0113-KDIPT1-3.4012.761.2018.2.OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowania stawki 23% dla usługi polegającej na odczycie i rozliczeniu należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków w lokalach w budynkach wieloklatkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. (data wpływu 5 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 23% dla usługi polegającej na odczycie i rozliczeniu należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków w lokalach w budynkach wieloklatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 23% dla usługi polegającej na odczycie i rozliczeniu należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków w lokalach w budynkach wieloklatkowych

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. (data wpływu 5 grudnia 2018 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
(ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Sp. z o.o. (dalej jako ZWiK lub Zakład) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

ZWiK prowadzi działalność jako przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm., dalej jako u.z.z.w.).

Przedmiot przeważającej działalności Zakładu, jako przedsiębiorcy stanowi - zgodnie z aktualnym wydrukiem z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego tego Przedsiębiorcy:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Spośród wskazanych obszarów objętych przedmiotem przeważającej działalności ZWiK, kluczowe znaczenie posiadają: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, jako newralgicznie związane z posiadanym przez Zakład statusem przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, stąd Zakład w celu świadczenia podstawowych usług zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej również: Ustawa o VAT) w zw. z poz. 140-142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stosuje obniżoną stawkę podatkową 8%.

Stawka ta stosowana jest w rozliczeniach z odbiorcami usług dostawy wody oraz odprowadzania ścieków, które są oparte o wskazania głównego wodomierza oraz o studzienkę kanalizacyjną znajdującą się przed budynkiem. Dotyczy ona zarówno cen wody oraz usługi odprowadzania ścieków jak i pobieranej z tego tytułu opłaty abonamentowej - wchodzącej w skład usług podstawowych.

ZWiK oprócz wykonywania ww. usług podstawowych świadczy od roku 1998 usługi odczytu i rozliczania należności z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym za ilość dostarczanej wody i/lub ilość odprowadzanych ścieków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywanie odczytu wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych jest obowiązkiem zarządcy nieruchomości lub jej właściciela (przepisy art. 6 i art. 26 ustawy u.z.z.w. oraz odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków- Dz.U. z 2018 r., poz. 472). Analogiczny obowiązek spoczywał na zarządcy lub właścicielu nieruchomości pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. o podobnej nazwie. Odpowiednie przepisy pozwalają również zarządcy/właścicielowi nieruchomości, powierzyć - w drodze złożonego wniosku (zlecenia) - prowadzenie tego typu usługi (odczyt i rozliczenie dostawy wody z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych) przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Sytuacja taka zachodzi w okolicznościach przedmiotowej sprawy.

Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że Zakład świadczy na rzecz odbiorców budynków wielolokalowych:

 • usługę poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków do i z nieruchomości (budynków) wielolokalowych - woda dostarczana jest do wodomierza głównego, a ścieki odprowadzane od pierwszej studzienki za budynkiem na takiej nieruchomości, a Zakład pobiera z tego tytułu wynagrodzenie w postaci opłat abonamentowych, na którą składają się należności z tytułu związanych bezpośrednio z tą usługą: gotowości dostarczania wody i odprowadzania ścieków, odczytu zużycia oraz rozliczenia zużytej wody i odprowadzonych ścieków - wody dostarczonej, jak już wskazano - do wodomierza głównego, a ścieków - od studzienki za budynkiem (usługa opodatkowaną stawką podatku VAT 8%);
 • usługę odczytu wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych - Zakład pobiera odrębną opłatę abonamentową, na którą składają się już tylko należności z tytułu odczytu oraz rozliczenia zużytej/dostarczonej wody (usługa opodatkowana stawką podatku VAT 23%); należy podkreślić, że w tym przypadku ZWiK nie posiada bezpośredniego wpływu na kwestię gotowości dostarczenia wody (do wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach - tzw. podliczników - za pomocą instalacji wewnętrznej na nieruchomości), a opłata abonamentowa stanowi wynagrodzenie Zakładu za usługę odczytu i rozliczenia.

Na gruncie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm., dalej jako u.o.v.) oraz jej załącznika nr 3, obniżona stawka podatkowa 8% stosowana jest w przypadku podstawowej usługi wykonywanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Oznacza to, że w przypadku Zakładu dotyczy to dostarczania wody do wodomierza głównego oraz odprowadzanie ścieków (załącznik nr 3 u.o.v. poz. 140-142 w zw. z art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust.1 u.z.z.w.).

Mając na uwadze zasady wykładni przepisów podatkowych, w ocenie Zakładu nieuzasadnionym jest stosowanie obniżonej stawki podatkowej do przedstawionej poprzednio, „ubocznej” usługi świadczonej przez ZWiK - odczytu wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych. Inaczej bowiem, niż ma to miejsce w przypadku dostarczania wody do wodomierza głównego, usługa ta nie posiada charakteru ściśle powiązanej z dostawą wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków siecią kanalizacyjną.

Usługę tę należy traktować jako posiadającą charakter inny niż zadanie ustawowe, bezpośrednio związane z posiadanym przez ZWiK statusem przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego - to jest zadanie o charakterze fakultatywnym.

Dlatego też Zakład wobec usługi odczytu wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, pobiera należny od opłaty abonamentowej podatek VAT w wysokości 23%.

Tym samym ZWiK stosuje dwie różne stawki podatku VAT:

 • stawkę podatku VAT dla opłat abonamentowych w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego - 8%;
 • stawkę podatku VAT dla opłat abonamentowych w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym - 23%.

Wymaga podkreślenia, że w poprzednim stanie prawnym, nie różnicującym jednak - zasadniczo - zarówno wysokości stawek związanych z charakterem konkretnych usług dotyczących Zakładu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura wskazał, że podatek VAT w wysokości 22% jest uzasadniony w odniesieniu do usługi związanej ze świadczeniem rozliczeń w której wyraźnie wskazano należny podatek VAT w wysokości 22% w przypadku wykonywania przedmiotowej usługi. Równie istotnym jest fakt wykonywania ww. usługi przez inne komercyjne podmioty nieposiadające statusu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie działania ZWiK, które stosują dla tej usługi 23% stawkę podatku VAT. W świetle powyższego stosowanie 8% stawki podatku VAT dla tej usługi wykonywanej przez Zakład stanowiłoby nieuzasadnioną preferencję w stosunku do ww. podmiotów z racji różnicy w cenie usługi wynikającej z różnych stawek podatku VAT.

Sp. z o. o. (dalej jako ZWiK lub Zakład) wykonując wezwanie z dnia 23 listopada 2018 (data prezentaty Zakładu 28.11.2018) do uzupełnienia braków formalnych wniosku z dnia 10 października 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 23% dla usługi polegającej na odczycie i rozliczeniu należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzanych ścieków w lokalach w budynkach wielolokalowych wskazuje zgodnie z klasyfikacją statystyczną usług objętych zakresem pytania, Zakład informuje, że w przypadku stosowania stawki podatku w wysokości 23% nie wpisuje w wystawianych fakturach PKWiU z uwagi na brak takiego obowiązku, jednakże w omawianej kwestii ZWiK zgodnie z Państwa wskazaniem kwalifikuje ww. usługę jako – Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane PKWiU 96.09.19.0.

W ocenie Zakładu mogłyby mieć również zastosowanie przepisy art. 41. ust. 13 ustawy o podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stosowana przez Zakład stawka podatku VAT w wysokości 23% od usługi polegającej na odczycie i rozliczeniu należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym jest prawidłowa?

Zdaniem Wnioskodawcy, uzasadnione jest stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 23% od usługi odczytu i rozliczania należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym.

Przemawia za tym fakultatywny charakter tej usługi - jako niestanowiącej zadania ustawowego przewidzianego przepisami u.z.z.w., a stanowiącego - zasadniczo - obowiązek zarządcy lub właściciela nieruchomości (budynku wielolokalowego), którą ZWiK świadczy w oparciu o wniosek zarządcy i przejmując w tym zakresie jego obowiązek.

Tym samym brak podstaw do przyjęcia, aby między przeważającą, ustawową częścią działalności Zakładu (pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do wodomierza głównego oraz oczyszczanie ścieków) oraz dokonywaniem w/w rozliczeń (za zarządcę) zachodził bezpośredni związek, mogący prowadzić do przyjęcia, że również opisana usługa fakultatywna (uboczna) obciążona jest obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% - jak usługa zasadnicza.

Wymaga podkreślenia, że charakter przepisów prawa podatkowego uzasadnia ich restrykcyjną interpretację, a co za tym idzie niedopuszczalność stosowania obniżonych stawek podatku VAT w sytuacjach innych niż wyraźnie przewidzianych na gruncie ustawy. Zaaprobowanie odmiennego stanowiska mogłoby prowadzić do bezpodstawnego uszczuplenia wpływów budżetowych oraz implikować odpowiedzialność prawną osób, dopuszczających się takich praktyk.

Niejako na marginesie wymaga zauważyć, iż w poprzednim stanie prawnym, nie różnicującym jednak - zasadniczo zarówno wysokości stawek związanych z charakterem konkretnych usług dotyczących Zakładu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura wskazał, że podatek VAT w wysokości 22% jest uzasadniony w odniesieniu do usługi związanej ze świadczeniem rozliczeń, w której wyraźnie wskazano należny podatek VAT w wysokości 22% w przypadku wykonywania przedstawionej usługi odczytu i rozliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie organ interpretacyjny zauważa, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie według symbolu PKWiU. Tym samym wydając niniejszą interpretację organ oparł się na opisie sprawy wynikającym z treści wniosku i uzupełnienia, tj. przede wszystkim na klasyfikacji statystycznej podanej przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) – zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Klasyfikacja dokonana przez producenta (usługodawcę) nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności w zaliczeniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Organ interpretacyjny nie jest uprawniony do formalnego przyporządkowywania towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się bowiem w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

Wobec tego w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU czynności wymienionych we wniosku) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a cyt. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676, z późn. zm.). Jednakże zgodnie z jego § 3 pkt 1, do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług).

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stosownie do treści art. 41 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zastosowanie preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Niewymienienie danego towaru lub usługi w ustawie lub przepisach wykonawczych dotyczących tych czynności jest jednoznaczne z obowiązkiem zastosowania stawki podstawowej, tj. 23%.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca świadczy na rzecz odbiorców budynków wielolokalowych:

 • usługę poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków do i z nieruchomości (budynków) wielolokalowych - woda dostarczana jest do wodomierza głównego, a ścieki odprowadzane od pierwszej studzienki za budynkiem na takiej nieruchomości, a Zakład pobiera z tego tytułu wynagrodzenie w postaci opłat abonamentowych, na którą składają się należności z tytułu związanych bezpośrednio z tą usługą: gotowości dostarczania wody i odprowadzania ścieków, odczytu zużycia oraz rozliczenia zużytej wody i odprowadzonych ścieków - wody dostarczonej;
 • usługę odczytu wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych - Zakład pobiera odrębną opłatę abonamentową, na którą składają się już tylko należności z tytułu odczytu oraz rozliczenia zużytej/dostarczonej wody. W tym przypadku ZWiK nie posiada bezpośredniego wpływu na kwestię gotowości dostarczenia wody (do wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach - tzw. podliczników - za pomocą instalacji wewnętrznej na nieruchomości), a opłata abonamentowa stanowi wynagrodzenie Zakładu za usługę odczytu i rozliczenia. Usługa ta nie posiada charakteru ściśle powiązanej z dostawą wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków siecią kanalizacyjną. Wnioskodawca kwalifikuje ww. usługę jako – Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane PKWiU 96.09.19.0.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania stawki 23% dla usługi polegającej na odczycie i rozliczeniu należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków w lokalach w budynkach wieloklatkowych.

Mając więc na uwadze przedstawiony opis sprawy, jak również wskazane wcześniej przepisy prawa należy stwierdzić, że wykonywane przez Wnioskodawcę czynności polegające na odczycie i rozliczeniu należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym, sklasyfikowane według PKWiU 96.09.19.0 – „Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane” – nie zostały wymienione przez ustawodawcę wśród usług objętych preferencyjną stawką podatkową lub zwolnionych od podatku. W związku z tym należy ww. usługi opodatkować podstawową stawką podatku VAT 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Końcowo należy jeszcze raz podkreślić, że tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.