IBPP1/4512-204/16/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług przygotowania i wydawania podopiecznym MOPS od poniedziałku do soboty obiadów, a w niedzielę i święta suchego prowiantu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług przygotowania i wydawania podopiecznym MOPS od poniedziałku do soboty obiadów, a w niedzielę i święta suchego prowiantu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z 2 marca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług przygotowania i wydawania podopiecznym MOPS od poniedziałku do soboty obiadów, a w niedzielę i święta suchego prowiantu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Celem działalności statutowej (charytatywnej) prowadzonej przez Wnioskodawcę (Fundację) jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem. Fundacja realizuje cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez prowadzenie:

 1. Stołówki charytatywnej dla ponad:500 osób ubogich - dwudaniowe obiady (przez 6 dni w tygodniu) oraz pieczywo i inne artykuły spożywcze do samodzielnego przygotowywania śniadań, kolacji w domu.90 osób bezdomnych - obiady (codziennie w tym również w niedzielę i święta) dla mężczyzn przebywających w Noclegowni i Hostelu.40 osób - przebywających w Ogrzewalni Miejskiej prowadzonej przez Wnioskodawcę w okresie zimowym.
 2. Hostelu dla 20 bezdomnych mężczyzn, wychodzących z nałogów, opuszczających zakłady karne.
 3. Noclegowni dla 70 mężczyzn bezdomnych.
 4. Ogrzewalni Miejskiej.
 5. Klubu Abstynenckiego „D”.
 6. Świetlicę dla 50 dzieci i młodzieży „Ż.”.
 7. Klubu „Z.” dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 8. Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (porady: prawne i socjalne).
 9. Realizowanie zadania publicznego w zakresie Organizowania Społeczności Lokalnej „S.” w dzielnicy S. M.
 10. Magazynu odzieży i innych artykułów dla potrzeb podopiecznych w tym osób bezdomnych.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w sferze pożytku publicznego jest działalnością zarówno nieodpłatną (art. 7 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) jak i odpłatną (art. 8 ust. 1 ww. ustawy), nienastawioną na zysk, a więc działalnością non-profit. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność statutowa w głównej mierze jest działalnością nieodpłatną, która nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), ponieważ nie występują czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT (usługi świadczone przez Wnioskodawcę są nieodpłatne). Źródła finansowania tej działalności stanowią: darowizny, przychody z 1% oraz dotacje/refundacje kosztów. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność odpłatna pożytku publicznego nie wykracza poza ramy określone w ustawie o działalności pożytku publicznego a więc nie jest działalnością gospodarczą (art. 9 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie). Odpłatna działalność statutowa Wnioskodawcy również nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z czym nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Działalność odpłatna prowadzona przez Wnioskodawcę jest związana z przygotowaniem i wydawaniem dwudaniowych obiadów oraz suchego prowiantu w prowadzonej przez niego stołówce charytatywnej.

W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Wnioskodawcę została podpisana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) umowa (w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu posiłków w formie obiadów od poniedziałku do soboty, a w niedzielę i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy suchego prowiantu w cenie obiadu, podopiecznym MOPS na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Decyzje te wydawane są osobom, będącym klientami pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). min. na podstawie art. 48 ust. 4 (art. 48 ust. 1 Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. 4. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić), art. 8 ust. art. 7, art. 106 ust. 1, art. 110 ust. 7 i 8 i art. 14 ww. ustawy oraz podjętych Uchwał Rady Miasta i Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (M. P. z 2013 Nr 22). Decyzji nadany jest rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 106 § 1 Kpa, biorący pod uwagę wyjątkowo ważny interes strony.

Osoby i rodziny (w tym dzieci) korzystające ze stołówki charytatywnej to osoby bezdomne, ubogie, niepełnosprawne, bezrobotne, długotrwale chore, bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych, uzależnione, itp.

Środki finansowe pozyskane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności odpłatnej są wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu (w tym w ramach tzw. klauzuli społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2015 r. poz. 149) niezbędnego do wykonania zadania oraz pokrycia kosztów mediów, transportu żywności, zaopatrzenia, magazynowania i zakupu żywności związanych z wykonaniem zadania. Wnioskodawca nadmienia, że prowadzona działalność odpłatna nie generuje zysku. W 2013 r. na działalności odpłatnej wystąpiła strata w kwocie 5.747,46 zł, a 2014 r. strata wyniosła 24.187,86 zł. Wpłata środków finansowych przez MOPS za wykonanie usługi (przygotowanie i wydanie obiadu oraz suchego prowiantu) dokonywana jest na podstawie wystawionego rachunku przez Wnioskodawcę oraz po przedstawieniu wykazu wydanych posiłków w danym miesiącu z potwierdzeniem odbioru przez osoby do nich uprawnione (codziennie podpisywana, imienna lista osób korzystających z posiłku). Osoby korzystające z posiłków nie płacą za obiad. Posiłek jest formą pomocy przyznanej przez MOPS. Podpisana umowa z MOPS przewiduje wartość przedmiotu umowy na kwotę około 330 tys. zł brutto. Wnioskodawca działa w oparciu o ustawę o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (art. 1. (1) Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami), ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz wpisuje się w ustawę o pomocy społecznej (art. 2. ust 2. mówi, iż Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi” oraz art. 7, który określa, komu jest ona udzielana oraz uściśla powód tej pomocy). Wnioskodawca realizując swoja misję podejmuje działania zmierzające do pomocy osobom i rodzinom ubogim (również poprzez stołówkę) z powodów wymienionych w art. 7 ww. ustawy i jest organizacją non-profit oraz posiada status OPP.

Ponadto Wnioskodawca jest wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Rejestru Placówek Pomocy Społecznej w następujących kategoriach pomocy społecznej:

 1. Kategoria - Placówki pomocy społecznej.
  1. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe (Hostel - nr rejestru 34/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Noclegownia dla mężczyzn bezdomnych - nr rejestru 41/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.).
  2. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa (Punkt Informacyjny nr rejestru 17/2011 z dnia 31 maja 2011 r.)
 2. Kategoria: Ośrodki wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych (dot. żywności, odzieży, jadłodajni -„wydawanie posiłków: 6 razy w tygodniu (pon.-sob.), w soboty wydawany suchy prowiant na niedzielę tylko na podstawie decyzji z MOPS; wydawanie żywności - codziennie; wydawanie odzieży, obuwia – codziennie”) - Wykazy placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym.

W dniu 4 maja 2007 r. wydana została decyzja przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cz. na prowadzenie działalności w zakresie produkcji i wydawania posiłków dla bezdomnych w stołówce Wnioskodawcy, mieszczącej się w Cz. przy ul. K. 34. Ze względu na specyficzną grupę swoich podopiecznych Wnioskodawca nie stanowi konkurencji dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą związaną z przygotowaniem i wydawaniem posiłków.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W związku z przytoczonym stanem faktycznym Wnioskodawca wnosi o interpretację i odpowiedź na poniższe pytanie.

 1. Czy realizacja umowy podpisanej z MOPS na świadczenie polegające na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków w formie obiadów od poniedziałku do soboty, a w niedzielę i święta suchego prowiantu w cenie obiadu podopiecznym MOPS wydawanych na podstawie decyzji administracyjnych spełnia, mimo swej odpłatności z środków MOPS warunki usług pomocy społecznej opisane w art. 43 ust. 1 pkt 22 tj.: „ art. 43 ust. 1 pkt 22) usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:
  1. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,
  2. wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:
   • domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,
   • placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
  3. placówki specjalistycznego poradnictwa,
  4. inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,
  5. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.”
 2. czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług realizacja ww. opisanego zadania jest objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o ustawę o pomocy społecznej na mocy art. 2. ust 2 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, iż „Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi” oraz art. 7, który określa, komu jest ona udzielana oraz uściśla powód tej pomocy oraz w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 realizacja zadania powierzonego przez MOPS polegającego na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków w formie obiadów od poniedziałku do soboty, a w niedzielę i święta suchego prowiantu w cenie obiadu podopiecznym MOPS wydawanych na podstawie decyzji administracyjnych, spełnia definicję pomocy społecznej i tym samym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku o od towarów i usług przy realizacji ww. opisanego zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy o VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT.

Zauważyć tutaj należy, iż jak wynika z powołanego przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dla uznania, iż świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Należy wskazać, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

I tak, w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, TSUE stwierdził, iż wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie.

Pojęcie „odpłatności” pojawiło się również w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r. C-154/80, które zapadło na tle przepisów I Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „zapłata” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego. Ponadto Trybunał przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu – jak wskazał Trybunał – świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), w którym Trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”.

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie, w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że celem działalności statutowej (charytatywnej) prowadzonej przez Wnioskodawcę (Fundację) jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem. Fundacja realizuje cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności m.in. przez prowadzenie: stołówki charytatywnej dla ponad:

500 osób ubogich - dwudaniowe obiady (przez 6 dni w tygodniu) oraz pieczywo i inne artykuły spożywcze do samodzielnego przygotowywania śniadań, kolacji w domu.

90 osób bezdomnych - obiady (codziennie w tym również w niedzielę i święta) dla mężczyzn przebywających w Noclegowni i Hostelu.

40 osób - przebywających w Ogrzewalni Miejskiej prowadzonej przez Wnioskodawcę w okresie zimowym.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w sferze pożytku publicznego jest działalnością zarówno nieodpłatną (art. 7 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) jak i odpłatną (art. 8 ust. 1 ww. ustawy), nienastawioną na zysk, a więc działalnością non-profit.

Działalność odpłatna prowadzona przez Wnioskodawcę jest związana z przygotowaniem i wydawaniem dwudaniowych obiadów oraz suchego prowiantu w prowadzonej przez niego stołówce charytatywnej.

W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Wnioskodawcę została podpisana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) umowa (w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu posiłków w formie obiadów od poniedziałku do soboty, a w niedzielę i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy suchego prowiantu w cenie obiadu, podopiecznym MOPS na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Decyzje te wydawane są osobom, będącym klientami pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). m.in. na podstawie art. 48 ust. 4 (art. 48 ust. 1 Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. 4. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić), art. 8 ust. art. 7, art. 106 ust. 1, art. 110 ust. 7 i 8 i art. 14 ww. ustawy oraz podjętych Uchwał Rady Miasta i Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (M. P. z 2013 Nr 22). Decyzji nadany jest rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 106 § 1 Kpa, biorący pod uwagę wyjątkowo ważny interes strony.

Osoby i rodziny (w tym dzieci) korzystające ze stołówki charytatywnej to osoby bezdomne, ubogie, niepełnosprawne, bezrobotne, długotrwale chore, bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych, uzależnione, itp.

Środki finansowe pozyskane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności odpłatnej są wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu (w tym w ramach tzw. klauzuli społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2015 r. poz. 149) niezbędnego do wykonania zadania oraz pokrycia kosztów mediów, transportu żywności, zaopatrzenia, magazynowania i zakupu żywności związanych z wykonaniem zadania. Wnioskodawca nadmienia, że prowadzona działalność odpłatna nie generuje zysku. Wpłata środków finansowych przez MOPS za wykonanie usługi (przygotowanie i wydanie obiadu oraz suchego prowiantu) dokonywana jest na podstawie wystawionego rachunku przez Wnioskodawcę oraz po przedstawieniu wykazu wydanych posiłków w danym miesiącu z potwierdzeniem odbioru przez osoby do nich uprawnione (codziennie podpisywana, imienna lista osób korzystających z posiłku). Osoby korzystające z posiłków nie płacą za obiad. Posiłek jest formą pomocy przyznanej przez MOPS.

Mając na uwadze powyższe w opinii tut. organu przekazywane Wnioskodawcy przez MOPS w związku z zawartą umową środki finansowe na realizację przez stołówkę charytatywną Wnioskodawcy usług polegających na przygotowaniu i wydawaniu posiłków w formie obiadów od poniedziałku do soboty, a w niedzielę i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy polegające na wydaniu suchego prowiantu w cenie obiadu, podopiecznym MOPS na podstawie wydanych decyzji administracyjnych - uznać należy za otrzymane od osoby trzeciej środki (dotacje, subwencje, lub dopłaty o podobnym charakterze) mające bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz beneficjentów pomocy. Należy zauważyć, że otrzymane środki nie są przeznaczone na ogólną działalność Wnioskodawcy tylko mogą być wykorzystane na określone działanie - we wniosku wskazano co jest przedmiotem działalności Wnioskodawcy finansowanej z otrzymanych środków.

Zatem otrzymane z MOPS środki finansowe na realizację przez stołówkę charytatywną Wnioskodawcy wskazanych usług, podopiecznym MOPS na podstawie wydanych decyzji administracyjnych stanowią w istocie 100% należności za świadczone usługi, zatem wykonanie przedmiotowych czynności na rzecz beneficjentów pomocy należy uznać za podlegające opodatkowaniu świadczenie usług.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące uznanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności na rzecz beneficjentów pomocy socjalnej za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oznacza to, że wymienioną wyżej stawkę należy stosować, jeżeli brak jest przepisu szczególnego określającego obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku, przy czym przepisy takie zawiera zarówno ustawa, jak też rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

 1. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,
 2. wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:
  • domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 3. placówki specjalistycznego poradnictwa,
 4. inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,
 5. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wskazać należy, iż na podstawie art. 132 ust. 1 lit. g) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.), państwa członkowskie zwalniają świadczenie usług i dostawę towarów ściśle związanych z opieką i pomocą społeczną, wraz z usługami świadczonymi przez domy spokojnej starości, dokonywane przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane za podmioty o charakterze społecznym przez dane państwo członkowskie.

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

Należy podkreślić, że zgodnie z omawianym przepisem art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT zwolnieniu podlegają jedynie te usługi, które:

 1. są usługami pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, względnie usługami określonymi w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w tym przypadku nie są to usługi pomocy społecznej),
 2. są świadczone na rzecz beneficjenta tej pomocy,
 3. są świadczone przez podmioty wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z powyższych przepisów wynika, że wszelkie działania (usługi i dostawa towarów), które nie mają charakteru niezbędnego do świadczenia usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, nie mają charakteru czynności ściśle związanych z tymi usługami w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 6 pkt 5 ww. ustawy jednostką organizacyjną pomocy społecznej jest regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej.

Zgodnie z art. 7 ww. ustawy pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
  7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. (uchylony);
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podpisał z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) umowę (w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu posiłków w formie obiadów od poniedziałku do soboty, a w niedzielę i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy suchego prowiantu w cenie obiadu, podopiecznym MOPS na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Decyzje te wydawane są osobom, będącym klientami pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). m.in. na podstawie art. 48 ust. 4, art. 8 ust. art. 7, art. 106 ust. 1, art. 110 ust. 7 i 8 i art. 14 ww. ustawy oraz podjętych Uchwał Rady Miasta i Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Osoby i rodziny (w tym dzieci) korzystające ze stołówki charytatywnej to osoby bezdomne, ubogie, niepełnosprawne, bezrobotne, długotrwale chore, bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych, uzależnione, itp.

Jednocześnie Wnioskodawca stwierdza, że jest wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego Rejestru Placówek Pomocy Społecznej w kategorii: ośrodki wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych (dot. żywności, odzieży, jadłodajni - „wydawanie posiłków: 6 razy w tygodniu (pon.-sob.), w soboty wydawany suchy prowiant na niedzielę tylko na podstawie decyzji z MOPS; wydawanie żywności - codziennie; wydawanie odzieży, obuwia – codziennie”) - Wykazy placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca przedmiotowe usługi świadczy na podstawie ustawy o pomocy społecznej i usługi te są usługami pomocy społecznej w rozumieniu tej ustawy i jednocześnie świadczy je jako ośrodek wsparcia prowadzony na podstawie przepisów o pomocy społecznej, to spełnione zostały warunki korzystania ze zwolnienia od podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. W konsekwencji świadczone przez Wnioskodawcę w tym zakresie usługi pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że przygotowywanie i wydanie posiłków w formie obiadów od poniedziałku do soboty, a w niedzielę i święta wydanie suchego prowiantu w cenie obiadu podopiecznym MOPS na podstawie decyzji administracyjnych, spełnia definicję pomocy społecznej i tym samym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolnione z podatku o od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wydana interpretacja traci swą ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.