IBPBI/2/423-1075/11/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jaki jest moment powstania przychodu w przypadku zapłaty przez nabywcę usługi 100% ceny przed rozpoczęciem imprezy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym w dniach 17 i 24 listopada 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu w przypadku zapłaty przez nabywcę usługi 100% ceny przed rozpoczęciem imprezy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu w przypadku zapłaty przez nabywcę usługi 100% ceny przed rozpoczęciem imprezy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 26 października 2011 r. Znak IBPP1/443-1366/11/LSz, IBPBI/2/423-1075/11/AK wezwano do ich uzupełnienia. Braki formalne uzupełniono w dniach 17 i 24 listopada 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług turystycznych. Aktualnie świadczy usługi agencyjne w tym zakresie uzyskując przychody w postaci prowizji uzyskiwanej od podmiotów będących organizatorami usług turystycznych. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności ma zamiar świadczyć we własnym imieniu i na własny rachunek usługi, w trakcie których będzie nabywał od innych podatników towary i usługi dla bezpośredniej korzyści turysty. Towary i usługi dla bezpośredniej korzyści turysty nabywane będą również od podatników posiadających siedzibę poza terytorium Polski i nie prowadzących na terytorium Polski żadnej działalności, a zapłata za dokonane nabycia dokonywana będzie również w walutach obcych. Wnioskodawca będzie otrzymywał przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 100% należności od nabywcy za świadczoną usługę, a otrzymana należność (płatna gotówką bądź przelewem) ewidencjonowana będzie za pośrednictwem kasy rejestrującej.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku w sprawie, w którym wskazano, iż w opinii Wnioskodawcy ww. wpłata powinna być traktowana jako zaliczka.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jaki jest moment powstania przychodu w przypadku zapłaty przez nabywcę usługi 100% ceny przed rozpoczęciem imprezy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania przychodu uważa się dzień wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub otrzymania należności. Faktem jest, iż w przypadku Wnioskodawcy 100% ceny zostanie zapłacone przed rozpoczęciem imprezy, jednakże wpłata ta w opinii Wnioskodawcy powinna być traktowana jako zaliczka. W tej sytuacji za datę powstania przychodu uznać należy dzień wykonania usługi, a zapłata całości ceny przed rozpoczęciem imprezy pozostaje bez wpływu na moment uzyskania przychodu. Za stanowiskiem Wnioskodawcy przemawia również fakt, iż w momencie zapłaty ceny przed rozpoczęciem imprezy świadczący usługę nie jest w stanie ustalić wartości przychodu. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług, a wartość tego podatku z zasady nie jest znana świadczącemu usługę przed zakończeniem imprezy, gdyż wartość ta zostanie określona zgodnie z zasadami określonymi w art. 119 ustawy o VAT, z chwilą ustalenia marży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „updop”), przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Jak stanowi art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Z powyższego przepisu wynika, iż przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powstaje co do zasady w dniu wykonania usługi. Wyjątek od tej zasady stanowi:

  • wystawienie faktury dokumentującej dostawę towarów przed datą wydania towaru, zbycia prawa lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi oraz uregulowaniem należności – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury,
  • uregulowanie należności przed wydaniem towaru, zbyciem prawa lub wykonania usługi albo częściowym wykonaniem usługi oraz wystawieniem faktury – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług turystycznych. W ramach prowadzonej działalności ma zamiar świadczyć we własnym imieniu i na własny rachunek usługi, w trakcie których będzie nabywał od innych podatników towary i usługi dla bezpośredniej korzyści turysty. Wnioskodawca będzie otrzymywał przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 100% należności od nabywcy za świadczoną usługę, a otrzymana należność (płatna gotówką bądź przelewem) ewidencjonowana będzie za pośrednictwem kasy rejestrującej. W opinii Spółki, otrzymana wpłata stanowi zaliczkę na poczet usługi, która zostanie wykonana w przyszłości.

Art. 12 ust. 3a updop, wskazuje, że możliwa jest sytuacja, w której przychód powstanie jeszcze przed wydaniem towaru, wykonaniem usługi, częściowym wykonaniem usługi lub zbyciem prawa majątkowego w związku z wcześniejszym otrzymaniem należności. Przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, wprowadza jednakże od niej wyjątek wskazując, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Użyte w art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, sformułowanie „pobrane wpłaty lub zarachowane należności”, odnosi się do pobranych przedpłat i zaliczek na poczet dostaw towarów i usług, których wykonanie jest odroczone w czasie i dopiero po realizacji łączącej strony umowy wystąpi co do zasady przychód podatkowy rzutujący na podstawę opodatkowania.

W związku z powyższym uznać należy, że skoro otrzymane wpłaty stanowią zaliczki (przedpłaty) na poczet świadczonych usług - nawet w wysokości 100% należności - to nie stanowią one przychodu w dniu ich otrzymania.

W konsekwencji, przychód podatkowy powinien być rozpoznany przez Wnioskodawcę w dacie najwcześniejszego z powstałych zdarzeń wskazanych w art. 12 ust. 3a updop (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie to moment wykonania usługi chyba, że zostanie poprzedzony wystawieniem faktury zgodnie z odrębnymi przepisami nie będącymi przedmiotem niniejszej interpretacji).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 5 z powyższym zastrzeżeniem dot. obowiązku wystawienia faktury jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-4 i 6-7 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.