IBPBI/2/423-1328/14/PC | Interpretacja indywidualna

Czy dochód Spółki uzyskany z tytułu działalności polegającej na dostarczaniu operatorom sieci komórkowych tzw. halodzwonków oraz zarządzania usługą halodzwonków, przedstawiony w pkt 1 w opisie zdarzenia przyszłego, będzie mógł w całości korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W szczególności, czy wydatki poniesione przez Spółkę, wskazane w pkt A opisu zdarzenia przyszłego, będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności „strefowej” Spółki), wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej, zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy - odpowiednio - przychody z tytułu sprzedaży halodzwonków i z tytułu wykonania usługi zarządzania usługą halodzwonków będą zaliczane do przychodów „strefowych” Spółki?
IBPBI/2/423-1328/14/PCinterpretacja indywidualna
  1. specjalna strefa ekonomiczna
  2. usługi
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy dochód osiągnięty w związku ze świadczeniem usługi polegającej na dostarczaniu operatorom sieci komórkowych tzw. halodzwonków oraz w szczególności zarządzania usługą halodzwonków, będzie mógł w całości korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w szczególności, czy wydatki poniesione przez Spółkę, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności „strefowej” Spółki), wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej, zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży halodzwonków i z tytułu wykonania usługi zarządzania usługą halodzwonków będą zaliczane do przychodów „strefowych” Spółki (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy dochód osiągnięty w związku ze świadczeniem usługi polegającej na dostarczaniu operatorom sieci komórkowych tzw. halodzwonków oraz w szczególności zarządzania usługą halodzwonków, będzie mógł w całości korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w szczególności, czy wydatki poniesione przez Spółkę, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności „strefowej” Spółki), wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej, zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży halodzwonków i z tytułu wykonania usługi zarządzania usługą halodzwonków będą zaliczane do przychodów „strefowych” Spółki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży IT. Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie mobilnej rozrywki, marketingu i infrastruktury.

Spółka rozważa rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej „SSE”). Działalność ta byłaby wykonywana przez Spółkę na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej „Zezwolenie”). Spółka na terenie SSE zajmowałaby się - między innymi lub wyłącznie (w zależności od uzyskanego Zezwolenia) - wykonywaniem następującej działalności gospodarczej:

Spółka zajmowałaby się dostarczaniem operatorom sieci komórkowych cyfrowej muzyki w miejsce sygnału oczekiwania na połączenie telefoniczne w formie tzw. halodzwonków oraz zarządzałaby świadczeniem usług halodzwonków. Innymi słowy Spółka zajmowałaby się na terenie SSE tworzeniem, rozwojem, utrzymaniem lub obsługą produktu pozwalającego na zastępowanie tradycyjnego sygnału oczekiwania na połączenie telefoniczne na dowolny dźwięk - muzyczny hit, śmieszny gag lub charakterystyczny dźwięk identyfikujący firmę. Nowy sygnał oczekiwania na połączenie zwany halodzwonkiem pozwala abonentom sieci komórkowych na wyrażenie swoich upodobań muzycznych, podkreślenie przynależności do grupy, czy po prostu sprawienie przyjemności swoim bliskim i znajomym. Dla operatorów sieci komórkowych, usługa świadczona przez Spółkę przynosi przychody zarówno w formie comiesięcznego abonamentu, jak również te związane ze sprzedażą treści multimedialnych. Obecnie wszyscy operatorzy mobilni w Polsce korzystają z tego rodzaju rozwiązań. Na terenie SSE, z sposób ustalony z operatorami sieci komórkowych. Spółka nie tylko tworzyłaby, rozwijała lub utrzymywałaby halodzwonki, ale również zarządzałaby też usługami halodzwonków i obsługiwała te usługi.

Do wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE Spółka zamierza zatrudniać pracowników (głównie informatyków). Spółka będzie bowiem korzystać ze zwolnienia z uwagi na zatrudnienie przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie SSE, przez określony czas, określonej liczby pracowników. Pracownicy będą zajmować się tworzeniem rozwijaniem lub utrzymywaniem na terenie SSE produktów informatycznych wynikających z działalności opisanej powyżej.

W związku z tym, podstawowym kosztem Spółki związanym z prowadzeniem działalności na terenie SSE będą wynagrodzenia pracownicze (wraz z narzutami). W związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na terenie SSE Spółka ponosiłaby również innego rodzaju koszty, w szczególności wydatki na nabycie praw do utworów muzycznych. Prawa do utworów muzycznych Spółka kupowałaby od podmiotów nieprowadzących działalności na terenie SSE np. wytwórni muzycznych, czy też właścicieli praw do muzyki. Koszty te będą przede wszystkim związane z działalnością wyżej opisaną.

W konsekwencji Spółka wykazywałaby na terenie SSE przychody ze sprzedaży tzw. halodzwonków oraz usług zarządzania system halodzwonków. Przy obliczaniu dochodu Spółka pomniejszałaby te przychody między innymi o koszty wskazane powyżej.

Na potrzeby wydania interpretacji Spółka prosi o przyjęcie założenia, że Spółka spełni wszystkie określone w Zezwoleniu warunki. Spółka prosi też o przyjęcie założenia, że wielkość pomocy publicznej udzielanej jej w formie zwolnienia nie przekroczy wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochód Spółki uzyskany z tytułu działalności polegającej na dostarczaniu operatorom sieci komórkowych tzw. halodzwonków oraz zarządzania usługą halodzwonków, przedstawiony w pkt 1 w opisie zdarzenia przyszłego, będzie mógł w całości korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... W szczególności, czy wydatki poniesione przez Spółkę, wskazane w pkt A opisu zdarzenia przyszłego, będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności „strefowej” Spółki), wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej, zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy - odpowiednio - przychody z tytułu sprzedaży halodzwonków i z tytułu wykonania usługi zarządzania usługą halodzwonków będą zaliczane do przychodów „strefowych” Spółki... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z tytułu działalności polegającej na dostarczaniu operatorom sieci komórkowych tzw. halodzwonków oraz zarządzania usługą halodzwonków, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie mógł w całości korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej „Ustawa CIT”). Wydatki poniesione przez Spółkę, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności „strefowej” Spółki), wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej, zwolnionego z podatku CIT (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT), a przychody z tytułu sprzedaży halodzwonków i z tytułu wykonania usługi zarządzania usługą halodzwonki będą zaliczane do przychodów „strefowych” Spółki.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, a w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 Ustawy CIT, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Co do zasady, dochody wykazywane przez osoby prawne podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu 19% stawki podatku. Należy jednak zauważyć, że w Ustawie CIT przewidziano również zwolnienia od opodatkowania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy SSE. przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębny mi przepisami. Z art. 17 ust. 4 Ustawy CIT wynika zaś, że zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE.

Warto też zaznaczyć, że zwolnienie z opodatkowania wynika również z art. 12 Ustawy SSE. Przepis ten stanowi, że dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach Zezwolenia, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 16 ust. 1 Ustawy SSE ustawodawca postanowił zaś, że podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej SSE uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

W związku z powyższym należy uznać, że zwolnieniem od opodatkowania objęte są wyłącznie dochody pochodzące z działalności prowadzonej na terenie SSE, nie zaś wszystkie dochody osiągane przez podatnika działającego w SSE. Aby zatem skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT podatnik musi spełnić dwa kryteria:

  1. prowadzona przez niego działalność musi być objęta Zezwoleniem i spełniać jego warunki;
  2. dochody muszą być osiągnięte wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie SSE.

Jak już wspomniano, Spółka prosi o przyjęcie przy rozpatrywaniu niniejszego wniosku założenia, że pierwsza z ww. przesłanek zostanie spełniona w przedstawionym zdarzeniu przyszłym - tj. że Spotka prowadząc działalność na podstawie Zezwolenia spełniać będzie jego warunki.

Szerszej wykładni należy natomiast poddać drugie kryterium sformułowane w art. 17 ust. 4 Ustawy CIT. Przepis ten wprowadza terytorialny zakres stosowania zwolnienia. Zwolniony od opodatkowania jest tylko dochód, który został osiągnięty ze sprzedaży towarów i usług powstałych lub wytworzonych na terenie SSE.

Powyższy warunek nie oznacza jednak, że podmiot korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT musi samodzielnie wytworzyć, czy nabyć na terenie SSE wszystkie komponenty, czy półprodukty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE. Podatnik korzystający ze zwolnienia może nabywać towary i usługi od zewnętrznych podmiotów, zlokalizowanych poza SSE. Nabywanie towarów i usług od osób trzecich towarzyszy każdemu procesowi produkcyjnemu. Istotne jest to. aby na terenie SSE powstawał (został wytworzony) ostateczny produkt będący przedmiotem sprzedaży generującej dochód objęty zwolnieniem od opodatkowania. Produkt wytworzony na terenie SSE musi różnić się od produktu zakupionego przez przedsiębiorcę od osób trzecich. Na terenie SSE prowadzony ma być bowiem proces produkcji (wytworzenia, przetworzenia etc), a nie proces odsprzedaży.

Potwierdza to WSA we Wrocławiu w wyroku z 26 stycznia 2011 r., sygn. I SA/Wr 1364/10. W wyroku tym sąd uznał, że wydatki na nabycie towarów i usług potrzebnych do wykonywania działalności na terenie SSE mogą być zaliczane do wydatków „strefowych”, o ile mają one charakter pomocniczy względem prowadzonej na terenie SSE działalności.

Sąd argumentował: (...) nie budzi wątpliwości, że działalność handlowa czy produkcyjna może i najczęściej wiąże się z koniecznością podejmowania szeregu działań, którym, gdy rozpatrywane w oderwaniu od całości działalności podmiotu, można potencjalnie przypisać charakter usługi, bowiem są czynnościami świadczonymi na rzecz osób trzecich (np. pakowanie wyrobu, udzielanie instrukcji i wskazówek co do sposobu użytkowania itp., obsługa sprzedaży), a w niektórych przypadkach klasyfikować jako odrębną działalność usługową (gdy same w sobie stanową zasadniczy przedmiot działalności nastawionej na osiągnięcie zysku). Jednak w sytuacji, gdy zasadnicza działalność podmiotu polega na produkcji lub sprzedaży wyrobów czynności te mają charakter akcesoryjny i stanowią element szerzej rozumianej działalności produkcyjnej lub handlowej, warunkując poprawne jej wykonywanie.

W przedmiotowej sprawie „produktem” wytwarzanym na terenie SSE przez Spółkę są różnego rodzaju usługi, systemy informatyczne, oprogramowanie, itp. Jak była o tym mowa, tworzone przez Spółkę produkty są głównie produktami tworzonymi na konkretne zamówienie, spełniającymi indywidualne wymagania i dostosowanymi do specyfiki danej branży.

Chcąc wykonać w sposób należyty zlecone przez klientów czynności Spółka niejednokrotnie musi nabywać towary i usługi od osób trzecich, w tym od podmiotów nieprowadzących działalności na terenie SSE. Spółka uważa, że mimo dokonywania tego rodzaju zakupów dochód wykazywany przez Spółkę może w całości korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT. Spółka nie zajmuje się bowiem odsprzedażą towarów, czy usług nabywanych od osób trzecich. Nabywane przez Spółkę towary i usługi mają charakter akcesoryjny, a ich nabycie umożliwia Spółce wytworzenie produktów strefowych. Innymi słowy, Spółka kupuje od osób trzecich towary i usługi, które są przez nią wykorzystywane (używane, przetwarzane, zużywane, itp.) celem opracowania rozwiązań w zakresie architektury platform, oprogramowania, systemów informatycznych dedykowanych klientom branży telekomunikacyjnej, itp.

Analizując zakres prowadzonej na terenie SSE działalności, Spółka pragnie zauważyć, co następuje:

Nie powinno budzić wątpliwości to, że wytworzenie usługi polegającej na dostarczaniu halodzwonków, czy zarządzanie systemem halodzwonków, będzie odbywać się na terenie SSE. Przychody ze sprzedaży tego rodzaju produktów na rzecz operatorów sieci komórkowych będą więc zaliczane do przychodów „strefowych”. Spółka będzie nabywać prawa do utworów muzycznych tylko po to, aby móc zaoferować klientom usługi polegające na umożliwieniu słuchania muzyki w miejsce sygnału oczekiwania na połączenie telefoniczne. Klienci Spółki są zainteresowani nabyciem usługi polegającej na umożliwieniu oferowania swoim abonentom słuchania wybranego dźwięku w czasie oczekiwania na połączenie telefoniczne, a nie nabyciem praw do konkretnego utworu muzycznego. Innymi słowy, dla klienta Spółki nie jest ważny dany utwór muzyczny, ale wykonywana przez Spółkę usługa polegającą na zastąpieniu sygnału oczekiwania na połączenie telefoniczne. Wydatki ponoszone na nabycie praw do utworów muzycznych mają zatem charakter akcesoryjny. Wydatki te muszą być jednak poniesione, żeby Spółka mogła oferować swoją usługę w sposób nieprowadzący do naruszenia praw autorskich do utworów muzycznych. Podsumowując, Spółka oferuje gotowy produkt zdatny do zastosowania jako zamiennik sygnału połączenia. Zakup praw do utworu muzycznego jest jedynie elementem potrzebnym do wytworzenia końcowego produktu w postaci halodzwonka.

Z uwagi na powyższe Spółka uważa, że zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT obejmować powinno cały dochód wykazany przez Spółkę z działalności wykonywanej na terenie SSE. Nie powinno mieć znaczenia to, że celem należytego wykonania działalności Spółka nabywała towary lub usługi od podmiotów zlokalizowanych poza SSE.

Na poparcie swojego stanowiska Spółka pragnie powołać interpretację - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 kwietnia 2012 r., znak IBPBI/2/423-59/12/MO, czy też z 1 sierpnia 2011 r., znak IBPBI/1/423-34/11/KB. W ostatniej z powołanych interpretacji postanowiono:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie tej strefy w zakresie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej określonej w PKWiU 27.42 - aluminium i wyroby z aluminium oraz 28.40 - usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali: usługi w zakresie metalurgii proszków. W ramach tej działalności Wnioskodawca sprzedaje produkty pod różnymi postaciami, tj. profile aluminiowe, profile aluminiowe anodowane, profile aluminiowe lakierowane oraz profile prefabrykowane. Produkty te są produkowane z aluminium na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Część usług związanych z produkcją (dodatkowa obróbka), tj. lakierowanie, anodowanie, czy prefabrykacja. zwiększająca wartość produktu i przygotowująca go do finalnego montażu lub produkcji u klienta, zlecana jest firmom zewnętrznym, znajdującym się poza strefą.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli usługi świadczone przez osoby trzecie, stanowią jedną z faz produkcji produkowanych i sprzedawanych przez Wnioskodawcę wyrobów, a produkcja i sprzedaż wszystkich wskazanych we wniosku profili mieści się w zakresie PKWiU określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to dochód uzyskany z ich sprzedaży, jako dochód uzyskany z działalności Strefowej, w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt wyodrębniania na fakturze sprzedaży wartości przypadających na poszczególne fazy produkcji wyrobu. w tym za wskazane we wniosku usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne.

Odnosząc się zaś do zagadnienia wydatków, które mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu w „strefowej” działalności, Spółka pragnie wskazać na jeszcze inną interpretację z 7 stycznia 2011 r., znak IBPBI/2/423-1291/10/AK. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał w niej, że wydatki związane z korzystaniem na potrzeby działalności prowadzonej na terenie SSE ze specjalistycznych usług innych przedsiębiorców spoza SSE, np. na zakup usług księgowych czy prawnych, stanowią koszt uzyskania przychodu w zakresie działalności objętej zwolnieniem strefowym:

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy, koszty nabycia specjalistycznych usług np. usług księgowych czy prawnych świadczonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą pozo specjalną strefą ekonomiczną, na potrzeby działalności gospodarczej Spółki prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia stanowić będą koszty uzyskania przychodów wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego na podstawie wyżej powołanego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, skoro kosztem uzyskania przychodu z działalności objętej zwolnieniem są w ocenie organu usługi pośrednio powiązane z działalnością „strefową”, takie jak usługi prawne czy księgowe wykonywane poza obszarem SSE, to tym bardziej, za taki koszt powinny być uznane wydatki wskazane w opisie zdarzenia przyszłego. Ich poniesienie ma bowiem bezpośrednie przełożenie na stworzenie oferowanych w ramach działalności „strefowej” Spółki usług i produktów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.