IBPB-1-1/4511-485/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy usługi świadczone na podstawie powołanej umowy o świadczenie usług doradztwa handlowego mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, według 19% stawki, o której mowa w art. 30c ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPB-1-1/4511-485/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. przychód
 4. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura 12 sierpnia 2015 r., uzupełnionym 4 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych ze świadczenia na rzecz spółki z o.o. wskazanych we wniosku usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskanych ze świadczenia na rzecz spółki z o.o. wskazanych we wniosku usług. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 października 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-485/15/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 4 listopada 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, jest przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej. Do 20 stycznia 2015 r. złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług doradztwa handlowego z osobą prawną, która prowadzi sieć salonów samochodowych w Polsce. Firma ta nie była jego pracodawcą. Umowa ma zawierać m.in. następujące postanowienia:

Doradca oświadcza, że świadczy usługi w zakresie:

 1. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 2. pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 70.22.Z),
 3. działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
 4. pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 82.99.Z).
 1. Doradca jest obowiązany do świadczenia usług na rzecz Działu Sprzedaży Samochodów, w szczególności polegających na nadzorowaniu prawidłowości funkcjonowania wymienionego Działu oraz opracowania i wdrożenia programu restrukturyzacji Działu, którego celem będzie wprowadzenie zmian i usprawnienie działania Działu oraz zwiększenie rentowności i optymalizacja kosztów własnych Działu.
 2. W szczególności Doradca jest obowiązany do:
  1. stałej analizy efektywności zatrudnionych w dziale pracowników i weryfikacji podejmowanych przez nich działań,
  2. pomocy w prowadzeniu rekrutacji personelu,
  3. kierowania do Zarządu Spółki wniosków kadrowych, w tym dotyczących zmiany zasad wynagradzania pracowników,
  4. pomocy w rozpoznawaniu reklamacji i skarg Klientów,
  5. efektywnej współpracy z działającymi na własny rachunek Przedstawicielami Handlowymi oraz do organizowania i weryfikowania ich pracy,
  6. bieżącej analizy działalności Działu Sprzedaży Samochodów, w aspekcie organizacyjnym, funkcjonalnym, logistycznym, kadrowym i ekonomicznym,
  7. bieżącej analizy rynku motoryzacyjnego i usług w zakresie dotyczącym prowadzonego przez zarządzany Dział rodzaju działalności, a w szczególności, pod kątem prognoz rozwoju, konkurencji i przewidywanego popytu,
  8. prowadzenie rozmów o charakterze handlowym z Kontrahentami lub Klientami Spółki w sprawach dotyczących bieżącej działalności Działu,
  9. dokonywanie okresowych ocen Działu w uzgodnionych z Zarządem Spółki okresach,
  10. opracowywanie planów zmian, restrukturyzacji na każdorazowe polecenie Zarządu Spółki, których celem są zmiany i usprawnienia działania działu, jego efektywności i rentowności,
  11. kształtowanie u Kontrahentów i Klientów Spółki oraz otoczenia pozytywnego wizerunku Spółki i marki Renault i Dacia.
 3. Doradca jest upoważniony do reprezentowania Spółki na zewnątrz w następujących sprawach:
  1. prowadzenia rozmów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki, a dotyczących spraw wynikających z pracy powierzonego mu Działu,
  2. sporządzania i podpisywania w imieniu Spółki umów dotyczących oferowanych przez Spółkę produktów i usług - zgodnie z udzielonymi pisemnymi pełnomocnictwami upoważniającymi do składania oświadczeń woli imieniem Spółki,
  3. przedkładania aktualnych ofert handlowych Klientom, zgodnie z udzielonymi przez Spółkę pisemnymi pełnomocnictwami,
  4. wystawiania i podpisywania w imieniu Spółki faktur dokumentujących sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Spółkę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 4. Doradca może udzielić dalszego pełnomocnictwa wyłącznie w zakresie spraw wymienionych powyżej, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Spółkę osoby pełnomocnika substytucyjnego wskazanej przez Doradcę.

Pozostałe postanowienia planowanej umowy regulują kwestie tajemnicy oraz zakazu konkurencji. Z uwagi na czasochłonność przedmiotowej działalności, Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi jedynie dla tego zleceniodawcy.

W uzupełnieniu pisma, ujętym w piśmie z 2 listopada 2015 r., wskazano m.in. że:

 1. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą 15 września 1994 r.,
 2. przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
 3. Wnioskodawca nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o., z którą zamierza zawrzeć umowę,
 4. Wnioskodawca nie wchodzi w skład zarządu ww. spółki,
 5. w ocenie Wnioskodawcy, zawarta umowa będzie umową o świadczenie usług doradztwa, nie zaś umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim lub inną umową o podobnym charakterze,
 6. usługi świadczone na podstawie wskazanej we wniosku umowy będą świadczone we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły oraz o celach zarobkowych,
 7. w ocenie Wnioskodawcy, nie występują przesłanki negatywne, wymienione w art. 5b ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykluczające uznanie wykonywanych czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi świadczone na podstawie powołanej umowy o świadczenie usług doradztwa handlowego mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, według 19% stawki, o której mowa w art. 30c ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, będąc osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osiągającą przychody w oparciu o powołaną umowę o świadczenie usług doradztwa handlowego, dochody z tego tytułu opodatkowane są podatkiem liniowym wg stawki 19%.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z powyższego wynika, że jeżeli przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczają określony przychód do innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W myśl art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy, zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza).

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której m.in. świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług doradztwa handlowego ze spółką z o.o. Wnioskodawca nie jest ani nie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tej Spółce. Nie wchodzi także w skład zarządu tej Spółki. Zgodnie z postanowieniami umowy, Wnioskodawca będzie obowiązany do świadczenia usług na rzecz Działu Sprzedaży Samochodów tej spółki, w szczególności polegających na nadzorowaniu prawidłowości funkcjonowania tego Działu oraz opracowania i wdrożenia programu restrukturyzacji Działu, którego celem będzie wprowadzenie zmian i usprawnienie działania Działu oraz zwiększenie rentowności i optymalizacja kosztów własnych Działu.

W szczególności Wnioskodawca będzie obowiązany do:

 • stałej analizy efektywności zatrudnionych w dziale pracowników i weryfikacji podejmowanych przez nich działań,
 • efektywnej współpracy z działającymi na własny rachunek Przedstawicielami Handlowymi oraz do organizowania i weryfikowania ich pracy,
 • bieżącej analizy działalności Działu Sprzedaży Samochodów, w aspekcie organizacyjnym, funkcjonalnym, logistycznym, kadrowym i ekonomicznym,
 • prowadzenia rozmów o charakterze handlowym z Kontrahentami lub Klientami Spółki w sprawach dotyczących bieżącej działalności Działu,
 • dokonywania okresowych ocen Działu w uzgodnionych z Zarządem Spółki okresach,
 • opracowywania planów zmian, restrukturyzacji na każdorazowe polecenie Zarządu Spółki, których celem są zmiany i usprawnienia działania działu, jego efektywności i rentowności.

Oprócz tego Wnioskodawca będzie upoważniony do reprezentowania Spółki na zewnątrz, a w szczególności do:

 • prowadzenia rozmów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki, a dotyczących spraw wynikających z pracy powierzonego mu Działu,
 • sporządzania i podpisywania w imieniu Spółki umów dotyczących oferowanych przez Spółkę produktów i usług - zgodnie z udzielonymi pisemnymi pełnomocnictwami upoważniającymi do składania oświadczeń woli imieniem Spółki,
 • przedkładania aktualnych ofert handlowych Klientom, zgodnie z udzielonymi przez Spółkę pisemnymi pełnomocnictwami,
 • wystawiania i podpisywania w imieniu Spółki faktur dokumentujących sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Spółkę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Z uwagi na czasochłonność przedmiotowej działalności, Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi jedynie dla tego zleceniodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, umowa o świadczenie usług pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką będzie umową o świadczenie usług doradztwa, a nie umową o zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim lub inną umową o podobnym charakterze. Wnioskodawca w ramach zawartej umowy będzie świadczył usługi we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły oraz w celach zarobkowych. W jego ocenie, nie występują przesłanki negatywne, wymienione w art. 5b ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykluczające uznanie wykonywanych czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą.

Mając powyższe na względzie w pierwszej kolejności zauważyć należy, że zdaniem tut. Organu wskazany we wniosku zakres czynności (usług), które Wnioskodawca zamierza wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz spółki z o.o. (zgodnie z umową o świadczenie usług doradztwa handlowego) obejmuje szereg czynności, których istotą jest nie tylko samo doradztwo, ale i zarządzanie. Na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie czynności (usług), które Wnioskodawca będzie świadczył na podstawie umowy zawartej ze spółką z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stwierdzić należy, że na podstawie tej umowy Wnioskodawca, jako samodzielny podmiot, zobowiązany będzie w istocie do odpłatnego prowadzenia, zarządzania częścią przedsiębiorstwa – niestanowiącego jego własności, w imieniu przedsiębiorcy, na jego rzecz i w jego interesie oraz na jego ryzyko i rachunek. Usługi zarządzania wykonywane będą w zakresie objętym umową i udzielonego Wnioskodawcy pełnomocnictwa. Brak jest zatem możliwości zaliczenia przychodów z ww. usług zarządzania wykonywanych przez Wnioskodawcę do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wskazane we wniosku czynności pozwalają bowiem zaliczyć przedmiotową umowę do umów o zarządzanie częścią przedsiębiorstwa, a przyjęcie funkcji podmiotu zarządzającego Działem Sprzedaży Samochodów spółki z o.o. oraz prawo do reprezentowania Spółki na zewnątrz, jak również fakt, że z uwagi na czasochłonność przedmiotowej działalności, Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi jedynie dla tej spółki, ma decydujące znaczenie w zakwalifikowaniu tej umowy - jako kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze. Wykonywanie wskazanych we wniosku czynności objętych umową nosi znamiona zarządzania częścią podmiotu gospodarczego, co oznacza, że umowa ta zawiera podstawowy element charakterystyczny dla umów wymienionych w art. 13 pkt 9 ww. ustawy. Bez znaczenia jest w tej mierze, że umowa powyższa zawarta zostanie w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, skoro ustawa kwalifikuje przychody wynikające z jej wykonania do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W związku z tym przychody uzyskane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy ze spółką z o.o. należy zaliczyć do przychodów z tytułu umów o zarządzanie, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, tj. przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wymienionych w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem do przychodów ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją powyższych ustaleń jest brak możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia ww. usług zarządzania wykonywanych przez Wnioskodawcę do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a co za tym idzie, brak jest możliwości opodatkowania dochodu ze świadczenia tego rodzaju usług stawką liniową 19%, przewidzianą w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych ze świadczenia na rzecz spółki z o.o. wskazanych we wniosku usług, uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.