IBPBI/1/415-1069/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości opodatkowania 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług noclegowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 26 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 13 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług noclegowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości opodatkowania 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług noclegowych. Powyższy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 września 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-748/14/BK, IBPBI/1/415-1069/14/BK, IBPBI/1/415-784/14/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 13 października 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 15 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, m.in. w zakresie, który zgodnie z PKD jest sklasyfikowany pod symbolami:

 • 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności (catering),
 • 56.29.Z - pozostała działalność gastronomiczna, która związana jest z organizowaniem imprez w postaci wesel, komunii i innych tego rodzaju imprez.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 10 stycznia 2013 r. w urzędzie skarbowym Wnioskodawca złożył oświadczenie, dokonując wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Do tej pory Wnioskodawca osiągał przychody, które wg stawek wynikających z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) wynoszą w przypadku cateringu 8,5% i gastronomi 3%.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 7 października 2014 r., wskazano m.in.:

-symbole PKWiU (wg PKWiU z 2008 r.), pod którymi sklasyfikowana jest działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę:

 • 55.20.1 – usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 46.19.1 – usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju,
 • 55.90.19.00 – pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 56.10.1 – usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych,
 • 56.10.19 – pozostałe usługi podawania posiłków,
 • 56.21 – usługi przygotowania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.1 – usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, w tym w szczególności PKWiU 56.29.19 – pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę,
 • 56.30.1 – usługi przygotowywania i podawania napojów,
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowa będzie 8,5% stawka ryczałtu dla opodatkowania przychodów ze świadczenia usług noclegowych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 12 ust. 3 lit. b ustawy o ryczałcie (winno być art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) dla usług noclegowych prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 8,5% uzyskanego przychodu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. Przy czym, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w pozycji 12 wymieniono usługi, sklasyfikowane w klasie 46.19 PKWiU z 2008 r., tj. usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju.

Z przedstawionego w piśmie z 7 października 2014 r., będącego uzupełnieniem wniosku, opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w szczególności w zakresie świadczenia usług objętych symbolem PKWiU 46.19.1, tj. usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju. Oznacza to, że na mocy wyłączenia określonego w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e cyt. ustawy, przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z ww. źródła przychodów (pozarolniczej działalności gospodarczej), nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (a więc i wskazaną we wniosku 8,5% stawką tego ryczałtu), lecz na tzw. zasadach ogólnych wg określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, skali podatkowej.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwicach, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.