0111-KDIB3-1.4012.434.2018.1.ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak opodatkowania opłaty wpisowej oraz wpłaty składki rocznej za członkostwo w organizacji I.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku 21 maja 2018 r. (data wpływu 25 maja 2018r.), uzupełnionym pismem z 29 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania opłaty wpisowej oraz wpłaty składki rocznej za członkostwo w organizacji I. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2018 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania opłaty wpisowej oraz wpłaty składki rocznej za członkostwo w organizacji I.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 lipca 2018 r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 26 czerwca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.434.2018.1.ICz

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

B. sp. z o. o. sp. komandytowa (dalej „Spółka”) jest integratorem technologii w obszarze przetwarzania dokumentów oraz dostawcą usług MPS (Managed Print Services).

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług związanych z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, w tym dostawa urządzeń drukujących oraz materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy usługi kompleksowego zarządzania urządzeniami drukującymi u Klientów, w ramach których dostarcza również materiały eksploatacyjne do tych urządzeń.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka w 2014 roku przystąpiła do organizacji I. I. jest pierwszą tego rodzaju organizacją zrzeszającą głównych dostawców usług MPS w Europie, działającą od 2012 roku.

Głównym celem działania I. jest wsparcie niezależnych dostawców usług MPS poprzez promocję tego rodzaju usług oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy jej członkami.

I. nie działa w celu generowania zysku, lecz w interesie branży dostawców usług MPS oraz jej rozwoju. Bada ekonomiczne, finansowe, prawne i techniczne zagadnienia będące w zakresie zainteresowania dostawców usług MPS, z uwagi na ich promocję i rozwój.

Celem przystąpienia Spółki do organizacji była możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie oferowanych usług z innymi podmiotami działającymi w tej branży w Europie. Jedną z głównych zasad I. jest możliwość przystąpienia do niej wyłącznie jednego podmiotu z danego kraju.

Członkowie I. spotykają się obowiązkowo regularnie dwa lub trzy razy w roku. Każdorazowo organizatorem spotkania jest inny członek I. Organizacja spotkań nie jest w żadnym stopniu współfinansowana ze składek członkowskich. Organizator spotkania (wybrany członek I.) oraz uczestnicy spotkania (pozostali członkowie I.) finansują je z własnych środków.

Organizacja I. jest zarządzana przez francuski podmiot – A.P., zarejestrowany na potrzeby podatku VAT we Francji. A. P. nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności.

Z członkostwem w I. łączą się następujące opłaty: jednorazowa wpisowa opłata członkowska oraz składka roczna (płatna w dwóch lub trzech ratach). Opłata wpisowa oraz składki roczne są ponoszone na podstawie faktur wystawianych przez A.P. tytułem „I. ... (rok kalendarzowy)” (członkostwo I. na rok ...). Na otrzymanych fakturach widnieje adnotacja, że Spółka (jako nabywca) zobowiązana jest do rozliczenia podatku VAT.

Składki są obowiązkowe dla wszystkich członków organizacji. Tworzą one majątek, który jest przeznaczony wyłącznie na bieżącą działalność I. oraz realizację wspólnych celów. Spółka nie ma żadnego wpływu na sposób przeznaczenia uiszczanych przez nią składek. Płacenie składek jest jednym z najważniejszych obowiązków Spółki, a unikanie ich płacenia może być powodem wykluczenia z organizacji.

Z tytułu składek spółka nie otrzymuje od organizacji świadczeń wzajemnych usług lub towarów). Nie jest również możliwe ustalenie czy dana część składki przypada na konkretne korzyści wynikające z członkostwa. Ponadto nie ma sytuacji, w której po wykonaniu przez I. określonych świadczeń na rzecz Spółki byłaby ona zobowiązana do zapłaty składki w określonej wysokości, która to składka mogłaby stanowić zapłatę za otrzymane świadczenie.

W piśmie z 29 czerwca 2018 r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy i wyjaśnił, co następuje:

 1. Zarówno uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej, jak i składki rocznej nie zobowiązuje B. sp. z o.o. sp. komandytowej do wykonania jakichkolwiek czynności na rzecz A.P.
 2. A.P. nie dokonuje na rzecz Wnioskodawcy dostawy jakichkolwiek towarów oraz nie świadczy jakiekolwiek usługi w związku z pobieraną składką członkowską i opłatą wpisową.
 3. A.P. zarządza organizacją I. i jedyna relacja pomiędzy tym podmiotem a Wnioskodawcą to wystawienie faktury za opłatę wpisową/składkę członkowską i zapłata za nią.
 4. Uiszczona opłata wpisowa pozwoliła B. sp. z o.o. sp. komandytowa zostać pełnoprawnym i jedynym z Polski członkiem organizacji I.. Natomiast roczne opłaty członkowskie dają Spółce prawo do kontynuacji członkostwa, uczestnictwa w organizowanych spotkaniach oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy wszystkimi jej członkami.
 5. Organizowane cykliczne spotkania są jedyną tego rodzaju okazją do zdobycia wiedzy w jaki sposób rynek usług MPS rozwija się w innych krajach oraz jakie działania mające wpływ na rozwój rynku tych usług są podejmowane w poszczególnych krajach.
 6. A.P. nie posiada na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przedstawionym opisem Spółka powinna rozpoznać import usług z tytułu otrzymanych faktur za opłatę wpisową oraz za członkostwo w organizacji I. oraz dokonać rozliczenia z tego tytułu podatku VAT zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od podatku od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP.

Na mocy art. 8 ust. 1 przedmiotowej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W związku z powyższym aby rozstrzygnąć czy Spółka powinna rozpoznać import usług z tytułu otrzymanych faktur za członkostwo w organizacji I. oraz dokonać rozliczenia z tego tytułu podatku VAT zgodnie z art. 28b ustawy należy ustalić czy opłacane składki są odpłatnością za świadczone usługi, czy też są wyłącznie przekazaniem określonej kwoty pieniężnej, z którą nie wiąże się uzyskanie świadczenia wzajemnego.

Wykładnia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że opodatkowaniu co do zasady, podlegają usługi świadczone odpłatnie, przy czym związek pomiędzy otrzymaną odpłatnością, a świadczeniami na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i być na tyle wyraźny, aby można było stwierdzić, że płatność następuje za to świadczenie. Aby zatem uznać dane świadczenie za odpłatne musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a biorcą, a w zamian za wykonane usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczeniem usługi a otrzymaną zapłatą. Z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna i bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może być uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności.

Tym samym składki członkowskie mogłyby zostać uznane za wynagrodzenie za świadczenie usług tylko i wyłącznie wówczas, gdyby ich zapłata stanowiła ekwiwalent za świadczone przez organizację I. usługi na rzecz Spółki. W przedmiotowej sprawie brak jest jakichkolwiek świadczeń. Nie można za nie uznać również czynności wykonywanych w ramach celów, dla których organizacja została powołana. Trudno zatem uznać, że składka wpisowa oraz składki członkowskie stanowią wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz Spółki, ponieważ nie powstaje tutaj więź o charakterze zobowiązaniowym.

Zapłata składki wpisowej oraz składek członkowskich jest czynnością jednostronną, pieniężną i nieekwiwalentną, stąd brak jest podstaw do uznania, że podmiot otrzymujący takie składki realizuje na rzecz wpłacającego jakiekolwiek świadczenie oraz że wpłacane składki stanowią wynagrodzenie za owe świadczenie.

Wpłacane wpisowe oraz składki członkowskie przeznaczane są wyłącznie na bieżącą działalność organizacji. Ich uiszczenie nie daje Spółce żadnych uprawnień i nie powoduje uzyskania bezpośrednich korzyści, stąd nie mogą być one uznane za wynagrodzenie za świadczenie usług, a tym samym stanowią zdarzenie neutralne dla opodatkowania podatkiem VAT.

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że opłacone wpisowe oraz składki członkowskie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym Spółka nie jest zobowiązana do rozpoznania z tytułu ich zapłaty importu usług oraz do rozliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W powyższym przepisie przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą, usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też należy stwierdzić, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Usługami, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do katalogu usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem, opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów, przy czym do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi.

Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zatem, pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

Wskazać należy, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council TSUE stwierdził, że czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Analizując głębiej ten problem TSUE w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie C-102/86 Apple and Pear Development Council stwierdził, że czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem.

Pojęcie „odpłatności” pojawiło się również w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r. w sprawie C-154/80 Staatssecretaris van Financien przeciwko Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats GA ETS, które zapadło na tle przepisów Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „zapłata” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego. Ponadto Trybunał przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu - jak wskazał Trybunał - świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R.J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), gdzie podkreślono, że dla wystąpienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług konieczne staje się zaistnienie bezpośredniego związku płatności z konkretną czynnością oraz istnienie konsumenta tej czynności.

Zatem za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT uważane mogą być takie sytuacje, w których:

 • istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne,
 • wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy,
 • istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi,
 • odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem,
 • istnieje możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest integratorem technologii w obszarze przetwarzania dokumentów oraz dostawcą usług MPS (Managed Print Services).

Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług związanych z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, w tym dostawa urządzeń drukujących oraz materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy usługi kompleksowego zarządzania urządzeniami drukującymi u Klientów, w ramach których dostarcza również materiały eksploatacyjne do tych urządzeń.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca w 2014 roku przystąpił do organizacji I. I. (...) jest pierwszą tego rodzaju organizacją zrzeszającą głównych dostawców usług MPS w Europie, działającą od 2012 roku.

Głównym celem działania I. jest wsparcie niezależnych dostawców usług MPS przez promocję tego rodzaju usług oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy jej członkami.

I. nie działa w celu generowania zysku, lecz w interesie branży dostawców usług MPS oraz jej rozwoju. Bada ekonomiczne, finansowe, prawne i techniczne zagadnienia będące w zakresie zainteresowania dostawców usług MPS, z uwagi na ich promocję i rozwój.

Celem przystąpienia Spółki do organizacji była możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie oferowanych usług z innymi podmiotami działającymi w tej branży w Europie. Jedną z głównych zasad I.A jest możliwość przystąpienia do niej wyłącznie jednego podmiotu z danego kraju.

Mając na uwadze cytowane przepisy prawa oraz opis sprawy należy dokonać analizy czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy wystąpiły przesłanki pozwalające na przyjęcie, iż dokonane przez Wnioskodawcę wpłaty na rzecz I. stanowią zapłatę za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy podkreślić, iż świadczenie usług zakłada istnienie dwóch podmiotów, a więc tego, który świadczy usługę (usługodawcę) i tego, który świadczenie odbiera (usługobiorcę), czyli konsumenta usługi. Skoro opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług, to znaczy, że istnieje stosunek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, a rezultatem tego związku jest wzajemne działanie tych podmiotów. Działanie to polega na tym, że wynagrodzenie otrzymywane przez wykonawcę usługi następuje w zamian za wykonanie usługi na rzecz jej odbiorcy. Pomiędzy odpłatną czynnością podlegającą opodatkowaniu, a otrzymywanym z tytułu tej czynności wynagrodzeniem musi istnieć bezpośredni, czytelny i dostrzegalny związek.

Wnioskodawca wyjaśnił, że chcąc przystąpić do organizacji zrzeszającej głównych dostawców usług MPS w Europie był zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty członkowskiej oraz jest zobowiązany do wpłaty rocznych składek członkowskich.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zarówno uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej, jak i składki rocznej nie zobowiązuje Wnioskodawcy do wykonania jakichkolwiek czynności na rzecz A. P.

A. P. nie dokonuje na rzecz Wnioskodawcy dostawy jakichkolwiek towarów oraz nie świadczy jakiekolwiek usługi w związku z pobieraną składką członkowską i opłatą wpisową. Uiszczona opłata wpisowa pozwoliła Wnioskodawcy zostać pełnoprawnym i jedynym z Polski członkiem organizacji I. Natomiast roczne opłaty członkowskie dają Spółce prawo do kontynuacji członkostwa, uczestnictwa w organizowanych spotkaniach oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy wszystkimi jej członkami. Organizowane cykliczne spotkania są jedyną tego rodzaju okazją do zdobycia wiedzy w jaki sposób rynek usług MPS rozwija się w innych krajach oraz jakie działania mające wpływ na rozwój rynku tych usług są podejmowane w poszczególnych krajach.

Zatem należy stwierdzić, że skoro opłata wpisowa oraz roczne składki członkowskie przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Organizacji to nie będą miały one charakteru ekwiwalentnego – nie będą upoważniały członka Organizacji tj. Wnioskodawcy do odbioru jakiegokolwiek świadczenia ze strony Organizacji. Składki są obowiązkowe dla wszystkich członków organizacji. Tworzą one majątek, który jest przeznaczony wyłącznie na bieżącą działalność I. oraz realizację wspólnych celów. Spółka nie ma żadnego wpływu na sposób przeznaczenia uiszczanych przez nią składek. Zatem opłaty wpisowej ani składek rocznych nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, gdyż nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy czynnościami wykonywanymi przez Organizację na rzecz konkretnego członka (tj. Wnioskodawcy), a uiszczonymi składkami. Zapłata składki członkowskiej związana jest z przynależnością do Organizacji. Płacenie składek jest jednym z najważniejszych obowiązków Spółki, a unikanie ich płacenia może być powodem wykluczenia z organizacji. Wpłacone kwoty będą umożliwiały Organizacji realizację celów statutowych, nie będą jednak rodziły po jej stronie jakiegokolwiek zobowiązania do dokonywania określonych świadczeń na rzecz konkretnego podmiotu – członka organizacji uiszczającego składki tj. Wnioskodawcy.

W świetle przywołanych regulacji oraz przedstawionych okoliczności sprawy wskazać należy, że w rozpatrywanym przypadku nie zostały wypełnione wszystkie przesłanki pozwalające na uznanie, iż mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, w rozumieniu z art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Biorąc pod uwagę, iż na rzecz Wnioskodawcy nie występuje odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. i ustawy o VAT, tym samym nie będą mieć zastosowania przepisy dotyczące importu usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.