0114-KDIP2-2.4010.499.2018.1.AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w od-niesieniu do nabywanych od podmiotu powiązanego usług objętych zakresem art. 15e ust. 1 ww. ustawy, celem ich odsprzedaży

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2018 r. (data wpływu 3 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do nabywanych od podmiotu powiązanego usług objętych zakresem art. 15e ust. 1 ww. ustawy, celem ich odsprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do nabywanych od podmiotu powiązanego usług objętych zakresem art. 15e ust. 1 ww. ustawy, celem ich odsprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

(...) Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 updop, tj. posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy.

Wnioskodawca posiada ok. 99% udziałów w kapitale zakładowym (...) Sp. z o.o. (dalej: Spółka zależna), która jest spółką operacyjną działającą na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Spółka zależna rozpoczęła realizację projektu budowy infrastruktury służącej do przesyłu danych teleinformatycznych (dalej: Projekt). Wnioskodawca współuczestniczy w procesie inwestycyjnym związanym z realizacją Projektu, m.in. poprzez odsprzedaż na rzecz Spółki zależnej usług niezbędnych do realizacji Projektu według przyjętej strategii grupowej (dalej: Usługi odsprzedawane).

Na Usługi odsprzedawane (na rzecz Spółki zależnej) składają się usługi, które są nabywane przez Wnioskodawcę (dalej: Usługi nabywane) od podmiotu trzeciego, który aktualnie nie jest powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu przepisów o cenach transferowych (dalej: Wykonawca). Cena Usług odsprzedawanych na rzecz Spółki zależnej ustalana jest przez Wnioskodawcę w wysokości ceny Usług nabywanych powiększoną o marżę określoną na warunkach rynkowych.

Przedmiotem Usług odsprzedawanych i jednocześnie Usług nabywanych są usługi zarządzania i wsparcia przy realizacji Projektu. Przeważającym ich elementem są usługi o charakterze niematerialnym, a w szczególności:

  1. usługi nadzoru, projektowania, koordynacji i obsługi inwestycji budowlanych,
  2. usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych,
  3. usługi zarządzania łańcuchem dostaw towarów i materiałów wykorzystywanych do realizacji Projektu.

W skład Usług odsprzedawanych/Usług nabywanych wchodzą również prace o charakterze montażowo-instalacyjnym.

W zależności od faktycznie wykonywanych przez dostawcę usług świadczeń, może wystąpić sytuacja, w której pewne elementy Usług nabywanych mieścić się będą w katalogu świadczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop.

Wnioskodawca nie wyklucza również, że w przyszłości pomiędzy nim i Wykonawcą mogą wystąpić powiązania o charakterze osobowym skutkujące uznaniem tychże podmiotów za podmioty powiązane w rozumieniu updop przepisów o cenach transferowych (art. 11 updop).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przyjmując, iż:
  1. zaistnieją w przyszłości okoliczności skutkujące uznaniem Wnioskodawcy i Wykonawcy za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 updop, oraz
  2. Usługi nabywane będą obejmować kategorie usług, o których mowa w art. 15e ust. l pkt 1 updop

- do Usług nabywanych celem ich odsprzedaży na rzecz Spółki zależnej może mieć zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 updop?

Stanowisko Wnioskodawcy.

W odniesieniu do Usług nabywanych celem ich odsprzedaży na rzecz Spółki zależnej, w przypadku zaistnienia w przyszłości okoliczności skutkujących uznaniem Wnioskodawcy i Wykonawcy za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 updop, ograniczenie z art. 15e ust. 1 updop nie znajdzie zastosowania z uwagi na zastosowanie wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 updop.

Zgodnie z art. 15e ust. 1 updop, „podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

 1. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 2. wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,
 3. przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

-poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek.

Powyższe ograniczenie, zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop, nie znajduje zastosowania w stosunku do kosztów usług, opłat i należności, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

W przypadku, gdy pewne elementy Usług nabywanych od Wykonawcy mieścić się będą w katalogu świadczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop, oraz dopóki Wnioskodawca i Wykonawca nie staną się podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o cenach transferowych (art. 11 updop), ograniczenie z art. 15e ust. 1 updop nie będzie mieć zastosowania. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, powyższe ograniczenie ma zastosowanie wyłącznie do kosztów usług świadczonych pomiędzy podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 11 updop).

Sytuacja może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących uznaniem Wnioskodawcy i Wykonawcy za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 updop (wystąpienie powiązań o charakterze osobowym), tj. koszty Usług nabywanych mogą spełniać warunki podlegania ograniczeniu z art. 15e ust. 1 updop.

Należy jednakże mieć na uwadze regulację z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop stanowiącą wyłączenie z reżimu przedmiotowego ograniczenia. W tym kontekście, występuje bezpośredni związek pomiędzy Usługami nabywanymi a Usługami odsprzedawanymi na rzecz Spółki zależnej, tj. nabycie tych pierwszych warunkuje świadczenie tych drugich. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że fakt odsprzedaży usług (w tym z marżą) stanowi okoliczność najpełniej odpowiadającą dyspozycji przepisu z art. 15 ust. 11 pkt 1 updop. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Usługi nabywane i Usługi odsprzedawane są tymi samymi usługami.

Stanowisko Spółki potwierdza również cel wprowadzenia art. 15e ust. 1 updop do porządku prawnego. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej aktualny art. 15e ust. 1 updop, przepis ten ma na celu zwalczanie tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej, ze względu na wykorzystywanie praw i wartości o charakterze niematerialnym (np. licencji, znaków towarowych) do sztucznego, nieuzasadnionego ekonomicznie, generowania kosztów uzyskania przychodów. W ocenie Wnioskodawcy takie okoliczności są wykluczone w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego. Rachunek podatkowy transakcji nabycia Usług nabywanych i następnie odsprzedaży Usług odsprzedawanych, będzie wiązał się z powstaniem dochodu po stronie Wnioskodawcy, związanego z faktem wystąpienia marży (koszt nabycia Usług nabywanych będzie w pełni skompensowany przychodem z odsprzedaży Usług odsprzedawanych).

Analogiczne zagadnienie było przedmiotem interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 czerwca 2018 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.119.2018.l.MBD. Organ podatkowy potwierdził, że „zakup od spółki zależnej usług, które stanowią dla Spółki koszt bezpośredni sprzedaży, a które następnie są odsprzedawane z marżą do pozostałych spółek w grupie, będzie podlegać wyłączeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CTT”. Ponadto stwierdzono: „Przedmiotowy wydatek jest kosztem, który wpływa na finalną cenę świadczonej przez Spółkę odpowiedniej usługi. Koszt ten jest czynnikiem obiektywnie kształtującym cenę danej (konkretnej) usługi. Tym samym jest to koszt usługi w jakimkolwiek stopniu «inkorporowany» w usłudze świadczonej przez Spółkę”.

W ocenie Wnioskodawcy analogiczne rozumowanie dotyczy zdarzenia przyszłego zaprezentowanego w niniejszym wniosku, tj. odsprzedaż z marżą usług nabytych od pomiotu powiązanego na rzecz innego podmiotu. W konsekwencji powyższe wnioski powinny mieć zastosowanie do sytuacji Wnioskodawcy.

Końcowo, Wnioskodawca wskazuje na oficjalne wyjaśnienia opublikowane przez Ministerstwo Finansów w dniu 23 kwietnia 2018 r. na stronach internetowych Ministerstwa (dalej: Wyjaśnienia) odnoszące się do stosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 updop. Jak wynika z ich treści „koszt, o którym mowa w omawianym przepisie to koszt usługi lub prawa w jakimkolwiek stopniu „inkorporowanych” w produkcie, towarze lub usłudze. Jest to zatem koszt, który wpływa na finalną cenę danego towaru lub usługi, jako (zazwyczaj) jeden z wielu wydatków niezbędnych do poniesienia w procesie produkcji, dystrybucji danego dobra lub świadczenia określonej usługi. Koszt ten powinien przy tym być możliwy do zidentyfikowania, jako czynnik obiektywnie kształtujący cenę danego dobra lub usługi”.

Biorąc pod uwagę opisany stan zdarzenia przyszłego, nie ulega wątpliwości, że koszt Usług nabywanych odpowiada wszystkim powyższym warunkom, tj. w szczególności:

  1. koszt Usług nabywanych jest inkorporowany w Usługach odsprzedawanych na rzecz Spółki zależnej i w konsekwencji wpływa na ich finalną cenę;
  2. nabycie Usług nabywanych jest niezbędne do sprzedaży Usług odsprzedawanych;
  3. okoliczność odsprzedaży Usług nabywanych z natury rzeczy potwierdza możliwość zidentyfikowania ich kosztu jako czynnika obiektywnie kształtującego cenę Usług odsprzedawanych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 oraz 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop”).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175, dalej jako: „ustawa nowelizująca”) nastąpiła nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy nowelizującej od 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie art. 15e ust. 1 ustawy o pdop, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o podobnym charakterze;
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

– poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 9a ust. 6, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek.

Zawarty w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 updop, katalog świadczeń skutkujących ograniczeniem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią świadczenia wyraźnie nazwane, drugą tworzą świadczenia mające podobny charakter do świadczeń nazwanych.

W tej drugiej grupie mieszczą się świadczenia posiadające cechy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop, ale posiadające również elementy charakterystyczne dla świadczeń innych od skonkretyzowanych w tym przepisie. Dla uznania, że świadczenie niewymienione wprost w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop, jest objęte jego zakresem, decydujące jest, aby elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w omawianym przepisie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych (stanowi to kryterium podstawowe).

Jednocześnie, zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i należności, o których mowa w ust. 1, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

W wyżej przywołanym przepisie wyłączono z zakresu kosztów podlegających limitowaniu na podstawie art. 15e ust. 1 updop, koszty usług i praw bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru albo świadczeniem usługi. Kluczowe dla odczytania zakresu omawianego wyłączenia jest zatem precyzyjne ustalenie znaczenia pojęcia kosztów „bezpośrednio związanych” z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi. Przepis art. 15e ust. 11 pkt 1 updop odnosi się bowiem do sposobu związania kosztu z „wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi”.

Celem tego wyłączenia – w zakresie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami ze sprzedaży towaru lub usługi – jest uwzględnienie sytuacji, gdy cena danego towaru lub usługi w istotnym zakresie determinowana jest wysokością kosztu nabycia wartości niematerialnej i prawnej.

Przepis art. 15e ust. 11 pkt 1 updop – w przeciwieństwie do art. 15 ust. 4 i nast. – nie odnosi się do sposobu „związania kosztu z przychodami”, lecz do sposobu związania kosztu „z wytworzeniem lub nabyciem/wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi”. Językowa analiza wyrażenia kosztu związanego z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi prowadzi do wniosku, że chodzi o związek kosztu z czynnością „wytwarzania” lub „nabywania” towaru albo „świadczenia” usługi. Bardziej funkcjonalna wykładnia tych pojęć sprowadza się do poszukiwania tego związku z samym przedmiotem (efektem) tego wytwarzania (nabywania) albo świadczenia usługi, tj. określonym dobrem lub określoną usługą. Z tego względu należy stwierdzić, że koszt, o którym mowa w omawianym przepisie, to koszt usług lub prawa w jakimkolwiek stopniu „inkorporowanych” w produkcie, towarze lub usłudze. Jest to zatem koszt, który wpływa na finalną cenę danego towaru lub usługi, jako (zazwyczaj) jeden z wielu wydatków niezbędnych do poniesienia w procesie produkcji, dystrybucji danego dobra lub świadczenia określonej usługi. Koszt ten powinien przy tym być możliwy do zidentyfikowania, jako czynnik obiektywnie kształtujący cenę danego dobra lub usługi. Konieczność doszukiwania się związku kosztu z produktem, towarem i usługą wyklucza z zakresu omawianego wyłączenia koszty ogólnie służące działalności podatnika, ponoszone bez związku z konkretnym towarem lub usługą.

Powyżej wskazaną argumentację, zakładającą odrębne rozumienie przesłanek zawartych w wyżej wymienionych artykułach w oparciu o ich językową odmienność, potwierdzają wyjaśnienia opublikowane przez Ministerstwo Finansów w dniu 23 kwietnia 2018 r. (dalej: „Wyjaśnienia”) odnoszące się do stosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 updop.

Jak wskazano w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca posiada ok. 99% udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej („Spółka zależna”), która jest spółką operacyjną działającą na polskim rynku telekomunikacyjnym. Spółka zależna rozpoczęła realizację projektu budowy infrastruktury służącej do przesyłu danych teleinformatycznych („Projekt”). Wnioskodawca współuczestniczy w procesie inwestycyjnym związanym z realizacją Projektu, m.in. poprzez odsprzedaż na rzecz Spółki zależnej usług niezbędnych do realizacji Projektu według przyjętej strategii grupowej („Usługi odsprzedawane”). Na Usługi odsprzedawane na rzecz Spółki zależnej, które są nabywane przez Wnioskodawcę („Usługi nabywane”) od podmiotu trzeciego („Wykonawca”), który aktualnie nie jest powiązany z Wnioskodawcą, lecz w przyszłości może być uznany za podmiot powiązany z Wnioskodawcą na podstawie art. 11 updop. Przedmiotem Usług odsprzedawanych i jednocześnie Usług nabywanych są usługi zarządzania i wsparcia przy realizacji Projektu. Przeważającym ich elementem są usługi o charakterze niematerialnym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop w odniesieniu do Usług nabywanych w sytuacji, gdy zaistnieje w przyszłości okoliczność, że Wnioskodawca oraz Wykonawca usług zostaną uznane za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 updop oraz w sytuacji, gdy Usługi nabywane będą usługami objętymi zakresem stosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 updop.

Mając na uwadze powyższe, w stosunku do opisanych we wniosku Usług nabywanych przez Spółkę, zdaniem organu, znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w przepisie art. 15e ust. 11 pkt 1 updop. Przedmiotowe wydatki są bowiem kosztem, który wpływa na finalną cenę świadczonej przez Spółkę odpowiedniej usługi. Koszt ten jest czynnikiem obiektywnie kształtującym cenę danej (konkretnej) usługi. Tym samym jest to koszt usługi w jakimkolwiek stopniu „inkorporowany” w usłudze świadczonej przez Spółkę. Na powyższe wskazuje okoliczność, że – jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego – cena Usług odsprzedawanych na rzecz Spółki zależnej ustalana jest w wysokości ceny Usług nabywanych powiększoną o określoną marżę. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca w uzasadnieniu do własnego stanowiska w sprawie, nabycie Usług nabywanych jest niezbędne do sprzedaży Usług odsprzedawanych.

Podsumowując zatem, w odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie należało stwierdzić, że przyjmując, iż:

  1. zaistnieją w przyszłości okoliczności skutkujące uznaniem Wnioskodawcy i Wykonawcy za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 updop, oraz
  2. Usługi nabywane będą obejmować kategorie usług, o których mowa w art. 15e ust. l pkt 1 updop

- do Usług nabywanych celem ich odsprzedaży na rzecz Spółki zależnej nie znajdzie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 updop, z uwagi na zastosowanie wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 updop.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.