IBPB-1-2/4510-203/15/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy sprzedaż bonów, które uprawniają do otrzymania konkretnie wybranej przez klienta usługi gastronomicznej generuje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 26 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie ustalenia czy sprzedaż bonów, które uprawniają do otrzymania konkretnie wybranej przez klienta usługi gastronomicznej generuje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy sprzedaż bonów, które uprawniają do otrzymania konkretnie wybranej przez klienta usługi gastronomicznej generuje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT. Jednym z obszarów działalności Wnioskodawcy jest prowadzenie działalności gastronomicznej w restauracji S. Wnioskodawca świadczy usługi gastronomiczne na rzecz klientów indywidualnych, jak i większych grup. Jednym z elementów prowadzonej przez Wnioskodawcę akcji marketingowej jest sprzedaż bonów na realizację określonych w usług w terminie nie dłuższym niż 1 rok.

Przedmiotowe bony, tj. dokumenty na okaziciela o określonej wartości nominalnej, uprawniają do bezgotówkowego zakupu usług gastronomicznych. Klienci nabywają bony płacąc ich ceną nominalną. To czy realizacja zakupionego u Wnioskodawcy bonu odbędzie się przez osobę, która dokonała jego zakupu, czy też bon zostanie przekazany innej osobie zależy od decyzji klienta. Bony nie będą jednak realizowane po upływie terminu ich ważności. Wnioskodawca nie uzależnia możliwości nabycia bonów przez klientów od faktu zakupu innych usług znajdujących się w ofercie Wnioskodawcy. Co do zasady, przedmiotowe bony dotyczą wybranej przez klienta usługi gastronomicznej, która zostanie zrealizowana w przyszłości - tj. do momentu ważności bonu. Klient w momencie nabycia bonu i zapłaty za niego, wie jaką konkretnie w przyszłości otrzyma w zamian usługę od Wnioskodawcy. W przypadku, gdy wartość zakupionej usługi gastronomicznej przewyższa kwotę na jaką opiewa bon, klient jest obowiązany dopłacić wynikającą z tego tytułu różnicę gotówką.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż bonów, które uprawniają do otrzymania konkretnie wybranej przez klienta usługi gastronomicznej generuje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę na rzecz klienta bonów (voucherów) u Wnioskodawcy powstanie przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa o CIT”) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zdaniem Wnioskodawcy, moment powstania przychodu będzie ustalony zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT zgodnie z którym, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 3c-3e (winno być 3c-3g) uważa się, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Z racji tego, że otrzymana przedpłata bądź zaliczka dotyczy konkretnie wybranej przez Klienta usługi gastronomicznej według specyfikacji, Wnioskodawca rozpoznaje z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku VAT - jako zapłaty otrzymanej przed wykonaniem usługi. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, przychód w podatku dochodowym od osób prawnych powstanie nie później niż na dzień wystawienia faktury zaliczkowej za sprzedaż bonu na rzecz Klienta, w każdym przypadku zaś - w dniu otrzymania zapłaty za bon od Klienta - zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT.

Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2014 r., Znak: ILPB3/423-126/14-2/EK (...) w sytuacji gdy przed wykonaniem usługi albo częściowym wykonaniem usługi zostanie wystawiona faktura, to przychód powstanie - zgodnie z treścią, art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w dacie wystawienia tej faktury, mimo że wykonanie usługi nastąpi w terminie późniejszym. Jednocześnie należy wskazać, że jeżeli uregulowanie należności nastąpi przed wystawieniem faktury, to właśnie w dniu uregulowania należności powstanie przychód w podatku w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy.

Jak wskazują organy podatkowe - otrzymanie zaliczki (przedpłaty) musi być definitywne, aby móc zaliczyć je do przychodów w momencie otrzymania kwoty.

Zdaniem Wnioskodawcy kwota otrzymana od klienta ma charakter ostateczny i nie podlega zwrotowi, zaś od klienta zależy czy odbierze przedmiotową (konkretną) usługę w określonym terminie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 9 kwietnia 2014 r., Znak: ITPB1/415-70/14/DP stwierdził, że dokonanie 100% przedpłaty na poczet wykonania usługi powoduje w momencie dokonania przedpłaty powstanie przychodu - jeśli przedpłata ma charakter definitywny.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2014 r., Znak: IPPB1/415-161/14-2/ES, w rozpatrywanym w interpretacji przypadku określił, że wpłacona kwota, mimo że została nazwana zaliczką, miała charakter definitywny, a więc generowała przychód podatkowy. W świetle powyższych rozważań, a także mając na względzie określony stan faktyczny, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że otrzymana definitywna przedpłata powoduje powstanie przychodu podatkowego w dacie otrzymania kwoty należnej za bon od klienta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.