IBPB-1-1/4511-199/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z działalności usługowej w zakresie handlu elektroniką mogą być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 3%?
IBPB-1-1/4511-199/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. ryczałt ewidencjonowany
  2. usługi
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 2 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 6 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia wysokości stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży wskazanych we wniosku towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia wysokości stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży wskazanych we wniosku towarów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni zajmuje się handlem obwodami drukowanymi (elektroniką), które to wyroby sklasyfikowane są pod symbolami PKWiU 46.52, 46.52.1 46.52.12. Jej firma otrzymuje zamówienie od klienta na obwody drukowane w związku z uprzednio wysłaną ofertą. Wnioskodawczyni zamawia następnie produkt u producentów w Chinach. Po zrealizowaniu zamówienia od klienta na obwody drukowane i odprawie celnej oraz zapłacie stosownych opłat celnych, nabyty towar w stanie nieprzetworzonym wysyłany jest klientom na terenie Polski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy mogę stosować opodatkowanie podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów i towarów (a więc towarów/wyrobów zakupionych w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym) można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 3%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza - oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowanyi ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 definiującego działalność gastronomiczną oraz pkt 3 definiującego działalność usługową w zakresie handlu. Przy czym, działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. W myśl natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, nie wymieniono usług wskazanych przez Wnioskodawczynię sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem:

  • 46.52.1 Sprzedaży hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
  • 46.52.12 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego oraz części do niego.

W konsekwencji stwierdzić należy, że jeżeli w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wskazana przez Wnioskodawczynię działalność usługowa w zakresie handlu jest sklasyfikowana pod ww. symbolami PKWiU, a odsprzedane klientom towary (obwody drukowane) stanowią własność Wnioskodawczyni, to działalność ta podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile Wnioskodawczyni w stosownym a prawem określonym terminie dokonała wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i nie będą zachodzić pozostałe przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zauważyć przy tym należy, że jak wynika z wniosku, Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie sprzedaży obwodów drukowanych zamawianych na podstawie przesłanych uprzednio klientom ofert, a nie w zakresie usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, czy też towarów różnego rodzaju, która to działalność zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, jako wymieniona w poz. 11 i 12 ww. załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3 % przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczenia usług sprzedaży, nabytych uprzednio na jej własność obwodów drukowanych (sprzętu elektronicznego) z ww. zastrzeżeniem mogą podlegać opodatkowaniu wg 3% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako przychody z prowadzonej działalności usługowej w zakresie handlu.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

usługi
IBPP1/4512-106/15/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.