IBPP1/4512-215/16/LSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych oraz w zakresie ustalenia czy po zarejestrowaniu się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego wykonywane usługi szkoleniowe będą podlegać zwolnieniu od podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych oraz w zakresie ustalenia czy po zarejestrowaniu się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego wykonywane usługi szkoleniowe będą podlegać zwolnieniu od podatku VAT– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych oraz w zakresie ustalenia czy po zarejestrowaniu się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego wykonywane usługi szkoleniowe będą podlegać zwolnieniu od podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi szkoleniowe sklasyfikowane w PKD pod kodem 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). Wnioskodawca nie jest podmiotem objętym systemem oświaty, ani nie uzyskał akredytacji zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie posiada również zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, a organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

W ramach świadczonych usług szkoleniowych Wnioskodawca organizuje szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz prawa podatkowego, których adresatami są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności skarbnicy i główni księgowi („Uczestnicy”). Zakres przedmiotowy szkoleń pozostaje w bezpośrednim związku z charakterem wykonywanej pracy Uczestników oraz piastowanym przez nich stanowiskiem. Wynagrodzenie za udział Uczestnika w szkoleniu płaci jednostka samorządu terytorialnego tj. odpowiednia jej jednostka organizacyjna np. urząd gminy lub jednostka budżetowa delegującą Uczestnika do udziału w szkoleniu. Dodatkowo na formularzu zgłoszeniowym na szkolenie, który dostarczany jest Wnioskodawcy, Uczestnicy podają swoje dane i dane płatnika za szkolenie.

Wnioskodawca w ramach wykonywanych usług szkoleniowych zapewnia m.in. miejsce do szkolenia, materiały szkoleniowe oraz wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami. Wykładowcami na szkoleniach organizowanych przez Wnioskodawcę są specjaliści z danej dziedziny, w zakresie której prowadzone jest szkolenie np. doradca podatkowy w odniesieniu do szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości zarejestruje się jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe, o których mowa w stanie faktycznym, podlegają zwolnieniu z VAT i tym samym ich wartość nie wlicza się do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT...
 2. Czy po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny wykonywane przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe, o których mowa w stanie faktycznym, będą podlegać zwolnieniu z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi szkoleniowe, o których mowa w stanie faktycznym, podlegają zwolnieniu z VAT i tym samym ich wartość nie wlicza się do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny wykonywane przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe, o których mowa w stanie faktycznym, będą podlegać zwolnieniu z VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad.1

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, w oparciu o przepis § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, iż usługi szkoleniowe, o których mowa w stanie faktycznym, podlegają zwolnieniu z VAT, o ile spełnione są łącznie następujące przesłanki:

i. spełniają one definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,

ii. finansowane są w co najmniej 70% ze środków publicznych.

i) Usługi szkoleniowe jako usługa kształcenia zawodowego.

Krajowe przepisy z zakresu VAT nie definiują pojęć kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. Pojęcia te zostały natomiast zdefiniowane w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku VAT („Rozporządzenie”).

Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Odnosząc powyższą definicję do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że zakres przedmiotowy szkoleń organizowanych przez Wnioskodawcę pozostaje w bezpośrednim związku z charakterem wykonywanej pracy Uczestników oraz piastowanym przez nich stanowiskiem. Tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe pozostają w bezpośrednim związku z zawodem Uczestników i pozwalają im uzyskać wiedzę, którą Uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej. W konsekwencji, świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe, o których mowa w stanie faktycznym, stanowią usługi kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że spełniona jest pierwsza z przesłanek warunkująca zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia z VAT do usług szkoleniowych, o których mowa w stanie faktycznym, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

ii) Finansowanie ze środków publicznych.

Usługi kształcenia zawodowego podlegają zwolnieniu z VAT jeżeli finansowane są w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Ustawa o finansach publicznych w art. 5 ust. 2 wprost wymienia również co należy rozumieć jako dochody publiczne. Natomiast stosownie do art. 9 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały.

Ponadto, zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 30 maja 2014 r. nr PT1/033/46751/KCO/13/14/RD50004, „wprowadzony wymóg finansowania w określonej wysokości przedmiotowej usługi ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi (usługi kształcenia zawodowego -przypis Wnioskodawcy) są środki publiczne”.

Odnosząc powyższe uregulowania do przedstawionego stanu faktycznego, należy wskazać, iż wynagrodzenie za udział Uczestnika w szkoleniu płaci jednostka samorządu terytorialnego tj. odpowiednia jej jednostka organizacyjna np. urząd gminy lub jednostka budżetowa delegującą Uczestnika do udziału w szkoleniu. W związku z tym oraz biorąc pod uwagę, iż jak wynika z ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego dysponują wyłącznie środkami publicznymi należy wskazać, iż wynagrodzenie za usługę szkoleniową płacone jest z środków publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W rezultacie należy uznać, iż usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę, o których mowa w stanie faktycznym, są finansowane w całości ze środków publicznych.

W konsekwencji również druga z przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT warunkujących możliwość zastosowania zwolnienia z VAT jest w analizowanym przypadku spełniona.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi szkoleniowe, o których mowa w stanie faktycznym, podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

Prawidłowość powyższego stanowiska Wnioskodawcy w sytuacjach zbliżonych do Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych np. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 stycznia 2012 r. nr ILPP2/443-1431/11-3/MR i z 27 kwietnia 2011 r. nr ILPP1/443-312/11-4/MS oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 stycznia 2013 r. nr IPPP1/443-1073/12-2/JL i z 2 grudnia 2011 r. nr IPPP3/443-1295/11-2/JF, w której Organ zauważył, iż „Usługi szkolenia kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczone przez Spółkę na rzecz podmiotów sektora publicznego takich jak jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne (np. urząd marszałkowski), czy też urzędy publiczne, korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, bowiem środki finansowe pochodzące od tych podmiotów są środkami publicznymi”.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 tego artykułu nie wlicza odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Zgodnie z powyższym, oraz biorąc pod uwagę fakt, iż w ocenie Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi szkoleniowe, o których mowa w stanie faktycznym, podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, ich wartość nie wlicza się do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad. 2

Biorąc pod uwagę powyżej wskazaną analizę oraz fakt, iż zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe, o których mowa w stanie faktycznym, stanowią usługi kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia i jak wykazano powyżej usługi te są finansowane w całości ze środków publicznych, po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny usługi szkoleniowe, o których mowa w stanie faktycznym, będą podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się w za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie ze sobą tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dwóch zdarzeń przyszłych i jednego stanu faktycznego w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Co do zasady, stawka podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz. 736), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Należy wskazać, że od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1), które wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W objaśnieniach do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145) określono definicję pojęcia „zawód”, który oznacza zestaw zadań (czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających kompetencji nabytych w toku uczenia się lub praktyki; specjalność obejmuje część zawodu, wymagającą dodatkowych kompetencji. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.

Analiza przywołanego art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że warunkiem zwolnienia od podatku usług w zakresie kształcenia jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Z kolei, aby móc skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 29 powyższego artykułu, szkolenia muszą obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą, czy zawodem i muszą mieć na celu uzyskanie, czy uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Dodatkowo należy spełnić jeden ze wskazanych poniżej warunków, tj.:

 • formy i zasady tych szkoleń muszą wynikać z odrębnych od podatkowych aktów prawnych,
 • na świadczone szkolenia uzyskano akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • szkolenia muszą być finansowane w całości ze środków publicznych.

Nadto, na podstawie przepisu ww. § 3 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, ze zwolnienia korzysta także świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Zatem przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, uzależnia stosowanie zwolnienia od podatku od tego, czy świadczona przez dany podmiot usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego będzie finansowana w 100% ze środków publicznych. Natomiast w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. przewidziano zwolnienie od podatku dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych. Powyższy wymóg finansowania w określonej wysokości przedmiotowej usługi ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), przepisy ustawy stosuje się do:

 1. jednostek sektora finansów publicznych;
 2. innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, sektor finansów publicznych tworzą:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  2a.związki metropolitalne;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;
 5. agencje wykonawcze;
 6. instytucje gospodarki budżetowej;
 7. państwowe fundusze celowe;
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 11. uczelnie publiczne;
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe. Wnioskodawca nie jest podmiotem objętym systemem oświaty, ani nie uzyskał akredytacji zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie posiada również zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, a organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

W ramach świadczonych usług szkoleniowych Wnioskodawca organizuje szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz prawa podatkowego, których adresatami są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności skarbnicy i główni księgowi. Zakres przedmiotowy szkoleń pozostaje w bezpośrednim związku z charakterem wykonywanej pracy uczestników oraz piastowanym przez nich stanowiskiem. Wynagrodzenie za udział uczestnika w szkoleniu płaci jednostka samorządu terytorialnego tj. odpowiednia jej jednostka organizacyjna np. urząd gminy lub jednostka budżetowa delegującą Uczestnika do udziału w szkoleniu. Dodatkowo na formularzu zgłoszeniowym na szkolenie, który dostarczany jest Wnioskodawcy, Uczestnicy podają swoje dane i dane płatnika za szkolenie. Wnioskodawca w ramach wykonywanych usług szkoleniowych zapewnia m.in. miejsce do szkolenia, materiały szkoleniowe oraz wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami. Wykładowcami na szkoleniach organizowanych przez Wnioskodawcę są specjaliści z danej dziedziny, w zakresie której prowadzone jest szkolenie np. doradca podatkowy w odniesieniu do szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy świadczone przez niego usługi szkoleniowe, podlegają zwolnieniu z VAT i tym samym ich wartość nie wlicza się do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Analiza wniosku oraz treści przywołanych wyżej uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że do przedmiotowych usług szkoleniowych nie ma zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, gdyż Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca nie jest też podmiotem wymienionym w lit. b ww. przepisu.

Okoliczności sprawy wskazują jednakże, że podstawą do zwolnienia ww. usług będzie art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy o VAT, ponieważ usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę adresowane są do osób zawodowo zajmujących się kwestiami, z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz prawa podatkowego, gdyż adresatami są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności skarbnicy i główni księgowi. Zatem ww. usługi szkoleniowe są usługami kształcenia zawodowego, bowiem pozostają w bezpośrednim związku z charakterem wykonywanej pracy uczestników oraz piastowanym przez nich stanowiskiem.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie jednak zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i lit. b ustawy o VAT gdyż Wnioskodawca nie uzyskał akredytacji i organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Jednakże – na co wskazuje treść wniosku – szkolenia, o których mowa we wniosku są finansowane ze środków publicznych.

Jeżeli zatem za usługi szkoleniowe płaci podmiot, który dysponuje wyłącznie środkami publicznymi, a tym samym usługi te są finansowane w całości ze środków publicznych to są objęte zwolnieniem od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT.

Zgodnie z regulacją art. 113 ust. 1 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jak wynika z treści art. 113 ust. 2 cyt. ustawy o VAT, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  -jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z uwagi na regulację art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, wartość ww. usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej, nie powinna być uwzględniana przy wyliczaniu limitu wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie objętym pytaniem nr 1, należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie kwestii ustalenia czy po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny wykonywane przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe, o których mowa w stanie faktycznym, będą podlegać zwolnieniu z VAT, należy wskazać, że jeśli nie ulegną zmianie warunki świadczenia tych usług, tj. nadal będą miały charakter kształcenia zawodowego i będą finansowane ze środków publicznych, to fakt zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego nie wpłynie na opodatkowanie tych usług i nadal będą one objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji, stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnej sprawie i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.