2461-IBPP2.4512.783.2016.1.ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawki podatku dla usług wymienionych we wniosku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 września 2016r. (data wpływu 5 października 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wymienionych we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2016r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wymienionych we wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka z o.o. w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy K.

Poza wymienionymi usługami podstawowymi (zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków), Spółka świadczy szereg dodatkowych usług wykonywanych przez Dział Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej Spółki.

Do zadań Działu Sieci Wod. - Kan. należą m.in.:

 1. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy Usług (uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie) wraz z plombowaniem - wykonywana dla odbiorców, którzy zgłosili lub wykryto u nich uszkodzenie wodomierza.
 2. Plombowanie wodomierza (po zerwaniu plomby z winy Odbiorcy) - usługa wykonywana dla odbiorców, którzy zgłosili lub wykryto u nich uszkodzenie plomby zabezpieczającej wodomierz.
 3. Wymknięcie wody w sytuacji posadowienia innych sieci niż wod.-kan. - wykonywana jest dla podmiotów, które zgłosiły konieczność wymknięcia wody w sieci wodociągowej, leżącej w zakresie eksploatacji Spółki na czas budowy, przebudowy sieci innych niż sieci wod.-kan. należące do Spółki.
 4. Montaż/demontaż wodomierza na okres zimowy - wykonywana dla Odbiorców, którzy zgłaszają potrzebę demontażu wodomierza w studni wodomierzowej lub nieruchomości na czas zimowy w obawie przed rozmrożeniem.
 5. Wymiana zaworu przed lub za wodomierzem głównym - usługa wykonywana dla odbiorców, którzy zgłosili lub wykryto u nich uszkodzenie zaworu przed lub za wodomierzem, które uniemożliwia jego naprawę.
 6. Ponowne włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział Techniczno-Dokumentacyjny) - wykonywana jest na zlecenie Odbiorców, którzy zostali wcześniej odcięci od sieci wodociągowej.
 7. Sprzedaż wody poza zbiorowym zaopatrzeniem w wodę (miejsce poboru hydrant) - wykonywana na zlecenie Odbiorców, którzy tymczasowo i doraźnie wymagają źródła wody w miejscu prowadzenia działalności, odbywa się w miejscu montażu urządzenia do opomiarowanego poboru wody dla zleceniodawcy.
 8. Usunięcie awarii na sieci/przyłączu wodociągowym z winy Wykonawcy (wg kalkulacji indywidualnej) - usługa wykonywana dla Odbiorców Usług Spółki, którzy zgłosili lub wykryto u nich uszkodzenie przewodu wodociągowego.

Do chwili obecnej, przy ustalaniu stawki Vat za ww. usługi Spółka kierowała się faktem, czy Odbiorca posiada zawartą umowę na odprowadzanie ścieków/dostarczanie wody (jest Odbiorcą Usług Spółki WiK K.) czy też jest Odbiorcą Zewnętrznym (nie posiada takiej umowy). Powyższe stanowisko Spółki, oparte było na wyroku TSUE z 3 kwietnia 2008r. w sprawie C-442/05, w którym to wyrok Trybunału odniósł się do czynności dodatkowych do usług dostawy wody. Z orzeczenia wynika, że wszelkie świadczenia Spółki, które są niezbędne do dostawy wody lub odprowadzania i oczyszczania ścieków wchodzą w zakres tych usług, a więc ich świadczenie jest opodatkowane obniżona stawką Vat, tak jak usługa podstawowa.

W związku z powyższym, dla Odbiorców Usług Spółki WiK K. (posiadających zawartą umowę o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków) Spółka stosowała preferencyjną 8% stawkę Vat - ponieważ wymienione wyżej usługi są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej, natomiast dla Odbiorców Zewnętrznych (nieposiadających umowy ze Spółką) stawkę podstawową 23%.

Wodociągi i Kanalizacja K. Spółka z o.o. powzięła wątpliwości co do poprawności stosowania wymienionego wyżej stanowiska.

Powołując się na Interpretacje Indywidualną IPP2/443-750/13-2/AO wydaną dnia 26 września 2013r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdzie wyraźnie wskazano, że bez znaczenia dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT pozostaje, czy jest to usługa jednorazowa czy tez świadczona w ramach umowy o współpracy.

Ponadto, Interpretacja Indywidualna ILPP2/443-1187/12-7/AD z dnia 26 lutego 2013r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wskazuje, że bez znaczenia pozostaje fakt, gdzie przedmiotowa usługa jest świadczona, bowiem dla określenia prawidłowej stawki VAT przesądzająca jest klasyfikacja statystyczna wykonywanej usługi.

Dnia 20.07.2016 Spółka zwróciła się z pisemną prośbą do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych o zaklasyfikowanie wg. PKWiU wymienionych wyżej usług.

Urząd Statystyczny, pismem z dnia 17.09.2016 (data wpływu: 29.08.2016r.) wydał opinię, w której to zaliczył wszystkie opisane usługi do grupowania PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.

Powyższy opis dotyczy stanu faktycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi:

 1. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy Usług (uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie) wraz z plombowaniem.
 2. Plombowanie wodomierza (po zerwaniu plomby z winy Odbiorcy).
 3. Wymknięcie wody w sytuacji posadowienia innych sieci niż wod-kan.
 4. Montaż/demontaż wodomierza na okres zimowy.
 5. Wymiana zaworu przed lub za wodomierzem głównym.
 6. Ponowne włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział Techniczno-Dokumentacyjny).
 7. Sprzedaż wody poza zbiorowym zaopatrzeniem w wodę (miejsce poboru hydrant).
 8. Usunięcie awarii na sieci/przyłączu wodociągowym z winy Wykonawcy (wg. kalkulacji indywidualnej)

powinny podlegać obniżonej 8% stawce VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, wymienione w zapytaniu usługi podlegają obniżonej 8% stawce Vat, bez względu na to, na czyją rzecz są wykonywane.

Podstawą zastosowania stawki obniżonej jest załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3, stawka podatku wynosi 7% (obecnie 8% - zgodnie z art. 146a pkt 2).

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją nr 140 PKWiU 36.00.20.0 znajdują się: „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.

Urząd Statystyczny w Łodzi (pismem z dnia 17.08.2016r.) zaklasyfikował do ww. grupowania usługi:

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy Usług (uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie) wraz z plombowaniem - PKWiU 36.00.20.0

Plombowanie wodomierza (po zerwaniu plomby z winy Odbiorcy) - PKWiU 36.00.20.0

Wymknięcie wody w sytuacji posadowienia innych sieci niż wod-kan. - PKWiU 36.00.20.0

Montaż/demontaż wodomierza na okres zimowy - PKWiU 36.00.20.0

Wymiana zaworu przed lub za wodomierzem głównym - PKWiU 36.00.20.0

Ponowne włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział techniczno-Dokumentacyjny) - PKWiU 36.00.20.0

Sprzedaż wody poza zbiorowym zaopatrzeniem w wodę (miejsce poboru hydrant) - PKWiU 36.00.20.0

Usunięcie awarii na sieci/przyłączu wodociągowym z winy Wykonawcy (wg. kalkulacji indywidualnej) – PKWiU 36.00.20.0

W związku z zaklasyfikowaniem wymienionych usług do grupy PKWiU 36.00.20.0, podlegać one będą opodatkowaniu preferencyjną 8% stawka podatku VAT (zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz poz. 140 załącznika nr 3 do wymienionej ustawy).

Biorąc pod uwagę również Interpretacje Indywidualne przytoczone w opisie stanu faktycznego (IPP2/443-750/13-2/AO oraz ILPP2/443-1187/12-7/AD) Spółka uważa, ze zastosowanie obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług jest prawidłowe dla wszystkich wymienionych usług niezależnie od tego na czyją rzecz są świadczone.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 140 znajdują się, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 36.00.20.0, „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy K.

Poza wymienionymi usługami podstawowymi (zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków), Spółka świadczy szereg dodatkowych usług wykonywanych przez Dział Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej Spółki.

Do zadań Działu Sieci Wod. - Kan. należą m.in.:

 1. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy Usług (uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie) wraz z plombowaniem - wykonywana dla odbiorców, którzy zgłosili lub wykryto u nich uszkodzenie wodomierza.
 2. Plombowanie wodomierza (po zerwaniu plomby z winy Odbiorcy) - usługa wykonywana dla odbiorców, którzy zgłosili lub wykryto u nich uszkodzenie plomby zabezpieczającej wodomierz.
 3. Wymknięcie wody w sytuacji posadowienia innych sieci niż wod.-kan. - wykonywana jest dla podmiotów, które zgłosiły konieczność wymknięcia wody w sieci wodociągowej, leżącej w zakresie eksploatacji Spółki na czas budowy, przebudowy sieci innych niż sieci wod.-kan. należące do Spółki.
 4. Montaż/demontaż wodomierza na okres zimowy - wykonywana dla Odbiorców, którzy zgłaszają potrzebę demontażu wodomierza w studni wodomierzowej lub nieruchomości na czas zimowy w obawie przed rozmrożeniem.
 5. Wymiana zaworu przed lub za wodomierzem głównym - usługa wykonywana dla odbiorców, którzy zgłosili lub wykryto u nich uszkodzenie zaworu przed lub za wodomierzem, które uniemożliwia jego naprawę.
 6. Ponowne włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział Techniczno-Dokumentacyjny) - wykonywana jest na zlecenie Odbiorców, którzy zostali wcześniej odcięci od sieci wodociągowej.
 7. Sprzedaż wody poza zbiorowym zaopatrzeniem w wodę (miejsce poboru hydrant) - wykonywana na zlecenie Odbiorców, którzy tymczasowo i doraźnie wymagają źródła wody w miejscu prowadzenia działalności, odbywa się w miejscu montażu urządzenia do opomiarowanego poboru wody dla zleceniodawcy.
 8. Usunięcie awarii na sieci/przyłączu wodociągowym z winy Wykonawcy (wg. kalkulacji indywidualnej) - usługa wykonywana dla Odbiorców Usług Spółki, którzy zgłosili lub wykryto u nich uszkodzenie przewodu wodociągowego.

Dnia 20.07.2016 Spółka zwróciła się z pisemną prośbą do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych o zaklasyfikowanie wg. PKWiU wymienionych wyżej usług. Urząd Statystyczny, pismem z dnia 17.09.2016 (data wpływu: 29.08.2016r.) wydał opinię, w której to zaliczył wszystkie opisane usługi do grupowania PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.

Mając na uwadze opis sprawy oraz cytowane wyżej przepisy prawa należy wyjaśnić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. Należy zatem uznać, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

W omawianej sprawie podkreślenia wymaga to, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług.

Zatem, z uwagi na przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że przy świadczeniu usług, mieszczących się, jak wskazał Wnioskodawca, w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0, polegających na:

 1. wymianie wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy Usług (uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie) wraz z plombowaniem,
 2. plombowaniu wodomierza (po zerwaniu plomby z winy Odbiorcy),
 3. wymknięciu wody w sytuacji posadowienia innych sieci niż wod.-kan.,
 4. montażu/demontażu wodomierza na okres zimowy,
 5. wymianie zaworu przed lub za wodomierzem głównym,
 6. ponownym włączeniu przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział Techniczno-Dokumentacyjny),
 7. sprzedaży wody poza zbiorowym zaopatrzeniem w wodę (miejsce poboru hydrant),
 8. usunięciu awarii na sieci/przyłączu wodociągowym z winy Wykonawcy (wg. kalkulacji indywidualnej)

zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy.

Przy czym, bez znaczenia dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT pozostaje fakt dla kogo przedmiotowe usługi są świadczone, bowiem dla określenia prawidłowej stawki podatku VAT przesądzająca jest w tej sytuacji klasyfikacja statystyczna wykonywanych usług.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że wskazanej w niniejszej interpretacji oceny prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy dokonano w odniesieniu do, przedstawionej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy, klasyfikacji statystycznej usług objętych zapytaniem. Jednocześnie trzeba wskazać, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Tak więc, to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonych przez niego czynności. Konsekwencje błędnie wskazanego symbolu PKWiU ponosi Wnioskodawca, bowiem wydana w takim przypadku interpretacja traci swą ważność i nie daje wówczas Wnioskodawcy ochrony, o której mowa w przepisach Rozdziału 1a Działu II ustawy Ordynacja podatkowa.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.