Usługi zwolnione | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zwolnione. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
6
paź

Istota:

Wystawianie faktur dokumentujących świadczone usługi.

Fragment:

Natomiast faktura dokumentująca świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy – stosownie do § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia – powinna zawierać: dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, nazwę usługi, kwotę, której dotyczy dokument). Z kolei – w myśl § 3 pkt 3 ww. rozporządzenia - faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-g. Interpretacją Nr IPTPP1/4512-372/15-4/MW tut. Organ potwierdził, że Wnioskodawca może wybrać ponownie zwolnienie przewidziane w art. 113 ust. 1 ustawy od dowolnego miesiąca. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług medycznych – PKD 86.21.Z - praktyka lekarska ogólna, a także świadczy usługi najmu lokalu pod działalność gospodarczą. Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, że od 1 stycznia 2014 r. podatnik dokumentujący czynności zwolnione ma obowiązek wystawienia – na żądanie nabywcy – faktury na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy, zawierającej dane zgodne z § 3 pkt 1-3 ww. cytowanego rozporządzenia.

2014
3
sty

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku nabywanej przez Bank usługi

Fragment:

Jak stwierdził NSA w wyroku I FSK 339/12 sformułowanie „ właściwe do świadczenia usług ” użyte w art. 13 ust. 13 uVAT należy interpretować w ten sposób, że zwolnione z VAT są takie części usługi zwolnionej, które są charakterystyczne, typowe, zarazem niezbędne do jej świadczenia, a niekoniecznie muszą posiadać istotne i specyficzne cechy usługi zwolnionej, której są częścią. Usługi E. stanowią dla klientów banku element transakcji realizowanej przez nich za pomocą kart płatniczych, a element ten jest niezbędny i właściwy dla wykonania przez bank usługi finansowej. Klient banku zainteresowany jest możliwością skorzystania z bankomatu. Bez usługi E. nie byłoby to możliwe w zakresie, w jakim usługa finansowa banku jest faktycznie realizowana wobec klienta banku. Bez korzystania z platformy E. klient nie mógłby przykładowo korzystać z bankomatów należących do podmiotów nie posiadających bezpośredniej umowy z Wnioskodawcą etc, w konsekwencji sama karta płatnicza nie wykazywałaby w praktyce prawnego charakteru instrumentu płatniczego o powszechnym charakterze. Usługa E. jest też właściwa dla wykonania usługi zwolnionej banku. Umożliwia faktyczną realizację usługi świadczonej przez bank. Usługa E. stanowi typową, stosowaną w praktyce gospodarczej usługę pomocniczą, opartą o międzynarodowe standardy obowiązujące na rynku finansowym.

2013
28
lut

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z budową budynku domu opieki dla osób starszych.

Fragment:

Po jego wybudowaniu będzie Pani prowadziła usługi zwolnione od podatku od towarów i usług, ponieważ będzie tam zagwarantowana całodobowa opieka pielęgniarska. Podczas starań o kredyt, bank zakwestionował podatek od towarów i usług twierdząc, że prowadząc firmę będzie Pani mogła odliczać podatek naliczony od nabytych do budowy materiałów i usług. Obecnie Pani firma jest „ płatnikiem podatku VAT ”. Po planowanym rozszerzeniu obecnej działalności nie będzie Pani miała problemu z rozliczaniem podatku, ponieważ nowopowstały obiekt będzie znajdował się w innej miejscowości i będzie miał inny charakter usługowy, w związku z czym nie będzie problemu z rozliczeniem podatku naliczonego, jak i należnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy będzie Pani mogła odliczać podatek od zakupionego materiału i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, interpretacja banku jest nieprawidłowa. Według Pani, z uwagi na to, iż usługi, które będą wykonywane w nowo wybudowanym budynku, będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. d) ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług nie będzie podlegał odliczeniu zgodnie, z art. 86 ust. 1 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2012
29
wrz

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług

Fragment:

W roku 2011 zgodnie z art. 90 ustawy, usługi zwolnione stanowiły 87,07%. Usługi w zakresie doboru i sprzedaży soczewek kontaktowych oraz płynów do ich pielęgnacji są wykonywane i będą kontynuowane w oparciu o posiadane, dotychczasowe wyposażenie gabinetu. W dniu 27 grudnia 2011 r. projekt o nazwie ,,...” złożony w konkursie RPLD.03.06.00-3/11 w ramach Działania III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w latach 2007-2013 uchwałą Zarządu Województwa został zakwalifikowany do dofinansowania. Projekt zakłada zakup następujących środków trwałych: funduskamery wraz z zestawem komputerowym do obrazowania progresji zmian na dnie oka; ultrasonografu okulistycznego, umożliwiającego ocenę fizjologicznych i patologicznych struktur gałki ocznej i oczodołu oraz biometrię; lasera okulistycznego YAG SLT, o długości fali promieniowania 1064 nm i 532 nm, wykorzystywanego przede wszystkim do kapsulotomii i irydotomii oraz selektywnej trabekuloplstyki. W ramach realizacji projektu zostanie rozbudowany zakres usług medycznych służący badaniu pacjenta w celu: obrazowania i udokumentowania (...)

2012
29
wrz

Istota:

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

W roku 2011 zgodnie z art. 90 ustawy, usługi zwolnione stanowiły 87,07%. Usługi w zakresie doboru i sprzedaży soczewek kontaktowych oraz płynów do ich pielęgnacji są wykonywane i będą kontynuowane w oparciu o posiadane, dotychczasowe wyposażenie gabinetu. W dniu 27 grudnia 2011 r. projekt o nazwie „ ... ” złożony w konkursie RPLD.03.06.00-3/11 w ramach Działania III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w latach 2007-2013 uchwałą Zarządu Województwa .... został zakwalifikowany do dofinansowania. Projekt zakłada zakup następujących środków trwałych: funduskamery wraz z zestawem komputerowym do obrazowania progresji zmian na dnie oka; ultrasonografu okulistycznego, umożliwiającego ocenę fizjologicznych i patologicznych struktur gałki ocznej i oczodołu oraz biometrię; lasera okulistycznego YAG SLT, o długości fali promieniowania 1064 nm i 532 nm, wykorzystywanego przede wszystkim do kapsulotomii i irydotomii oraz selektywnej trabekuloplstyki. W ramach realizacji projektu zostanie rozbudowany zakres usług medycznych służący badaniu pacjenta w celu: obrazowania (...)

2012
21
cze

Istota:

Czy w związku z zakupem ww. aparatu RTG, który będzie służył wyłącznie usługom medycznym zwolnionym z podatku VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT?

Fragment:

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto, zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie). Z powyższych regulacji prawnych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu.

2012
21
cze

Istota:

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania kwoty podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie). Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

2012
25
maj

Istota:

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia w części ani w całości kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w partnerstwie pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Projektu oraz w relacjach z Biurem Projektu; w szczególności koordynator uprawniony i zobowiązany będzie do: akceptacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych; zapewnienia zgodności działań Partnera z procedurami przyjętymi w Projekcie; współpracy z Biurem Projektu zarządzania i koordynowania działalnością zespołu roboczego w ramach realizowanego zadania. niezwłoczne powiadomienie na piśmie Lidera o każdorazowej zmianie osoby koordynatora, a także o wyznaczeniu osoby jego zastępującej w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków. Osoba zastępująca przejmuje na czas niemożności wykonywania przez niego obowiązków wszystkie jej uprawnienia i obowiązki związane z realizacją Projektu. Do zadań Partnera w zakresie zarządzania finansami należeć będzie w szczególności: niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyjęciu Wniosku do realizacji założenie odrębnego rachunku bankowego, który będzie przeznaczony na cele Projektu (rozliczeń środków pieniężnych dotacji dofinansowania). W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Partner zobowiązanym jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Lidera o zmianie rachunku bankowego; dostarczanie (...)

2012
24
maj

Istota:

Możliwość zwolnienia podmiotowego w 2012r. od podatku VAT usług konserwacji zabytków

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 113 ust. 2 ustawy do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Z opisu zawartego we wniosku wynika, że w 2011r. Wnioskodawczyni świadczyła odpłatnie wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT, a więc usługi, których w myśl cyt. wyżej art. 113 ust. 2 nie wlicza się do kwoty limitu 150 000 zł. W 2012r. usługi Wnioskodawczyni w zakresie konserwacji zabytków będą już opodatkowane wg stawki 23% VAT, a więc świadczenie tych usług musi być wliczane do wartości sprzedaży. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, ale tylko do momentu przekroczenia w roku podatkowym 2012 wartości sprzedaży opodatkowanej z tytułu świadczenia usług konserwatorskich, czyli kwoty określonej w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (w 2012r. jest to 150.000 zł). Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie objętym zapytaniem należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2012
19
sty

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych dotyczących i związanych z przychodami zwolnionymi.

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – praktykę lekarską dentystyczną – PKD 86.23.Z (PKWiU 86.23.1 – usługi w zakresie praktyki dentystycznej). Podatnik jest podatnikiem zwolnionym z płacenia podatku od towarów i usług. Planowane jest poniesienie nakładów inwestycyjnych. Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy jak również przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że w sytuacji gdy planowane przez Wnioskodawcę nakłady inwestycyjne związane będą z usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i (...)