0114-KDIP1-2.4012.265.2018.1.JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 23 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

A. sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest spółką prawa polskiego i polskim rezydentem podatkowym zarejestrowanym dla potrzeb VAT w Polsce (jako podatnik VAT czynny). Wnioskodawca planuje nabycie grupy polskich spółek i innych polskich osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług multimedialnych i telekomunikacyjnych oraz w zakresie projektowania nowoczesnych sieci światłowodowych, ich budowy, utrzymania i eksploatacji. (dalej: Grupa).

Schemat transakcji zakłada, iż przedmiotem sprzedaży będzie 100% udziałów w holenderskiej spółce o nazwie B. (dalej: Holding), która jest aktualnie spółką dominującą dla Grupy.

W dalszej kolejności, w celu uproszczenia struktury właścicielskiej nabywanej Grupy, Wnioskodawca dokona transgranicznego połączenia z Holdingiem, w wyniku którego Holding zostanie przejęty przez Wnioskodawcę (Holding zakończy swój byt prawny, zaś Wnioskodawca zostanie sukcesorem uniwersalnym praw i obowiązków Holdingu).

Po nabyciu udziałów w Holdingu, pomiędzy Wnioskodawcą, a C. S.A., D. sp. z o.o. oraz E. sp. z o.o. (dalej: Spółki) zostanie podpisana umowa, na podstawie której Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółek usługi doradztwa strategicznego oraz usługi zarządzania (dalej łącznie jako: Usługi Zarządcze). Usługi Zarządcze świadczone będą przy zaangażowaniu odpowiednio wykwalifikowanych osób, posiadających zarówno kompetencje oraz tzw. „know-how” jak i odpowiednie doświadczenie w zakresie doradztwa i zarządzania w sektorze działalności gospodarczej, w którym operują Spółki, a także posiadających dostęp do szerszego grona ekspertów w branży działalności Spółek. Zakres przedmiotowych usług obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie:

 • Ogólnego, strategicznego zarządu Spółkami i działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółki;
 • spraw dotyczących zmian okresu sprawozdawczego, zasad i polityk rachunkowości, zasad i polityk podatkowych;
 • sporów sądowych, postępowań administracyjnych, postępowań regulacyjnych oraz innych sporów, w których łączna kwota roszczenia przekracza 15 000 000 złotych, z wyjątkiem windykacji należności powstałych w toku zwykłej działalności Spółek lub innych postępowań i działań pilnie wymaganych w najlepszym interesie Spółek, co do których uzyskiwanie porady Wnioskodawcy byłoby nieuzasadnione z perspektywy działalności Spółek;
 • zaciągania zobowiązań dłużnych przez Spółki (w tym udzielania gwarancji, poręczeń, odszkodowań stronom trzecim lub zawierania umów hedgingowych) na kwotę przekraczającą 15 000 000 złotych;
 • transakcji połączenia, konsolidacji lub podziału dotyczących Spółek, udziału Spółek w przedsięwzięciach typu joint venture lub spółkach osobowych oraz innych działań o charakterze reorganizacyjnym, których stroną mogą być Spółki;
 • zawierania umów dotyczących sprzedaży wszystkich lub przeważającej części aktywów Spółek;
 • znaczących zmian zakresu lub charakteru działalności Spółek;
 • zmian w statucie oraz zmian w kapitale zakładowym Spółek (w tym emisji akcji lub udziałów, innych papierów wartościowych, papierów dłużnych, obniżenia kapitału zakładowego, łączenia lub podziału akcji ww. instrumentów);
 • refinansowania zadłużenia Spółek lub innej formy zarządzania płynnością finansową Spółek spowodowanego zmianami w ich strukturze kapitałowej.

Wszystkie Spółki, na rzecz których świadczone będą Usługi Zarządcze, są polskimi rezydentami podatkowymi, zarejestrowanymi dla potrzeb VAT w Polsce (jako podatnicy VAT czynni).

W związku ze świadczeniem Usług Zarządczych, Wnioskodawca będzie wystawiał na rzecz Spółek faktury VAT stosując odpowiednią, wynikającą z przepisów ustawy o VAT, stawkę VAT oraz wykazując przy tym podatek należny VAT z tytułu świadczenia Usług Zarządczych w deklaracjach VAT zgodnie z wymogami przepisów ustawy o VAT.

Wnioskodawca świadczy Usługi Zarządcze od lutego 2018 r. i są one rozliczane kwartalnie (daty rozliczenia płatności za Usługi Zarządcze ustalono na 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku).

Na moment przygotowania niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Wnioskodawca nie prowadzi żadnej innej działalności poza świadczeniem Usług Zarządczych, niemniej nie można wykluczyć, iż w przyszłości Wnioskodawca nabędzie inne, niepowiązane spółki, prowadzące działalność zbieżną lub komplementarną do działalności nabytej grupy i rozszerzy zakres świadczenia Usług Zarządczych również na ich rzecz.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że poza Usługami Zarządczymi, Wnioskodawca nie świadczy żadnych innych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bądź zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z nabyciem udziałów w Holdingu oraz następującym po nim połączeniu z Holdingiem (co skutkować będzie wejściem przez Wnioskodawcę w rolę spółki dominującej w stosunku do nabywanej Grupy (dalej: „Transakcja”), Wnioskodawca poniósł lub poniesie szereg wydatków na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji. Wydatki te obejmują lub będą obejmowały w szczególności:

 • koszty doradztwa prawnego, technicznego, komercyjnego, środowiskowego, finansowego, podatkowego i ubezpieczeniowego przy Transakcji (w tym koszty tzw. badania due diligence w poszczególnych dziedzinach);
 • koszty ubezpieczenia związanego z Transakcją;

(...)

Celem uniknięcia wątpliwości, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wszystkie ww. usługi dotyczą ściśle Transakcji.

Wnioskodawca jest częścią grupy kapitałowej, której głównym przedmiotem działalności jest działalność inwestycyjna. Standardem działalności inwestycyjnej prowadzonej zawodowo jest dążenie do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W tym celu przed podjęciem finalnej decyzji

o zakupie danego aktywa (np. udziałów w spółkach, jak to ma miejsce w analizowanym przypadku) przeprowadzane są kompleksowe przeglądy przedtransakcyjne (tzw. badania due diligence) w każdym ze strategicznych obszarów dotyczących funkcjonowania danego aktywa, (m.in. finansowym, prawnym, podatkowym, środowiskowym itd.) W szczególności badanie due diligence ma na celu identyfikację ewentualnych ryzyk w każdym z wymienionych obszarów, które mogą wiązać się z utratą korzyści ekonomicznych w przypadku podjęcia decyzji o zakupie danego aktywa (np. udziałów w spółce) albo wpłynąć na samą decyzję o rezygnacji z inwestycji w przypadku identyfikacji istotnych ryzyk. Identyfikacja potencjalnych ryzyk przed zawarciem transakcji pozwala nabywcy udziałów (w tym przypadku Wnioskodawcy) na uwzględnienie ich w wycenie udziałów spółki lub odpowiednie zabezpieczenie się przed nimi w drodze postanowień umownych ze sprzedającym (np. poprzez zawarcie odpowiednich oświadczeń, klauzul odszkodowawczych w umowie nabycia udziałów) lub na rezygnacje z zawarcia transakcji (usługi due diligence oznaczone w tabeli jako A-D).

W związku z Transakcją, Wnioskodawca nabył również usługi doradztwa prawnego (opisane w tabeli w ramach punktu A), które obejmowały m.in. przygotowanie dokumentacji prawnej związanej z Transakcją, w sposób zapewniający możliwie najpełniejsze zabezpieczenie interesów prawnych Wnioskodawcy oraz doradztwo w zakresie doboru odpowiednich instrumentów prawnych zabezpieczających Wnioskodawcę przed ryzykami zidentyfikowanymi w ramach przeglądów przedtransakcyjnych (np. oświadczenia, klauzule odszkodowawcze).

Zgodnie ze standardami panującymi w grupie, Wnioskodawca nabył również usługi doradztwa podatkowego w celu ustalenia skutków podatkowych zawarcia Transakcji oraz zlecił przegląd modelu finansowego, przygotowanego przez wiodącego doradcę transakcyjnego z perspektywy finansowej oraz podatkowej (usługi opisane w tabeli w ramach punktu A i B), by upewnić się, miedzy innymi, że w pełni uwzględnia on wpływ finansowy ryzyk wynikających z przeglądów przedtransakcyjnych oraz wszystkie zobowiązania publiczno-prawne, które powstaną w związku z zawarciem Transakcji.

Zgodnie ze standardową praktyką grupy, Wnioskodawca zatrudnił również głównego (wiodącego) doradcę transakcyjnego, który był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie modelu finansowego, który posłużył m.in. do wyliczenia ceny udziałów w Holdingu, nadzorowanie i koordynację współpracy zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie przeglądów transakcyjnych, wsparcie w negocjacjach ze sprzedającym oraz przygotowanie materiałów dla komitetu inwestycyjnego, itp. (usługa oznaczona w tabeli jako E).

Ponadto, jako że dla grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, przedmiotowa transakcja była jedną z pierwszych inwestycji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednym z zaplanowanych działań było bieżące monitorowanie tego jak Wnioskodawca i nabywana Grupa (dla której podmiotem dominującym był Holding) jest odbierana w krajowych środkach masowego przekazu w kontekście planowanej transakcji. W tym celu Wnioskodawca zaangażował firmę wyspecjalizowaną w zakresie usług badania rynku, która miała za zadanie m.in. bieżące monitorowanie polskich mediów oraz kontaktowanie się z dziennikarzami branżowymi i specjalistami oraz wsparcie w budowie pozytywnego wizerunku Wnioskodawcy (usługa oznaczona w tabeli jako F).

W trakcie przeprowadzenia badań due diligence wykryto pewne kwestie / ryzyka, które potencjalnie mogłyby się wiązać w przyszłości z wypływem środków pieniężnych lub utratą korzyści ekonomicznych dla Wnioskodawcy. Zgodnie ze standardem obowiązującym w grupie, Wnioskodawca podjął więc decyzję o zakupie komercyjnej polisy ubezpieczeniowej zabezpieczającej go przed szkodami wynikającymi ze zmaterializowania się niektórych z tych ryzyk (usługa oznaczona w tabeli jako G). Spółka, w celu uzyskania oferty ubezpieczenia o zakresie jak najbardziej dopasowanym do jej potrzeb i najkorzystniejszej cenowo, skorzystała z usług doradcy ubezpieczeniowego (usługa oznaczona w tabeli jako H).

Z powodów administracyjnych wszystkie umowy z usługodawcami zostały pierwotnie zawarte przez jeden z podmiotów z grupy kapitałowej Wnioskodawcy. Jeszcze przed zamknięciem transakcji (przed przejściem prawa własności nabywanych udziałów), Spółka stała się ich stroną w wyniku przystąpienia do umów z usługodawcami. Wszystkie faktury zostały wystawione lub zostaną wystawione przez usługodawców już na Wnioskodawcę. Mając na względzie standardy prowadzenia działalności inwestycyjnej w grupie kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, nabycie przez Wnioskodawcę ww. usług było warunkiem niezbędnym do sfinalizowania transakcji.

Celem uniknięcia wątpliwości, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wszystkie ww. usługi zostały nabyte przez Wnioskodawcę po zamknięciu wstępnych negocjacji ze sprzedającym i podpisaniu przedwstępnej, warunkowej umowy nabycia udziałów Holdingu, ale przed zawarciem ostatecznej umowy nabycia udziałów (tj. umowy przyrzeczonej o charakterze zobowiązująco-rozporządzającym, skutkującej przeniesieniem własności udziałów Holdingu). Oprócz kosztów nabycia Usług Transakcyjnych, Wnioskodawca poniósł lub poniesie też inne wydatki (na rzecz podmiotów krajowych lub zagranicznych) na nabycie usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wnioskodawcy takie jak koszty prowadzenia biura czy prowadzenia księgowości (dalej: „Koszty Bieżące”).

(...)

Celem uniknięcia wątpliwości, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wszystkie Koszty Bieżące dotyczą tylko i wyłącznie działalności Wnioskodawcy związanej z nabyciem Grupy i świadczeniem Usług Zarządczych.

Poniesienie ww. wydatków było lub będzie konieczne w celu m.in. weryfikacji rentowności nabywanej Grupy oraz gospodarczej zasadności całego przedsięwzięcia, identyfikacji ewentualnych istotnych czynników i ryzyk związanych z Transakcją (jak np. czynniki finansowe, prawne, podatkowe), a także przygotowania struktury finansowania i pozyskania środków niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji oraz stworzenia substratu dla prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące zostały lub zostaną odpowiednio udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę przez podatników VAT, którzy wykonali ww. Usługi Transakcyjne lub usługi generujące Koszty Bieżące.

W celu uniknięcia wątpliwości, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż niniejszym zapytaniem nie są objęte te koszty ponoszone przez Wnioskodawcę, które są poza zakresem opodatkowania VAT lub gdy nabywane usługi są zwolnione z opodatkowania VAT.

W celu dalszego uproszczenia struktury właścicielskiej, racjonalizacji kosztów ogólnych i zarządu związanych z prowadzeniem osobnych podmiotów prawnych oraz mając na względzie usprawnienie przepływu środków pieniężnych w ramach Grupy rozważana jest dalsza konsolidacja prawna pomiędzy Wnioskodawcą a Grupą poprzez połączenie Wnioskodawcy ze spółką C. S.A. (dalej: C.), będącą największą spółką operacyjną w ramach Grupy.

Rozważane połączenie z C. ma zostać przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Wnioskodawcy na spółkę C. (w momencie połączenia odrębny byt prawny Wnioskodawcy przestanie istnieć, zaś C. przejmie całość praw i obowiązków Wnioskodawcy jako sukcesor uniwersalny) zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.).

Dokładny harmonogram połączenia będzie zależał od wyników prac analitycznych prowadzonych przez Wnioskodawcę, jednak szacuje się, iż połączenie nastąpi nie wcześniej niż w ostatnim kwartale 2018 r. Ocenia się, że połączony podmiot będzie w dalszym ciągu prowadził działalność w zakresie Usług Zarządczych na rzecz pozostałych podmiotów z Grupy.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że VAT naliczony wynikający z faktur wystawionych za Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące lub rozliczany w ramach instytucji tzw. „odwrotnego obciążenia” zostanie przez Wnioskodawcę wykazany w deklaracjach VAT składanych w 2018 roku, ale nie później niż przed połączeniem Wnioskodawcy z C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia naliczonego VAT, wynikającego z faktur za Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące (w tym w wyniku zastosowania mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia” w przypadku importu usług) w okresach rozliczeniowych wynikających z art. 86 ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przysługuje mu pełne prawo do odliczenia naliczonego VAT, wynikającego z faktur za Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące (w tym w wyniku zastosowania mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia” w przypadku importu usług) w okresach rozliczeniowych wynikających z art. 86 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z wyjątkami niemającymi zastosowania w niniejszym stanie faktycznym / opisie zdarzenia przyszłego).

Z powyższego wynika, że warunkiem odliczenia VAT naliczonego przez zarejestrowanego podatnika VAT czynnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy jest związek nabytych usług z czynnościami tego podatnika podlegającymi opodatkowaniu VAT.

 1. Odliczenie VAT w związku z działalnością przygotowawczą

Prawo do odliczenia naliczonego VAT jest realizacją zasady neutralności VAT dla podatnika tego podatku, przy jednoczesnym opodatkowaniu konsumpcji. Poprzez realizację prawa do odliczenia podatnik nie ponosi faktycznego (ekonomicznego) ciężaru tego podatku. Z zasady neutralności VAT wynika zatem konieczność stworzenia takich mechanizmów prawnych, które umożliwią podatnikowi odliczenie VAT zapłaconego w cenie nabytych towarów i usług wykorzystywanych przez niego do prowadzenia działalności opodatkowanej tym podatkiem. Tym samym, podatek ten nie będzie dla niego stanowił obciążenia ekonomicznego.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) również wskazuje, iż odliczalność VAT jest fundamentalnym prawem podatnika wynikającym z przedmiotowej zasady neutralności VAT. Tym samym, w świetle tej zasady, związek pomiędzy zakupionymi towarami i usługami, a działalnością opodatkowaną podatnika powinien być interpretowany możliwie szeroko, tak, aby zapewnić odliczalność VAT od wszelkich zakupów, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są przez podatnika do prowadzenia działalności opodatkowanej.

Dla skorzystania z uprawnienia do odliczenia VAT naliczonego - zgodnie z zasadą neutralności VAT - kluczowy jest zamiar prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Już sam zamiar jest decydujący, a przedsiębiorca - nawet w fazie czynności przygotowawczych - staje się podatnikiem VAT, który ma prawo do odliczenia VAT.

W związku z tym, należy zgodzić się z wyrokiem NSA z dnia 29 czerwca 1998 r., sygn. I SA/Wr 1235/97, w którym stwierdzono: „Ustawodawca w żadnym z przepisów nie nakazuje jednak podatnikowi analizowania, czy poczynione przez niego zakupy służą do sprzedaży opodatkowanej (...) w terminie, w którym może dokonać obniżenia podatku naliczonego o należny, czy też posłużą czynnościom opodatkowanym w przyszłości”.

Stanowisko takie zostało również wielokrotnie potwierdzone w wyrokach TSUE. W opinii TSUE sam zamiar prowadzenia działalności opodatkowanej powiązany z dokonywaniem zakupów mających służyć temu celowi nadaje podmiotowi status podatnika VAT, już nawet w fazie czynności przygotowawczych. W konsekwencji, podmiotowi dokonującemu czynności przygotowawczych nie można odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego (zob. np. wyroki TSUE w sprawie C-268/83 Rompelman, czy w sprawie C-110/94 INZO).

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, że w momencie ponoszenia wydatków już sam ich cel (tj. podjęcie działalności gospodarczej opodatkowanej VAT w postaci świadczenia Usług Zarządczych) uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w związku z nabyciem Usług Transakcyjnych i poniesieniem Kosztów Bieżących (w tym zaraportowanego w wyniku zastosowania mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia” w przypadku importu usług), Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Usług Transakcyjnych i Kosztów Bieżących. Uprawnienie to będzie mogło być realizowane w okresach rozliczeniowych wynikających z art. 86 ustawy o VAT.

 1. Związek podatku naliczonego z działalnością opodatkowaną VAT

Dla wystąpienia prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług, konieczne jest istnienie związku pomiędzy ponoszonymi wydatkami a świadczonymi czynnościami opodatkowanymi VAT. Ustawa o VAT nie precyzuje jednak, jak ścisły powinien być wspomniany związek, aby podatnik mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego VAT. W orzecznictwie sądów administracyjnych jak i w wyrokach TSUE podnosi się, że dla uznania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związek ten może mieć również charakter pośredni. Ponadto w orzecznictwie TSUE utrwalił się pogląd, iż zaangażowanie nabywcy udziałów lub akcji w świadczenie usług na rzecz spółki determinuje możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na nabycie tej spółki.

W wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 Cibo Participations SA (dalej: Cibo) Trybunał analizował stan faktyczny, w którym spółka poniosła wydatki na zakup usług dotyczących transakcji przejęcia udziałów w spółkach zależnych. Usługi polegały m.in. na przeprowadzeniu audytu przejmowanych spółek, pomocy w negocjowaniu ceny nabycia udziałów oraz świadczeniu usług prawnych i podatkowych. Następnie Cibo dokonała odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami. Po przejęciu udziałów w spółkach zależnych rozpoczęła odpłatne świadczenie na ich rzecz usług w zakresie zarządzania ogólnego, administracyjnego, finansowego, handlowego i technicznego. Zdaniem Trybunału w sytuacji, gdy spółka holdingowa po przejęciu spółek zależnych wspiera ich funkcjonowanie i świadczy na ich rzecz usługi podlegające VAT, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów VI Dyrektywy, a w konsekwencji powinna być uprawniona do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Podobne konkluzje płyną z orzeczenia TSUE wydanego w sprawie C-333/91 Sofitam S.A. Wynika z niego, że status podatnika VAT i w konsekwencji możliwość odliczenia naliczonego VAT, przysługuje spółce holdingowej, która bezpośrednio lub pośrednio jest zaangażowana w zarządzanie spółkami zależnymi.

W orzeczeniu z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National pic, TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT nie wyklucza prawa do odliczenia VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działalności podatnika, gdy koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika, która opodatkowaniu podlega. Podatnikowi przysługuje wówczas prawo odliczenia podatku naliczonego.

Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 lipca 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1756/06): „(...) nawet gdyby uznać, iż zakup usług związanych z nabyciem akcji / udziałów nie stanowił kosztu ogólnego działalności Spółki, to w ocenie Sądu, skoro Spółka kupiła akcje po to, aby świadczyć usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to nie można twierdzić, że zakup usług związanych z nabyciem akcji, związany był ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu.

Wnioskodawca pragnie wskazać również na wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 maja 2009 r., sygn. I SA/Kr 1576/08, w którym Sąd uznał, że:

wydatki poniesione na badanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych, przeprowadzone w celu zwiększenia kapitału spółki w wyniku wprowadzenia akcji na Giełdę Papierów Wartościowych, należy uznać za wydatki stanowiące część ogólnych kosztów spółki, które spełniają tym samym wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Występuje tutaj związek pośredni polegający na tym, że środki pozyskane poprzez emisję akcji posłużą do zwiększenia w przyszłości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu”.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, dla prawa do odliczenia naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących (opisane w stanie faktycznym) wydatki na nabycie Usług Transakcyjnych i Koszty Bieżące, istotne jest istnienie związku między tymi wydatkami, a prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT, tj. Usługami Zarządczymi, przy czym wystarczającym jest, aby związek ten był pośredni.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje sprzedaż opodatkowaną VAT (tj. wygenerowanie tego obrotu).

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością opodatkowaną VAT, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa podatnika jako całości.

Przenosząc powyższe na sytuację Wnioskodawcy, nabycie Usług Transakcyjnych miało na celu określenie sytuacji finansowej, podatkowej i prawnej nabywanej Grupy, zdobycie wiedzy na temat jej funkcjonowania, branży oraz otoczenia rynkowego i regulacyjnego, w którym funkcjonuje. Dzięki nabytym Usługom Transakcyjnym Wnioskodawca m.in. mógł ocenić należycie skutki ekonomiczne nabycia Grupy, a przez to zminimalizować ryzyko finansowe, podatkowe i prawne związane z jej nabyciem. Przeprowadzone przez zewnętrznych doradców analizy pozwoliły na adekwatne zabezpieczenie prawne Transakcji i opracowanie struktury finansowania. Wreszcie, Usługi Transakcyjne przyczyniły się do prawidłowego określenia zapotrzebowania Grupy na Usługi Zarządcze oraz pomogły w ocenie ryzyka płynnościowego Grupy w kontekście regulowania opłat za Usługi Zarządcze.

Z kolei, poniesienie Kosztów Bieżących miało na celu stworzenie warunków dla prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu Usług Zarządczych na rzecz Spółek.

Zatem, Koszty Usług Transakcyjnych i Koszty Bieżące opisane w niniejszym wniosku, były i będą przez Wnioskodawcę ponoszone w celu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Są one bowiem związane z obrotami podlegającymi opodatkowaniu VAT, tj. obrotami generowanymi w związku ze świadczeniem Usług Zarządczych na rzecz Spółek.

Natomiast sama Transakcja, której skutkiem było wejście przez Wnioskodawcę w rolę spółki dominującej w stosunku do nabywanej Grupy, determinuje możliwość świadczenia na rzecz Spółek opisanych w niniejszym wniosku Usług Zarządczych. Wynika to m.in. z faktu, iż świadczenie takich usług skutkuje szerokim ujawnieniem poufnych informacji dotyczących funkcjonowania zarówno usługobiorcy, jak i usługodawcy, a ponadto wymaga znajomości strategii biznesowej usługobiorcy, dlatego wybór usługodawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej jest w tym przypadku celowy i uzasadniony charakterem świadczonych usług. W konsekwencji, świadczenie Usług Zarządczych mogło nastąpić dopiero po zrealizowaniu Transakcji poprzedzonej procesem gromadzenia informacji na temat Grupy, a zatem gdyby Wnioskodawca nie przeprowadził Transakcji, nie mógłby świadczyć Usług Zarządczych na rzecz Spółek z Grupy.

 1. Podsumowanie

Jak wynika z powyższego, w stosunku do zaprezentowanego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca spełnia przesłanki uprawniające go do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabywanymi Usługami Transakcyjnymi i Kosztami Bieżącymi, tj.:

 • Wydatki na nabycie Usług Transakcyjnych i Koszty Bieżące zostały lub zostaną poniesione przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem następnie przez niego czynności opodatkowanych VAT (tj. świadczenia Usług Zarządczych na rzecz Spółek);
 • Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT;
 • Odliczenie podatku naliczonego było lub będzie każdorazowo odpowiednio udokumentowane (w szczególności, Wnioskodawca już otrzymał lub otrzyma prawidłowo wystawione faktury VAT).

Wnioskodawca wskazuje również interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych, które potwierdzają prawidłowość prezentowanego przez niego stanowiska:

 • interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 października 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.414.2017.1.KBR;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. 1462-IPPP2.4512.26.2017.1.DG;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. 1462-IPPP2.4512.845.2016.1 MAO;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. 1462-IPPP2.4512.735.2016.1 MAO;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 dnia października 2016 r., sygn. ILPP1-3/4512-1-10/16-2/JK;

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, zapłaconego w cenie Usług Transakcyjnych i w związku z poniesieniem Kosztów Bieżących, w tym także zaraportowanego w wyniku zastosowania mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia” w przypadku importu usług. Wynika to z faktu, iż nabyte Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące pozwalają Wnioskodawcy na podjęcie działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 2 pkt 9 ustawy przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4;

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy – w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ponadto w myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.

W myśl art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Na podstawie art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy).

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy – jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Jeżeli podatnik w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest nabywca towarów lub usług, nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 86 ust. 13a ustawy).

Z przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Ustawodawca umożliwił jednak podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży, bowiem bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego i polskim rezydentem podatkowym zarejestrowanym dla potrzeb VAT w Polsce jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca planuje nabycie grupy polskich spółek i innych polskich osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług multimedialnych i telekomunikacyjnych oraz w zakresie projektowania nowoczesnych sieci światłowodowych, ich budowy, utrzymania i eksploatacji.

Schemat transakcji zakłada, iż przedmiotem sprzedaży będzie 100% udziałów w holenderskiej spółce o nazwie B. (Holding), która jest aktualnie spółką dominującą dla Grupy.

W dalszej kolejności, w celu uproszczenia struktury właścicielskiej nabywanej Grupy, Wnioskodawca dokona transgranicznego połączenia z Holdingiem, w wyniku którego Holding zostanie przejęty przez Wnioskodawcę (Holding zakończy swój byt prawny, zaś Wnioskodawca zostanie sukcesorem uniwersalnym praw i obowiązków Holdingu).

Po nabyciu udziałów w Holdingu, pomiędzy Wnioskodawcą, a C. S.A., D. sp. z o.o. oraz E. sp. z o.o. zostanie podpisana umowa, na podstawie której Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółek usługi doradztwa strategicznego oraz usługi zarządzania. Usługi Zarządcze świadczone będą przy zaangażowaniu odpowiednio wykwalifikowanych osób, posiadających zarówno kompetencje oraz tzw. „know-how” jak i odpowiednie doświadczenie w zakresie doradztwa i zarządzania w sektorze działalności gospodarczej, w którym operują Spółki, a także posiadających dostęp do szerszego grona ekspertów w branży działalności Spółek. Zakres przedmiotowych usług obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie: ogólnego, strategicznego zarządu Spółkami i działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółki; spraw dotyczących zmian okresu sprawozdawczego, zasad i polityk rachunkowości, zasad i polityk podatkowych; sporów sądowych, postępowań administracyjnych, postępowań regulacyjnych oraz innych sporów, w których łączna kwota roszczenia przekracza 15 000 000 złotych, z wyjątkiem windykacji należności powstałych w toku zwykłej działalności Spółek lub innych postępowań i działań pilnie wymaganych w najlepszym interesie Spółek, co do których uzyskiwanie porady Wnioskodawcy byłoby nieuzasadnione z perspektywy działalności Spółek; zaciągania zobowiązań dłużnych przez Spółki (w tym udzielania gwarancji, poręczeń, odszkodowań stronom trzecim lub zawierania umów hedgingowych) na kwotę przekraczającą 15 000 000 złotych; transakcji połączenia, konsolidacji lub podziału dotyczących Spółek, udziału Spółek w przedsięwzięciach typu joint venture lub spółkach osobowych oraz innych działań o charakterze reorganizacyjnym, których stroną mogą być Spółki; zawierania umów dotyczących sprzedaży wszystkich lub przeważającej części aktywów Spółek; znaczących zmian zakresu lub charakteru działalności Spółek; zmian w statucie oraz zmian w kapitale zakładowym Spółek (w tym emisji akcji lub udziałów, innych papierów wartościowych, papierów dłużnych, obniżenia kapitału zakładowego, łączenia lub podziału akcji ww. instrumentów); refinansowania zadłużenia Spółek lub innej formy zarządzania płynnością finansową Spółek spowodowanego zmianami w ich strukturze kapitałowej.

Wszystkie Spółki, na rzecz których świadczone będą Usługi Zarządcze, są polskimi rezydentami podatkowymi, zarejestrowanymi dla potrzeb VAT w Polsce jako podatnicy VAT czynni.

W związku ze świadczeniem Usług Zarządczych, Wnioskodawca będzie wystawiał na rzecz Spółek faktury VAT stosując odpowiednią, wynikającą z przepisów ustawy o VAT, stawkę VAT oraz wykazując przy tym podatek należny VAT z tytułu świadczenia Usług Zarządczych w deklaracjach VAT zgodnie z wymogami przepisów ustawy o VAT.

Wnioskodawca świadczy Usługi Zarządcze od lutego 2018 r. i są one rozliczane kwartalnie (daty rozliczenia płatności za Usługi Zarządcze ustalono na 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku).

Na moment przygotowania niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Wnioskodawca nie prowadzi żadnej innej działalności poza świadczeniem Usług Zarządczych, niemniej nie można wykluczyć, iż w przyszłości Wnioskodawca nabędzie inne, niepowiązane spółki, prowadzące działalność zbieżną lub komplementarną do działalności nabytej grupy i rozszerzy zakres świadczenia Usług Zarządczych również na ich rzecz.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że poza Usługami Zarządczymi, Wnioskodawca nie świadczy żadnych innych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bądź zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z nabyciem udziałów w Holdingu oraz następującym po nim połączeniu z Holdingiem (co skutkować będzie wejściem przez Wnioskodawcę w rolę spółki dominującej w stosunku do nabywanej Grupy, Wnioskodawca poniósł lub poniesie szereg wydatków na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji. Wydatki te obejmują lub będą obejmowały w szczególności: koszty doradztwa prawnego, technicznego, komercyjnego, środowiskowego, finansowego, podatkowego i ubezpieczeniowego przy Transakcji (w tym koszty tzw. badania due diligence w poszczególnych dziedzinach); koszty ubezpieczenia związanego z Transakcją.

Wnioskodawca nabył / będzie nabywał w ramach Usług Transakcyjnych:

 • Usługi prawne od podmiotu krajowego, tj. przegląd przedtransakcyjny (tzw. due diligence) w zakresie prawnym; doradztwo prawne w związku z nabyciem udziałów w Holdingu, w tym przygotowanie dokumentacji prawnej.
 • Usługi doradztwa finansowego i podatkowego od podmiotu zagranicznego, tj. przegląd przedtransakcyjny w zakresie finansowo-podatkowym, przegląd modelu finansowego pod względem finansowo-podatkowym, doradztwo w zakresie skutków podatkowych zawarcia Transakcji.
 • Usługi doradztwa komercyjno-technicznego od podmiotu zagranicznego, tj. przegląd przedtransakcyjny w zakresie komercyjno-technicznym.
 • Usługi doradztwa w zakresie środowiskowym od podmiotu zagranicznego, tj. przegląd przedtransakcyjny w zakresie środowiskowym.
 • Usługi doradztwa transakcyjnego od podmiotu zagranicznego, tj. wsparcie w koordynacji usługodawców dokonujących przeglądów przedtransakcyjnych, wsparcie w negocjacjach ze sprzedającym, przygotowanie modelu finansowego oraz pozostałe doradztwo transakcyjne.
 • Usługi badania rynku od podmiotu krajowego, tj. usługi badania rynku, doradztwo w zakresie public relations w związku z planowaną Transakcją.
 • Usługi ubezpieczeniowe od podmiotu zagranicznego, tj. wykupienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk zidentyfikowanych w trakcie przeglądów przedtransakcyjnych.
 • Doradztwo ubezpieczeniowe od podmiotu zagranicznego, tj. doradztwo w zakresie treści polisy ubezpieczeniowej mającej zabezpieczać szkody powstałe w wyniku ewentualnych materializacji ryzyk wykrytych podczas przeglądów przedtransakcyjnych.

Wszystkie ww. usługi dotyczą ściśle Transakcji.

Wnioskodawca jest częścią grupy kapitałowej, której głównym przedmiotem działalności jest działalność inwestycyjna. Standardem działalności inwestycyjnej prowadzonej zawodowo jest dążenie do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W tym celu przed podjęciem finalnej decyzji
o zakupie danego aktywa (np. udziałów w spółkach, jak to ma miejsce w analizowanym przypadku) przeprowadzane są kompleksowe przeglądy przedtransakcyjne (tzw. badania due diligence) w każdym ze strategicznych obszarów dotyczących funkcjonowania danego aktywa, (m.in. finansowym, prawnym, podatkowym, środowiskowym itd.). W szczególności badanie due diligence ma na celu identyfikację ewentualnych ryzyk w każdym z wymienionych obszarów, które mogą wiązać się z utratą korzyści ekonomicznych w przypadku podjęcia decyzji o zakupie danego aktywa (np. udziałów w spółce) albo wpłynąć na samą decyzję o rezygnacji z inwestycji w przypadku identyfikacji istotnych ryzyk. Identyfikacja potencjalnych ryzyk przed zawarciem transakcji pozwala nabywcy udziałów (w tym przypadku Wnioskodawcy) na uwzględnienie ich w wycenie udziałów spółki lub odpowiednie zabezpieczenie się przed nimi w drodze postanowień umownych ze sprzedającym (np. poprzez zawarcie odpowiednich oświadczeń, klauzul odszkodowawczych w umowie nabycia udziałów) lub na rezygnacje z zawarcia transakcji (usługi due diligence).

W związku z Transakcją, Wnioskodawca nabył również usługi doradztwa prawnego, które obejmowały m.in. przygotowanie dokumentacji prawnej związanej z Transakcją, w sposób zapewniający możliwie najpełniejsze zabezpieczenie interesów prawnych Wnioskodawcy oraz doradztwo w zakresie doboru odpowiednich instrumentów prawnych zabezpieczających Wnioskodawcę przed ryzykami zidentyfikowanymi w ramach przeglądów przedtransakcyjnych (np. oświadczenia, klauzule odszkodowawcze).

Zgodnie ze standardami panującymi w grupie, Wnioskodawca nabył również usługi doradztwa podatkowego w celu ustalenia skutków podatkowych zawarcia Transakcji oraz zlecił przegląd modelu finansowego, przygotowanego przez wiodącego doradcę transakcyjnego z perspektywy finansowej oraz podatkowej, by upewnić się, miedzy innymi, że w pełni uwzględnia on wpływ finansowy ryzyk wynikających z przeglądów przedtransakcyjnych oraz wszystkie zobowiązania publiczno-prawne, które powstaną w związku z zawarciem Transakcji.

Zgodnie ze standardową praktyką grupy, Wnioskodawca zatrudnił również głównego (wiodącego) doradcę transakcyjnego, który był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie modelu finansowego, który posłużył m.in. do wyliczenia ceny udziałów w Holdingu, nadzorowanie i koordynację współpracy zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie przeglądów transakcyjnych, wsparcie w negocjacjach ze sprzedającym oraz przygotowanie materiałów dla komitetu inwestycyjnego, itp.

Ponadto, jako że dla grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, przedmiotowa transakcja była jedną z pierwszych inwestycji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednym z zaplanowanych działań było bieżące monitorowanie tego jak Wnioskodawca i nabywana Grupa (dla której podmiotem dominującym był Holding) jest odbierana w krajowych środkach masowego przekazu w kontekście planowanej transakcji. W tym celu Wnioskodawca zaangażował firmę wyspecjalizowaną w zakresie usług badania rynku, która miała za zadanie m.in. bieżące monitorowanie polskich mediów oraz kontaktowanie się z dziennikarzami branżowymi i specjalistami oraz wsparcie w budowie pozytywnego wizerunku Wnioskodawcy.

W trakcie przeprowadzenia badań due diligence wykryto pewne kwestie / ryzyka, które potencjalnie mogłyby się wiązać w przyszłości z wypływem środków pieniężnych lub utratą korzyści ekonomicznych dla Wnioskodawcy. Zgodnie ze standardem obowiązującym w grupie, Wnioskodawca podjął więc decyzję o zakupie komercyjnej polisy ubezpieczeniowej zabezpieczającej go przed szkodami wynikającymi ze zmaterializowania się niektórych z tych ryzyk. Spółka, w celu uzyskania oferty ubezpieczenia o zakresie jak najbardziej dopasowanym do jej potrzeb i najkorzystniejszej cenowo, skorzystała z usług doradcy ubezpieczeniowego.

Z powodów administracyjnych wszystkie umowy z usługodawcami zostały pierwotnie zawarte przez jeden z podmiotów z grupy kapitałowej Wnioskodawcy. Jeszcze przed zamknięciem transakcji (przed przejściem prawa własności nabywanych udziałów), Spółka stała się ich stroną w wyniku przystąpienia do umów z usługodawcami. Wszystkie faktury zostały wystawione lub zostaną wystawione przez usługodawców już na Wnioskodawcę. Mając na względzie standardy prowadzenia działalności inwestycyjnej w grupie kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, nabycie przez Wnioskodawcę ww. usług było warunkiem niezbędnym do sfinalizowania transakcji.

Wszystkie ww. usługi zostały nabyte przez Wnioskodawcę po zamknięciu wstępnych negocjacji ze sprzedającym i podpisaniu przedwstępnej, warunkowej umowy nabycia udziałów Holdingu, ale przed zawarciem ostatecznej umowy nabycia udziałów (tj. umowy przyrzeczonej o charakterze zobowiązująco-rozporządzającym, skutkującej przeniesieniem własności udziałów Holdingu). Oprócz kosztów nabycia Usług Transakcyjnych, Wnioskodawca poniósł lub poniesie też inne wydatki (na rzecz podmiotów krajowych lub zagranicznych) na nabycie usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wnioskodawcy takie jak koszty prowadzenia biura czy prowadzenia księgowości.

Wnioskodawca nabył / będzie nabywał w ramach Kosztów Bieżących od podmiotów krajowych:

 • Usługi księgowe, tj. usługi prowadzenia ksiąg zgodnie z wymogami przepisów rachunkowych.
 • Usługi wsparcia zarządczego, tj. usługi wsparcia zarządczego i sekretariatu korporacyjnego. Zakres tych usług to m.in.: wsparcie w procedurze zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych; uczestnictwo w obradach organów statutowych Wnioskodawcy; wsparcie w procesie akceptacji dokumentacji prawnej i podatkowej Wnioskodawcy; autoryzowanie płatności bankowych; raportowanie zarządcze; przegląd przychodzącej korespondencji i jej dystrybucja w ramach organizacji Wnioskodawcy; wsparcie w organizacji Walnych Zgromadzeniach Udziałowców i posiedzeń Zarządu.
 • Usługi najmu, tj. wynajem biura.

Wszystkie Koszty Bieżące dotyczą tylko i wyłącznie działalności Wnioskodawcy związanej z nabyciem Grupy i świadczeniem Usług Zarządczych.

Poniesienie ww. wydatków było lub będzie konieczne w celu m.in. weryfikacji rentowności nabywanej Grupy oraz gospodarczej zasadności całego przedsięwzięcia, identyfikacji ewentualnych istotnych czynników i ryzyk związanych z Transakcją (jak np. czynniki finansowe, prawne, podatkowe), a także przygotowania struktury finansowania i pozyskania środków niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji oraz stworzenia substratu dla prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące zostały lub zostaną odpowiednio udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę przez podatników VAT, którzy wykonali ww. Usługi Transakcyjne lub usługi generujące Koszty Bieżące.

Niniejszym zapytaniem nie są objęte te koszty ponoszone przez Wnioskodawcę, które są poza zakresem opodatkowania VAT lub gdy nabywane usługi są zwolnione z opodatkowania VAT.

W celu dalszego uproszczenia struktury właścicielskiej, racjonalizacji kosztów ogólnych i zarządu związanych z prowadzeniem osobnych podmiotów prawnych oraz mając na względzie usprawnienie przepływu środków pieniężnych w ramach Grupy rozważana jest dalsza konsolidacja prawna pomiędzy Wnioskodawcą a Grupą poprzez połączenie Wnioskodawcy ze spółką C. S.A., będącą największą spółką operacyjną w ramach Grupy.

Rozważane połączenie z C. ma zostać przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Wnioskodawcy na spółkę C. (w momencie połączenia odrębny byt prawny Wnioskodawcy przestanie istnieć, zaś C. przejmie całość praw i obowiązków Wnioskodawcy jako sukcesor uniwersalny).

Dokładny harmonogram połączenia będzie zależał od wyników prac analitycznych prowadzonych przez Wnioskodawcę, jednak szacuje się, iż połączenie nastąpi nie wcześniej niż w ostatnim kwartale 2018 r. Ocenia się, że połączony podmiot będzie w dalszym ciągu prowadził działalność w zakresie Usług Zarządczych na rzecz pozostałych podmiotów z Grupy.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że VAT naliczony wynikający z faktur wystawionych za Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące lub rozliczany w ramach instytucji tzw. „odwrotnego obciążenia” zostanie przez Wnioskodawcę wykazany w deklaracjach VAT składanych w 2018 roku, ale nie później niż przed połączeniem Wnioskodawcy z C.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia naliczonego VAT, wynikającego z faktur za Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące (w tym w wyniku zastosowania mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia” w przypadku importu usług) w okresach rozliczeniowych wynikających z art. 86 ustawy.

Analiza powołanych przepisów prawa w kontekście opisanego stanu sprawy pozwala na uznanie, że poniesione koszty z tytułu nabycia Usług Transakcyjnych jak i Kosztów Bieżących mają związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. ze świadczeniem Usług Zarządczych na rzecz Spółek. Nabycie Usług Transakcyjnych, jak i Kosztów Bieżących ma na celu - jak wskazał Wnioskodawca - m.in. weryfikację rentowności nabywanej Grupy (tj. spółek prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług multimedialnych i telekomunikacyjnych oraz w zakresie projektowania nowoczesnych sieci światłowodowych, ich budowy, utrzymania i eksploatacji), identyfikację ewentualnych istotnych czynników i ryzyk związanych z Transakcją (jak np. czynniki finansowe, prawne, podatkowe) a także przygotowanie struktury finansowania i pozyskania środków niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji oraz stworzenia warunków dla prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Z uwagi zatem na fakt, że nabycie Usług Transakcyjnych oraz usług, które wchodzą w Koszty Bieżące (takie jak koszty prowadzenia biura czy prowadzenia księgowości) służy wykonywaniu czynności opodatkowanych (Usług Zarządczych), to w analizowanej sprawie znajduje zastosowanie cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku ze spełnieniem pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy (będącemu zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT zapłaconego w cenie nabycia Usług Transakcyjnych, tj. Stronie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów w Holdingu tj. kosztów doradztwa prawnego, technicznego, komercyjnego, środowiskowego, finansowego, podatkowego i ubezpieczeniowego (w tym koszty tzw. badania due diligence w poszczególnych dziedzinach), koszty ubezpieczenia związanego z Transakcją oraz Kosztów Bieżących, które Wnioskodawca poniósł/poniesie na rzecz podmiotów krajowych lub zagranicznych. Przy czym należy zauważyć, że w przypadku importu Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, którą stanowi kwota podatku należnego, którą Spółka jest zobowiązana rozliczyć z tytułu nabycia usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga również, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.