IBPP2/443-776/14/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT do opłat pobieranych od rodziców za szkolenie dzieci

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 31 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT do opłat pobieranych od rodziców za szkolenie dzieci – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT do opłat pobieranych od rodziców za szkolenie dzieci.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 października 2014 r. znak: IBPP2/443-776/14/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Fundacja została ustanowiona aktem notar. rep. ... przez fundatora. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 o fundacjach i na podstawie statutu. Właściwą działalność Fundacja rozpoczęła od stycznia br. i szkoli w dyscyplinie piłka nożna około 300 dzieci od rocznika 1996-2008. Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego a od 1 maja 2014 r. Fundacja zarejestrowała się jako podatnik VAT. Głównymi celami fundacji są: propagowanie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia, wspieranie działalności dobroczynnej, Fundacja realizuje swoje cele poprzez: zatrudnianie i doskonalenie kadr związanych z edukacją sportową i wychowaniem młodzieży, organizowanie wszelkiego rodzaju imprez sportowych, turniejów, zawodów sportowych, rozgrywek, obozów i innych akcji związanych ze sportem, organizowanie i finansowanie dostępu do obiektów sportowych i zapewnienie sprzętu sportowego. Wskazana wyżej działalność jest wyłącznie działalnością statutową. Majątek fundacji, z którego finansowane są ww. statutowe formy działalności pochodzi z darowizn osób fizycznych i prawnych, dotacji Urzędu Miasta, z wpłat rodziców a także z działalności gospodarczej/pomocniczej/polegającej na usługach reklamowych i marketingowych. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na działalność statutową. Fundacja prowadzi działalność w formie nieodpłatnej i częściowo odpłatnej. Działalność odpłatna obejmuje: zakup sprzętu sportowego, wynajem sal i boisk, wpisowe na turnieje, obozy szkoleniowe.

Co miesiąc rodzice dzieci wpłacają za swoje dziecko 50 zł.

 1. stan faktyczny - Czy w związku z pobieraniem ww. kwoty za szkolenie dziecka Fundacja może skorzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32... - Usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe oraz związki stowarzyszeń i in. osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem, że: a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport (...) z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną (...) usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.
 2. stan faktyczny - Fundacja w bieżącym roku przed zarejestrowaniem się do VAT-u (od 1 maja 2014) otrzymała 5 lutego 2014 I transzę dotacji z Urzędu Miasta w wysokości 55 tys. zł i 20,0 tys. zł dnia 30 lipca 2014 - czyli po przystąpieniu do vat-u. Środki są przeznaczone na realizację zadania publicznego pod tytułem: „...

Pismem z 31 października 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

1.Celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Fundacja została powołana m.in. w celu wszechstronnego propagowania szeroko pojętej idei sportu wśród młodzieży i realizuje swoje cele poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, zawodów sportowych, rozgrywek, meczy, obozów sportowych, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów piłki nożnej. Fundacja organizuje i finansuje zakup sprzętu sportowego i dostęp do sprzętu i obiektów sportowych.

2.Wnioskodawca - Fundacja - nie jest klubem sportowym, nie jest też związkiem sportowym i nie jest związkiem stowarzyszeń, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Wnioskodawca jest odrębnym podmiotem i na podstawie zawartej umowy współpracuje ze swoim założycielem Klubem Sportowym w zakresie prowadzenia procesu szkolenia zawodników piłki nożnej.

3.Czynności świadczone przez Fundację w ramach opłaty wnoszonej przez rodziców na konto Fundacji dotyczą wyłącznie usług związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym dzieci i młodzieży; z tych pieniędzy Fundacja finansuje zakup sprzętu sportowego, opłaca wpisowe na turnieje piłkarskie, opłaca wynajem sal i boisk piłkarskich, zapewnia szkolenie trenerów. Czynności świadczone w ramach zadania publicznego „...” dotyczą także wyłącznie usług związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym zawodników piłki nożnej.

4.Czynności świadczone przez Fundację wskazane wyżej są konieczne do organizowania i uprawiania sportu i wychowania fizycznego oraz uczestniczenia w nim.

5.Fundacja jest podmiotem, który nie ma jako celu dążenie do systematycznego osiągania zysków a jeżeli taki zysk osiągnie to będzie on przeznaczony na realizację celów statutowych i dalsze doskonalenie świadczonych usług w zakresie szkolenia.

6.Czynności wykonywane, świadczone przez Fundację są w całości przeznaczone na rzecz osób uprawiających sport i uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

7.W ramach realizacji zadania publicznego pt. „...” czynności świadczone są nieodpłatnie. Z dotacji pokrywane są wynagrodzenia trenerów, należne od tych wynagrodzeń składki ZUS, organizowany jest transport zawodników na turnieje, zawody, treningi, opłacani są sędziowie na zawodach, opieka medyczna i ubezpieczenie zawodników.

8.Otrzymana dotacja z Urzędu Miasta jest związana z konkretnymi czynnościami wykonywanymi przez Fundację.

Fundacja otrzymała 75.000,- zł na realizacje następujących czynności :

 • wynagrodzenia trenerów 36.450,-
 • ubezpieczenia zawodników 1.000,-
 • transport na turnieje i zawody 20.000,-
 • opieka medyczna 3.080,-
 • opłaty sędziowski 14.470,- razem 75.000,- złotych.

9.Dotacja z Urzędu Miasta jest związana z konkretnymi wykonanymi czynnościami a nie na konkretne dziecko.

10.Urząd Miasta nie przyznaje dotacji na koszty ogólne, czyli administracyjne.

11.Otrzymana dotacja stanowi dopłatę dofinansowanie do cen usług świadczonych przez Fundację na rzecz dzieci i młodzieży. Dotacja stanowi około 44% ponoszonych kosztów przez Fundację w roku 2014.

12.Otrzymana dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę usługi świadczonej przez Fundację.

Gdyby Fundacja nie otrzymała dotacji większe opłaty musieli by wnosić rodzice o ok. 50%, czyli po 75 zł miesięcznie.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

1.Czy w związku z pobieraniem ww. kwoty za szkolenie dziecka Fundacja może skorzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32... - Usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe oraz związki stowarzyszeń i in. osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem, że: a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport (...) z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną (...) usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Fundacja może korzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 w zakresie pobierania opłat od rodziców, gdyż przedmiotowo wypełnia usługi związane ze sportem i wychowaniem fizycznym i działa na rzecz upowszechnienia i rozwoju kultury fizycznej. Mimo, że Fundacja w chwili obecnej nie posiada statusu Klubu sportowego, to jednak ściśle współpracuje z Klubem Sportowym i na podstawie podpisanej umowy o współpracy i partnerstwie z dnia 2 grudnia 2013 r. w zakresie wspólnego szkolenia młodych adeptów piłki nożnej w celu zapewnienia im optymalnych warunków i podnoszenia umiejętności piłkarskich w mieście Katowice. Fundacja na rzecz tego Klubu piłkarskiego zobowiązana jest do prowadzenia procesu szkolenia w przynajmniej 6-ciu rocznikach juniorskich na potrzeby Klubu (prowadzi od nowego sezonu 10 roczników). Po procesie szkolenia poszczególne roczniki będą zasilały kadrę Klubu. Wobec tego i poprzez to, że Spółka jest założycielem Fundacji Wnioskodawca jest stowarzyszony z Klubem i spełnia przesłanki również o charakterze podmiotowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem, opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów, przy czym do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi.

Z przedstawionego opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest fundacją, która działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach i na podstawie statutu. Wnioskodawca - Fundacja - nie jest klubem sportowym, nie jest też związkiem sportowym i nie jest związkiem stowarzyszeń, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Wnioskodawca jest odrębnym podmiotem i na podstawie zawartej umowy współpracuje ze swoim założycielem Klubem Sportowym w zakresie prowadzenia procesu szkolenia zawodników piłki nożnej. Czynności świadczone przez Fundację w ramach opłaty wnoszonej przez rodziców (co miesiąc rodzice dzieci wpłacają za swoje dziecko 50 zł) na konto Fundacji dotyczą wyłącznie usług związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym dzieci i młodzieży.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy pobierając od rodziców ww. kwoty za szkolenie dzieci może zastosować zwolnienie od podatku przewidziane przepisem art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w obowiązujących przepisach dotyczących podatku od towarów i usług ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług obniżonymi stawkami podatku a także zastosowanie zwolnienia.

I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

-z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Stosownie do art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto w świetle art. 43 ust. 18 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Trzeba wskazać, że zastosowanie zwolnienia dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym doznaje pewnych ograniczeń - ze względu na cel tej usługi, jak również status usługodawcy i usługobiorcy. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z tego zwolnienia są podmioty będące klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Ponadto, świadczone usługi muszą być wykonywane na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Jednocześnie świadczone usługi muszą być ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Niespełnienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie omawianej regulacji.

Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego, związku stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 715). Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 i 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Art. 2 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, że stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników (art. 2 ust. 3 ww. ustawy).

Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z opisu niniejszej sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest podmiotem wymienionym w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy - tj. klubem sportowym, związkiem sportowym czy też związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych – mogącym korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie tej regulacji, gdyż jak sam wskazał Fundacja nie jest klubem sportowym, nie jest też związkiem sportowym i nie jest związkiem stowarzyszeń, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Wnioskodawca jest odrębnym podmiotem i na podstawie zawartej umowy współpracuje ze swoim założycielem Klubem Sportowym w zakresie prowadzenia procesu szkolenia zawodników piłki nożnej.

Trzeba stwierdzić, że ze zwolnienia od podatku na mocy wskazanego przepisu korzystać mogą jedynie usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe, związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Natomiast Fundacja nie może z ww. zwolnienia korzystać, z uwagi na niewypełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym.

W świetle powyższych uwag należy uznać, że Wnioskodawca nie spełnia kryteriów podmiotowych niezbędnych do korzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, nie jest bowiem ani klubem sportowym, ani związkiem sportowym, ani też związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

W konsekwencji, w związku z faktem, że Wnioskodawca nie spełnia powyższego warunku w zakresie kryterium podmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, bezcelowe jest badanie spełnienia pozostałych przesłanek o charakterze przedmiotowym, o których mowa w tym przepisie.

Zatem opłaty wnoszone co miesiąc przez rodziców za szkolenie dzieci nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy dotycząca pytania nr 2 zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.