PP 443-137/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Pytanie dotyczy tego, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności polegające na oddaniu w odpłatne użytkowanie obwodów rybackich, a także należących do Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z:
1) energetyką wodną,
2) transportem wodnym,
3) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin z wody,
4) wykonaniem infrastruktury transportowej,
5) wykonaniem infrastruktury przemysłowej, komunalnej lub rolnej,
6) działalnością służącą do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb,
7) działalnością usługową służącą do innych celów niż określone w pkt 6 ustawy prawo wodne.
Czynności dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne, na okres nie krótszy niż 10 lat, na podstawie umowy, za opłatą roczną.

PP 443-137/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. infrastruktura
  2. transport morski
  3. usługi związane z rybołówstwem i rybactwem
  4. użytkowanie (używanie)
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym, tj. prawem na rzeczy cudzej. Poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego właściciel przekazuje wycinek uprawnień płynących z prawa własności na rzecz innego podmiotu. Ustanowienie użytkowania następuje najczęściej w drodze umowy. Zgodnie z zawartą w kodeksie cywilnym definicją użytkowania użytkownik ma prawo do używania rzeczy i pobierania z niej pożytków, przy uwzględnieniu zasad prawidłowej gospodarki (art. 252-284 k. c.). Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:
1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
W ust. 2 przepis ten traktuje o tym, że za odpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu uznaje się również określone świadczenia nieodpłatne. W zawartej w art. 8 ustawy o VAT definicji świadczenia usług przyjęto, że generalnie świadczeniem usług są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów, oraz określone świadczenia nieodpłatne (te nie są przedmiotem naszych rozważań). Tak sformułowana definicja świadczenia usług w połączeniu z zasadą powszechności opodatkowania oznacza, że opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy uznać, że oddanie w odpłatne użytkowanie rzeczy (ruchomej, nieruchomej), a w rozważanym przypadku obwodów rybackich i gruntów pokrytych wodami, mieści się w pojęciu świadczenia usług i co za tym idzie podlega podatkowi od towarów i usług.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.