0111-KDIB3-2.4012.299.2018.1.ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku VAT usług opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych z półkolonią

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych z półkolonią – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych z półkolonią.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Od dnia 1 stycznia 2017 r. rozlicza podatek VAT łącznie ze wszystkimi miejskimi jednostkami budżetowymi. Wśród tych jednostek są jednostki budżetowe powołane w celu realizacji zadania własnego gminy, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1591, z późn. zm.), tj. edukacji publicznej. Są to szkoły podstawowe i gimnazja. Szkoły, będące jednostkami budżetowymi Miasta, organizują:

 • stołówki szkolne, które zapewniają wyżywienie dzieciom, młodzieży, personelowi nauczycielskiemu oraz pracownikom administracyjnym szkół;
 • wypoczynek dzieci i młodzieży, pobierając przy tym opłaty od rodziców uczniów – uczestników wypoczynku, od stowarzyszeń i prywatnych firm finansujących wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • oglądanie widowisk artystycznych i uczestnictwo dzieci i młodzieży w nauce pływania, pokrywając ceny biletów wstępu wpłatami dokonywanymi przez rodziców;
 • wymianę międzynarodową uczniów, realizując postanowienia umów międzynarodowych o wymianie młodzieży.

Miejski Zespół Szkół Nr X w G. jest oświatową samorządową jednostką budżetową Miasta, której działalność opiera się o przepisy ustawy o systemie oświaty i prawa oświatowego. Szkoła zamierza zorganizować opiekę i wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji w formie półkolonii.

Półkolonia organizowana będzie w okresie wolnym od nauki jako kilkudniowy turnus bez noclegu. Dzieci codziennie będą przekazywane przez rodziców, opiekunów pod opiekę Szkoły na kilkugodzinne zajęcia, po czym odbierane będą przez rodziców, opiekunów. Dzieci przez cały czas trwania przebywać będą pod opieką wychowawców zatrudnionych na umowę zlecenia, którzy spełniają wymogi stawiane wychowawcom i są pracownikami Szkoły. Z tytułu uczestnictwa w półkolonii rodzice będą uiszczać opłatę za udział, a Szkoła zapewnia dzieciom należytą opiekę. Z wpłat pokrywane będą koszty wynagrodzeń wychowawców i kierownika półkolonii oraz atrakcje przewidziane w programie półkolonii, posiłki, wyjścia do kina, na basen itp. Zarówno posiłki, bilety do kina czy też przejazdy wynajętym na ten cel autokarem szkoła nabywa od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści uczestników półkolonii. Towary i usługi nabywane przez szkołę od innych podmiotów są niezbędne do wykonania usługi podstawowej – organizacji półkolonii. Szkoła wyda stosowne ogłoszenie o organizacji półkolonii, terminie i wysokości odpłatności za pobyt na półkolonii, oferując udział w półkolonii uczniom swojej Szkoły. Rodzice zgłaszają dzieci oraz wpłacają opłatę na konto Szkoły. Kalkulacja kosztów organizacji półkolonii nie przewiduje uzyskania żadnych zysków dla szkoły. Odpłatność rodziców pokryje koszty zakupu towarów i usług od innych podatników oraz koszty wynagrodzenia wychowawców, którzy są nauczycielami Szkoły. Uzyskane dochody pokryją koszty półkolonii.

Wszystkie usługi świadczone przez szkołę w ramach usługi organizowania półkolonii stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty zgodnie z art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze zm.) oraz rozporządzeniu stanowiącym wykonanie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania). Ponadto w myśl art. 92c ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, organizatorami wypoczynku mogą być szkoły.

Dzieci przez cały czas trwania zajęć przebywać będą pod opieką wychowawców. Szkoła zapewni należytą opiekę, zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne przewidziane w programie oraz posiłki. Zajęcia edukacyjne związane z umiejętnością współżycia w grupie, odpowiedzialności i profilaktyczne przewidziane w programie półkolonii są ściśle związane z usługą organizacji półkolonii. Podstawowym celem półkolonii jest nauka i wypoczynek.

W ramach organizowania półkolonii szkoła świadczy usługi we własnym zakresie polegające na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych i opieki nad dziećmi. Szkoła będzie świadczyła usługi wychowawcze i edukacyjne na podstawie przygotowanego i zatwierdzonego przez kierownika półkolonii programu zajęć.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży szkoła dokona zgłoszenia zamiaru zorganizowania wypoczynku dla własnych uczniów Kuratorowi Oświaty z zachowaniem wymaganego terminu. Półkolonia dla dzieci, która zostanie zgłoszona kuratorowi oświaty będzie podlegała nadzorowi i kontroli przez kuratorium.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisane usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związane z półkolonią w szkole dla dzieci zorganizowaną na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 litera a ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach organizacji półkolonii dla uczniów szkoły, będą korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wszystkie usługi świadczone przez szkołę w ramach usługi organizowania półkolonii stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty zgodnie z art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu stanowiącym wykonanie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

W celu prawidłowej klasyfikacji świadczenia należy w pierwszej kolejności przeanalizować okoliczności towarzyszące danej transakcji.

Z treści wniosku wynika, że Miejski Zespół Szkół Nr X jest oświatową samorządową jednostką budżetową Miasta, której działalność opiera się o przepisy ustawy o systemie oświaty i prawa oświatowego. Szkoła zamierza zorganizować opiekę i wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji w formie półkolonii. Półkolonia organizowana będzie w okresie wolnym od nauki jako kilkudniowy turnus bez noclegu. Dzieci codziennie będą przekazywane przez rodziców, opiekunów pod opiekę Szkoły na kilkugodzinne zajęcia, po czym odbierane będą przez rodziców, opiekunów. Dzieci przez cały czas trwania przebywać będą pod opieką wychowawców zatrudnionych na umowę zlecenia, którzy spełniają wymogi stawiane wychowawcom i są pracownikami Szkoły. Z tytułu uczestnictwa w półkolonii rodzice będą uiszczać opłatę za udział, a Szkoła zapewnia dzieciom należytą opiekę. Z wpłat pokrywane będą koszty wynagrodzeń wychowawców i kierownika półkolonii oraz atrakcje przewidziane w programie półkolonii, posiłki, wyjścia do kina, na basen itp.

Kwestie świadczeń złożonych będące przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie, były przedmiotem rozstrzygnięć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który wskazuje, że gdy transakcję charakteryzują określone cechy i obejmuje ona kilka czynności, należy mieć na względzie wszelkie okoliczności, w jakich rozpatrywana transakcja jest dokonywana w celu ustalenia między innymi, czy transakcja taka składa się z dwóch lub więcej odrębnych świadczeń, czy też z jednego świadczenia (pkt 18 wyroku z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-44/11 Deutsche Bank AG oraz tam powołane, tj.: pkt 19 wyroku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen i OV Bank, Zb.Orz. s. I-9433; pkt 52 wyroku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09 Bog i in., publ. http://eur-lex.europa.eu). Jedno świadczenie występuje w sytuacji, gdy jeden element należy uznać za stanowiący świadczenie główne, zaś inny należy uznać za świadczenie poboczne, traktowane dla celów podatkowych tak samo, jak świadczenie główne (pkt 45 wyroku z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie Primback, Rec. s. I-3833, oraz powołane tam wyroki). Może też występować jedno świadczenie dla potrzeb podatku od towarów i usług w innych okolicznościach, tzn. gdy co najmniej dwa elementy lub co najmniej dwie czynności świadczone przez podatnika na rzecz klienta, będącego typowym konsumentem, są tak ściśle ze sobą powiązane, że stanowią obiektywnie jedno i niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego podział byłby sztuczny (zob. pkt 20 i 21 wyroku z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-44/11 Deutsche Bank AG i pkt 22 wskazanego wyroku w sprawie Levob Verzekeringen i OV Bank).

Analiza treści przywołanych wyżej orzeczeń prowadzi więc do sformułowania poglądu, że świadczenie złożone (kompleksowe) będzie mieć miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy będzie miała charakter świadczenia podstawowego i świadczenia pomocniczego (lub świadczeń pomocniczych), a zatem takich, które umożliwiają skorzystanie (względnie lepsze skorzystanie) ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można, bez popadania w sztuczność, rozdzielić, tak że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy – wówczas świadczenia takie powinny być raczej traktowane jako dwa niezależnie opodatkowane świadczenia. Każda ze spraw odwołujących się w swej ocenie prawnej do tak sformułowanego określenia świadczenia kompleksowego winna zatem być oceniana odrębnie przy uwzględnieniu jej przeznaczenia gospodarczego.

Zatem należy uznać, że Wnioskodawca wykonuje kompletną usługę, której będzie dotyczyć umowa zawarta z usługobiorcą i za taką usługę będzie ustalona opłata.

W świetle powyższego brak jest podstaw do rozdzielania w sposób sztuczny działań gospodarczych.

W dalszej kolejności należy rozstrzygnąć wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych ww. usług tj. organizacji półkolonii na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić także należy, że w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W świetle powyższego uregulowania należy stwierdzić, że jeżeli świadczone usługi będą stanowiły usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą i opieka ta sprawowana będzie w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, to usługi opieki będą objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, ustawodawca odwołał się do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Katalog podmiotów objętych ustawą Prawo oświatowe został wymieniony w art. 2 tej ustawy i obejmuje szkoły m.in. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego (art. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe) oraz ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa (art. 2 pkt 2 lit. b ustawy).

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki (art. 92c ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

W myśl art. 92d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, z zastrzeżeniem art. 92e ust. 1.

Zgłoszeniu, o którym mowa w art. 92d ust. 1, nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, przekazując tym organom kartę wypoczynku, z wyjątkiem listy, o której mowa w ust. 4 pkt 9 (art. 92e ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty).

W myśl art. 92t pkt 1 ustawy o systemie oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia, mając na uwadze potrzebę prawidłowego realizowania przez kuratora oświaty obowiązków związanych z umieszczeniem zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452), organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku:

 1. w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej – od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku;
 2. w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej – od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

W myśl § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Analizując powołane wyżej regulacje prawne należy zauważyć, że zwolnienie od podatku, określone w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, zatem warunkiem jego zastosowania jest to, by dany podmiot wykonywał usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w formach i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, tj. w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach prawo oświatowe.

Jak wyraźnie wskazano we wniosku – organizatorem wypoczynku półkolonii będzie szkoła działająca na terenie Gminy.

W świetle zacytowanych powyżej przepisów o ustawy prawo oświatowe, Wnioskodawca spełnia przesłankę podmiotową, o której mowa art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, pozwalającą na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla świadczonych przez niego usług.

Jednakże, jak wyżej wskazano, dla zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, oprócz przesłanki podmiotowej, konieczne jest również spełnienie przesłanki przedmiotowej.

W opisie sprawy jednoznacznie wskazano, że wszystkie usługi świadczone przez szkołę w ramach usługi organizowania półkolonii stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

W ramach organizowania półkolonii szkoła świadczy usługi we własnym zakresie polegające na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych i opieki nad dziećmi. Szkoła będzie świadczyła usługi wychowawcze i edukacyjne na podstawie przygotowanego i zatwierdzonego przez kierownika półkolonii programu zajęć.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży szkoła dokona zgłoszenia zamiaru zorganizowania wypoczynku.

Zatem należy uznać, że Gmina świadcząc za pośrednictwem szkoły opisane we wniosku usługi organizacji wypoczynku w postaci półkolonii, (w tym posiłki, wyjścia do kina, na basen), wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty spełnia przesłankę przedmiotową, o której mowa art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy i obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca – organizując przez swoją szkołę półkolonie dla dzieci i młodzieży uczęszczających do tej szkoły – spełnia wymagania przewidziane w ww. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w zakresie form i zasad tego wypoczynku, to organizowane przez Wnioskodawcę, w oparciu o ww. rozporządzenie, półkolonie dla dzieci i młodzieży, które będą przez niego zgłaszane i ich realizacja będzie podlegała kontroli przez kuratorium, będą zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

Zatem usługa organizacji przez Gminę za pośrednictwem szkoły półkolonii dla dzieci i młodzieży będących uczniami tej szkoły, a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z półkolonią, będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzone

postępowanie jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.