IBPBI/2/423-968/14/PC | Interpretacja indywidualna

Czy przychód podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury?
IBPBI/2/423-968/14/PCinterpretacja indywidualna
 1. moment powstania przychodów
 2. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014 r. (wpływ do tut. Biura 30 lipca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu, w związku z rekompensatą za świadczone usługi publiczne (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu, w związku z rekompensatą za świadczone usługi publiczne.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest komunalną Spółką prawa handlowego. Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Gmina. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W chwili obecnej podstawowym przedmiotem jego działalności jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie zimowego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy, letniego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy, prowadzenia cmentarzy komunalnych oraz administrowania zasobem lokalowym Gminy.

Obowiązek ten dla gminy określono w:

 • ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.),
 • ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),
 • ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.),
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Dodatkowo Wnioskodawca świadczy również usługi w zakresie: usług komunalnych, usług zimowego i letniego utrzymania chodników, placów oraz innych usług komercyjnych dla zewnętrznych osób prawnych i osób fizycznych, na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych zawartych z tymi podmiotami.

W celu zlecenia zadań własnych Rada Miasta podjęła uchwałę, która nakłada na Wnioskodawcę obowiązek wykonywania w/w zadań i powierza ich realizację jako tzw. „podmiotowi wewnętrznemu” w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości). Zadania te zostały wpisane do aktu założycielskiego Spółki.

Kwestie szczegółowe związane z realizacją ww. zadań reguluje Regulamin świadczenia usług publicznych przez Spółkę oraz Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia zasad finansowania przez Gminę zadań własnych wykonywanych przez Spółkę powierzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. Z tytułu świadczenia usług Spółka będzie otrzymywać rekompensatę z tytułu poniesionych kosztów na realizację zadań własnych gminy. Rekompensata stanowi zwrot kosztów pomniejszonych o przychody dodatkowe oraz uwzględnia tzw. rozsądny zysk. Spółka zobowiązana jest do 15 marca każdego roku następującego po roku otrzymania rekompensaty, przedstawić Gminie rozliczenie roczne wykonanych zadań.

Nadwyżka rekompensaty rocznej w audycie finansowym Spółki nad poniesionymi kosztami podlega obowiązkowi zwrotu. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że Rekompensata wypłacona w roku poprzednim jest niższa od ustalonej zgodnie z postanowieniami Uchwały, Gmina może wyrównać Spółce kwotę Rekompensaty, o ile pozwoli na to sytuacja finansowa oraz środki zabezpieczone w uchwale budżetowej.

Zarządzenie przewiduje, że rekompensata za świadczone usługi będzie wypłacana w miesięcznych okresach w wysokości 1/12 kwoty za dany rok, ustalonej w Uchwale. Rekompensata będzie wypłacana do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca na podstawie złożonego przez Spółkę wniosku o wypłatę rekompensaty/dokument księgowy/.

Uchwała Rady Miejskiej przewiduje rekompensatę roczną na :

 • zimowe utrzymanie czystości i porządku na publicznych i wewnętrznych drogach gminnych w wysokości 1.000.000 zł,
 • letnie utrzymanie czystości i porządku na publicznych i wewnętrznych drogach gminnych w wysokości 250.000 zł,
 • prowadzenie cmentarzy komunalnych w wysokości 90.000 zł,
 • administrowanie zasobem lokalowym gminy w wysokości 310.000 zł.

Spółka wystawia na koniec każdego miesiąca trzy faktury i w dacie ich wystawienia ujmuje przychód oraz odprowadza należny podatek VAT:

 • pierwsza faktura za utrzymanie czystości i porządku na publicznych i wewnętrznych drogach gminnych na kwotę 104.166,67 zł brutto w tym podatek VAT 8%, co stanowi 1/12 łącznej kwoty za zimowe i letnie utrzymanie dróg. PKWiU 81,29.12 (§ 6 Uchwały Rady Miejskiej nr ...., § 4 pkt 1 i 6 Zarządzenia nr ... Burmistrza),
 • druga faktura zarządzanie cmentarzami komunalnymi na kwotę 7.500 zł brutto w tym podatek VAT 8%, (1/12 kwoty) PKWiU 96.03.11 (§ 6 Uchwały Rady Miejskiej nr ...., § 4 pkt 1 i 6 Zarządzenia nr ... Burmistrza),
 • trzecia faktura za administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy na kwotę 14.043,52 zł (sprzedaż zwolniona PKWiU 68.32.11) Zarządzanie lokalami w nieruchomościach niemieszkalnych na kwotę 11.789,81 zł w tym podatek VAT 23% (1/12 kwoty) (§ 6 Uchwały Rady Miejskiej nr ...).

Po zakończeniu roku w przypadku nadwyżki rekompensaty nad poniesionymi kosztami Spółka wystawi do faktury za miesiąc grudzień, fakturę korygującą zmniejszającą przychód i podatek VAT. W przypadku gdy rekompensata będzie niższa niż poniesione koszty firma (w zależności od sytuacji finansowej oraz środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej Gminy) wystawi, bądź nie wystawi fakturę korygującą zwiększającą.

Spółka nie posiada zawartej umowy cywilno-prawnej z Gminą na wykonanie zadań, o których mowa wyżej.

Kwestie te reguluje:

 • Uchwała Rady Miejskiej ...
 • Zarządzenia nr ... Burmistrza,
 • Zarządzenie nr ... Burmistrza w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych.

W Uchwale nr ... Rady Miejskiej określone są okresy, w których wykonywane będą poszczególne zadania:

 • zimowe utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy w okresach od 15 listopada 2013 r. do 15 kwietnia 2014 r., od 15 listopada 2014 r. do 5 kwietnia 2015 r., od 15 listopada 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r.,
 • letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy w okresach od 16 kwietnia 2014 r. do 14 listopada 2014 r., od 16 kwietnia 2015 r. do 14 listopada 2015 r., od 16 kwietnia 2016 r. do 14 listopada 2016 r.,
 • prowadzenie cmentarzy komunalnych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.
 • administrowanie zasobem lokalowym Gminy w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z § 4 pkt 1 i 6 Zarządzenia nr ... Burmistrza, rekompensata będzie płatna do 15 dnia następnego miesiąca na podstawie złożonego przez Operatora wniosku o wypłatę rekompensaty (dokument księgowy).

Wnioskodawca nie sporządza raportów miesięcznych, jednak prowadzi rozbicie kosztów, z których wynika jaki został poniesiony koszt danego zadnia w danym miesiącu. Gmina na bieżąco kontroluje Wykonawcę z prawidłowości wykonywanych usług.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychód podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota otrzymanej w miesiącu rekompensaty jest przychodem Spółki zgodnie z art. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu wystawienia faktury, zgodnie z art. 12 pkt 3a ppkt 1 (winno być art. 12 ust. 3a pkt 1).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (art. 12 ust. 1 pkt 1-3 powołanej ustawy). Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Skutek w postaci powstania przychodów w rozumieniu ww. ustawy może być również następstwem zdarzeń prawnych, których skutkiem jest zmniejszenie pasywów podatnika, czyli jego zobowiązań.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem należnym jest zatem przychód, który w następstwie działalności gospodarczej stał się należnością (wierzytelnością) ustaloną pomiędzy stronami.

Z kolei w art. 12 ust. 3a-3e cytowanej ustawy ustawodawca, szczegółowo określił datę powstania przychodu. W unormowaniach tych wskazano jakie zdarzenia (umiejscowione w czasie) należy uznać za datę powstania przychodu.

Stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa szczególnego momentu powstania przychodu z tytułu wykonanych usług. Zgodnie natomiast z ogólną zasadą (art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), datą powstania przychodu z działalności gospodarczej w zakresie usług jest dzień wykonania usługi, albo częściowego jej wykonania, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. O powstaniu przychodu decyduje to ze wskazanych zdarzeń, które wystąpi najwcześniej.

Zatem, przychód podatkowy z tytułu otrzymanej rekompensaty powstaje u Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie wystawienia faktur.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Na koniec należy podkreślić, że w niniejszej interpretacji Organ nie odniósł się do prawidłowości wystawiania przez Spółkę faktur z tytułu wykonywanych usług (o których mowa w niniejszym wniosku), gdyż kwestia ta była przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 października 2014 r. Znak IBPP2/443-741/14/ICz).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 2-4, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

moment powstania przychodów
ILPB4/423-305/14-3/MC | Interpretacja indywidualna

usługi
IPPP2/443-823/14-4/BH | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-741/14/ICz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.