0111-KDIB3-1.4012.663.2018.1.IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Usługi świadczone przez bank na rzecz innego banku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2018 r. (data wpływu 29 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Bank -Wnioskodawca jest bankiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1988; dalej jako: „Prawo Bankowe”). Na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, Bank utworzył bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1771; dalej jako „Ustawa LZBH”) - Bank Hipoteczny (BH) oraz objął wszystkie akcje w kapitale zakładowym BH.

Katalog czynności podejmowanych przez banki hipoteczne określa art. 12 Ustawy LZBH oraz Statut BH zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego.

BH w ramach swojej statutowej działalności będzie świadczył usługi finansowe zwolnione z VAT na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 38, 39, 40, 41 ustawy VAT, w tym usługi:

 • nabywania wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką w celu emisji hipotecznych listów zastawnych, w tym usługi obejmujące ustalanie bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości oraz uzgodnienia, zmiany i realizowanie warunków spłaty i zabezpieczeń wierzytelności z tytułu takich kredytów;
 • a także, usługi emisji listów zastawnych w celu refinansowania kredytów udzielonych przez BH lub inne banki

-dalej łącznie jako: „Usługi finansowe”.

Przynajmniej w początkowym okresie działalności BH zasadniczo nie będzie udzielał nowych kredytów. W ramach wykonywanych Usług finansowych będzie natomiast, między innymi, renegocjować z kredytobiorcami warunki nabytych od innych banków, w tym od Banku, wierzytelności kredytowych i zabezpieczeń ich spłaty, monitorować ich spłatę, badać zdolność kredytową dłużników i wartość bankowo-hipoteczną nieruchomości oraz wykonywać inne podobne czynności w charakterze wierzyciela wobec kredytobiorców oraz podejmować czynności związane z emisją listów zastawnych, których podstawę stanowić będą nabyte od innych banków wierzytelności z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipotekami.

Z uwagi na to, że Bank posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, rozwiązania organizacyjne, zasoby ludzkie oraz jest jedynym akcjonariuszem BH, planowane jest zawarcie Umowy o Współpracy (dalej: „Umowa”) pomiędzy Bankiem a BH.

Zgodnie z Umową, w celu prawidłowego świadczenia Usług finansowych, BH powierzy Bankowi wykonywanie czynności o podstawowym znaczeniu, stanowiących część Usług Finansowych świadczonych przez BH na rzecz klientów.

Czynności te będą obejmować w szczególności:

 1. Czynności w obszarze ryzyka kredytowego
  1. W zakresie środowiska raportowego ryzyka kredytowego CSS wsparcie w zakresie dostępów dla wyznaczonych użytkowników BH poprzez dedykowaną dla BH Matrycę Ról CSS.
  2. Cykliczne uruchamianie procesów wyodrębniających dane BH w postaci dedykowanych tablic, informacja do BH nt. wygenerowania tablic.
  3. Zapewnienie oceny jakości podczas przetwarzania danych oraz informacja zwrotna do BH w zakresie błędów przetwarzania.
  4. Wsparcie merytoryczne w zakresie raportowania oraz bieżący update o zmianach w procesie i aktualizacji polityk, procedur, instrukcji opisujących proces.
  5. Wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie dostępu do danych analitycznych dotyczących odpisów aktualizacyjnych i rezerw BH.
  6. Techniczna obsługa procesu kalkulacji ratingów oraz parametrów ryzyka (...) według wymagań BH.
  7. Techniczna obsługa procesu kalkulacji wymogu kapitałowego.
  8. Techniczna obsługa procesu kalkulacji kapitału wewnętrznego.
  9. Techniczna obsługa procesu kalkulacji Testów Warunków Skrajnych wykonywanych cyklicznie oraz doraźnie.
  10. Nadawanie statusu default i forbearance zgodnie z wytycznymi BH.
  11. Techniczna obsługa procesu wyznaczania wartości zabezpieczenia pomniejszającego rezerwę - wartości godziwej.
  12. Dostarczenie analiz benchmarkowych na potrzeby monitorowania i walidacji modeli ryzyka kredytowego oraz wsparcie merytoryczne tych procesów.
  13. Comiesięczna wysyłka na zlecenie BH danych BH do systemów raportowych grupy w ramach nadzoru skonsolidowanego oraz uaktualnianie danych statycznych.
  14. Wsparcie procesu ustalania i monitoringu Bankowo-Hipotecznej Wartości Nieruchomości poprzez między innymi udostępnianie Wewnętrznej Bazy Danych Nieruchomości, okresową aktualizację, w aplikacji PV, wartości rynkowej wytypowanych przez Bank Hipoteczny nieruchomości oraz udostępnienie raportów i analiz dotyczących rynku nieruchomości mieszkalnych.
  15. Informowanie o istotnych zmianach wprowadzanych w regulacjach Ryzyka Kredytowego Banku, wynikających ze zmian przyjętego podejścia do Zarządzania Ryzykiem Kredytowym.
  16. Merytoryczne wsparcie i konsultacje w zakresie zmian w regulacjach, procedurach i metodykach dotyczących ryzyka kredytowego.
  17. Implementacja zmian w procesach wskazanych w punktach 5-13.
  18. Udział w przeprowadzaniu budowy modeli ryzyka kredytowego przy użyciu dostarczonych przez BH danych i zgodnie ze wskazaną przez BH metodyką.
 2. Czynności w obszarze ryzyka rynkowego i płynności
  1. Wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie kalkulacji wybranych miar ryzyka stopy procentowej, w szczególności:
   1. Dochodu narażonego na ryzyko (...);
   2. Wartości zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych narażonych na ryzyko (...),
   3. Ekonomicznej wartości kapitału (...).
  2. Przetwarzanie danych w aplikacji do raportowania strukturalnej luki płynności w celu wykonywania czynności faktycznych przez BH z zakresu ryzyka płynności,
  3. Czynności operacyjne w zakresie ustawień wspólnych dla systemu transakcyjnego K.+, w szczególności:
   1. Zasilenie systemu K.+ w dane rynkowego stosowane do wyceny produktów Skarbu, zaakceptowane przez A. BH,
   2. Ustawienia w systemach dla papierów wartościowych zgodnie z listem emisyjnym,
  4. Udostępnianie dokumentacji w zakresie modeli centralnych wykorzystywanych przez BH, w szczególności:
  1. Modelu A. do kalkulacji miar ryzyka stopy procentowej;
  2. Modelu zdyskontowanych przepływów stosowanego do wyceny produktów Skarbu;
  3. Modelu przedpłat dla kredytów hipotecznych.
 3. Czynności w obszarze ryzyka operacyjnego i ryzyka informacji (technologicznego)
  1. Ryzyko operacyjne
   1. Merytoryczne wsparcie polegające na konsultowaniu przez Bank proponowanych przez BH rozwiązań z Obszaru Ryzyka Operacyjnego i Ryzyka Informacji (technologicznego), realizowane na podstawie zakresu uzgodnionego wcześniej pomiędzy Stronami;
   2. Doraźne, merytoryczne wsparcie w bieżących/cyklicznych analizach/ocenach ryzyka przeprowadzanych w Obszarze Ryzyka Operacyjnego BH, realizowane na podstawie zakresu uzgodnionego wcześniej przez Strony w rocznym planie pracy;
   3. Informowanie o istotnych zmianach wprowadzanych w regulacjach Ryzyka Operacyjnego Banku, wynikających ze zmian przyjętego przez Bank podejścia do Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym (ang. ...);
   4. Zapewnienie dostępu do aplikacji IT wspierającej Obszar Ryzyka Operacyjnego, w tym w ramach posiadanych licencji;
   5. Administrowanie i przetwarzanie danych w celu wykonywania czynności faktycznych z zakresu Ryzyka Operacyjnego.
  2. Ryzyko informacji (technologiczne)
  1. Merytoryczne wsparcie w negocjacjach, warsztatach z firmami oraz przygotowaniu umowy z dostawcami aplikacji, których Właścicielem jest BH, w tym aplikacji Rejestr i Rachunek Zabezpieczeń Listów Zastawnych (RZLZ) w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa IT;
  2. Merytoryczne wsparcie prac związanych z przygotowaniem, podpisaniem i odnawianiem umowy outsourcingowej na świadczenie usług IT (w tym (...)) z B.T.P. (B.B. B.V.) w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa IT;
  3. Konsultacje podczas przygotowania i cyklicznych przeglądów (aktualizacji) oraz opiniowanie regulacji z obszaru Bezpieczeństwa IT w BH;
  4. Wsparcie merytoryczne Właścicieli aplikacji (opiekunów IT) w procesie wyceny oraz analizy ryzyka dla aplikacji/systemów informatycznych BH (własnych oraz współdzielonych);
  5. Konsultacje w zakresie projektowanych rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo wykorzystywanych przez BH aplikacji/systemów informatycznych;
  6. Wsparcie przy wyborze dostawcy usługi realizacji testów penetracyjnych (pentestów) w zakresie środowiska teleinformatycznego (ICT) BH oraz ich koordynacja;
  7. Wsparcie w ograniczaniu ryzyka zidentyfikowanego w ramach pentestów;
  8. Merytoryczne wsparcie BH w przeprowadzanych przez audyt wewnętrzny i zewnętrzny kontrolach bezpieczeństwa środowiska ICT BH w zakresie dotyczącym usług bezpieczeństwa IT;
  9. Wsparcie w operacyjnej realizacji usługi monitoringu bezpieczeństwa (ang. Security Monitoring) w zakresie Infrastruktury i aplikacji/systemów IT współdzielonych z Bankiem, z których korzysta BH oraz informowanie BH o występujących incydentach IT w celu podjęcia przez BH decyzji w zakresie realizacji wymaganych działań naprawczych;
  10. Wsparcie w operacyjnej obsłudze incydentów bezpieczeństwa IT (ang. IT Security), obejmujących środowisko ICT BH w zakresie Infrastruktury i aplikacji/systemów IT współdzielonych z Bankiem, z których korzysta BH;
  11. Merytoryczne wsparcie i konsultacje w zakresie proponowanych rozwiązań architektury bezpieczeństwa;
  12. Konsultacje w bieżących/cyklicznych ocenach ryzyka przeprowadzanych w Obszarze IT;
  13. Wsparcie roli Oficera ds. bezpieczeństwa danych (ang. Data Security Officer, DSO) polegające na projektowaniu standardów bezpieczeństwa IT danych (ang. data security framework);
  14. Zapewnienie bezpieczeństwa IT rozwiązań teleinformatycznych dostarczanych przez Bank na rzecz BH w ramach świadczonej usługi i opisanych w Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług (SLA) w Obszarze IT zgodnie z procesami bezpieczeństwa IT obwiązującymi w Banku.
 4. Czynności w obszarze biznes i operacje
  1. Obsługa kredytobiorcy we wszystkich kanałach komunikacji oferowanych przez Bank i przyjętych przez BH, w tym również za pośrednictwem kanałów zdalnych.
  2. Wsparcie w realizacji procesu wysyłania kredytobiorcom Harmonogramów spłaty kredytu oraz Tabeli Opłat i Prowizji BH.
  3. Oferowanie kredytobiorcom ubezpieczeń nieruchomości oraz ochronnych do kredytu hipotecznego w towarzystwach ubezpieczeń współpracujących z Bankiem i zaakceptowanych przez BH
  4. Realizacja innej komunikacji operacyjnej związanej z wykonywaniem przez kredytobiorcę i/lub BH umowy kredytu.
  5. Prowadzenie korespondencji z podmiotami trzecimi (np. sądy, prokuratura) w zakresie zapytań tych podmiotów dotyczących kredytobiorców i/lub kredytów BH.
  6. Wsparcie techniczne i operacyjne związane z przekazywaniem danych o kredytach i kredytobiorcach BH do Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz innych baz danych, z którymi BH podejmie współpracę.
  7. Prowadzenie rachunków technicznych.
  8. Wsparcie w zakresie poprawnej klasyfikacji klientów F./C.
  9. Realizacja zgłaszanych przez BH dyspozycji w zakresie korekt na rachunkach kredytowych, księgowań korygujących.
  10. Wsparcie (analiza, opinia wstępna) w zakresie obsługi reklamacji składanych przez kredytobiorców.
  11. Realizacja komunikacji i korespondencji z kredytobiorcami w procesie reklamacyjnym.
  12. Realizacja procesu obsługi wypełniania przez kredytobiorcę warunków umownych, w tym w szczególności przyjmowanie i obsługę polis ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz przekazywanie BH raportów w tym zakresie.
  13. Komunikacja i korespondencja z kredytobiorcą w zakresie obsługi polis ubezpieczenia nieruchomości oraz innych warunków umownych.
  14. Przygotowywanie na wniosek kredytobiorcy analiz oraz zaświadczeń o kredycie hipotecznym BH.
  15. Stosowanie środków bezpieczeństwa w zakresie ryzyka operacyjnego (weryfikacja antyfraudowa) wniosków kredytowych.
  16. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu oraz polityką antyfraudową w zakresie:
   1. identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości;
   2. identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości;
   3. uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych.
  17. Obsługa dyspozycji dot. kredytu hipotecznego oraz wniosków kredytobiorców o dokonanie zmian w umowie kredytu.
  18. Wsparcie oraz analiza formalno-prawna wniosku, wstępna opinia do wniosku w procesie poprzedzającym podjęcie decyzji przez BH dla dyspozycji oraz wniosków o dokonanie zmian umowie kredytu.
  19. Realizacja dyspozycji i wniosków kredytobiorców o dokonanie zmian w umowie kredytu, na podstawie decyzji BH oraz niewymagających odrębnej decyzji BH, w tym w szczególności:
   1. Przygotowanie i zawieranie aneksów do umów kredytu;
   2. Przygotowanie dokumentacji wymaganej dla sądów wieczystoksięgowych;
   3. Pobieranie opłat i prowizji, wykonywanie księgowań, oraz dokonywanie zapisów lub zmian zapisów ewidencyjnych w systemach informatycznych BH, stosownie do realizowanej dyspozycji kredytobiorcy / zmiany w umowie kredytu.
  20. Prowadzenie komunikacji z kredytobiorcą w zakresie obsługi i realizacji złożonych dyspozycji i wniosków o dokonanie zmian w umowie kredytu.
  21. Wsparcie procesu obsługi szkód majątkowych, które wystąpiły na przedmiocie zabezpieczenia w związku z przysługującą BH cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, w tym prowadzenie komunikacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi i kredytobiorcami
  22. Wsparcie w budowaniu i stosowaniu przez BH narzędzi E. / robotics, wspierających procesy operacyjne realizowane przez BH.
  23. Prowadzenie dokumentacji kredytowej papierowej i elektronicznej, weryfikacja kompletności, obsługa procesu archiwizacji dokumentacji papierowej i elektronicznej, wsparcie realizacji procesu wydruków masowych, wsparcie w zakresie współpracy z dostawcami.
  24. Wsparcie techniczne i operacyjne w procesach dezaktywacji oraz niszczenia dokumentów papierowych i elektronicznych.
  25. Realizacja monitoringu spłat kredytów, z szczególnym uwzględnieniem terminowości spłat.
  26. Realizacja procesu windykacji wczesnej, windykacji polubownej oraz windykacji prawnej.
  27. Realizacja monitoringu ustanawiania i zmiany przedmiotu zabezpieczenia kredytu.
  28. Realizacja monitoringu warunków umownych oraz prowadzenie działań upominawczych w stosunku do zaległych warunków umownych.
  29. Prowadzenie komunikacji i korespondencji z kredytobiorcą w zakresie działań monitoringowo-windykacyjnych.
  30. Wsparcie w procesie podejmowania przez BH decyzji o restrukturyzacji kredytu.
  31. Wsparcie w procesie podejmowania przez BH decyzji o umorzeniu/odpisaniu wierzytelności.
  32. Przygotowywanie raportów z prowadzonych na rzecz BH działań w zakresie monitoringu, restrukturyzacji i windykacji kredytów.
  33. Prowadzenie działań związanych z ustaleniem kręgu spadkobierców w przypadku zgonu kredytobiorcy.
  34. Dokonywanie zmian ewidencyjnych w systemach informatycznych BH w związku z realizacją procesów restrukturyzacyjnych i windykacyjnych, odpisów i umorzeń.
  35. Wsparcie kredytobiorcy w procesie sprzedaży nieruchomości zabezpieczenia kredytu w procesie restrukturyzacji i windykacji.
  36. Wykonywanie czynności weryfikacyjnych w ramach procesu kontroli funkcjonalnej prowadzonej przez BH w procesach obsługi posprzedażowej kredytów oraz przekazywanie BH raportu pokontrolnego.
  37. MonitorBankefektywności oraz współpraca i wsparcie w optymalizacji procesu obsługi kredytu hipotecznego.
  38. Prowadzenie strony internetowej BH i prezentacja kredytu hipotecznego nabytego przez BH w systemie bankowości internetowej i mobilnej.
  39. Wsparcie w monitorowaniu i analizie zmian rynkowych oraz w otoczeniu legislacyjnym i regulacyjnym.
  40. Wsparcie operacyjne w realizacji komunikacji do kredytobiorcy w procesie przenoszenia wierzytelności zabezpieczonych hipoteką do BH.
  41. Wsparcie operacyjne w procesie selekcji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką mogących stanowić przedmiot nabycia przez BH oraz przekazywanie BH raportów w tym zakresie.
  42. Wsparcie operacyjne BH w procesie dokonywania i weryfikacji zmian w księgach wieczystych w związku z nabyciem wierzytelności zabezpieczonych hipoteką od Banku.
 5. Czynności z obszaru skarbu
  1. Wsparcie w procesie obsługi transakcji ewidencjonowanych w systemach Front i Back Office:
   1. Weryfikacja i autoryzacja transakcji Jednostki Skarbu;
   2. Wysyłanie i sprawdzanie potwierdzeń transakcyjnych;
   3. Rozliczanie płatności i zobowiązań wynikających z ewidencjonowanych transakcji;
   4. Zakładanie i aktualizacja kartoteki klienta (...);
   5. Setup klienta w systemach transakcyjnych na zlecenie Skarbu;
   6. Setup instrumentów w systemach transakcyjnych na zlecenie Skarbu;
   7. Sprawdzanie rozmów z systemów transakcyjnych;
   8. Zakładanie i aktualizacja instrukcji płatniczych do rozliczeń transakcji;
   9. Sprawdzanie potwierdzeń transakcyjnych (wysyłanie, odbieranie, sprawdzanie danych);
   10. Wprowadzania korekt, wyprowadzania błędów w systemach;
   11. Sporządzanie potwierdzeń, zestawień transakcyjnych, podpisywanie (ścieżka awaryjna);
   12. Obsługa reklamacji dotycząca transakcji jednostki Skarbu;
  2. Wsparcie procesu zarządzania płynnością poprzez m.in:
   1. Czynności operacyjne związane z monitorowaniem, uzgadnianiem stanów sald i realizowanie płatności w systemach rozliczeniowych w PLN i EUR;
   2. Dostarczanie informacji dotyczących sald (np: otwarcia, intraday, zamknięcia);
   3. Przekazywanie informacji i wsparcie procesu prognozowania sald otwarcia, intraday i na koniec dnia (O/N, T/N);
   4. Uzupełnianie i archiwizacja raportów transferów PLN, pozycji PLN, pozycji EUR;
   5. Rekoncyliację rachunków Nostro
   6. Realizacja zadań zapobiegających kryzysowi płynności (awaryjny plan finansowania);
   7. Informację o kwocie wymaganej rezerwy obowiązkowej;
   8. Wsparcie procesu realizacji zobowiązań wobec B.
  3. Wsparcie procesu emisji listów zastawnych i obligacji własnych.
   1. Pomoc w organizacji emisji dłużnych papierów wartościowych;
   2. Pomoc w bookbulding’u;
   3. Obsługa płatności odsetkowych w systemach;
   4. Ewidencja w systemach, ustawienie procesów kontrolnych;
   5. Pomoc prawna (m. in. przy wyborze kancelarii prawnej obsługującej emisje);
  4. Wsparcie w postępowaniu z pozycjami strukturalnymi/płynnością:
   1. Obsługa transakcji pochodnych (IRS, CIRS, FX Swap);
   2. Księgowość zabezpieczeń - eksternalizacja;
  5. Wsparcie w procesie adaptacji regulacji zewnętrznych i grupowych;
  6. Wsparcie operacyjno/ funkcjonalne systemów:
   1. Utrzymanie, serwisowanie, administrowanie aplikacjami, sprzętem i systemami IT;
   2. Przygotowanie na zlecenie Skarbu automatyzowanych, customizowanych rozwiązań technicznych (m.in. RTS, SPIDER, end of day, odcięcie wyników, raportów finansowych itp.);
   3. Nagrywanie, archiwizacja rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej i innych wymaganych przez regulację;
  7. Wsparcie procesu B. planu zachowania ciągłości działania
  1. Pomoc w zapewnieniu i administracji lokalizacji zapasowej
 6. Czynności w obszarze IT
  1. Wsparcie w zakresie uprawnień do zasobów i aplikacji udostępnionych przez Bank) - usługa obejmuje nadawanie, modyfikowanie, kasowanie uprawnień pracowników BH do systemów i aplikacji, do których na podstawie Umowy Bank zobowiązuje się udzielić dostępu pracownikom BH.
  2. Rozwój i utrzymanie aplikacji
   1. Usługa rozwoju aplikacji zapewnia możliwość zgłaszania zmian do aplikacji, w ramach których realizowane są kluczowe procesy BH, a właścicielem tych aplikacji jest Bank
   2. Usługa utrzymania aplikacji ma na celu zapewnienie oczekiwanej dostępności i wydajności aplikacji wykorzystywanych do realizacji kluczowych procesów BH. Usługa obejmuje utrzymanie środowisk aplikacji zgodnie z obowiązującymi politykami w Banku, a także wykonywanie, przechowywanie i odtwarzanie kopii zapasowych
  3. Dostęp do aplikacji - w ramach usługi Bank zapewnia pracownikom BH dostęp do aplikacji wykorzystywanych do realizacji procesów BH, a także udostępnienie: platformy E., przestrzeni na wspólne zasoby.
  -dalej łącznie jako: „Usługi

Usługi będą czynnościami z zakresu działalności bankowej powierzonymi na podstawie art. 6a i n. Prawa Bankowego. Nabywane będą przez BH między innymi w celu emisji hipotecznych listów zastawnych i wykonania pozostałych Usług finansowych.

Niezależnie od powyższego, wymienione wyżej Usługi mają podstawowe znaczenie dla wykonywania pozostałych Usług finansowych przez BH. Oznacza to, że świadczenie Usług finansowych przez BH nie będzie możliwe bez wykonywania Usług na rzecz BH przez Bank.

Jednocześnie, Usługi będą stanowić element Usług Finansowych świadczonych przez BH. Oznacza to, że pomimo możliwości ich wyraźnego wyodrębnienia, z perspektywy beneficjentów Usług Finansowych, Usługi wykonywane przez Bank na rzecz BH będą postrzegane jako czynności wykonane przez BH.

Z tytułu świadczonych Usług Bank będzie otrzymywać wynagrodzenie na zasadach określonych w Umowie.

Ponadto, oprócz ww. Usług, Bank będzie wykonywał również na rzecz BH następujące czynności:

 1. Czynności w obszarze rachunkowości i podatków
  1. Techniczna weryfikacja poprawności ksiąg rachunkowych oraz w zakresie parametrów systemowych / produktowych.
   1. Wstępna ocena zapisów w aplikacji I. i K. w zakresie parametrów systemowych i produktowych;
   2. Wstępna techniczna weryfikacja zapisów w zakresie poprawności ksiąg rachunkowych;
   3. Przekazywanie raportów z wykonanych czynności technicznych do akceptacji BH;
   4. Przekazywanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania BH odnośnie weryfikowanych przez Bank zapisów w księdze głównej i księgach pomocniczych.
  2. Wsparcie procesu przygotowania raportów finansowych i nadzorczych, grupowanie danych w wymaganych przez BH przekrojach w dedykowanych aplikacjach sprawozdawczych.
   1. Grupowanie danych w wymaganych przez BH przekrojach, w tym m.in. wynikających z wymogów regulacyjnych, wymogów dotyczących sprawozdania finansowego, raportowania w ramach nadzoru skonsolidowanego oraz zapytań nadzorczych i zewnętrznych (np. w związku z badaniem sprawozdania finansowego BH lub kontrolami zewnętrznymi) zgodnie z wymogami BH;
   2. Przekazywanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania BH odnośnie sporządzanych przez Bank zestawień danych, o których mowa w pkt a;
   3. Wprowadzanie korekt do zestawień danych, o których mowa w pkt a zgodnie z wytycznymi BH;
  3. Utrzymywanie uzgodnionych z BH rozwiązań ewidencyjnych (np. automatycznych księgowań) w systemach księgowych, w tym wynikających z Polityki rachunkowości BH. i pozostałych regulacji księgowych BH;
  4. Rejestrację i wprowadzanie zapisów w księgach rachunkowych i podatkowych na podstawie dokumentów źródłowych, zgodnie z uzgodnionym z BH schematem lub dyspozycją księgową BH oraz zapewnienie archiwizacji dokumentów.
   1. Rejestracja i wprowadzanie zapisów w księgach rachunkowych i podatkowych BH zgodnie z uzgodnionym z BH schematem w postaci księgowań automatycznych oraz księgowań ręcznych;
   2. Rejestracja i wprowadzanie zapisów w księgach rachunkowych i podatkowych BH nieobjętych schematem zgodnie z dyspozycją księgową BH;
   3. Zapewnienie archiwizacji dokumentów księgowych BH zgodnie z wytycznymi BH.
  5. Wprowadzanie korekt księgowych zgodnie z dyspozycjami BH.
   1. Przekazanie do właściwej jednostki informacji o konieczności wprowadzenia korekty księgowej lub skorygowania błędu dotyczącego produktu w oparciu o Procedurę kontroli księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz za uprzednim poinformowaniem BH;
   2. Przekazanie do właściwej jednostki Banku dyspozycji BH dotyczącej wprowadzenia korekty księgowej lub korekty dotyczącej produktu;
   3. Wprowadzenie do systemów księgowych korekty dotyczącej produktu lub korekty księgowej celem wyprowadzenia błędów systemowych i przywrócenia zgodności z uzgodnionym przez BH schematem w oparciu o Procedurę kontroli księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz za uprzednim poinformowaniem BH;
   4. Wprowadzenie korekty dotyczącej produktu lub korekty księgowej w oparciu o dyspozycję BH;
   5. Weryfikacja technicznej poprawności wprowadzonej korekty księgowej lub korekty dotyczącej produktu.
  6. Pozostałe:
  1. Przygotowanie technicznej kalkulacji rezerw na odsetki dla ekspozycji BH zgodnie z algorytmami ustalonymi przez BH i wprowadzanie ewentualnych korekt do tej kalkulacji zgodnie z wytycznymi BH
  2. Przeprowadzanie technicznej kalkulacji korekt związanych z E. i u.Bank zgodnie z algorytmem uzgodnionym przez BH i wprowadzanie ewentualnych korekt do tej kalkulacji zgodnie z wytycznymi BH
  3. Udostępnienie informacji podatkowej tj. dokumentu zawierającego informację n/t istotnych zmian w ustawodawstwie mających wpływ na działalność bankową.
 2. Czynności w obszarze controllingu
  1. Wsparcie techniczne w zakresie stres testów:
   1. Przesłanie propozycji scenariuszy makroekonomicznych;
   2. Przygotowanie i wysłanie wsadów: B / P / kapitały: Przygotowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat i/lub wyniku finansowego dla przyjętych scenariuszy testowych dla BH. Przygotowanie wsadów dotyczących adekwatności kapitałowej;
   3. Przygotowanie wkładu do raportu zbiorczego.
  2. Dostarczenie danych wsadowych oraz wsparcie techniczne w zakresie raportowania zarządczego.
   1. Przesłanie propozycji założeń makroekonomicznych do procesu D.; 1
   2. Dostarczenie informacji o otoczeniu konkurencyjnym, ogólnej sytuacji rynkowej włączając sytuację na rynku hipotecznym;
   3. Obsługa procesu raportowania zarządczego na potrzeby lokalne;
   4. Obsługa procesu raportowania zarządczego dla Grupy;
   5. Techniczne opracowanie i przygotowanie raportu F. dla BH;
   6. Techniczne opracowanie i przygotowywanie raportów związanych z badaniem efektywności powiązań rachunkowości zabezpieczeń;
   7. Techniczne opracowanie F.B.P.
  3. Wsparcie techniczne w zakresie rejestru modeli.
 3. Czynności w obszarze IT
  1. Wsparcie informatyczne - usługa obejmuje zgłaszanie i obsługę incydentów oraz zleceń usług w obszarze IT,
  2. Zarządzanie konfiguracją - usługa obejmuje:
   1. zarządzanie konfiguracją desktopów, laptopów, terminali, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z przyjętymi w Banku standardami konfiguracji
   2. przygotowanie i utrzymanie standardów środowiska pracy w zakresie urządzeń teleinformatycznych i systemu operacyjnego Windows oraz konfiguracji polityk bezpieczeństwa w tym ustawień GPO
    sklep z aplikacjami desktopowymi dopuszczonymi do instalacji w Banku
  3. Poczta elektroniczna i komunikator Skype for Business - usługa umożliwia komunikację z wewnętrznymi i zewnętrznymi podmiotami za pomocą poczty elektronicznej oraz organizację spotkań
  4. Wsparcie komunikacji:
   1. Smartfony - usługa zapewnia dostęp do poczty korporacyjnej, intranetu, książki telefonicznej, kalendarza, komunikatora L. oraz innych aplikacji publikowanych w strefie służbowej
   2. V. - usługa telekomunikacyjna umożliwiająca nawiązywanie i odbieranie połączeń głosowych z telefonów stacjonarnych O. poprzez MS Skype w pomieszczeniach zaopatrzonych w punkty dostępu do sieci B.B.
  5. Utrzymanie i wsparcie
  1. Sieci MAN - usługa obejmuje utrzymanie i zarządzanie sieciami lokalnymi LAN w budynkach;
  2. Sieci WiFi - usługa zapewnia dostęp bezprzewodowy do sieci LAN;
  3. Sieci GWAN - usługa zapewnia łączność pomiędzy siecią BANK w Polsce a globalną siecią BANKi umożliwia połączenia do firm Grupy BANK w pozostałych krajach.
 4. Czynności w zakresie zakupów
  1. Realizacja procesu wyboru dostawcy oraz przygotowywanie umów:
   1. Wspólne z BH przygotowanie specyfikacji zapytania ofertowego, wybór listy dostawców i rozesłanie zapytania ofertowego na rynek w celu pozyskania przynajmniej trzech niezależnych ofert;
   2. Wsparcie BH w prowadzeniu negocjacji warunków kontraktu z wybranym, w oparciu o założenia, kontrahentem;
   3. Współuczestniczenie w przygotowaniu w ramach Tandemu Zakupowego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o wymagania uprzednio zdefiniowane przez BH;
   4. Obsługa procesu przygotowania projektów umów na podstawie pisemnego „Zlecenia zawarcia umowy/aneksu” złożonego przez BH;
   5. Uzyskanie opinii prawnych i podatkowych do umowy u wskazanego przez BH doradcy prawnego lub specjalisty w zakresie prawa podatkowego.
  2. Utrzymanie relacji z dostawcami:
   1. Wsparcie BH w bieżących kontaktach z dostawcą, w tym w zakresie uwag i zastrzeżeń BH dot. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dostawcę;
   2. Wsparcie BH w rozmowach z dostawcą oraz dokonywanie innych czynności w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu z dostawcą;
   3. Wsparcie BH w wypracowaniu alternatywnych rozwiązań w sytuacji konieczności zakończenia współpracy z dostawcą lub ryzyka takiej konieczności.
  3. Wsparcie BH przy budowie strategii zakupowej.
 5. Czynności w obszarze HR
  1. Obsługa kadrowa
   1. Obsługa procesu zatrudnienia;
   2. Czynności związane z przebiegiem zatrudnienia;
   3. Obsługa procesu dot. ustania stosunku pracy;
   4. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie;
   5. Procesy wspierające tj.:
   1. prowadzenie akt osobowych pracowników BH,
   2. prowadzenie kartotek pracowników w systemie komputerowym,
   3. dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na podstawie informacji wprowadzonej przez pracownika w HR-Direct oraz zgłaszanie zmian i korekt w dokumentach ubezpieczeniowych,
   4. naliczanie wymiaru urlopów w systemie SAP,
   5. wykonywanie czynności związanych z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy,
   6. potwierdzanie opłacania składek przez płatnika składek.
  2. Wynagrodzenia
   1. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń na podstawie przekazanej i zatwierdzonej przez BH dokumentacji źródłowej. Terminy wypłaty na podstawie list płac;
   2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników, min: alimentów, zajęć egzekucyjnych, opieki medycznej, składek na ubezpieczenie indywidualne i przekazywanie ich na rachunek wierzyciela lub ubezpieczyciela jeśli istnieje taka konieczność;
   3. Wypłata należnych zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich;
   4. Prowadzenie kartotek zarobkowych i zasiłkowych;
   5. Udostępnienie w HR Direct pracownikom zbiorczej, miesięcznej informacji o wypłaconym wynagrodzeniu w danym miesiącu, tzw. „pasków”;
   6. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
   1. Przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego;
   2. Przygotowanie i udostępnienie w HR Direct rocznych informacji dla pracowników o osiągniętych dochodach PIT-11,, PIT-8C wraz z kartą zarobkową RMUA;
   3. Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R;
   4. Aktualizacja danych w związku z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (wspólne rozliczenie, ulga podatkowa, koszty uzyskania przychodu);
   5. Prowadzenie korespondencję z US w wymaganym zakresie;
   6. Przygotowanie dokumentacji i udzielanie wyjaśnień podczas przeprowadzanych przez US kontroli.
  4. ZUS
   1. Dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
   2. Obliczanie i przekazywanie do ZUS należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników;
   3. Dokonywanie korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS;
   4. Przygotowywanie i przesyłanie do właściwego ZUS deklaracji wymaganych prawem;
   5. Kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na wniosek pracownika do celów emerytalno - rentowych na druku Rp-7;
   6. Sporządzanie informacji do ZUS o zatrudnieniu i dochodach emerytów i rencistów;
   7. Prowadzenie korespondencję z ZUS w wymaganym zakresie;
   8. Przygotowanie dokumentacji i udzielanie wyjaśnień podczas przeprowadzanych przez ZUS kontroli.
  5. Sprawozdawczość
   1. Udostępnianie BH raportów na portalu H. w MSS samoobsługa managerska;
   2. Udostępnianie BH dodatkowych raportów „ad hoc” nie częściej niż raz w miesiącu;
   3. Przekazywanie informacji w uzgodnionej formie i terminie niezbędnych do zaksięgowania listy i rozksięgowania wypłaconych wynagrodzeń na poszczególne centra kosztów (w formie plików według żądanego formatu lub w formie papierowej);
   4. Sporządzanie raportów na potrzeby Grupy;
   5. Wyliczanie rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe na koniec roku;
   6. Sporządzanie raportów do sprawozdań GUS;
   7. Przygotowanie i udostępnienie Wykazu członków organów BH, osób zajmujących stanowiska kierownicze w BH i akcjonariuszy BH pod kątem przygotowania raportu na potrzeby wyliczania limitów koncentracji.
  6. Inne
   1. Sporządzanie sprawozdań GUS;
   2. Sporządzanie deklaracji wpłat na PFRON i dokonywanie odpowiednich płatności;
   3. Obsługa PPE - kontakt z agentem transferowym, przekazywanie składek do AT;
   4. Obsługa długoterminowych programów motywacyjnych - akcje fantomowe dla RT/GT;
   5. Obsługa umów cywilno-prawnych;
   6. Obsługa procesu w ramach Programu kafateryjnego.
  7. Usługi w obszarze polityki personalnej
   1. Dostarczanie propozycji wytycznych w zakresie polityki zatrudniania i wynagradzania oraz doradztwo w oparciu o jednolity standard w Grupie Kapitałowej
   2. Opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji BH wymaganych przez przepisy prawa pracy;
   3. Obsługa członków Zarządu BH;
   4. Obsługa procesu wynagrodzeń zasadniczych;
   5. Obsługa procesu kształtowania wynagrodzeń zmiennych (w tym ...);
   6. Wsparcie w dokonywaniu zmian w benefitach oraz przy wyborze ubezpieczyciela, oferującego dobrowolne ubezpieczenia pracowników i ich rodzin;
   7. Wsparcie planowania kosztów osobowych w procesie D. i U. (etaty i koszty) oraz przygotowanie raportów dotyczących zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń zasadniczych oraz wykonania kosztów osobowych;
   8. Identyfikowanie spraw wymagających konsultowania i informowania Rady Pracowników (w przypadku, gdy w BH taka Rada funkcjonuje) i bieżące doradztwo w tym zakresie;
   9. Monitorowanie przestrzegania zasad dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy oraz wykorzystywania urlopów wypoczynkowych;
   10. Wsparcie w zakresie obsługi kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
   11. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie wyliczania odpisu podstawowego i rozliczenia rocznego planu rzeczowo-finansowego.
   12. Dbałość o zapewnienie jednolitego standardu w zakresie świadczenia usług HR w Grupie Kapitałowej BANK .
  8. Usługi w zakresie planowania oraz organizacji szkoleń i innych działań rozwojowych.
   1. Badanie potrzeb rozwojowych i przygotowanie propozycji;
   2. Działania diagnostyczno-rozwojowe;
  9. Usługi w zakresie rekrutacji pracowników i administrowania programami dla pracowników z najwyższym potencjałem.
   1. Rekrutacja pracowników;
   2. Programy dla pracowników z najwyższym potencjałem.
  10. Usługi w badaniu zaangażowania i zdrowia organizacji oraz rozwoju kultury organizacyjnej.
   1. Koordynacja badań: zaangażowania W., zdrowia organizacji O. i innych;
   2. Inne projekty wspierające rozwój kultury organizacyjnej.
  11. Wsparcie w zakresie stosowania systemy H.
 6. Czynności w obszarze obsługi prawnej
  1. Udostępnienie informacji prawnej tj. dokumentu zawierającego informację n/t istotnych zmian w ustawodawstwie mających wpływ na działalność bankową.
 7. Czynności w obszarze zarządzania danymi
  1. Utrzymywanie i zarządzanie repozytorium danych, pełnienie funkcji opiekuna metadanych.
  2. Udostępnianie danych z Hurtowni danych C. na potrzeby raportowania BH.
  3. Utrzymanie i rozwój Hurtowni danych C. w zakresie procesów i danych BH.
  4. Wsparcie w definiowaniu wizji i strategii zarządzania danymi w ramach całej organizacji.
  5. Nadzór nad danymi BH, oraz raportowanie do właściciela danych poziomu jakości Danych istotnych z wykorzystaniem mierników jakości.
  6. Wsparcie współpracy między Opiekunami Danych;
  7. Wsparcie w definiowaniu i koordynacja realizacji inicjatyw dotyczących zarządzania danymi w ramach BH.
  8. Wsparcie w zarządzaniu zdarzeniami, ryzykami i problemami zidentyfikowanymi w zakresie zarządzania danymi w BH.
  9. Prowadzenie i wspieranie działań kształtujących kulturę organizacyjną, która ceni, chroni i wykorzystuje dane.
  10. Współpraca z właścicielem danych przy definiowaniu zakresu kontroli jakości danych w procesach.
  11. Wsparcie w definiowaniu mierników jakości danych.
  12. Stworzenie i utrzymywanie raportów monitorujących jakość danych.
 8. Czynności z obszaru braku ryzyka zgodności (Compliance)
  Czynności w Obszarze Ryzyka Braku Zgodności (Compliance), w celu zapewnienia spójności stosowanych w BH regulacji wewnętrznych, metodologii i mechanizmów kontrolnych, z politykami i standardami Banku dotyczącymi zarządzania ryzykiem braku zgodności.
  1. Wsparcie przez Departament Compliance Banku w zakresie przygotowania i wymaganych zmian regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności;
  2. Wsparcie w procesie identyfikacji ryzyka braku zgodności w BH oraz w procesie oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności w BH;
  3. Udostępnianie pracownikom BH szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności;
  4. Dzielenie się wiedzą wsparcie eksperckie pracowników Departamentu Compliance, udzielane pracownikom BH, którzy realizują zadania z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 9. Czynności z obszaru audytu
  Czynności w Obszarze Audytu, który dotyczy współpracy pomiędzy Departamentem Audytu Wewnętrznego (DAW) Banku i Stanowiskiem Audytora Wewnętrznego BH
  1. DAW Banku dostarcza osobie na Stanowisku Audytora Wewnętrznego BH następujące usługi:
   1. Program zapewnienia jakości, w ramach tego procesu, DAW dostarcza:
    1. Metodykę opracowania jednorocznych i kilkuletnich planów audytu, metodykę prowadzenia audytów oraz metodykę dla opracowania programu zapewniania jakości;
    2. Narzędzia, takie jak:
    • Podręcznik Audytu DAW wraz z wzorcami standardowej dokumentacji roboczej oraz sposoby i zakresy badania wybranych obiektów audytowych,
    • Karta Audytu DAW i inne Procedury wewnętrzne DAW,
    • Systemy i narzędzia, które w przyszłości miałyby wspierać proces audytu wewnętrznego, w tym analizę danych.
   2. Analizę porównawczą w zakresie wdrożenia metodyki DAW w porównaniu do działalności audytu BH poprzez przeprowadzanie regularnych przeglądów funkcji audytu wewnętrznego BH;
   3. Usługi w zakresie formatu i układu raportów audytu oraz zgodności z metodologią DAW i związanymi z nią wytycznymi w zakresie wydawania raportów;
   4. Dodatkowe wyjaśnienia na temat metodologii i narzędzi DAW na prośbę stron dokonujących zewnętrznej oceny działalności osoby na Stanowisku Audytora Wewnętrznego, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, E. lub D. we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Audytora zewnętrznego, przeprowadzających przegląd zgodnie z zasadami Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych H.;
   5. Szkolenia w ramach wewnętrznych szkoleń DAW lub poprzez umożliwienie udziału audytorów B. w audytach prowadzonych przez DAW w Banku w charakterze stażysty (szkolenie w praktyce, z poszanowaniem przepisów prawa bankowego, w tym tajemnicy bankowej)
  2. Audyty przeprowadzane przez DAW w ramach nadzoru skonsolidowanego.
   W przypadku, gdy z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy Prawo Bankowe wynika obowiązek podjęcia określonych działań w celach istotnych z punktu widzenia nadzoru skonsolidowanego, DAW może wskazać, co roku, pewną liczbę zagadnień wynikających z wymogów regulatorów Grupy i wynikających z nich decyzji Zarządu i Komitetu Audytu Grupy, które w swoim zakresie obejmują jednostki audytowe BH. Zidentyfikowane zagadnienia muszą zostać przedstawione BH w formie pisemnej, każdorazowo wraz z określeniem zakresu badania i uzasadnieniem oraz zaakceptowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą BH, w trybie określonym w wewnętrznych regulacjach BH.
   W przypadku wystąpienia okoliczności istotnych z punktu widzenia nadzoru skonsolidowanego, skutkujących potrzebą zmiany uzgodnionych audytów i zagadnień lub ich liczby, np. w wyniku wymogów regulatorów, powyższe zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą BH w trybie określonym powyżej. Pracownicy DAW otrzymają zgodę na wstęp do pomieszczeń BH oraz na dostęp do informacji w celu wypełnienia powyższych wymogów, przy poszanowaniu przepisów Ustawy Prawo Bankowe w zakresie zachowania tajemnicy bankowej. Pracownik na Stanowisku Audytora Wewnętrznego BH ma prawo uczestniczyć w przeprowadzanych badaniach oraz będzie posiadał nieograniczony dostęp do informacji dotyczących wykonywanych badań oraz wyników tych badań.
  3. Na prośbę BH, DAW będzie współpracował w zakresie dostarczenia wykwalifikowanych zasobów oraz doradztwa, wyłącznie w celu wsparcia procesu planowania, realizacji audytów wewnętrznych oraz raportowania ich wyników. W takim przypadku osoba na Stanowisku Audytora Wewnętrznego, dostarczy DAW następujące dokumenty: program zadania audytowego, prezentację zamykającą, ocenę przyczyn wystąpienia nieprawidłowości oraz wersję wstępną i ostateczną raportu z audytu. Do decyzji osoby na Stanowisku Audytora Wewnętrznego BH pozostawać będzie sposób wykorzystania świadczonych usług doradczych
  4. Na prośbę BH audytorzy DAW biorą udział w przeprowadzaniu wskazanych badań audytowych w BH w przypadku, gdy:
   1. udział audytorów DAW w przeprowadzanym audycie w BH wynika z braku ekspertów w danym obszarze gwarantujących odpowiednią jakość badania audytowego prowadzonego w BH;
   2. Audytorzy DAW pełnią role eksperckiego wsparcia Stanowiska Audytora Wewnętrznego BH;
   3. Zakres wsparcia jest wyraźnie zdefiniowany;
   4. Zarząd BH i jego Rada Nadzorcza wyrażą jednoznaczną zgodę na każdorazowy udział audytorów DAW.
   Wsparcie eksperckie audytorów DAW nie może dotyczyć istotnej działalności lub całych obszarów / procesów w BH. Przez istotną działalność rozumie się ten rodzaj działalności, który jest wykonywany wyłącznie przez BH (nie jest outsourcowany do wykonywania przez Bank). Ostateczną i wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie audytu i wydanie oceny w przypadku skorzystania ze wsparcia eksperckiego audytorów DAW, zawsze ponosi osoba na Stanowisku Audytora Wewnętrznego BH
  5. Na zaproszenie Komitetu Audytu i Ryzyka BH przedstawiciele DAW uczestniczą w posiedzeniach Komitetu Audytu i Ryzyka dla potrzeb podzielenia się posiadaną wiedza ekspercką.
  6. Zgodnie z postanowieniami sekcji 22 punkt 199 Wytycznych w sprawie zarządzania wewnętrznego (EBA/GL/2017/11) DAW dokonuje okresowo niezależnej oceny zgodności wszystkich działań i jednostek Banku (w tym objętych outsourcingiem) z jego polityką i procedurami oraz wymogami zewnętrznymi, a także dostarcza obiektywne zapewnienia tej zgodności. BH, jako podmiot należący do Grupy (...) jest objęty zakresem działania DAW. W związku z tym DAW przeprowadzi okresowo audyt w BH, określając każdorazowo zakres planowanych prac. Przeprowadzenie takiego audytu wymaga zgody zarządu oraz rady nadzorczej BH. Osoba na stanowisku Audytora Wewnętrznego BH będzie uprawniona do udziału w audycie i będzie miała nieograniczony dostęp do informacji związanych z przeprowadzaniem audytu, w szczególności do jego wyników. BH udostępni audytorom DAW informacje, dane i dokumenty niezbędne do oceny zgodności w planowanym zakresie z wyłączeniem informacji i danych objętych ochroną danych osobowych i/lub tajemnicą bankową.
  7. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje wymieniane z DAW:
   Na wniosek DAW, osoba na Stanowisku Audytora Wewnętrznego będzie dzielić się informacjami wymaganymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), holenderski organ nadzoru (DNB), Europejski Bank Centralny (EBC) oraz pozostałe organy nadzorcze Grupy, w zakresie dopuszczonym przepisami art. 105 ust. 1 pkt 1b lit. a Ustawy Prawo bankowe. Poniższe informacje będą przekazywane z zachowaniem przepisów rozdziału 11 b, art. 141 f, ust. 1, punkt 3 i art. 141 k, ust. 1 Ustawy Prawo bankowe, dotyczących nadzoru skonsolidowanego:
  1. Polityka Karta Audytu Banku;
  2. Memorandum nt. strategii audytu wraz z jednorocznym i kilkuletnim planem audytu i ich aktualizacjami;
  3. Raporty roczne oraz półroczną analizę i ocenę ryzyk dla świata audytu;
  4. Wszystkie raporty z audytów wewnętrznych (z wyłączeniem danych objętych tajemnicą bankową, w tym danych osobowych). Raporty mogą zostać udostępnione przez DAW:
   1. wyższej kadrze zarządzającej, kierownictwu zespołów Compliance i Zarządzania Ryzykiem funkcjonujących w ramach struktury organizacyjnej Banku, oraz N. i Grupy V. w ramach współpracy pomiędzy Bankiem i Bank N. i Grupą BANK V.
   2. KNF,DNB, EBC i uprawnionym audytorom zewnętrznym Banku, Bank N. i Grupy V. z zachowaniem poufności określonej w Umowie o współpracy.
  5. Informacje na temat kwalifikacji i szkoleń osoby na Stanowisku Audytora Wewnętrznego zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.
  6. Informacje na temat statusu realizacji planu audytów, w tym poziom kluczowych wskaźników sukcesu;
  7. Pozostałe informacje niezbędne KNF DNB lub EBC do sprawowania nadzoru regulacyjnego oraz inne w zakresie niezbędnym Grupie, Bank N. i Grupie V. do sprawowania nadzoru skonsolidowanego.
 10. Czynności w obszarze ryzyka rynkowego i płynności
  1. Wykonywania czynności technicznych dotyczących transferu ryzyka w ramach systemu ceny transferowej na zlecenie BH, w szczególności:
   1. Operacyjna obsługa aplikacji RTS dla BH (Risk Transfer System): aplikacja służy do generowania kontraktów wewnętrznych odzwierciedlających profil ryzyka stopy procentowej i płynności,
   2. Uwzględnienie w procesie transferu ryzyka premii za płynność ustalonej przez Zarząd BH.
   3. Uwzględnienie w procesie transferu współczynnika przedpłat dla kredytów hipotecznych zgodnie z modelem BH.
  2. Wsparcie przy określaniu, wdrażaniu i upowszechnianiu polityk, procedur, standardów, najlepszych rozwiązań i praktyk biznesowych w zakresie zarzadzania ryzykiem rynkowym i płynności, dotyczących identyfikacji, oceny, monitorowania, kontroli, ograniczania oraz raportowania ryzyka, w tym dokonywanie przeglądów, kontroli i audytów w celu zapewnienia zgodności z najlepszymi praktykami na rynku.
  -Dalej łącznie jako: „Pozostałe Czynności

Pozostałe Czynności co do zasady nie będą stanowić elementu Usług Finansowych świadczonych przez BH. Nie będą one specyficzne dla Usług Finansowych, jak również nie będą miały podstawowego znaczenia dla ich realizacji. Z tytułu wykonywania tych czynności, Bank będzie otrzymywał wynagrodzenie powiększone o kwotę podatku VAT ustaloną według właściwej stawki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Usługi świadczone przez Bank na rzecz BH na podstawie Umowy, z wyłączeniem Pozostałych Czynności, które nie będą stanowić elementu Usług Finansowych świadczonych przez BH, będą zwolnione z VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, Usługi świadczone przez Bank na rzecz BH na podstawie Umowy będą zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38, 39 40 i 41 ustawy VAT, ponieważ stanowią element Usług finansowych.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Bank posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, zasoby ludzkie oraz rozwiązania organizacyjne w celu prawidłowego świadczenia Usług Finansowych przez BH. W konsekwencji, BH zamierza skorzystać z powyższych zasobów zawierając z Bankiem Umowę, na mocy której Bank będzie świadczył Usługi stanowiące element konstytutywny Usług Finansowych. BH nie będzie z kolei posiadał wystarczających rozwiązań infrastrukturalnych umożliwiających mu samodzielne świadczenie Usług Finansowych bez wsparcia ze strony Banku. Co więcej, Usługi będą czynnościami powierzonymi Wnioskodawcy przez BH na podstawie art. 6a Prawa Bankowego.

Pomimo powierzenia Usług Bankowi na podstawie Umowy, to Usługi Finansowe będą usługami głównymi świadczonymi na rzecz ostatecznych odbiorców, zaś Usługi będą stanowiły ich istotny element.

 1. Zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 pkt 38, 39, 40 i 41 ustawy VAT, zwolnione z podatku są m.in.:
  1. usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
  2. usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę
  3. usługi w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
  4. usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.
 2. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Usługi finansowe świadczone przez BH na rzecz klientów będą zwolnione z VAT. Jednocześnie, te Usługi finansowe będą stanowiły główne świadczenie na rzecz klientów BH. Klienci BH będą nabywać zatem od BH przede wszystkim Usługi finansowe, zaś czynności wykonywane przez Bank będą elementem tych usług.
  W konsekwencji, Usługi wykonywane przez Bank na rzecz BH powinny być kwalifikowane jako kompleksowe z Usługami Finansowymi. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) w przypadku, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.
  Pogląd taki został wyrażony między innymi w:
  • Wyroku TSUE z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96, gdzie wskazano, że świadczenie obejmujące z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia jedną czynność nie powinno być sztucznie dzielone. Jednolite świadczenie ma natomiast miejsce wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te samy zasady opodatkowania co do usługi zasadniczej
  • Wyroku TSUE z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levobverzekeringen BV OV Bank NV, gdzie wskazano, że jeżeli dwa lub więcej świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta rozumianego jako przeciętnego konsumenta, są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miało by sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie dla celów stosowania podatku VAT.
 3. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że na tle orzecznictwa TSUE można wyodrębnić kryteria przesądzające, kiedy występuje świadczenie złożone oraz w jakiej sytuacji świadczenie takie powinno być traktowane, jako pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego. Kryteria te są następujące:
  1. świadczenie pomocnicze nie może stanowić celu samego w sobie, lecz powinno stanowić środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z usługi podstawowej;
  2. poszczególne czynności powinny być ze sobą powiązane w taki sposób, że ich rozdzielenie miało by charakter sztuczny.
  W ocenie Banku, Usługi wykonywane przez Bank na rzecz BH spełniają ww. kryteria. W szczególności, Usługi te służą prawidłowemu i jak najlepszemu wykonaniu Usług finansowych BH. Gdyby BH nie świadczył Usług finansowych, świadczenie Usług przez Bank na rzecz BH byłoby bezcelowe. Dodatkowo, nie ulega wątpliwości, że rozdzielenie Usług wykonywanych przez Bank od Usług finansowych miałoby charakter sztuczny. Usługi wykonywane przez Bank będą stanowić bowiem element Usług finansowych, zaś same w sobie nie będą odrębnymi usługami, które mogły by zostać nabyte na rynku przez klientów BH w oderwaniu od Usług Finansowych.
 4. Ustalenie, jakie warunki powinny zostać spełnione, aby świadczenie pomocnicze do usługi głównej również korzystało ze zwolnienia z podatku wymaga odniesienia się do orzecznictwa TSUE. W powyższym zakresie należy wskazać na następujące orzecznictwo TSUE:
  • Wyrok TSUE z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie C-350/10 Nordea Pankki Suomi Oyj, w którym wskazano, że aby móc zakwalifikować świadczone usługi jako czynności zwolnione z opodatkowania powinny one tworzyć kompletną całość, która - jeśli ją oceniać globalnie - w konsekwencji wypełnia specyficzne i istotne funkcje usługi zwolnionej.
  • Wyrok TSUE z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie C-2/95 Sparkassernes Datacenter (SDC), w którym wskazano, że zwolnienie dotyczące usług finansowych nie jest uzależnione od tego czy usługa jest wykonywana przez instytucję, która wstępuje w prawny związek z końcowym odbiorcą. Fakt, że dana transakcja jest wykonywana przez osobę trzecią, ale z punktu widzenia końcowego odbiorcy wydaje się być usługą wykonaną przez bank nie wyklucza objęcia jej zwolnieniem. Ponadto, w wyroku tym wskazano, że aby świadczone usługi korzystały ze zwolnienia powinny dotyczyć specyficznych i istotnych elementów związanych z daną usługą finansową. Samo świadczenie usług o charakterze materialnym czy też technicznym nie jest objęte zwolnieniem.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że usługi pomocnicze korzystają ze zwolnienia z VAT, o ile:

 1. stanowią odróżniającą się całość;
 2. są specyficzne dla transakcji zwolnionych;
 3. mają podstawowe znaczenie dla ich realizacji.

W ocenie Banku, Usługi świadczone na podstawie Umowy będą spełniały wszystkie ww. kryteria.

W pierwszej kolejności, wskazać należy, że czynności wykonywane przez Bank na rzecz BH będą stanowiły odróżniającą się całość:

Po pierwsze, Usługi zostaną wyraźnie wskazane w Umowie. Na podstawie Umowy będzie możliwe jednoznaczne funkcjonalne wyodrębnienie jakie konkretne czynności będą wykonywane przez Bank na rzecz BH. Jest to zresztą wymóg regulacyjny wynikający z przepisów Prawa Bankowego i na tę kwestię zwracała szczególną uwagę Komisja Nadzoru Finansowego podczas postępowań związanych z udzieleniem zezwoleń na działalność BH jako banku krajowego. Jednocześnie, nie dojdzie do sytuacji, w której Bank będzie mógł świadczyć na rzecz BH usługi, których zakres nie zostanie precyzyjnie określony w Umowie. Pomimo wyraźnej możliwości wyodrębnienia tych usług, klienci BH będą nabywać jedną usługę finansową, na którą będą składać się Usługi wskazane w Umowie.

Po drugie, z tytułu wykonywania Usług, Bank będzie otrzymywał wynagrodzenie. Zatem, z jednej strony, zakres usług będzie mógł być wyraźnie wyodrębniony na podstawie treści Umowy, z drugiej zaś strony w odniesieniu do konkretnego zakresu usług, w Umowie zostanie przewidziane odpowiednie wynagrodzenie.

Po trzecie, Usługi wykonywane przez Bank mają stanowić czynności, o których mowa w art. 6a Prawa Bankowego. Zgodnie z tym przepisem, Bank może w drodze umowy zawartej na piśmie, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywanie określonych czynności. Jednocześnie czynności te zostały enumeratywnie wymienione w ww. przepisie. Będą to bądź czynności stanowiące element czynności bankowych BH (art. 6a ust. 1 pkt 1 Prawa Bankowego - w przypadku czynności bezpośrednio związanych z obsługą klientów BH) bądź jako czynności faktyczne związane z działalnością bankową (art. 6a ust. 1 pkt 2 Prawa Bankowego - w pozostałych przypadkach).

Zgodnie z wytycznymi nadzoru bankowego (por., m.in., pismo Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego z dnia 21 grudnia 2004 r. sygn. NB-BPN-l-022-70/04) za czynności faktyczne związane z działalnością bankową „należałoby uznawać jedynie czynności faktyczne pozostające w bezpośrednim związku z działalnością bankową, tzn. takie, które:

 1. można uznać za czynności cząstkowe (składowe) czynności wskazanych w art. 5 i 6 ust. 1 prawa bankowego,
 2. lub
 3. bez których podjęcia, ze względu na istotę lub charakter czynności bankowej lub czynności z art. 6 ust. 1 prawa bankowego (z którymi są one związane), nie jest możliwe należyte wykonanie umowy, mającej za przedmiot dokonanie czynności wymienionych w art. 5 i art. 6 ust. 1 przywołanej ustawy.”

W każdym przypadku Usługi są więc funkcjonalnie powiązane z określonymi obszarami działalności bankowej BH.

Zgodnie z wymogami Prawa Bankowego i oczekiwaniami nadzoru bankowego, Usługi są dokładnie zdefiniowane i wymienione w Umowie czynności stanowią spójną funkcjonalnie całość. Oznacza to, że Usługi wykonywane przez Bank na rzecz BH będą stanowiły odróżniającą się całość.

Nadto, Usługi będą charakterystyczne i specyficzne dla Usług finansowych:

Po pierwsze, zasadniczym celem Usług jest umożliwienie wykonania Usług Finansowych przez BH. Jednocześnie, Usługi nie będą stanowić elementu innych usług niebędących Usługami Finansowymi. Usługi nie będą też mogły być wykonywane przez Bank bezpośrednio na rzecz klientów BH jako usługi odrębne od Usług finansowych, a jedynie jako konieczny element właściwego świadczenia przez BH Usług finansowych. Na przykład, bezcelowe byłoby ustalanie ryzyka kredytowego lub rynkowego w ramach Usług Banku jeżeli odbiorcą tej Usługi nie byłby BH, który nabył wierzytelności kredytowe i realizuje Usługi finansowe albo dlaczego Bank miałby w ramach Usług dokonywać na rzecz BH okresowej aktualizacji wartości rynkowej wytypowanych przez BH nieruchomości oraz udostępniać raporty i analizy dotyczące rynku nieruchomości mieszkalnych, jeżeli nabywcą tych Usług nie miałby być BH, który nabył wierzytelności kredytowe i realizuje Usługi finansowe.

Po drugie, jak wskazano powyżej, Usługi wykonywane przez Bank mają stanowić czynności, o których mowa w art. 6a ustawy Prawo Bankowe. Przepis ten reguluje powierzenie przez bank wykonania niektórych swoich czynności przez inny podmiot. Uzasadnia to wniosek, że Usługi te są specyficzne dla działalności bankowej, w tym przypadku działalności banku hipotecznego w zakresie określonym w art. 12 Ustawy LZBH. Jednocześnie, specyfika tych usług przejawia się w tym, że nie mogą być one wykonywane w toku świadczenia innych usług. Zgodnie z Ustawą LZBH, BH nie może wykonywać żadnych czynności spoza art. 12 Ustawy LZBH. W konsekwencji, Usługi te tym bardziej nie będą miały charakteru „ogólnego” a będą charakterystyczne dla Usług finansowych podlegających zwolnieniu z VAT.

Po trzecie, biorąc pod uwagę opisane powyżej wytyczne nadzoru bankowego, należy stwierdzić, że w ich świetle Usługi stanowią nie tylko spójną funkcjonalnie całość, ale są również specyficzne i charakterystyczne dla czynności bankowych BH w postaci Usług Finansowych.

Należy również podkreślić podstawowe znaczenie Usług dla realizacji Usług Finansowych.

Bez świadczenia Usług przez Bank, BH nie mógłby świadczyć Usług Finansowych. Przykładowo, emisja hipotecznych listów zastawnych przez BH jako usługa zwolniona na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT nie mogła by zostać wykonana przez BH bez uprzedniego wykonania przez Bank usług z zakresu czynności związanych z analizą ryzyka kredytowego czy czynności związanych z analizą ryzyka rynkowego. Biorąc pod uwagę, że to właśnie emisja hipotecznych listów zastawnych jest jedną z Usług Finansowych świadczonych przez BH, to możliwość jej wykonania zależy od wcześniejszej analizy (rynkowej, kredytowej) przeprowadzonej na potrzeby takiej emisji. Z drugiej zaś strony, czynności w postaci analizy ryzyka rynkowego oraz kredytowego nie będą same w sobie stanowiły usług oferowanych klientom Banku. Tym niemniej, znaczenie tych usług dla Usług Finansowych jest na tyle istotne, że prowadzi do wniosku, że Usługi Finansowe nie mogą być świadczone bez wykonania przez Bank Usług na podstawie Umowy.

Ponadto, należy podkreślić, że w zaakceptowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego programie działalności BH wskazano, że: „formuła działalności Banku Hipotecznego bazować będzie na osiągnięciu maksymalnego efektu synergii pomiędzy Bankiem Hipotecznym a Bankiem, jako strategicznym partnerem outsourcingowym Banku Hipotecznego (...) Integracja operacyjna z Bankiem, polegająca na wykorzystaniu outsourcingu czynności niedecyzyjnych do Banku w takim zakresie, który zagwarantuje maksymalną efektywność procesów realizowanych w BH, umożliwi optymalne wykorzystanie zasobów i doświadczeń Banku oraz osiągnięcie efektu synergii w ramach Grupy Kapitałowej”. Zaakceptowanie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego programu działalności BH jest zatem dodatkowym argumentem świadczącym o charakterystyce oraz specyfice Usług świadczonych na podstawie umowy dla Usług Finansowych. W przeciwnym wypadku, tj. w sytuacji gdyby Usługi nie były specyficzne oraz charakterystyczne dla Usług Finansowych, nie doszłoby bowiem do akceptacji programu działalności BH przez KNF.

Poniżej Wnioskodawca wskazuje przykłady funkcjonalnego związku Usług z Usługami Finansowymi oraz ich podstawowego znaczenia w świadczeniu Usług finansowych przez BH:

1) Czynności w obszarze ryzyka kredytowego

Wykonywane przez Bank czynności wsparcia technicznego oraz merytorycznego są niezbędne do przeprowadzania analiz ryzyka kredytowego przez BH. Analizy te pozwalają na właściwe, zgodne z wymaganiami regulacyjnymi, kwalifikowanie wierzytelności będących przedmiotem nabycia, a także bieżący nadzór nad nabytymi wierzytelnościami, które stanowią zabezpieczenie emisji listów zastawnych. Jednym z przykładów może być dostarczanie przez Zespół Raportowania Ryzyka Kredytowego informacji o kredytach, dla których stwierdzono stan niewykonania zobowiązania. Kredyty takie nie mogą być zabezpieczeniem listów zastawnych, muszą więc być wyłączane z puli kredytów stanowiących takowe zabezpieczenia. Bez informacji o tym, dla których kredytów został stwierdzony stan niewykonania zobowiązania BH nie mógłby z należytą starannością zabezpieczyć emitowanych przez siebie listów zastawnych.

2) Czynności w obszarze IT

Czynności rozwoju i utrzymania aplikacji wykonywane przez Wnioskodawcę są niezbędne dla prowadzenia podstawowej działalności statutowej przez BH. Przykładem mogą być aplikacje K. i K+T, bez których BH nie mógłby wykonywać żadnych transakcji na rynkach finansowych, niezbędnych m.in. do zapewnienia zgodności BH z normami płynnościowymi dla banków. Ponadto, wskazane aplikacje umożliwiają m.in. ewidencjonowanie w księgach BH wyemitowanych przez niego hipotecznych listów zastawnych.

3) Czynności w obszarze Biznes i operacje

Naturalną konsekwencją posiadania wierzytelności (niezależnie czy w wyniku udzielenia kredytu czy nabycia wierzytelności) jest konieczność obsługi tych wierzytelności przez wierzyciela w całym okresie spłaty kredytu, w szczególności, w przypadku umów, w których drugą stroną jest konsument. Poprzez obsługę należy rozumieć nie tylko rejestrowanie/ ewidencję wierzytelności i jej spłat w księgach BH ale też zapewnienie, że druga strona (konsument) będzie mogła wykonywać swoje prawa i obowiązki np. prawo do wnioskowania o zmianę treści wierzytelności, uzyskiwanie wszelkich informacji dot. kredytu, czy składanie innych dyspozycji dotyczących kredytu. Ponadto, obowiązek zapewnienia takich możliwości konsumentowi wynika bezpośrednio z umowy kredytu jak również z obowiązujących przepisów prawa. Przykładowo, art. 16 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami rynku hipotecznego i agentami przewiduje obowiązek przyjęcia i stosowania przez kredytodawcę zasad dobrych praktyk w tym między innymi spełniania określonych w ustawie wymogów informacyjnych. BH powierza te czynności Wnioskodawcy, ponieważ są one specyficzne dla niego, gdyż są związane z wierzytelnością bankową. Dodatkowo, powierzenie ich wykonywania Bankowi powoduje, że Bank ma pełny dostęp do danych i informacji, które pozwalają mu na świadczenie powierzonych czynności na odpowiednim poziomie.

Przykładowo, obsługa kredytobiorcy we wszystkich kanałach komunikacji oferowanych przez Bank i przyjętych przez BH, w tym również za pośrednictwem kanałów zdalnych obejmuje:

 1. udzielanie kredytobiorcom wszelkich informacji i wyjaśnień na temat posiadanego kredytu zabezpieczonego hipoteką, złożonych przez nich dyspozycji i wniosków,
 2. przyjmowanie dyspozycji kredytobiorców związanych z kredytem zabezpieczonym hipoteką,
 3. przygotowywanie i wydawanie kredytobiorcom dokumentów, opinii, formularzy związanych z obsługą kredytu,
 4. przygotowanie i podpisywanie w imieniu BH dokumentów dotyczących ustanowienia i zmiany prawnych zabezpieczeń kredytu,
 5. przyjmowanie reklamacji kredytobiorców,
 6. przyjmowanie od kredytobiorców polis ubezpieczenia nieruchomości wraz z cesją na rzecz BH,
 7. przyjmowanie wniosków o zmianę umów kredytów zabezpieczonych hipoteką wraz z wymaganymi załącznikami,
 8. przyjmowanie wniosków o restrukturyzację /ugodę do umów kredytów zabezpieczonych hipoteką wraz z wymaganymi załącznikami,
 9. przeprowadzanie identyfikacji i weryfikacji kredytobiorców w kontaktach z BH,
 10. zawieranie aneksów zmieniających umowy kredytów zabezpieczonych hipoteką BH, w tym dotyczących ustanowienia lub zmiany prawnego zabezpieczenia umowy oraz udzielanie kredytobiorcom niezbędnych informacji przed zawarciem aneksu.

Końcowo, należy wskazać, że skoro Usługi Finansowe będą korzystały z następujących zwolnień:

 • nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką w celu emisji hipotecznych listów zastawnych - jako usługa, której przedmiotem są instrumenty finansowe - zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy VAT
 • renegocjacja z kredytobiorcami warunków nabytych od innych banków, w tym od Banku, wierzytelności kredytowych i zabezpieczeń ich spłaty, monitorowanie ich spłaty, oraz badanie zdolności kredytowej dłużników - jako usługa udzielania kredytów - zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT
 • usługi obejmujące ustalanie bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości - jako usługi w zakresie zabezpieczeń - zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy VAT
 • Uzgodnienia, zmiany i realizowanie warunków spłaty kredytów - jako usługi w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych - zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT

to w konsekwencji, Usługi świadczone przez Bank na podstawie Umowy będą również zwolnione na podstawie ww. przepisów, ponieważ spełniają one wszystkie kryteria w celu uznania ich za usługi pomocnicze do Usług Finansowych, co zostało wykazane w uzasadnieniu niniejszego wniosku.

Jednocześnie, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie zajdą okoliczności wskazane w art. 43 ust. 15 ustawy VAT. Po pierwsze, Usługi Finansowe nie będą usługami w zakresie ściągania długów. Sama spłata kredytów przez kredytobiorców nie będzie mogła być zakwalifikowana jako usługa w zakresie ściągania długów, gdyż po stronie BH nie wystąpi żadna czynność, w postaci ściągania długów. Dodatkowo, z opisanego zdarzenia przyszłego nie wynika również, że usługi BH będą usługami w zakresie doradztwa czy leasingu. Ponadto, w opisanym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 43 ust. 16 ustawy VAT, Usługi Finansowe nie będą bowiem dotyczyły praw i udziałów odzwierciedlających elementy wskazane w tym przepisie. W konsekwencji, Usługi świadczone przez Bank na podstawie Umowy, będą zwolnione jako usługi pomocnicze do świadczonych przez BH Usług Finansowych, zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38, 39, 40 i 41.

Mając na uwadze powyższe, Bank wnosi o uznanie jego stanowiska za prawidłowe.

Z uwagi na wagę sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku, Wnioskodawca zwraca się z uprzejmą prośbą o pilne rozpatrzenie jego wniosku i w miarę możliwości Organu o wydanie interpretacji w terminie szybszym niż 3 miesiące od złożenia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Ponadto zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie (art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT).

Z kolei w świetle regulacji art. 43 ust. 15 ustawy - zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

W myśl art. 135 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie zwalniają m.in. następujące transakcje:

 1. transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z usługami pokrewnymi świadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych;
 2. udzielanie kredytów i pośrednictwo kredytowe, oraz zarządzanie kredytami przez kredytodawcę;
 3. pośrednictwo lub wszelkie działania w zakresie gwarancji kredytowych, poręczeń i wszelkich innych zabezpieczeń i gwarancji oraz zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę;
 4. transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należności;
 5. transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środki płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innych metali, jak również banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które przedstawiają wartość numizmatyczną;
 6. transakcje, łącznie z pośrednictwem, jednakże z wyłączeniem przechowywania i zarządzania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach lub związkach, obligacje i inne papiery wartościowe, z wyłączeniem dokumentów ustanawiających tytuł prawny do towarów, oraz praw lub papierów wartościowych, o których mowa w art. 15 ust. 2;
 7. zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, określonymi przez państwa członkowskie.

W tym miejscu wskazać należy – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie VAT nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione od VAT zgodnie z Dyrektywą VAT stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku VAT w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Przy dokonywaniu interpretacji przepisów art. 43 ust. 1 pkt 38–41 ustawy o VAT, uwzględnić należy orzecznictwo TSUE, dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych). Ze zwolnienia będą korzystać usługi stanowiące element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 38–41, jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE.

Zatem, w celu ustalenia, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi na podstawie opisanych umów będą korzystać ze zwolnienia od podatku, uwzględnić należy orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych).

Istotne w tym zakresie są – co wskazano powyżej – orzeczenia TSUE, z 5 czerwca 1997 r. w sprawie C-2/95 SDC, z 13 grudnia 2001 r. w sprawie C-235/00 CSC Financial Services Ltd., oraz z 28 lipca 2011 r. C-350/10 Nordea Pankki Suomi Oyj.

W wyroku w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC) dotyczącym zwolnień przedmiotowych na gruncie wspólnego systemu VAT, TSUE wskazał cechy charakterystyczne usługi finansowej w kontekście ustalenia warunków stosowania zwolnienia dla konkretnych podtypów usług finansowych wymienionych w art. 13 (B) B(d) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy (obecnie art. 135 ust. 1 lit. d i lit. f Dyrektywy 2006/112/WE). Sprawa dotyczyła usług świadczonych przez SDC (stowarzyszenie) przede wszystkim na rzecz banków oraz innych jednostek podłączonych do jego systemu informatycznego. SDC świadczyło usługi przetwarzania danych związanych z transakcjami prowadzonymi przez jego klientów, a także pewnych usług związanych ze sprawami administracyjnymi swoich członków. Trybunał orzekł, że ani sposób wykonywania usług, ani charakter prawny usługodawcy, ani nawet brak bezpośredniej umowy podmiotu wykonującego usługi z ostatecznym odbiorcą nie wykluczają zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 13 (B) (D) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy, pod warunkiem, że usługi świadczone przez dany podmiot są przez klienta Banku postrzegane jako element otrzymanej usługi finansowej.

Ponadto, aby świadczone usługi korzystały ze zwolnienia powinny stosownie do orzecznictwa TSUE dotyczyć specyficznych i istotnych elementów związanych z daną usługą finansową. Należy też wskazać, że TSUE w ww. orzeczeniu dodał, że „Sam fakt, że jakiś element jest niezbędny do zakończenia transakcji zwolnionej z podatku, nie daje podstaw do konkluzji, że usługa, którą dany element reprezentuje jest zwolniona.

Podobne stanowisko zostało przedstawione przez Trybunał w orzeczeniu z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie C-235/00 CSC Financial Services Ltd. W wyroku tym TSUE stwierdził, że „obrót papierami wartościowymi polega na działaniach zmieniających sytuację prawną i finansową między stronami i działania te są porównywalne do przypadków przeniesienia lub płatności. Dostawa zwykłej usługi technicznej lub administracyjnej, nie zmieniającej sytuacji prawnej lub finansowej nie wydaje się więc być objęta zwolnieniem ustalonym w art. 13 część B lit. d pkt 5 Szóstej dyrektywy.

(...) Wynika z tego więc, że usługi o charakterze administracyjnym nie zmieniające prawnej bądź finansowej pozycji stron nie są objęte zwolnieniem ustalonym w art. 13 część B lit. d pkt 5”.

Z kolei w wyroku w sprawie C-350/10 Nordea Pankki Suomi Oyj TSUE wskazał, że aby móc zakwalifikować świadczone usługi jako czynności zwolnione z opodatkowania w rozumieniu art. 13 część B lit. d) pkt 3 i 5 szóstej dyrektywy, powinny one tworzyć odrębną całość, która – jeśli ją oceniać globalnie – w konsekwencji wypełnia specyficzne i istotne funkcje usługi opisanej w tym przepisie. W odniesieniu do operacji dotyczących przelewów w rozumieniu art. 13 część B lit. d) pkt 3 szóstej dyrektywy świadczone usługi muszą skutkować przekazaniem środków pieniężnych oraz prowadzić do zmian prawnych i finansowych. Należy dokonać rozróżnienia między usługą zwolnioną w rozumieniu wspomnianej dyrektywy a dostarczaniem zwykłego świadczenia fizycznego lub technicznego, takiego jak udostępnienie bankowi systemu informatycznego. W tym celu sąd krajowy powinien w szczególności zbadać zakres odpowiedzialności usługodawcy względem banków, zwłaszcza to, czy odpowiedzialność ta ograniczona jest do aspektów technicznych, czy też obejmuje specyficzne i istotne elementy czynności.

Z analizy ww. orzeczeń wynika więc, że ze zwolnienia będą korzystać usługi stanowiące element usług finansowych, jeżeli:

 • z ogólnego punktu widzenia stanowią osobną całość,
 • obejmują funkcje charakterystyczne dla usługi zwolnionej,
 • świadczone usługi muszą pociągać za sobą zmiany w sytuacji prawnej i finansowej zainteresowanych podmiotów,
 • nie są zwykłym świadczeniem rzeczowym lub technicznym w przypadku którego usługodawca obarczony jest odpowiedzialnością za ich wykonanie tylko w zakresie technicznym.

W orzeczeniu z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie C-607/14 Bookit Ltd TSUE podkreślił, że transakcje zwolnione na podstawie art. 135 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT zostały zdefiniowane ze względu na charakter świadczonych usług, a nie ze względu na usługodawcę lub usługobiorcę. Zwolnienie nie jest zatem uzależnione od spełnienia wymogu, by transakcje były dokonywane przez określony rodzaj zakładu lub osoby prawnej, jeśli wchodzą one w zakres transakcji finansowych.

Trybunał orzekł, że „przelew jest transakcją polegającą na realizacji dyspozycji przekazania określonej sumy pieniędzy z jednego rachunku na drugi. Transakcja ta cechuje się w szczególności tym, że powoduje zmianę sytuacji prawnej i finansowej istniejącej z jednej strony między udzielającym dyspozycji a beneficjentem, a z drugiej strony między nimi a ich bankiem, w odpowiednim przypadku, między bankami. (...).

„(...) brzmienie art. 135 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT nie wyklucza co do zasady, aby transakcja przelewu składała się z różnych odrębnych usług, które stanowią wówczas „transakcje dotyczące” przelewów w rozumieniu tego przepisu (...). Jakkolwiek nie można wykluczyć, że omawiane zwolnienie może obejmować usługi niebędące w swej istocie przelewami, to jednak zwolnienie to może dotyczyć jedynie transakcji tworzących odrębną całość, ocenianą w sposób ogólny, których skutkiem jest pełnienie jedynie szczególnych i istotnych funkcji takich przelewów (zob. podobnie wyrok z dnia 5 czerwca 1997r., SDC, C-2/95 EU:C:1997:278, pkt 66-68).”

Zdaniem TSUE z powyższego wynika, że „aby można było zaklasyfikować świadczone usługi jako transakcje dotyczące przelewów w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT, muszą tworzyć odrębną całość, ocenianą w sposób ogólny, której skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu i która w konsekwencji skutkuje przeniesieniem środków pieniężnych i powoduje zmiany prawne i finansowe. W tym względzie należy odróżnić usługę zwolnioną z podatku w rozumieniu dyrektywy VAT od wykonania zwykłego świadczenia rzeczowego lub technicznego. Istotne jest w szczególności, aby w tym celu zbadać zakres odpowiedzialności usługodawcy, a zwłaszcza to, czy odpowiedzialność ta ograniczona jest do aspektów technicznych, czy też obejmuje specyficzne i istotne elementy transakcji (zob. podobnie: wyrok z dnia 5 czerwca 1997 r., SDC, C-2/95, z dnia 28 lipca 2011 r. Nordea Pankki Suomi, C-350/10).

Ponadto należy zauważyć, że w przypadku, gdy transakcja składa się z szeregu świadczeń i czynności, należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, celem określenia, po pierwsze, czy chodzi o dwa lub więcej świadczenia odrębne, czy też o świadczenie złożone (kompleksowe), a po drugie, czy w tym ostatnim przypadku świadczenie złożone należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. Wskazać przy tym należy, co podkreślał wielokrotnie Trybunał Sprawiedliwości UE, że koniecznym jest dokonywanie analizy takiej transakcji z punktu widzenia przeciętnego konsumenta.

Podkreślić należy, że co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.

Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej.

W orzeczeniu wydanym w sprawie C-349/96 (Card Protection Plan Ltd) TSUE, odnosząc się do art. 2(1) VI Dyrektywy, uznał, że z przepisu tego wynika, po pierwsze, że każde świadczenie usług powinno być, co do zasady, traktowane jako świadczenie odrębne i niezależne, po drugie zaś, że świadczenie składające się z jednolitej usługi (z ekonomicznego punktu widzenia) nie powinno być w sztuczny sposób dzielone, gdyż to mogłoby spowodować naruszenie całego systemu opodatkowania. Ponadto, Trybunał podkreślił, że: „świadczenie jednolitej usługi ma miejsce w szczególności w przypadkach, gdy jeden lub więcej elementów może być uznany za tworzący świadczenie (usługę) główne podczas, gdy jeden lub więcej elementów mogą być uznane za świadczenia (usługi) dodatkowe, do których stosuje się te same konsekwencje podatkowe, jak w przypadku świadczenia (usługi) głównego. Usługa musi być uznana za dodatkową w stosunku do usługi głównej, jeżeli nie stanowi dla nabywcy celu samego w sobie, ale środek lepszego wykorzystania dostarczonej usługi głównej”.

Jednym z istotniejszych orzeczeń przytaczanych przez szereg komentatorów, jak i sam TSUE w późniejszych orzeczeniach, jest sprawa z 27 października 2005 r. C-41/04 (Levob Verzekeringen).

W wyroku tym TSUE zawarł kilka cennych uwag pozwalających na zidentyfikowanie usług złożonych. By określić, czy mamy do czynienia z tzw. usługą kompleksową należy - wg TSUE - w pierwszej kolejności poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej czynności celem określenia, czy podatnik dostarcza konsumentowi, rozumianemu jako przeciętny konsument, kilka odrębnych świadczeń głównych, czy też jedno świadczenie (por. przez analogię ww. wyrok w sprawie CPP, pkt 29) (pkt 20 orzeczenia Levob).

W konsekwencji, w świetle omawianego wyroku TSUE należy przyjąć, że nie ma charakteru kompleksowego taki zestaw świadczeń, których połączenie miałoby charakter działania sztucznego. W tym kontekście, za świadczenia odrębne należy więc uznać świadczenia wykonywane przez jednego świadczącego na rzecz jednego nabywcy, które nawet jeżeli są w pewien sposób powiązane, mogą być traktowane rozłącznie, a traktowanie to nie wpłynie na charakter żadnego z nich ani też nie sprawi, że wartość świadczeń z punktu widzenia nabywcy będzie inna, niż gdyby świadczenia te były uznane za świadczenie złożone.

Wnioskodawca (Bank) zawarł z innym Bankiem Umowę o Współpracy. Zgodnie z umową w celu prawidłowego świadczenia Usług Finansowych . inny Bank powierzy Wnioskodawcy wykonywanie czynności o podstawowym znaczeniu, stanowiących część Usług Finansowych świadczonych przez inny Bank na rzecz Klientów.

Inny Bank Przynajmniej w początkowym okresie działalności zasadniczo nie będzie udzielał nowych kredytów. W ramach wykonywanych Usług finansowych będzie natomiast, między innymi, renegocjować z kredytobiorcami warunki nabytych od innych banków, w tym od Banku, wierzytelności kredytowych i zabezpieczeń ich spłaty, monitorować ich spłatę, badać zdolność kredytową dłużników i wartość bankowo-hipoteczną nieruchomości oraz wykonywać inne podobne czynności w charakterze wierzyciela wobec kredytobiorców oraz podejmować czynności związane z emisją listów zastawnych, których podstawę stanowić będą nabyte od innych banków wierzytelności z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipotekami.

Natomiast w ramach Umowy o współpracy Wnioskodawca będzie na rzecz innego Banku świadczył szereg różnych czynności:

 1. Czynności w obszarze ryzyka kredytowego,
 2. Czynności w obszarze ryzyka rynkowego i płynności
 3. Czynności w obszarze ryzyka operacyjnego i ryzyka informacji (technologicznego),
 4. Czynności w obszarze biznes i operacje,
 5. Czynności z obszaru skarbu,
 6. Czynności w obszarze IT.

Szczegółowo opisane w opisie zdarzenia przyszłego wniosku.

Jak wskazał Wnioskodawca wymienione wyżej usługi mają podstawowe znaczenie dla wykonywania pozostałych Usług finansowych przez inny Bank. Usługi te stanowią element Usług Finansowych świadczonych przez inny Bank. Oznacza to, że pomimo możliwości ich wyraźnego wyodrębnienia z perspektywy beneficjentów Usług Finansowych usługi wykonywana przez Wnioskodawcę na rzecz innego Banku będą postrzegane jako czynności wykonywane przez inny Bank.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach Umowy o współpracę stanowią odrębną całość jednakże nie są specyficzne („Specyficzny” według Słownika Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe: https://sjp.pwn.pl) oznacza: właściwy wyłącznie danej osobie, rzeczy lub zjawisku; charakterystyczny, swoisty) i istotne („Istotny” według Słownika Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe: https://sjp.pwn.pl) oznacza: istotny m.in. główny, podstawowy) dla usług świadczonych przez Bank Hipoteczny. Opisane czynności nie mają charakteru ocennego czy merytorycznego, w dużej mierze nie wychodzą poza aspekt techniczno-organizacyjny czynności administracyjnych. Czynności te również bezpośrednio nie zmieniają sytuacji prawnej lub finansowej klientów Banku Hipotecznego, jak również z przedstawionych okoliczności sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca świadcząc ww. usługi, przyjmował odpowiedzialność za czynności świadczone przez Bank Hipoteczny. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę mają charakter jedynie usługi technicznej, informacyjnej oraz organizacyjnej, gdyż w znacznej mierze opierają się na wykonywaniu czynności takich jak: „techniczna obsługa”, „wsparcie”, „kontrola”, „informowanie’, itp. Sam fakt natomiast, że Bank Hipoteczny wykorzystuje niektóre informacje bądź dokumenty przekazane przez Wnioskodawcę do świadczenia usług finansowych, nie świadczy i nie przesądza o tym, że usługa świadczona przez Wnioskodawcę jest zwolniona od podatku. Jak wskazał TSUE w wyroku w sprawie C-2/95 SDC (pkt 65), „Sam fakt, że jakiś istotny element jest niezbędny do zakończenia transakcji zwolnionej z podatku, nie daje podstaw do konkluzji, że usługa, którą dany element reprezentuje, jest zwolniona z podatku”.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że czynności przedstawione we wniosku, nie mając charakteru ocennego czy merytorycznego, nie wychodzą poza aspekt techniczno-organizacyjny czynności administracyjnych. To, że Bank Hipoteczny z zebranych przez Wnioskodawcę informacji korzysta podejmując decyzje w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług finansowych, nie oznacza że np. czynności wsparcia merytorycznego, technicznej obsługi, dostarczanie analiz, konsultacje w ocenach ryzyka, zapewnienie bezpieczeństwa IT, obsługa kredytobiorcy we wszystkich kanałach komunikacji zbierania informacji są usługami finansowymi. Podobnie na kwalifikację taką nie wpływa fakt, że świadczenie Usług finansowych przez Bank Hipoteczny nie będzie możliwe bez wykonania Usług przez Wnioskodawcę. Jest oczywiste, że zaplecze administracyjno-techniczne jest konieczne w każdej działalności o szeroko zakrojonej skali i skomplikowanym profilu. Tego rodzaju „konieczność” nie czyni jednak z takiego zaplecza usług korzystających ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 38- pkt 41 u.p.t.u. (w znaczeniu przedmiotowym).

Zatem Usługa złożona, na którą składają się czynności wymienione we wniosku nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 38, pkt 39, pkt 40, pkt 41 ustawy o VAT, opodatkowana będzie zatem podstawową 23% stawką podatku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.