0111-KDIB3-1.4012.400.2017.1.WN | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT na produkt opisany we wniosku
0111-KDIB3-1.4012.400.2017.1.WNinterpretacja indywidualna
  1. usługi
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lipca 2017 r. (data wpływu 12 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na produkt opisany we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na produkt opisany we wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W imieniu wnioskodawcy jako przedsiębiorcy zamierzającego sprzedawać w Polsce towar o nazwie handlowej O. pH będący kondycjonerem wody do zakwaszania i neutralizacji węglowodanów w cieczy roboczej o składzie rozpuszczalnym składającym się w 80% z dwuwodnego siarczanu mocznika oraz w 20% z substancji pomocniczych produkcji X S.A. z siedzibą w Albacete w Hiszpanii. Wymieniony środek działa poprzez neutralizację jonów wapnia i magnezu (wodorowęglanów) oraz obniżenie wartości Ph cieczy roboczej służącej do wykorzystania przy stosowaniu środków ochrony roślin takich jak Glifosat, MCPA. Przeciwdziała wytwarzaniu kompleksów nieaktywnych przez niektóre substancje chemiczne zawarte w środkach ochrony roślin posiadających w roztworach ładunek ujemny, który może reagować z jonami wapnia i magnezu. Produkt ten umożliwia uzyskanie maksymalnego efektu stosowania chemikaliów rolniczych. Eliminuje naturalne czynniki zawarte w wodzie ograniczające prawidłowe funkcjonowanie pestycydów i nawozów rolniczych gwarantując ich maksymalną penetrację i wydajność w trudnych warunkach (twarda lub alkaliczna woda, niskie dawki herbicydów itp.) do ostatniej kropli. Towar będzie sprzedawany tylko do zakupu przez rolników lub pośredników dla rolników w celu jego wyłącznego wykorzystania w rolnictwie.

Symbol PKWiU zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. dla produktu o nazwie O. to 20.20.19.0 - Pozostałe pestycydy środki agrochemiczne, co oznacza, iż w pozycji 80 wniosku to ten symbol uzupełnia opis produktu.

Produkt o nazwie O. ph nie jest pestycydem ale jest pozostałym środkiem agrochemicznym, mieszczącym się w grupowaniu PKWiU 20.20.1 i jednocześnie nie jest środkiem odkażającym z grupowania PKWiU ex 20.20.14.

Symbol PKWiU zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. dla produktu o nazwie O. to 20.20.19.0 - Pozostałe pestycydy środki agrochemiczne., co oznacza, iż w pozycji wniosku to ten symbol uzupełnia opis produktu.

Produkt o nazwie O. ph nie jest pestycydem ale jest pozostałym środkiem agrochemicznym, mieszczącym się w grupowaniu PKWiU 20.20.1 i jednocześnie nie jest środkiem odkażającym z grupowania PKWiU ex 20.20.14.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisany poniżej towar powinien być objęty 8% stawką podatku VAT jako produkt przeznaczony do zastosowania wyłącznie w rolnictwie na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy jako będący pozostałym środkiem agrochemicznym (PKWiU ex 20.20.14)?

Zdaniem Wnioskodawcy, towar o nazwie handlowej O. pH będący kondycjonerem wody do zakwaszania i neutralizacji węglowodanów w cieczy roboczej o składzie rozpuszczalnym składającym się w 80% z dwuwodnego siarczanu mocznika oraz w 20% z substancji pomocniczych powinien być objęty 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy jako będący pozostałym środkiem agrochemicznym (PKWiU ex 20.20.14).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W art. 41 ust. 1 ustawy o VAT postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających obecnie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%”, pod pozycją 65 zostały wymienione towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.20.1 „Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedawać w Polsce towar o nazwie handlowej O. pH będący kondycjonerem wody do zakwaszania i neutralizacji węglowodanów w cieczy roboczej o składzie rozpuszczalnym składającym się w 80% z dwuwodnego siarczanu mocznika oraz w 20% z substancji pomocniczych produkcji. Wymieniony środek działa poprzez neutralizację jonów wapnia i magnezu (wodorowęglanów) oraz obniżenie wartości Ph cieczy roboczej służącej do wykorzystania przy stosowaniu środków ochrony roślin takich jak Glifosat, MCPA. Przeciwdziała wytwarzaniu kompleksów nieaktywnych przez niektóre substancje chemiczne zawarte w środkach ochrony roślin posiadających w roztworach ładunek ujemny, który może reagować z jonami wapnia i magnezu. Produkt ten umożliwia uzyskanie maksymalnego efektu stosowania chemikaliów rolniczych. Eliminuje naturalne czynniki zawarte w wodzie ograniczające prawidłowe funkcjonowanie pestycydów i nawozów rolniczych gwarantując ich maksymalną penetrację i wydajność w trudnych warunkach (twarda lub alkaliczna woda, niskie dawki herbicydów itp.) do ostatniej kropli. Towar będzie sprzedawany tylko do zakupu przez rolników lub pośredników dla rolników w celu jego wyłącznego wykorzystania w rolnictwie.

Symbol PKWiU zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. dla produktu o nazwie O. to 20.20.19.0 - Pozostałe pestycydy środki agrochemiczne, co oznacza, iż w pozycji 80 wniosku to ten symbol uzupełnia opis produktu.

Produkt o nazwie O. ph nie jest pestycydem ale jest pozostałym środkiem agrochemicznym, mieszczącym się w grupowaniu PKWiU 20.20.1 i jednocześnie nie jest środkiem odkażającym z grupowania PKWiU ex 20.20.14.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku VAT dla produktu przeznaczonego do zastosowania wyłącznie w rolnictwie o nazwie O. ph.

Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadkach, o których mowa w wyżej powołanym art. 5a ustawy. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Niniejszą klasyfikację, na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676) stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, że produkt o nazwie O. mieści się w ugrupowaniu PKWiU 20.20.19.0 - „Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne”. Produkt ten nie jest pestycydem, ale jest pozostałym środkiem agrochemicznym, mieszczącym się w grupowaniu PKWiU 20.20.1 i jednocześnie nie jest środkiem odkażającym z grupowania PKWiU ex 20.20.14.

Jak wskazano wyżej, zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty do odpowiedniego grupowania PKWiU. Natomiast opinia klasyfikacyjna GUS nie stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego. Nie powinna mieć również wpływu na rzeczywisty ekonomiczny i funkcjonalny sens transakcji.

Skoro Wnioskodawca przedmiotowy produkt klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 20.20.19.0 - pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne, przy czym, jak wskazano we wniosku, nie jest on środkiem odkażającym z grupowania PKWiU 20.20.14, to należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że na podstawie art. 41 ust. 2 (poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy), w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, właściwą stawką dla dostawy tego towaru jest stawka podatku VAT w wysokości 8%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy w tym miejscu zauważyć, że w przedmiotowej interpretacji nie rozstrzygano poprawności zaklasyfikowania będącego przedmiotem pytania produktu według PKWiU, lecz przyjęto, wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku w opisie zdarzenia przyszłego, symbol PKWiU - 20.20.19.0 dla tego produktu.

Ponadto tut. Organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

usługi
0111-KDIB3-1.4012.358.2017.1.JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.