charakter w stosunku do korzyści osiąganej w tym przypadku przez odbiorcę tych świadczeń.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka z ograniczona odpowiedzialnością) jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji podłoża pod uprawę pieczarek z wsianą grzybnią. Jednym z głównych surowców produkcyjnych jest słoma, której zakup uzależniony jest od sezonowości zbiorów rolnych.

W ramach prowadzonej działalności Spółka angażuje się w działania z zakresu CSR (tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu), która zmierza do budowania trwałych relacji biznesowych z uwzględnieniem interesu społecznego.

Zaangażowanie spółki w realizację polityki CSR przejawia się m.in. poprzez kampanię na rzecz budowania społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W ramach tego działania Spółka zawiera umowy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, które mają propagować akcję świadomości zagrożenia pożarowego, a tym samym promować działania Spółki związane z kampanią na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalno-sportowych oraz edukacyjno-instruktarzowych, m.in. poprzez prezentację logo Spółki na strojach sportowych oraz dystrybucję ulotek informacyjnych podczas tych imprez, szkoleń, itp.

W grudniu 2015 r. Spółka poniosła wydatki na zakup strojów sportowych oznaczonych własnym logo, które wykorzysta w czasie realizacji działań kampanii. Strój składa się z koszulki oraz spodenek, a logo Wnioskodawcy umieszczone jest na każdym elemencie stroju.

Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych strojów sportowych.

Zakup strojów sportowych zawierających logo Wnioskodawcy wiązał się bezpośrednio z opodatkowaną działalnością Wnioskodawcy. Zamiarem Wnioskodawcy było wykorzystanie ww. strojów w różnych prowadzonych przez niego działaniach, m.in.: w działaniach CSR – Kampania budowania społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak i w różnych działaniach reklamowych.

Stroje sportowe są nieodpłatnie użyczane jednostkom straży pożarnej na czas trwania kampanii CSR (jednostki straży pożarnej nie są zobowiązane do żadnych świadczeń wzajemnych na rzecz Wnioskodawcy, a w związku z prezentacją logo Wnioskodawcy na użyczonych strojach Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania żadnego świadczenia na rzecz jednostek).

Jednostki straży pożarnej występują w strojach oznaczonych logo Wnioskodawcy podczas wydarzeń kulturalno-sportowych i edukacyjno-instruktarzowych w celu promocji działań związanych z kampanią.

Właścicielem strojów sportowych pozostaje Wnioskodawca.

W chwili obecnej stroje sportowe z logo Wnioskodawcy wykorzystywane są do opisanej we wniosku o interpretację kampanii z zakresu CSR, a po jej zakończeniu stroje będą służyły celom reklamowym Wnioskodawcy, aż do momentu ich całkowitego zużycia.

Wnioskodawca użyczył jednostkom straży pożarnej stroje sportowe z własnym logo tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (realizacja kampanii z zakresu CSR mającej na celu budowanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu ochrony podstawowego surowiec do produkcji tj. słomy, zabezpieczenie ciągłości produkcji, zabezpieczenie i zwiększenie przychodów ze sprzedaży opodatkowanej).

Realizowane przez Wnioskodawcę działania z zakresu CSR są elementem zaplanowanej strategii reklamowo-marketingowej Wnioskodawcy, które stanowią istotny czynnik prowadzenia promocji własnej marki Wnioskodawcy oraz pozyskiwania zaufania kontrahentów oraz klientów.

Rozpoznawalność i identyfikacja Wnioskodawcy jako inicjatora kampanii z zakresu CSR służy ponadto zwiększeniu przewagi konkurencyjnej co wpływa na osiągane przychody, a w tym na sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT Wnioskodawcy.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy Spółka postępuje prawidłowo nie naliczając podatku VAT należnego od zakupionych strojów sportowych z własnym logo, wykorzystywanych w czasie realizacji działań kampanii.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że czynności użyczenia jednostkom straży pożarnej strojów sportowych z logo Wnioskodawcy nie można uznać za dostawę towaru, w myśl art. 7 ustawy. W przedmiotowym wypadku nie nastąpi bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, gdyż jak wskazał Wnioskodawca stroje sportowe są tylko użyczane na czas trwania kampanii CSR a ich właścicielem pozostaje Wnioskodawca.

W analizowanej sprawie należy również wskazać, że umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, obok najmu i dzierżawy regulujących zasady używania rzeczy. Przez umowę użyczenia, zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) – użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Powyższe oznacza, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Treść powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że aby uznać dane świadczenie (świadczenie usług) za opodatkowane podatkiem VAT musi ono być odpłatne w myśl art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bądź też nieodpłatne, ale spełniające warunki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy.

Aby zatem uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie.

Wypłacający wynagrodzenie otrzymuje w zamian świadczenie przynoszące mu korzyść. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każe świadczenie niebędące dostawą towarów.

Z wniosku wynika, że użyczenie strojów sportowych na rzecz jednostek straży pożarnej w czasie prowadzonej kampanii z zakresu CSR ma charakter nieodpłatny. Jednostki straży pożarnej nie są zobowiązane do żadnych świadczeń wzajemnych na rzecz Wnioskodawcy, a związku z prezentacją logo Wnioskodawcy na użyczonych jednostkom straży pożarnej strojach sportowych Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania żadnego świadczenia na rzecz tych jednostek.

W związku z tym przedmiotowej czynności nie można uznać za odpłatną i tym samym nie będzie ona stanowiła odpłatnego świadczenia usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy.

Natomiast, aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy, musi ono służyć celom innym, niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy.

Jak wskazał Wnioskodawca stroje sportowe z własnym logo zostały użyczone jednostkom straży pożarnej tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy poprzez realizację kampanii z zakresu CSR służącej budowaniu społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu ochrony podstawowego surowca do produkcji tj. słomy, zabezpieczenie ciągłości produkcji, zabezpieczenie i zwiększenie przychodów ze sprzedaży opodatkowanej.

Realizowane przez Wnioskodawcę działania z zakresu CSR są elementem zaplanowanej strategii reklamowo-marketingowej, służącej promocji własnej marki oraz pozyskiwaniu zaufania kontrahentów oraz klientów.

Rozpoznawalność i identyfikacja Wnioskodawcy jako inicjatora kampanii z zakresu CSR służy zwiększeniu przewagi konkurencyjnej co wpływa na osiągane przychody, a w tym na sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT Wnioskodawcy.

Analizując okoliczności faktyczne sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że nieodpłatne użyczenie jednostkom straży pożarnej przez Wnioskodawcę strojów sportowych z własnym logo, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż przekazanie do nieodpłatnego używania – odbędzie się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością. Jak wynika bowiem z treści wniosku, nieodpłatne użycie przedmiotowych strojów sportowych odbędzie się w celu realizacji kampanii z zakresu CSR, która jak wskazał Wnioskodawca jest elementem zaplanowanej strategii reklamowo-marketingowej służącej promocji własnej marki oraz pozyskaniu zaufania kontrahentów oraz klientów.

Należy zauważyć, że sam charakter towaru jakim są stroje sportowe z umieszczonym na każdym elemencie tego stroju logo Wnioskodawcy świadczą o tym, że ich użyczenie należy zakwalifikować do działań marketingowych, reklamowych, które bezpośrednio przekładają się na wizerunek firmy, a pośrednio na generowanie obrotu.

Reasumując, czynność nieodpłatnego użyczenia przez Wnioskodawcę strojów sportowych z własnym logo na rzecz jednostek straży pożarnej, nie będzie stanowiła nieodpłatnego świadczenia usług, podlegających opodatkowaniu w trybie art. 8 ust. 2 ustawy. Zatem, przedmiotowa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy, że nie jest opodatkowane wykorzystanie strojów sportowych stanowiących własność Spółki, na cele swojej działalności gospodarczej, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.