Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z rybołówstwem i rybactwem. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług związanych z rybołówstwem sklasyfikowanych według PKWiU 05.00.50-00.00.

Fragment:

(...) W poz. 66 załącznika nr 6 do ustawy stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 % wymienione zostały również usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU ex 05.00.50 (dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania). Reasumując należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym i w świetle obowiązującego stanu prawnego usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU ex 05.00.50 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 3 % do dnia 30 kwietnia 2008r., natomiast po tej dacie należy stosować stawkę w wysokości 7 %. Niniejsza interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia, - nie (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę naprawy sieci rybackich?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług naprawy sieci rybackich stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji gotowych sieci rybackich, sprzętu służącego do połowów ryb (m.in. bambusy, sztajery, odbijacze kutrowe, haki itp.), a także blatów rybackich, lin, odzieży ochronnej dla rybaków oraz produkuje inny sprzęt połowowy oraz świadczy usługi napraw uszkodzonych sieci rybackich. W przypadku usług napraw sieci rybackich (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy świadczenie usług sieciarskich i dostawa materiałów jako wyposażenia dla kutrów rybackich należących do armatorów morskich podlegają opodatkowaniu 0% stawką Vat.Zdaniem Pytającego dla prowadzonej działalności gospodarczej 0% stawkę Vat można stosować w oparciu o art. 83 ust.1 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Pytający dokonuje sprzedaży materiałów i sprzętu rybackiego jako wyposażenia kutrów rybackich do połowu ryb oraz świadczy usługi sieciarskie dla kutrów rybackich należących do armatorów morskich. Armatorzy eksploatują kutry rybackie zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 35.11.31-30. Ocena prawna stanu faktycznego: W myśl art. 83 ust. 10 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu 0% stawką Vat podlega dostawa towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów, a także używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do połowów przybrzeżnych z wyłączeniem dostawy prowiantu na pokład statków do połowów przybrzeżnych. Jednocześnie na mocy art. 83 ust.1 pkt 14 ustawy obniżoną do wysokości 0% (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy tego, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności polegające na oddaniu w odpłatne użytkowanie obwodów rybackich, a także należących do Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z:
1) energetyką wodną,
2) transportem wodnym,
3) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin z wody,
4) wykonaniem infrastruktury transportowej,
5) wykonaniem infrastruktury przemysłowej, komunalnej lub rolnej,
6) działalnością służącą do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb,
7) działalnością usługową służącą do innych celów niż określone w pkt 6 ustawy prawo wodne.
Czynności dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne, na okres nie krótszy niż 10 lat, na podstawie umowy, za opłatą roczną.

Fragment:

(...) Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym, tj. prawem na rzeczy cudzej. Poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego właściciel przekazuje wycinek uprawnień płynących z prawa własności na rzecz innego podmiotu. Ustanowienie użytkowania następuje najczęściej w drodze umowy. Zgodnie z zawartą w kodeksie cywilnym definicją użytkowania użytkownik ma prawo do używania rzeczy i pobierania z niej pożytków, przy uwzględnieniu zasad prawidłowej gospodarki (art. 252-284 k. c.). Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do (...)