IBPP1/4512-106/15/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z świadczeniem usług trenerskich.
IBPP1/4512-106/15/DKinterpretacja indywidualna
 1. usługi
 2. usługi doradcze
 3. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem które wpłynęło do tut. organu 4 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podmiotowego w związku z świadczonymi usługami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podmiotowego w związku z świadczonymi usługami.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem które wpłynęło do tut. organu 4 maja 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 kwietnia 2015 r., znak: IBPP1/4512-106/15/DK.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik, będący trenerem kolarstwa, posiadający certyfikat Związku ...oraz Międzynarodowej Unii Kolarskiej, od zamierza świadczyć usługi trenerskie poprzez sieć internet.

Działalność ta polegać będzie na:

 • korzystaniu z amerykańskiego portalu do komunikacji na linii trener - zawodnik o nazwie X. Podatnik posiada wykupiony abonament, opłacany co miesiąc, na podstawie którego otrzymuje dostęp do platformy internetowej. Poprzez nią udostępnia zawodnikom plan treningowy.
 • przygotowaniu planu w oparciu o wywiad przeprowadzony z zawodnikami (historia sportowa, dotychczasowe treningi, cele itd.),
 • analiza dokonań treningowych zawodnika odbywa się poprzez pliki treningowe umieszczane na indywidualnym koncie w X. oraz informacje zwrotne od zawodnika (uzyskiwane poprzez e-mail, telefon). Na ich podstawie rozpisywany jest kolejny plan treningowy, w ustalonym odstępie czasowym (7, 14 lub 30 dni),
 • klient ma nieograniczony dostęp do swojego panelu zawodnika,
 • opłata za usługi dokonywana jest przez klienta co miesiąc, na podstawie rachunku,
 • szczegółowy zakres współpracy ustalany jest za pomocą poczty elektronicznej,
 • bieżącym omawianiu z klientem programu treningowego poprzez pocztę elektroniczną oraz telefon w razie wątpliwości czy też dodatkowych zapytań,
 • klient może w każdej chwili zrezygnować ze współpracy,
 • dla zainteresowanych klientów planowany jest również program dietetyczny (np. na redukcję masy ciała) z gotowymi jadłospisami do zastosowania oraz gotowy plan suplementacyjny (rozpiska odżywek sportowych).

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z art. 113 ust. 1, gdyż nie osiągnął przychodów ze sprzedaży za rok 2013 proporcjonalnie do okresów prowadzonej działalności 150.000 PLN, a w 2014 roku nie osiągnął przychodów 150.000 PLN.

Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o sklasyfikowanie Jego działalności. W odpowiedzi na swój wniosek uzyskał informację, że świadczone usługi mieszczą się w grupowaniach PKWiU: 96.04.10.0, 93.19.1, 86.90.19.0.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że

1.Wnioskodawca nigdy nie był czynnym podatnikiem VAT.

2.Obecnie Wnioskodawca prowadzi usługi w zakresie działalności portali internetowych oraz literackiej działalności twórczej. Przedmiotem działalności, którą planuje rozpocząć Wnioskodawca jest rozpisywanie planów treningowych dla sportowców (kolarstwo) poprzez Internet.

3.Wnioskodawca nie świadczy usług wymienionych w art. 43 i 82 ust. 3 Ustawy o VAT.

4.Na pytanie tut. organu: „Czy w ramach świadczonych usług, Wnioskodawca wykonuje lub będzie wykonywał jakiekolwiek czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie będzie wykonywał czynności wymienionych w art. 113 ust. 1R ustawy o VAT.

5.Na pytanie tut organu: „Czy w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie wykonywał jakiekolwiek czynności doradcze tj. zarówno w zakresie wskazanym we wniosku i dotyczącym usług trenerskich i przygotowywanych programów dietetycznych, jak i w pozostałym zakresie działalności... Czy w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie udzielał porad prawnych...”, Wnioskodawca odpowiedział, że w ramach działalności Wnioskodawca będzie wykonywał usługi trenerskie, tzn. rozpisywanie planów treningowych, omawianie aktualnych wyników, planowanie treningów w oparciu o dotychczasowe wyniki. Nie udziel i nie będzie udzielał żadnych porad prawnych w ramach wykonywanej działalności.

6.Wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła kwoty 150.000 PLN.

7.Na pytanie tut organu: „Na czym konkretnie będą polegać następujące czynności, stanowiące element usługi trenerskiej:

 1. przygotowanie planu w oparciu o wywiad przeprowadzony z zawodnikami,
 2. analiza dokonań treningowych zawodnika...”,

Wnioskodawca odpowiedział, że wykonywane czynności będę polegały na:

 1. rozpisywaniu jednostek treningowych (na każdy dzień tygodnia w cyklach 7-, 14- lub 30-dniowych) poprzez platformę internetową X., w oparciu o dotychczasową historią treningową klienta (jakie treningi wykonywał do tej pory, jaka była ich objętość/intensywność, itd.),
 2. ocenie aktualnych możliwości fizycznych zawodnika (poprzez konkretne, szczegółowe parametry treningowe, w oparciu o dane z miernika mocy/pulsometru/kadencji), analizowane poprzez platformę internetową.

8.Plan treningowy opracowany będzie przez system komputerowy, po wprowadzeniu indywidualnych parametrów klientów. Oprogramowanie to umożliwia wprowadzanie parametrów dotyczących celów jakie zamierza osiągnąć zawodnik i na skutek dokonanej analizy, przedstawia plan działania.

9.Program komputerowy opracowuje dietę oraz plan suplementacyjny, na bazie dostępnych produktów. Program dietetyczny ustalany będzie indywidualnie dla każdego klienta po wypełnieniu kwestionariusza, w którym ujęte są preferencje i oczekiwania klienta.

10.Zleceniodawca oczekiwać będzie analizy (w formie prezentacji wyników) z systemu komputerowego oraz monitorowania bieżących treningów, a także bieżącej korekty założeń, gdy oczekiwane przez klienta efekty nie będą zadowalające. Zleceniodawca nie oczekuje usług strice doradczych, a jedynie monitorowania osiąganych efektów oraz bieżącego korygowania planu treningowego oraz dietetycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy czynności trenerskie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług... Czy Wnioskodawca powinien zostać czynnym podatnikiem VAT z chwilą rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z działalności trenerskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z definicją słownika języka polskiego usługi trenerskie polegają na kierowaniu rozwojem sprawności fizycznej sportowców, prowadzeniu szkoleń. Działalność Wnioskodawcy polega między innymi na analizie danych oraz przedstawieniu wyników tych analiz, układaniu diety i programu treningowego, klientom portalu internetowego. Wyniki tych analiz są efektem przetworzenia danych przez odpowiednie oprogramowanie. Zdaniem Wnioskodawcy tego typu działalność może korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Rozpoczęcie działalności trenerskiej nie będzie rodziło obowiązku rejestracji jako czynnego podatnika VAT do chwili, gdy jego obrót nie przekroczy kwoty 150.000 PLN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 powołanej ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  -jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ww. ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 tej ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy o VAT, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Według art. 113 ust. 11a przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „usługi w zakresie doradztwa” jest szerszy niż termin „usługi w zakresie doradztwa prawnego”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nigdy nie był czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi usługi w zakresie działalności portali internetowych oraz literackiej działalności twórczej i korzysta ze zwolnienia z art. 113 ust. 1, (nie osiągnął przychodów ze sprzedaży za rok 2013 proporcjonalnie do okresów prowadzonej działalności 150.000 PLN, a w 2014 roku nie osiągnął przychodów 150.000 PLN).

Wnioskodawca, będący trenerem kolarstwa, posiadający certyfikat Związku ...oraz Międzynarodowej Unii Kolarskiej, zamierza świadczyć usługi trenerskie poprzez sieć internet (rozpisywanie planów treningowych dla sportowców (kolarstwo).

Działalność ta polegać będzie na korzystaniu z amerykańskiego portalu do komunikacji na linii trener – zawodnik.

Z wniosku wynika, że usługi trenerskie wykonywane przez Wnioskodawcę będą polegały na przygotowaniu planów treningowych w oparciu o wywiad przeprowadzony z zawodnikami i o dotychczasowe wyniki, oraz na analizie dokonań treningowych zawodnika (ocena aktualnych możliwości fizycznych zawodnika) jak i bieżącym omawianiu z klientem programu treningowego (poprzez pocztę elektroniczną oraz telefon - w razie wątpliwości czy też dodatkowych zapytań).

Plan treningowy opracowany będzie przez system komputerowy, po wprowadzeniu indywidualnych parametrów klientów.

Dla zainteresowanych klientów planowany jest również program dietetyczny z gotowymi jadłospisami do zastosowania oraz gotowy plan suplementacyjny (rozpiska odżywek sportowych).

Zleceniodawca oczekiwać będzie analizy (w formie prezentacji wyników) z systemu komputerowego oraz monitorowania bieżących treningów, a także bieżącej korekty założeń, gdy oczekiwane przez klienta efekty nie będą zadowalające. Zleceniodawca nie oczekuje usług stricte doradczych, a jedynie monitorowania osiąganych efektów oraz bieżącego korygowania planu treningowego oraz dietetycznego.

Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o sklasyfikowanie Jego działalności. W odpowiedzi na swój wniosek uzyskał informację, że świadczone usługi mieszczą się w grupowaniach PKWiU: 96.04.10.0, 93.19.1, 86.90.19.0.

Wnioskodawca nie świadczy usług wymienionych w art. 43 i 82 ust. 3 Ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii czy czynności trenerskie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy Wnioskodawca powinien zostać czynnym podatnikiem VAT z chwilą rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z działalności trenerskiej.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) podane przez Wnioskodawcę symbole PKWiU dla świadczonych przez niego obecnie usług to:

 • 86.90.19.0 - Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 93.19.1 - Pozostałe usługi związane ze sportem,
 • 96.04.10.0 - Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej.

Należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, „trener” to nauczyciel, specjalista w określonej dziedzinie sportu, prowadzący ćwiczenia przygotowujące zawodników do zawodów.

Wobec powyższego, świadczenie usług trenerskich polegających na przygotowaniu planów treningowych, na analizie dokonań treningowych zawodnika oraz na bieżącym omawianiu z klientem programu treningowego, nie stanowi usług doradztwa, ani usług prawniczych, bowiem trener nie doradza, lecz prowadzi ćwiczenia przygotowujące zawodników do zawodów.

Z przytoczonych definicji, nie wynika, by usługi trenerskie miały charakter usług doradczych.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, iż Wnioskodawca świadcząc usługi trenerskie, tj. przygotowując zawodników do zawodów poprzez opracowanie planów treningowych, analizę dokonań treningowych zawodnika oraz bieżącym omawianiu z klientami programu treningowego, które nie stanowiąc usług doradztwa, będzie mógł dalej korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z poszerzeniem działalności gospodarczej o usługi trenerskie, gdyż przedmiotowe usługi nie stanowią usług wyłączających prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z świadczeniem usług trenerskich polegających na przygotowując zawodników do zawodów poprzez przygotowanie planów treningowych, analizę dokonań treningowych zawodnika oraz bieżącym omawianiu z klientem programu treningowego o ile Wnioskodawca nie będzie wykonywać usług o charakterze doradczym, ani wykonywać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT wykluczających prawo do zwolnienia podmiotowego.

Jeżeli jednak faktyczna wartość sprzedaży opodatkowanej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwolnienie utraci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Ponadto Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego w momencie wykonania czynności doradztwa, lub innych czynności określonych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-106/15/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.