IBPP1/443-886/13/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stwierdzenie czy zakup przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu powinien korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 380/13 (data wpływu prawomocnego orzeczenia do tut. organu 12 września 2013 r.) oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2013 r. sygn. akt I FSK 1572/12 stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. organu 30 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z 30 listopada 2011 r. (data wpływu do tut. organu w 5 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy zakup przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu powinien korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2011 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy zakup przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu powinien korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wniosek został uzupełniony pismem z 30 listopada 2011r. (data wpływu do tut. organu 5 grudnia 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1372/11/MS z 17 listopada 2011 r.

W niniejszej sprawie stwierdzono, że wniosek częściowo dotyczy opodatkowania dokonywanych na rzecz Wnioskodawcy dostaw środków trwałych i wyposażenia, nabywanych przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu dla celów realizacji Projektu ... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Przedmiotowy wniosek nie dotyczy więc zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, gdyż to nie Wnioskodawca dokonuje dostawy wskazanych we wniosku środków trwałych i wyposażenia.

Oceny tej nie zmienia wskazany przez Wnioskodawcę fakt, iż sprawa dotyczy kontrahentów, z którymi Wnioskodawca utrzymuje związki gospodarcze.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów postanowieniem z 19 grudnia 2011 r. znak: IBPP1/443-1781/11/MS odmówił wszczęcia postępowania w zakresie stwierdzenia czy zakup przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu powinien korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Pismem z 4 stycznia 2012 r. złożonym na podstawie art. 165a § 2 ustawy Ordynacji podatkowa Wnioskodawca wniósł zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z 19 grudnia 2011 r. znak: IBPP1/443-1781/11/MS.

Postanowieniem z 12 marca 2012 r. znak IBPP1/4433-1/12/MS Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie z 19 grudnia 2011 r. znak: IBPP1/443-1781/11/MS.

Na postanowienie z 12 marca 2012 r. znak IBPP1/4433-1/12/MS złożona została skarga z 12 kwietnia 2012 r. (data wpływu 17 kwietnia 2012 r.).

Odpowiedzi na przedmiotową skargę udzielono pismem z 17 maja 2012 r. znak IBPP1/4441-17/12/MS, IBRP/007-183/12.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 6 lipca 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 756/12 oddalił skargę na postanowienie z 12 marca 2012 r. znak: IBPP1/4433-1/12/MS.

Od wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Krakowie z 6 lipca 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 756/12 Wnioskodawca złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z 8 stycznia 2013 r. sygn. akt I FSK 1572/12 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok z 6 lipca 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 756/12 i sprawę przekazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

Wyrokiem z 10 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 380/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zaskarżone postanowienie z 12 marca 2012 r. znak IBPP1/4433-1/12/MS oraz poprzedzające je postanowienie z 19 grudnia 2011 r. znak: IBPP1/443-1781/11/MS.

Odpis prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 380/13 wpłynął do tut. organu w dniu 12 września 2013 r.

W wyroku z 10 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 380/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że „W rozpoznawanej sprawie skarżąca spółka we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego sformułowała kilka pytań, z których jedno dotyczyło zakupu w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia, korzystających jej zdaniem ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Odniesienie zaś treści tego pytania do konstrukcji podatku od towarów i usług jednoznacznie wskazuje, iż zadane ono zostało z punktu widzenia sytuacji prawnej skarżącej spółki, a nie z perspektywy jej kontrahenta. Z mocy ustawy podatnikowi VAT przysługuje bowiem uprawnienie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony - co ma niewątpliwie wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego - a zatem ma on prawo do zadawania pytań dotyczących jego podatku naliczonego. Otrzymaną w tym zakresie informację podatnik może następnie wykorzystywać dokonując rozliczenia podatku, jak również może powoływać się na nią w kontaktach z kontrahentami, dla których może ona mieć walor informacyjny. Sam fakt, że kontrahenci skarżącej nie są treścią takiej interpretacji związani nie może świadczyć o tym, że skarżąca może być przez organ podatkowy traktowana jako nie mająca statusu zainteresowanego w rozumieniu art. 14b § 1 O.p. Jak wskazał dalej Naczelny Sąd Administracyjny rację ma strona skarżąca twierdząc, że nie jest prawidłowe stanowisko, że ustalenie czy czynność prawna ujęta w fakturze zakupu podlega zwolnieniu z podatku VAT, nie wpływa na sytuację podatkową skarżącej. Spółka ma bowiem obowiązek prawidłowo określić wartość podatku naliczonego, o którą następnie pomniejszony zostanie jej podatek należny. Aby to uczynić musi posiadać określoną wiedzę, którą może uzyskać poprzez otrzymanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Prawidłowa jest także konstatacja strony, że wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego „w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych” świadczy o istnieniu związku polegającego na tym, że przedstawiony we wniosku o interpretację problem dotyczy bezpośrednio sfery praw podatkowych wnioskodawcy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wysokość podatku naliczonego oraz kwestie związane z jego obliczeniem mają bezpośredni wpływ na prawnopodatkowe obowiązki podatnika podatku od towarów i usług. Nie jest także słuszne stanowisko, że gdyby nawet organ wydał skarżącej interpretację, to interpretacja ta nie dawałaby żadnej ochrony wynikającej z art. 14k O.p. Nie ulega bowiem wątpliwości, że indywidualne interpretacje prawa podatkowego poza funkcją informacyjną, pełnią również funkcję ochronną. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w rozpoznawanej sprawie skarżąca również mogłaby korzystać z takiej ochrony w przypadku rozpatrzenia jej wniosku i wydania indywidualnej interpretacji. Konkludując, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że jedynie w sytuacji, gdyby wnioskodawca nie wykazał związku przedstawionego stanu faktycznego z jego ewentualną odpowiedzialnością podatkową można by przyjąć, że ubiega się o nią podmiot nieuprawniony, nie będący zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 O.p., ale w rozpatrywanej sprawie z takim przypadkiem nie mamy do czynienia”.

Mając na uwadze przytoczone wyżej względy Sąd uznał, że zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie z dnia 19 grudnia 2011 r. naruszają zasadę z art. 14b § 1 O.p. w zw. z art. 165a § 1 O.p. i dlatego uchylił zaskarżone postanowienie polecając, by Minister Finansów, rozpoznając ponownie wniosek o wydanie interpretacji, uwzględnił ocenę prawną wyrażoną w niniejszym orzeczeniu.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie pytania „czy zakup przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu powinien korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług” wymaga rozpatrzenia przez tut. organ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, C. „C.” w K. Spółka z o.o. powstał w wyniku komercjalizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: C. „C.” z siedzibą w K., co nastąpiło zgodnie z aktem komercjalizacji dnia 28 lutego 2008 r. Do tego momentu Wnioskodawca posiadał status jednostki badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 159 poz. 993 z późn. zm.). Wnioskodawca znajduje się w zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 grudnia 2010 r. wykazie jednostek, jako jednostka naukowa kategorii 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.) definiuje jako jednostki naukowe - jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (art. 2 pkt 9 lit. f. ww. ustawy).

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są m. in.:

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 • pozostałe formy edukacji szkolnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B). PKD podano zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. Polska Klasyfikacja Działalności (Dz.U. z 2007r. Nr 251 poz. 1885). Wnioskodawca (czynny podatnik VAT) zawarł z Polską Agencją Przedsiębiorczości w dniu 29 kwietnia 2011 r. umowę nr ... o dofinansowanie projektu: ... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki.

We wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca (zgodnie z treścią którego została zawarta umowa i jest realizowany projekt) wskazał, że:

 1. istnieje zdiagnozowana duża potrzeba szkolenia wśród przedsiębiorstw działających w branży chłodnictwa lub posiadanych pracowników wykonujących obsługę tego typu urządzeń, wynikająca bezpośrednio z uregulowań prawnych Unii Europejskiej (WE) w zakresie wymagań dla pracowników i przedsiębiorstw zajmujących się: instalacją, konserwacją, kontrolą i serwisem urządzeń chłodniczych, urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych, substancji kontrolowanych oraz systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych; uregulowania prawne nakładają na przedsiębiorstwa zatrudnianie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń chłodniczych potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami do wykonywania określonych czynności w zakresie opisanym powyżej;
 2. w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie:
  1. techniki chłodniczej, potwierdzone certyfikatami kompetencji B,
  2. F-gazów urządzenia stacjonarne, potwierdzone zaświadczeniami o uczestnictwie i zdanym egzaminie,
  3. obsługi systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, potwierdzone zaświadczeniami,
  4. obsługi agregatów wody lodowej, potwierdzone zaświadczeniami,
  5. postępowania z substancjami kontrolowanymi w urządzeniach i instalacjach chłodniczych, potwierdzone świadectwami kwalifikacji.
 3. beneficjentami pomocy będzie 300 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski działających w branży szeroko pojętego chłodnictwa, które:
  1. produkują lub instalują urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, agregaty i pompy ciepła,
  2. dokonują konserwacji, serwisu i kontroli ww. urządzeń,
  3. dokonują odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 4. w szkoleniach będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy i pracownice/y delegowane/i przez pracodawców posiadających siedzibę na terenie Polski, legitymujący się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym, za wyjątkiem szkoleń o których mowa w pkt 2 lit. d), gdzie szkolący muszą spełnić następujące warunki:
  1. średnie wykształcenie ogólne lub techniczne i udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych, lub
  2. wykształcenie techniczne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych;
 5. łączne koszty wynoszą: koszty bezpośrednie - 1.655.977 zł, koszty pośrednie - 50.509 zł, cross - financing w kosztach ogółem - 105.904 zł, przychód projektu - 0 zł, wkład własny prywatny (wnoszony przez przedsiębiorstwa biorące udział w szkoleniach) - 237.341,18zł;
 6. posiada profesjonalne laboratorium urządzeń chłodniczych, jednak z uwagi na zakres projektu (zajęcia praktyczne prowadzone równocześnie w kilku grupach) oraz z uwagi na wymagania określone przepisami wspólnotowymi w zakresie minimalnych wymagań dotyczących warunków przeprowadzania szkoleń konieczne jest doposażenie laboratorium (cross-financing); wydatki te są bezpośrednio związane z planowanymi szkoleniami, a ich poniesienie umożliwi realizację projektu;
 7. jako cross-financing wykazane zostały zakupy: refraktometru cyfrowego do pomiaru stężenia domieszek oleju (2.562 zł), refraktometru analogowego do pomiaru stężenia domieszek oleju (976 zł), 2 dozowników oleju (3.904 zł), wagi elektrycznej (3.660 zł), laptopa (4.490 zł), oprogramowania - aplikacja biurowa wraz z arkuszem kalkulacyjnym (1.000 zł), oprogramowania do obsługi czujników (6.100 zł), akumulatorowej roztłaczaki do rur miedzianych (2.318 zł), analizatora gazów (7.320 zł), ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności (5.490 zł), generatora dźwięków do ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności (2.440 zł), kompaktowego zestawu do elektronicznego wykrywania nieszczelności (1.830 zł), zbiornika ciekłego czynnika (732 zł), wyciągarki do kielichów (5.490 zł), ośmiu giętarek do rur o różnych średnicach (6.832 zł), urządzenia do ozonowania (4.270 zł), zestawu do spawania rurek aluminiowych - automat spawalniczy (5.490 zł), kompletnego klimatyzatora samochodowego na CO2 (12.200 zł), agregatu wody lodowej z osprzętem (13.000 zł), termometru elektronicznego z zestawem czujników (2.800 zł), agregatu wody lodowej z opcją free cooling (13.000 zł). Składniki majątkowe zakupione w ramach cross-financingu są wykorzystywane obecnie wyłącznie dla celu realizacji ww. projektu. Zgodnie z zasadami projektu, cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby jego realizacji.
 8. jako koszty bezpośrednie wykazane zostały wydatki na: wynagrodzenia (umowa o pracę) pracowników obsługujących projekt, bilety PKP, opłaty bankowe, audyt zewnętrzny, ulotki, ogłoszenia, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia wykładowców i trenerów, wynagrodzenia egzaminatorów, wyżywienie osób prowadzących szkolenie, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, materiały techniczne na egzamin, druk certyfikatów i zaświadczeń dla uczestników, transport sprzętu na szkolenia poza C., wynajem Sali szkoleniowej na szkolenia poza C., koszt wydania świadectw kwalifikacji przez A.;
 9. Ustalono współczynnik kosztów bezpośrednich projektu do kosztów działalności Wnioskodawcy, wynoszący 20 %. Na bazie tego współczynnika określono i wykazano jako koszty pośrednie wydatki na: zarząd, obsługę księgową, materiały biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi kserograficzne, opłaty administracyjne, koszty ubezpieczeń majątkowych, amortyzację środków trwałych, ochronę, sprzątanie.

Jak stanowi ww. umowa projekt ma być zrealizowany w okresie od 28 lutego 2011 r. do 27 lutego 2013 r.

Zgodnie z zawartą umową przez Beneficjenta pomocy, należy rozumieć, przedsiębiorcę, który otrzymał pomoc publiczną (§ 1 pkt 1 lit. a ww. umowy). W preambule umowy Wnioskodawca określony jest jako Beneficjent pomocy.

Powołana umowa w § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1 stanowi, że Polska Agencja Przedsiębiorczości (Instytucja Wdrażająca) przyznaje Beneficjentowi wsparcie na realizacje ww. projektu w łącznej kwocie nie przekraczającej 1.469.144,82 zł, przy czym nie więcej niż 85 % kwoty wsparcia w formie płatności ze środków europejskich (1.248.773,09 zł) i nie mniej niż 15 % wsparcia w formie dotacji celowej z budżetu krajowego (220.371,73 zł). Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 237.341,18 zł. Środki z WE są przekazywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... (Dz.U. z 2009 r. Nr 220 poz. 1726). W zakresie wkładu własnego prywatnego beneficjent wykazuje środki pieniężne, które znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym, pochodzące od przedsiębiorców na rzecz których szkolenia są wykonywane. Wnioskodawca wystawia z tego tytułu na rzecz uczestników szkoleń faktury VAT. Podkreślić należy, że wkład prywatny dotyczy podmiotów, które są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z zasadami realizacji projektu Beneficjent może wykazać jako swój wkład środki otrzymane za udział w szkoleniach od uczestników.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych w zakresie wydatków kwalifikowanych stanowią nie więcej niż 3,26 % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu bezpośrednich wydatków pomniejszonych o kwotę wydatków sfinansowanych w ramach cross-financing.

Wnioskodawca ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu, a jeśli Projekt generuje na etapie realizacji przychody, Beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu (§ 11 ust. 1 i 2 umowy).

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. 2009r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.). Beneficjent udziela pomocy publicznej w ramach projektu i wykonuje obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej, wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), vide: § 16 umowy.

W ramach umowy Wnioskodawca zobowiązuje się do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www. (§ 17 pkt 3 umowy).

Załącznikiem nr 9 do ww. umowy jest wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług. Beneficjent przed 1 kwietnia br. złożył Instytucji Wdrażającej oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług, a w czerwcu br. (po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) oświadczenie o braku kwalifikowalności podatku VAT.

W umowie szkoleniowej, którą Beneficjent zawiera z przedsiębiorcą znajdują się zapisy, wskazujące, że:

 1. całkowite koszty udziału w Projekcie każdego jednego pracownika Przedsiębiorcy wynoszą ..........zł brutto (słownie:.........) (vide: § 3 ust. l umowy);
 2. pomoc publiczna udzielona Przedsiębiorcy z tytułu zawarcia Umowy wynosi........zł brutto (słownie:.........) na jednego uczestnika szkolenia (vide: § 3 ust. 2 umowy);
 3. wkład Prywatny Przedsiębiorcy, za uczestnictwo pracownika Przedsiębiorcy w szkoleniu w ramach Projektu na podstawie Umowy wynosi.......... zł netto (słownie:.........) na jednego uczestnika szkolenia (vide: § 3 ust. 2 umowy);
 4. opłata za uczestnictwo w szkoleniu (....) zostanie wniesiona przez Przedsiębiorcę na wyodrębniony rachunek bankowy Wnioskodawcy (...) w terminie najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia (vide: § 3 ust. 4 umowy),
 5. W przypadku nieobecności na szkoleniu, bez wcześniejszego poinformowania Wnioskodawcy Przedsiębiorca pokrywa pełny koszt szkolenia (vide: § 3 ust. 8 umowy).

W związku z wymogami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 195 poz. 2009). Beneficjent zawarł z M. w K. umowę o współpracy na przeprowadzanie egzaminów i wydawanie kwalifikacji dla osób prowadzących działalność w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi.

Wnioskodawca nie jest jednostką wchodzącą w skład systemu oświaty (nie prowadzi kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej) w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 199 1r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest jednostką posiadającą akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty.

Wnioskodawca nie jest placówką kształcenia praktycznego ani ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocjach instytucji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415).

Odnosząc się do pozostałych wniosków zawartych w piśmie Organu z dnia 17 listopada 2011 r. Wnioskodawca wyjaśnia co następuje. Zawarty w poz. 68 ww. wniosku opis, stanowi opis do każdego ze stanów faktycznych - pytań: numer 1), 2) i 3) znajdujących się w poz. 69 wniosku. Został on sformułowany jeden raz, pomimo tego, że poz. 68 zawierać może opisy stanów faktycznych (jak wprost jest to zawarte w formularzu ORD-IN) z uwagi na fakt, że stan faktyczny w zakresie wszystkich trzech pytań jest jednorodny i taki sam, Wnioskodawca nie widział konieczności przytaczania go trzy razy, dla każdego z pytań z osobna.

Odnosząc się do wywodów zawartych w piśmie Organu z dnia 17 listopada 2011 r. w części, wskazującej że Wnioskodawca pyta wprost czy ich zakup (środków trwałych i wyposażenia w ramach cross-financingu) powinien korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług a jednocześnie Wnioskodawca w swoim stanowisku w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego stwierdza, że nabywane przez Beneficjenta jako cross-financing składniki majątkowe powinny korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, podkreślić należy, że Podatnik jest zobowiązany do przedstawienia w złożonym wniosku swojego stanowiska co do zadanych pytań.

Wnioskodawca jako czynny podatnik podatku od towarów i usług może zadawać pytania tak w zakresie „swojego” podatku VAT należnego jak i naliczonego. Obydwa bowiem rodzaje podatku VAT dotyczą jego własnej sytuacji prawno-podatkowej. Wnioskodawca w złożonym wniosku nie pyta zatem zastępczo o sytuację prawo-podatkową dostawcy środków trwałych i wyposażenia, nabytych w ramach cross-financingu, oraz pozostałych wydatków służących realizacji projektu, lecz o swoją własną sytuację. Jako podatnik VAT czynny ma bowiem prawo do otrzymania interpretacji także w zakresie prawidłowości rozliczania podatku naliczonego. Wnioskodawca - ponownie - jak w złożonym wniosku wskazuje, że również dostawa towarów i świadczenie usług związanych z kształceniem (przekwalifikowaniem) zawodowym, finansowanych w co najmniej 70 % ze środków publicznych korzysta ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie z ww. przepisem rozporządzenia. Wnioskodawca podnosi, że sformułowanie „związanych” nie jest równoznaczne z faktem że towar lub usługa związana ze szkoleniem muszą być wytworzone/dostarczone przez Wnioskodawcę. Mogą one pochodzić od podmiotów trzecich i służyć wykonaniu usługi szkolenia przez Wnioskodawcę i również z powyższego zwolnienia korzystać.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zakup przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu powinien korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabywane przez Beneficjenta jako cross-financing składniki majątkowe powinny korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie z § 13 ust 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie pytania zadanego przez Wnioskodawcę, tj. czy zakup przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu powinien korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm., a od dnia 26 sierpnia 2011r. t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT i należy przez nie rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (czynny podatnik VAT) zawarł z Polską Agencją Przedsiębiorczości w dniu 29 kwietnia 2011 r. umowę o dofinansowanie projektu: ... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki.

Wnioskodawca posiada profesjonalne laboratorium urządzeń chłodniczych, jednak z uwagi na zakres projektu (zajęcia praktyczne prowadzone równocześnie w kilku grupach) oraz z uwagi na wymagania określone przepisami wspólnotowymi w zakresie minimalnych wymagań dotyczących warunków przeprowadzania szkoleń konieczne jest doposażenie laboratorium (cross-financing); wydatki te są bezpośrednio związane z planowanymi szkoleniami, a ich poniesienie umożliwi realizację projektu.

Jako cross-financing wykazane zostały zakupy: refraktometru cyfrowego do pomiaru stężenia domieszek oleju (2.562 zł), refraktometru analogowego do pomiaru stężenia domieszek oleju (976 zł), 2 dozowników oleju (3.904 zł), wagi elektrycznej (3.660 zł), laptopa (4.490 zł), oprogramowania - aplikacja biurowa wraz z arkuszem kalkulacyjnym (1.000 zł), oprogramowania do obsługi czujników (6.100 zł), akumulatorowej roztłaczaki do rur miedzianych (2.318 zł), analizatora gazów (7.320 zł), ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności (5.490 zł), generatora dźwięków do ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności (2.440 zł), kompaktowego zestawu do elektronicznego wykrywania nieszczelności (1.830 zł), zbiornika ciekłego czynnika (732 zł), wyciągarki do kielichów (5.490 zł), ośmiu giętarek do rur o różnych średnicach (6.832 zł), urządzenia do ozonowania (4.270 zł), zestawu do spawania rurek aluminiowych - automat spawalniczy (5.490 zł), kompletnego klimatyzatora samochodowego na CO2 (12.200 zł), agregatu wody lodowej z osprzętem (13.000 zł), termometru elektronicznego z zestawem czujników (2.800 zł), agregatu wody lodowej z opcją free cooling (13.000 zł). Składniki majątkowe zakupione w ramach cross-financingu są wykorzystywane obecnie wyłącznie dla celu realizacji ww. projektu. Zgodnie z zasadami projektu, cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby jego realizacji.

W świetle powyższego wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą czy nabywane przez niego jako cross-financing składniki majątkowe powinny korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jako dostawa towarów ściśle związana z usługami kształcenia/przekwalifikowania zawodowego.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 17a ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2011r. do dnia 5 kwietnia 2011r., zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zgodnie z § 13 ust. 9 ww. rozporządzenia zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, pod warunkiem że:

 1. są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, lub
 2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z powyższych przepisów wynika w sposób oczywisty, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy świadczenia usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych dokonywanych przez podmiot świadczący usługi podstawowe, tj. szkoleniowe. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy zatem sytuacji gdy podmiot świadczący usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach tych usług świadczy usługi lub dokonuje dostaw towarów ściśle związanych z usługami w zakresie kształcenia. Zatem zwolnienie to nie dotyczy zakupu (tj. dostawy na rzecz podmiotu świadczącego usługi szkoleniowe) przez podmiot świadczący usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby przedmiotowych szkoleń.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nabywane przez niego jako cross-financing składniki majątkowe powinny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jako dostawa towarów ściśle z usługami kształcenia/przekwalifikowania zawodowego związaną należy uznać za nieprawidłowe. Dostawa przedmiotowych składników majątkowych nie jest bowiem dokonywana jak to już stwierdzono przez podmiot świadczący usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach prowadzonego szkolenia tylko na rzecz tego podmiotu przez inny podmiot.

W związku z powyższym przedmiotowa dostawa na rzecz Wnioskodawcy wskazanego we wniosku wyposażenia i środków trwałych z uwagi na to, iż nie może korzystać, ze zwolnienia określonego w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów powinna podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem stawek właściwych dla konkretnych towarów będących przedmiotem dostawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.