0111-KDIB3-1.4012.345.2018.1.ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu (...)”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu (...)” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu(...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina (....) rozpoczyna realizację projektu pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu (...)” - budowa Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, z Europejskiego Funduszu Regionalnego - nr umowy podpisanej o dofinansowanie z Zarządem Województwa (...). Inwestycja realizowana jest na części działki Nr 113/27 o pow. 10,20 ha położonej w miejscowości (...). Właścicielem działki jest Skarb Państwa, w użytkowaniu wieczystym (....) sp. z o.o., która dzierżawiona jest przez Związek Gmin (....) na podstawie umowy z dnia 7.01.2002 roku, a następnie użyczona Gminie, umową użyczenia Nr ... do 2032 roku. W większości działka ta powstała w wyniku rekultywacji zbiornika.

Obecnie na terenie działki objętej projektem znajdują się pojedyncze obiekty małej architektury (altana piknikowa, ławki i stoły) oraz utwardzenia terenu (miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz slip do wodowania łódek). Linia brzegowa jest wzmocniona za pomocą pryzm kamiennych oraz koszy siatkowo kamiennych i jest ukształtowana tarasowo. Wzdłuż nowego nadbrzeża znajdują się ścieżki spacerowe oraz w kilku miejscach znajdują się schody prowadzące na niższy poziom tego nadbrzeża. Istniejące zagospodarowanie jest jednak niewystarczające i na dzień dzisiejszy przyciąga nieliczne grono turystów i mieszkańców Gminy.

Projekt pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu (...)” wpisuje się w szerszy projekt pn. „Zagospodarowanie otoczenia(...)” zlokalizowanego na działkach 113/27 i 113/24 obręb (...). Projekt ten został podzielony na dwie części. Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach tej inwestycji obejmuje:

 • odwodnienie terenu inwestycji a następnie,
 • realizację alei sportu dojazdy na wrotkach, deskorolce, do biegania i ogólnej rekreacji,
 • realizację ścianki wspinaczkowej,
 • budowę boiska do piłki nożnej,
 • budowę skateparku.
 • budowę toru rowerowego typu „pumparck”,
 • aranżację toru do nauki jazdy na rowerze,
 • realizację ogrodzonego zespołu boisk i kortów tenisowych,
 • budowę placu zabaw i wodnego placu zabaw dla dzieci,
 • realizację ścieżki zdrowia ze stacjami siłowni na świeżym powietrzu,
 • wyznaczenie ciągów pieszo-rowerowych, tablic informacyjnych, miejsc piknikowych, altan grilowych i piknikowych oraz elementów małej architektury, koszy, stojaków na rowery,
 • realizację toalet przenośnych typu TOI-TOI na platformie,
 • realizację nowych nasadzeń w formie zieleni niskiej i średniowysokiej.

Cele ogólne realizacji niniejszego projektu to:

 • zwiększenie szeroko rozumianego ruchu turystycznego na tym terenie (turystyka jednodniowa, weekendowa, sezonowa, biegowa, rowerowa, sportowo-rekreacyjna, wypoczynkowa, itp.),
 • rozwój nowych ofert produktów turystycznych na obszarze objętych projektem,
 • prawa infrastruktury turystycznej na obszarze Gminy oraz zwiększenie dostępności do wielu atrakcji turystycznych,
 • aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców obszaru, rozwój organizacji pozarządowych.

Celem bezpośrednim projektu jest bazujący na społecznych, ekonomicznych i naturalnych zasobach rozwój obszaru Jeziora (...), przy szczególnym wsparciu w zakresie turystyki i rekreacji. Jezioro jak i całe jego otoczenie ma ogromny potencjał turystyczny, który w dalszym ciągu jest niewykorzystany. Zainwestowano do tej pory spore nakłady finansowe aby je częściowo odmulić, wyprofilować i umocnić linię brzegową. Ale jest to niewystarczające ponieważ nie przekłada się na rozwój tego obszaru. Realizowana nowa infrastruktura winna przyciągnąć turystów i mieszkańców Gminy.

Odpowiednie zagospodarowanie turystyczne pozwoli na zagospodarowanie czasu wolnego, stworzy doskonałe warunki dla różnych form wypoczynku, w szczególności do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Korzyści płynące z realizowanej inwestycji będą stanowić kluczowy bodziec dla rozwoju i promowania dobrych praktyk w Gminie.

Realizowana inwestycja polega na budowie infrastruktury turystycznej, która należy do zadań Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 („Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”)

Po realizacji projektu bieżące utrzymanie terenu pozostawać będzie w gestii Gminy. Gmina jest zrejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT rozliczającym się ze sprzedaży, w szczególności z tytułu umów cywilnoprawnych w zakresie umów najmu i dzierżawy. Realizując przedmiotowy projekt nie może odzyskać naliczonego podatku VAT ponieważ zrealizowana operacja nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych (o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).

Teren objęty wsparciem nie ma charakteru komercyjnego, Gmina nie będzie prowadziła tam działalności gospodarczej ani nie będzie udostępniała produktów projektu pod żadną działalność gospodarczą. Teren ten ma przeznaczenie społeczne.

Zajdzie potrzeba zatrudnienia osoby zajmującej się bieżącym utrzymaniem i konserwacją powstałej w ramach projektu przestrzeni aktywnego wypoczynku i turystyki wodnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu (...)” - budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym:

 • odwodnienie terenu inwestycji a następnie,
 • realizacja alei sportu dojazdy na wrotkach, deskorolce, do biegania i ogólnej rekreacji,
 • realizacja ścianki wspinaczkowej,
 • budowa boiska do piłki nożnej,
 • budowa skateparku,
 • budowa tonu rowerowego typu „pumparck”,
 • aranżacja toru do nauki jazdy na rowerze,
 • realizacja ogrodzonego zespołu boisk i kortów tenisowych,
 • budowa placu zabaw i wodnego placu zabaw dla dzieci,
 • realizację ścieżki zdrowia ze stacjami siłowni na świeżym powietrzu,
 • wyznaczenie ciągów pieszo-rowerowych, tablic informacyjnych, miejsc piknikowych, altan grilowych i piknikowych oraz elementów małej architektury, koszy, stojaków na rowery,
 • realizacja toalet przenośnych typu TOI-TOI na platformie?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu (...)” - budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Gminie nie będzie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dotyczących wykonania realizowanej operacji, tj. fakturach z tytułu nabycia towarów i usług dokumentujących czynności objęte zakresem rzeczowym zadania.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późniejszymi zmianami), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy w zakresie ładu przestrzennego, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy).

Wytworzona w wyniku realizacji operacji infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i sportowa, nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Każdy mieszkaniec wspólnoty czy turysta będzie miał bezpłatny i powszechny, nieograniczony dostęp do korzystania z urządzeń obiektu na wolnym powietrzu.

Gmina zakłada, że po zakończeniu projektu powstała infrastruktura będzie stanowić własność Beneficjenta, będzie służyć do celów niekomercyjnych, nieodpłatnych, wszyscy mieszkańcy i turyści będą mogli swobodnie korzystać ze wszystkich urządzeń obiektu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uprawnienie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje tylko w stosunku do tych towarów i usług, które podatnik wykorzystuje do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizowana inwestycja, polegająca na budowie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na wolnym powietrzu nie będzie służyła do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Korzystanie przez mieszkańców i turystów z wytworzonej infrastruktury rekreacyjnej nie będzie skutkowało transakcjami opodatkowanymi, których następstwem byłoby określenie podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu (...)” jest związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina rozpoczyna realizację projektu pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu (...)” - budowa Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu.

Projekt pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu (...)” wpisuje się w szerszy projekt pn. „Zagospodarowanie otoczenia (...)” zlokalizowanego na działkach 113/27 i 113/24 obręb (...). Projekt ten został podzielony na dwie części.

Celem bezpośrednim projektu jest bazujący na społecznych, ekonomicznych i naturalnych zasobach rozwój obszaru Jeziora (...).

Po realizacji projektu bieżące utrzymanie terenu pozostawać będzie w gestii Gminy. Gmina jest zrejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT rozliczającym się ze sprzedaży, w szczególności z tytułu umów cywilnoprawnych w zakresie umów najmu i dzierżawy. Realizując przedmiotowy projekt nie może odzyskać naliczonego podatku VAT ponieważ zrealizowana operacja nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych (o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Teren objęty wsparciem nie ma charakteru komercyjnego, Gmina nie będzie prowadziła tam działalności gospodarczej ani nie będzie udostępniała produktów projektu pod żadną działalność gospodarczą. Teren ten ma przeznaczenie społeczne.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem prawo do odliczenia powstaje, jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym, skoro towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę dla realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to nie zostanie spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu (...)”.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.