Usługi związane z zagospodaroweniem terenów zielonych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z zagospodaroweniem terenów zielonych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy usługi koszenia trawników są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wys. 3%

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25 maja 2007r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaję za prawidłowe stanowisko Podatnika, iż jeżeli wykonywane przez niego usługi koszenia trawników mieszczą się w grupowaniu PKWiU ex 01.04 to są one opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wys. 3% z tym, że stawkę tą stosuje się do dnia 30 kwietnia 2008r. U z a s a d n i e n i e W przedmiotowym piśmie Podatnik podaje, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej wg PKD 0141B - usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, świadczy również usługi koszenia trawy w zasobach mieszkaniowych. Podatnik zwrócił się do tut. Organu o potwierdzenie swojego stanowiska, iż wyżej wymienione usługi koszenia trawy winien opodatkowywać 3% (...)