Usługi związane ze sportem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane ze sportem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
27
sty

Istota:

Możliwość zastosowania 8% stawki podatku dla usług korzystania z sauny parowej i suchej sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod PKWiU 96.04.10.0

Fragment:

Opłata za wstęp jest opłatą wnoszoną przez np. kibica co do zasady za uczestniczenie w imprezie poprzez np. oglądanie (uczestnictwo bierne). Zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2011 r. Nr 77/1) obowiązującego od dnia 1 lipca 2011 r., usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, o których mowa w art. 53 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej. Natomiast zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, ustęp 1 ma zastosowanie w szczególności do: prawa wstępu na spektakle, przedstawienia teatralne, występy cyrkowe, targi, do parków rozrywki, na koncerty, wystawy, jak również inne podobne wydarzenia kulturalne; prawa wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody; prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria. Ustęp 1 nie obejmuje korzystania z obiektów, takich jak sale gimnastyczne i inne, w zamian za opłatę (art. 32 ust. 3 ww. rozporządzenia wykonawczego).

2014
23
gru

Istota:

W zakresie zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT do opłat pobieranych od rodziców za szkolenie dzieci

Fragment:

Wnioskodawca jest odrębnym podmiotem i na podstawie zawartej umowy współpracuje ze swoim założycielem Klubem Sportowym w zakresie prowadzenia procesu szkolenia zawodników piłki nożnej. 3.Czynności świadczone przez Fundację w ramach opłaty wnoszonej przez rodziców na konto Fundacji dotyczą wyłącznie usług związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym dzieci i młodzieży; z tych pieniędzy Fundacja finansuje zakup sprzętu sportowego, opłaca wpisowe na turnieje piłkarskie, opłaca wynajem sal i boisk piłkarskich, zapewnia szkolenie trenerów. Czynności świadczone w ramach zadania publicznego „ ... ” dotyczą także wyłącznie usług związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym zawodników piłki nożnej. 4.Czynności świadczone przez Fundację wskazane wyżej są konieczne do organizowania i uprawiania sportu i wychowania fizycznego oraz uczestniczenia w nim. 5.Fundacja jest podmiotem, który nie ma jako celu dążenie do systematycznego osiągania zysków a jeżeli taki zysk osiągnie to będzie on przeznaczony na realizację celów statutowych i dalsze doskonalenie świadczonych usług w zakresie szkolenia. 6.Czynności wykonywane, świadczone przez Fundację są w całości przeznaczone na rzecz osób uprawiających sport i uczestniczących w wychowaniu fizycznym. 7.W ramach realizacji zadania publicznego pt. „ ... ” czynności świadczone są nieodpłatnie. Z dotacji pokrywane są wynagrodzenia trenerów, należne od tych wynagrodzeń składki ZUS, organizowany jest transport zawodników na turnieje, zawody, treningi, opłacani są sędziowie na zawodach, opieka medyczna i ubezpieczenie zawodników. 8.Otrzymana dotacja z Urzędu Miasta jest związana z konkretnymi czynnościami wykonywanymi przez Fundację.

2014
15
lip

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla usług korzystania z basenu

Fragment:

Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT, jeśli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne – zgodnie z cyt. art. 5a ustawy. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Klasyfikacją towarów i usług, która ma aktualnie zastosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

2014
11
mar

Istota:

Zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla usług wstępu na tor gokartowy sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 93.11.10.0

Fragment:

I tak, w dziale 93 ww. klasyfikacji obejmującym „ usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją ” mieszczącym się w Sekcji R wymienione zostały: 93.1 „ usługi związane ze sportem ” oraz 93.2 „ usługi związane z rozrywką i rekreacją ”. W wyjaśnieniach do PKWiU ( www.stat.gov.pl ) wskazano, iż grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp., usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni, usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych. Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

2013
29
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku usług związanych ze sportem.

Fragment:

(...) usług związanych ze sportem – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 stycznia 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zwolnienia od podatku usług związanych ze sportem. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Stowarzyszenie zostało zawiązane w celu rozwijania działalności sportowej, upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki oraz prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej. Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, polegającą głównie na organizacji i prowadzeniu warsztatów, wydarzeń, „ eventów ” o charakterze kulturalnym i artystycznym. Zgodnie z zapisami statutu, celami działalności Stowarzyszenia są również: prowadzenie i rozwijanie form aktywnego i niekonwencjonalnego spędzania czasu, krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, propagowanie idei aktywnego wypoczynku, integracja środowiska miłośników aktywności ruchowej, sportu i turystyki, działania na rzecz zwiększenia (...)

2013
26
sty

Istota:

Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na brak spełnienia łącznie wszystkich przesłanek podmiotowych i przedmiotowych wskazanych w tym przepisie

Fragment:

Konstrukcja przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza zatem zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe dla usług związanych ze sportem, wskazując jednocześnie na szereg warunków, które muszą zostać spełnione łącznie, aby możliwe było zastosowanie wskazanego zwolnienia z VAT. Z przywołanego przepisu wynikają następujące podmiotowe przesłanki zwolnienia: usługodawcami muszą być podmioty posiadające status klubu sportowego, związku sportowego, związku stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, usługobiorcami są osoby uprawiające sport lub uczestniczące w wychowaniu fizycznym. Przesłanką przedmiotową pozytywną jest okoliczność, że dane usługi są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Natomiast przesłanka przedmiotowa negatywna oznacza wyłączenie ze zwolnienia usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

2012
1
gru

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na prowadzeniu zajęć jogi.

Fragment:

W przypadku usług wymienionych w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT ustawodawca nie powołał symboli statystycznych, a zatem usługi te nie powinny być identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych. Zatem, na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do tej ustawy, opodatkowaniu stawką 8% podlegają „ pozostałe usługi związane z rekreacją ” lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni świadczy usługi związane z organizacją i prowadzeniem kursów jogi, w tym celu wynajmuje lokal użytkowy (studio) i dostosowuje go do potrzeb i specyfiki prowadzonych ćwiczeń. Ćwiczenia jogi są formą wypoczynku, a także rozrywki. Ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów jogi. Uczestnicy kursów wykupują miesięczne karnety (wejściówki) na zajęcia. Tylko osoby z wykupionym karnetem mogą przebywać w studio i brać udział w zajęciach. Należy zauważyć, że pojęcie wstępu nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT, jednakże rozumiane jak „ prawo wejścia ” wiąże się zazwyczaj z nabyciem biletu, karnetu itp. uprawniającego do wejścia do danego obiektu lub na daną imprezę, a nie gdy bezpośrednim celem jest sam udział (uczestniczenie) w zajęciach. W sytuacji gdy opłata w formie karnetu okresowego pobierana jest za udział w konkretnych zajęciach nie może być utożsamiana z „ opłatą za wstęp ”.

2012
29
paź

Istota:

1. Czy Wnioskodawca w zakresie świadczonych usług takich jak:a. organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych na posiadanych obiektach, organizacja biegów, turniejów sportowych, ligi piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, b. organizacja wyjazdów zimowych na narty, sanki, kuligi w okresie letnim na wycieczki rekreacyjno – krajoznawcze, c. organizacja biegów ulicznych i rodzinnych rajdów rowerowych, za które pobierane są opłaty startowe lub wpisowe jest zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy Wnioskodawca w zakresie świadczonych usług opisanych w poz. 54 wniosku jest zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT?

Fragment:

Usługi świadczone przez Ośrodek według PKWiU z 2008 roku – sekcja R dział 93 usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją: organizacja i przeprowadzenie biegów, turniejów sportowych, ligi piłki nożnej, siatkowej i koszykowej – PKWiU 93.11.10.0 (usługi związane z działalnością obiektów sportowych), wyjazdy w okresie zimowym na narty, organizacja i przeprowadzenie w okresie letnim biegów ulicznych – PKWiU 93.19.13.0 (usługi wspomagające działalność związaną ze sportem i rekreacją), wyjazdy na sanki, kuligi, wycieczki rekreacyjno – krajoznawcze, rajdy rowerowe – PKWiU 93.19.19.0 pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją. Opłaty startowe lub wpisowe pobierane są za udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych. Ośrodek organizując wyjazdy w okresie letnim i zimowym kieruje swoją ofertę do wszystkich osób fizycznych, wyjazdy te nie wchodzą w zakres obozów. Wnioskodawca w związku z organizacją w/w wyjazdów nabywa od innych podmiotów usługi i towary: wyjazdy na narty, sanki, kuligi – usługi transportowe, ubezpieczenie uczestników, wynajęcie zaprzęgów, wycieczki rekreacyjno – krajoznawcze - usługi transportowe, ubezpieczenie uczestników, usługi przewodnickie, biegi uliczne, rajdy rowerowe – ubezpieczenie uczestników, koszulki okolicznościowe, zabezpieczenie medyczne, posiłek dla uczestników.

2012
23
sie

Istota:

Zastosowanie właściwej stawki podatku dla usług wynajmu toru pływackiego.

Fragment:

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi wynajmu torów pływackich na rzecz Klubu Sportowego, które zostały przez niego zaklasyfikowane do PKWiU z 2008 r. – 93.19.19.0 jako „ Pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją ” nie zostały wymienione w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, jako czynności podlegające opodatkowaniu stawkami obniżonymi lub zwolnione od podatku, a zatem będą podlegały opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2012
9
maj

Istota:

Zakres zwolnienia od podatku usług związanych ze sportem.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2011 r. (data wpływu 3 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 7 listopada 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług związanych ze sportem - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług związanych ze sportem. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Stowarzyszenie zostało zawiązane w celu rozwijania działalności sportowej i upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki. Stowarzyszenie prowadzi również działalność kulturalną, polegającą głównie na organizacji i prowadzeniu warsztatów, wydarzeń, eventów o charakterze kulturalnym i artystycznym. Zgodnie z zapisami statutu celami działalności Stowarzyszenia są również: prowadzenie i rozwijanie form aktywnego i niekonwencjonalnego spędzania czasu, krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, propagowania idei aktywnego wypoczynku, integracja środowiska miłośników aktywności ruchowej, sportu i turystyki, działania na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w sporcie, rekreacji ruchowej i turystyce, poznawanie walorów krajoznawczych naszego kraju, poznawanie walorów krajoznawczych oraz kultur innych narodów i krajów, organizacja i prowadzenie warsztatów, wydarzeń, eventów kulturalnych i artystycznych, prowadzenie programów kolonii artystycznych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży, wyszukiwanie i szkolenie twórców kultury, szkolenie i rozwijanie pasji instruktorów kulturalnych.