0111-KDIB3-2.4012.259.2018.1.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia w całości lub części podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2018 r. (data wpływu 10 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia w całości lub części podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu pt. „xxxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia w całości lub części podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu pt. „xxxx”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 maja (data wpływu 10 maja 2018 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 8 maja, przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina xxx jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność niepodlegającą VAT oraz działalność opodatkowaną i zwolnioną. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), Gmina jest wyposażona w osobowość prawną i posiada zdolność do czynności cywilnoprawnych. Gmina wykonuje zadania własne, określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, samodzielnie lub poprzez powołane samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy.

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na gminy zadania własne, wśród których wymienia się między innymi edukację publiczną. Gmina realizuje to zadanie za pośrednictwem jednostek budżetowych, jakimi są szkoły.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w oparciu o art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454 ze zm.), Gmina dokonała centralizacji rozliczeń VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych i rozlicza się dla potrzeb VAT wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

W 2017 roku Gmina xxxx przyjęła „xxxx”, który wyznacza obszary rewitalizacji xxxx, jednym z podobszarów objętych rewitalizacją, jest podobszar nr xxxxx, obszar wiejski o małej gęstości zaludnienia mieszkańców oraz dużej liczbie osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

Gmina od 2017 roku w ramach przyjętego Programu Rewitalizacji, realizuje zadanie inwestycyjne „xxxx”. Inwestycja polega na wykonaniu rozbudowy istniejącego obiektu użyteczności publicznej  budynku Szkoły Podstawowej w xxx. Na parterze dobudowanego budynku szkoły powstaną m.in. szatnie, sanitariaty i zaplecze sali gimnastycznej, pomieszczenia przedszkola (z salą, szatnią i sanitariatami), sala gimnastyczna, a także pomieszczenia techniczne oraz komunikacja. Na piętrze trzy dodatkowe sale lekcyjne oraz korytarz wraz z antresolą (xxx), zaś na drugim piętrze korytarz, kotłownia i strych. Nowe pomieszczenia dydaktyczne zostaną standardowo wyposażone w ławki, tablice itp., natomiast nowo wybudowana sala gimnastyczna otrzyma trwałe wyposażenie. W efekcie realizacji inwestycji istniejący obiekt placówki zwiększy się o 868,55 m2 powierzchni użytkowej o wartości powyżej 15 tys. złotych.

Gmina, posiadająca osobowość prawną jako jednostka samorządu terytorialnego, ubiega się o dofinansowanie ww. inwestycji na realizację projektu pn. „xxx” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Głównym celem projektu ma być przebudowa, rozbudowa i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne.

Gmina wstępnie zaliczyła koszty podatku VAT od inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu, które mogą być objęte dofinansowaniem pod warunkiem wykazania, że podatek VAT naliczony w trakcie realizacji inwestycji nie będzie mógł być przez Gminę odzyskany.

W trakcie realizacji inwestycji nakłady ponoszone są przez Gminę. Właścicielem budynku Szkoły Podstawowej w xxxx jest Gmina xxxx, budynek znajduje się w nieodpłatnym trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej Gminy, Szkoły Podstawowej w xxx. Za realizację zadania inwestycyjnego wykonawca wystawia na rzecz Gminy faktury VAT dotyczące „xxxx”.

Uzyskany w wyniku inwestycji rozbudowany obiekt placówki edukacyjnej, będzie służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, przyczyni się znacząco do zwiększenia liczby dzieci objętych opieką przedszkolną, poprawi jakość i efektywność kształcenia dzieci i młodzieży, zapewni właściwe warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, a dorosłym mieszkańcom obszaru rewitalizacji stworzy warunki do podejmowania aktywności fizycznej oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań w oparciu o ogólnodostępną infrastrukturę publiczną. Gmina nie wykorzystuje obiektu szkoły Podstawowej w xxxx do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Dyrekcja szkoły, Gmina oraz organizacje społeczne z nimi współpracujące planują prowadzić w nowym obiekcie szkoły:

 • zajęcia wychowawczo-edukacyjne w ramach działającego przedszkola;
 • zajęcia edukacyjne w ramach obowiązku szkolnego oraz zajęcia pozalekcyjne związane z poszerzaniem wiedzy;
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w czasie nauki;
 • zajęcia socjoterapeutyczne w ramach xxxx (w czasie funkcjonowania szkoły);
 • pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej dla dzieci i młodzieży;
 • treningi grup młodzieżowych;
 • próby tanecznego zespołu regionalnego „xxx”;
 • popołudniowe i weekendowe zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane samodzielnie przez zainteresowane grupy osób dorosłych;
 • zajęcia, wystawy i działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalną kulturę i tradycję w „xxx”.

Z powyższego opisu stanu faktycznego wynika, iż zmodernizowany budynek szkoły będzie służył działalności niepodlegającej VAT, wykonywaniu zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej oraz wynikających z ustawy o systemie oświaty. W dobudowanym oddziale przedszkolnym, mogą wystąpić czynności zwolnione z podatku VAT tj. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, korzystająca ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Ponadto nowa sala gimnastyczna będzie pełnić funkcję obiektu, w którym będą organizowane wydarzenia społeczno-kulturalne o wymiarze lokalnym i ogólnogminnym, w tym m.in.: amatorskie spektakle teatralne, występy zespołów regionalnych, przeglądy i konkursy zespołów ludowych, koncerty, wydarzenia związane z promocją gwary góralskiej i szereg innych wydarzeń kulturalnych, w tym szczególnie związanych z kulturą i tradycja ludową oraz wydarzeń społecznych. Powyższe działania wpisują się w zakres zadań własnych Gminy. Gmina organizując takie imprezy nie będzie pobierać opłat od ich uczestników, ani innych podmiotów, które będą obiekt wykorzystywać. Koncerty i spektakle organizowane będą głównie przez dzieci i młodzież uczęszczającą do tej szkoły, a widownię takich przedstawień będą stanowić głównie rodzice tych dzieci. Zespół regionalny działający w miejscowości P. funkcjonuje w formie stowarzyszenia i za swoją działalność nie pobiera opłat. Efektów realizacji ww. inwestycji, nowopowstałej sali gimnastycznej oraz dobudowanych pomieszczeń szkoły, Gmina nie zamierza wykorzystywać do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z uwagi na realizację projektu w ramach Programu Rewitalizacji, powstała infrastruktura będzie nieodpłatnie udostępniana mieszkańcom obszaru rewitalizacji i będzie służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, przyczyni się do rozwoju regionalnego i lokalnego obszaru rewitalizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie xxxx będzie przysługiwało prawo do obniżenia w całości lub części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących wydatków w związku z realizacją projektu pn. „xxxx”?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia w całości ani części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących wydatków w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podatnikami  zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy o VAT  są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji oraz spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, tj. że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi, wykonywanymi przez organ władzy publicznej.

Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę związane z realizacją powyższego projektu będą służyć działalności niepodlegającej VAT, niedającej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu wykorzysta w zakresie realizowanych przez siebie zadań publicznych nałożonych na Wnioskodawcę odrębnymi przepisami prawa do realizacji, których został Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego powołany, a w szczególności w zakresie edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej oraz utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej. Zatem Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi związane z realizacją projektu nie jako podatnik podatku VAT, lecz jako organ władzy.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, jak również fakt, że Wnioskodawca nabywa towary i usługi związane z realizacją projektu nie jako podatnik podatku VAT, lecz jako organ władzy, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza, zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu, jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane.

Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika zatem, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina od 2017 roku w ramach przyjętego Programu Rewitalizacji, realizuje zadanie inwestycyjne „xxxx”. Za realizację zadania inwestycyjnego wykonawca wystawia na rzecz Gminy faktury VAT. Zmodernizowany budynek szkoły będzie służył działalności niepodlegającej VAT, wykonywaniu zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej oraz wynikających z ustawy o systemie oświaty. W dobudowanym oddziale przedszkolnym, mogą wystąpić czynności zwolnione z podatku VAT tj. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, korzystająca ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Efektów realizacji ww. inwestycji, nowopowstałej sali gimnastycznej oraz dobudowanych pomieszczeń szkoły, Gmina nie zamierza wykorzystywać do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia w całości lub części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu.

Jak wskazano powyżej, prawo do obniżenia w całości lub części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego zmodernizowany budynek szkoły będzie służył działalności niepodlegającej VAT. Efektów realizacji ww. inwestycji, Gmina nie zamierza wykorzystywać do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem towary i usługi zakupione na potrzeby realizowanego projektu nie będą służyły wykonywaniu przez Gminę czynności opodatkowanych VAT. Skoro powstałe w ramach realizacji inwestycji mienie nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu. Tym samym Wnioskodawca realizując ww. inwestycję nie będzie działał w charakterze podatnika.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia w całości lub części podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxxx”, ponieważ budynek szkoły nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w xxx, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzone postępowanie jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.