Usługi związane z rolnictwem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z rolnictwem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
8
sty

Istota:

Opodatkowanie dochodu z tytułu wykonywania usług rolniczych na rzecz swojego gospodarstwa rolnego oraz wykonywania usług rolniczych na rzecz innych rolników.

Fragment:

Odnosząc się do słownikowego znaczenia pojęcia „usług”, należy wskazać, że zgodnie ze Współczesnym Słownikiem Języka Polskiego, pod redakcją Bogusława Dunaja, Warszawa 2007, przez usługi należy rozumieć działalność mającą na celu zaspokojenie wielorakich ludzkich potrzeb, prowadzoną przez ludzi mających odpowiednie kwalifikacje i dysponujących potrzebnym sprzętem, lokalem, itp. W myśl art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), za działalność gospodarczą - rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców. Natomiast, w myśl art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowania usług rolniczych świadczonych przez rolnika ryczałtowego.

Fragment:

W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów i usług, od których dostawy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług, w pozycji od 22 do 25 wymieniono następujące usługi rolnicze: usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, produkowania koni i schronisk dla zwierząt (PKWiU ex 01.4); usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów (PKWiU ex 02.02.10); usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 05.00.50), usługi dzierżawy lub najmu maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 71.31.10). Należy wskazać, iż w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) – dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze. zm). W myśl art. 115 ust. 1 ustawy, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych

Fragment:

W poz. 135 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% wymieniono usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt – PKWiU ex 01.4. W objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%. Zaznaczyć należy przy tym, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2011
1
cze

Istota:

Czy przepis artykułu 146, ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przestaje obowiązywać z dniem 1 maja 2008 r.?

Fragment:

U. z 2007 r. nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku, przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. r. (data wpływu 31.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla usług związanych z rolnictwem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31.01.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla usług związanych z rolnictwem. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Związek jest społeczno-zawodową organizacją , działającą na podstawie ustawy z dnia 08.10.1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach (Dz. U. nr 32, poz. 217), nie prowadzącą działalności gospodarczej. Na podstawie art. 6 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. nr 133. poz. 921), Związek został upoważniony przez Ministra właściwego ds. rolnictwa do prowadzenia oceny wartości użytkowej koni ośmiu ras. Dla poddawanych ocenie wartości użytkowej koni, zgodnie z art. 13, ust. 1, pkt 1 cytowanej ustawy prowadzi się księgi. Na podstawie art. 17 cyt. ustawy, Związek w drodze decyzji administracyjnej został uznany przez ministra właściwego ds. rolnictwa do prowadzenia ksiąg dla siedmiu ras oraz jednego rejestru koni. Na podstawie art. 5 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy mimo przekroczenia w 2006r. obrotu ze świadczenia usług inseminacyjnych w kwocie wyższej niż 39.200 zł nadal może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?.

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdza, co następuje:Rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pod pojęciem usług rolniczych należy rozumieć usługi wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy (art. 2 pkt. 21 ustawy o VAT).Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt.3 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. W związku z powyższym w sytuacji, gdy Strona posiada status rolnika ryczałtowego i świadczy usługi rolnicze (usługi inseminacyjne PKWiU 01.4) wymienione w poz. 22 załącznika nr 2 do ustawy, jest zwolniona z rozliczania podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 (...)

2011
1
maj

Istota:

W sprawie dokumentowania opłat pobieranych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze

Fragment:

Naczelnik urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) za podatnika podatku od towarów i usług nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Krajowa Stacja Chemiczno – Rolnicza W W. w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w tym zakresie. Art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na podatników, o których mowa w art. 15 obowiązek wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniom ust. 2, 4 i 5 oraz 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 roku § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, od których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.

2011
1
maj

Istota:

Czy usługa utrzymania trawników wokół budynków biurowych objęta jest stawką VAT 3%?

Fragment:

W załączniku nr 6 do cyt. ustawy o VAT, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%, zostały m.in. wymienione pod poz. 64 „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt” sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem ex 01.4. W świetle powyższego dla wskazanych przez Stronę usług, zaliczanych do usług w zakresie rolnictwa o symbolu wg klasyfikacji statystycznej PKWiU 01.41.12-00.00 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”, w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r., na podstawie przejściowego przepisu art. 146 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o VAT, stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 3%, natomiast docelowo zastosowanie będzie miała stawka 7%, wynikająca z załącznika nr 3 do cyt. wyżej ustawy. Należy jednak pamiętać, że dla prawidłowego ustalenia stawki podatku VAT dotyczącej zagospodarowania, utrzymania i konserwacji terenów zielonych, należy ustalić prawidłowy symbol PKWiU dla każdej ze świadczonych usług. W grupowaniu 01.41.12-00.00 sklasyfikowane są usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, które zaliczane są do usług w zakresie rolnictwa. Zakres tych usług obejmuje sadzenie, uprawę i utrzymanie roślin, przycinanie żywopłotów i gałęzi drzew w parkach, ogrodach, na cmentarzach i obiektach sportowych, a więc także utrzymanie zieleni miejskiej.

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować świadczenie usług rolniczych (usługi świadczone własnym sprzętem rolniczym)?

Fragment:

W przywołanym powyżej załączniku nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 64 ustawodawca wymienił usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt, które mieszczą się w grupie 01.4 w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W oparciu o cytowany przepis należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez podatnika, mieszczące się w grupowaniu 01.41.11-00.60 objęte są normą wyrażoną w art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy i są do dnia 30 kwietnia 2008r. opodatkowane 3% stawką podatku od towarów i usług. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług związanych z uprawami rolnymi oraz usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Fragment:

W poz. 64 załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług wymienione zostały, jako opodatkowane stawką 3 %, usługi o symbolu ex PKWiU 01.4, tj. usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt, przy czym ex - dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. W związku z powyższym świadczone przez Pana usługi związane z uprawami rolnymi o symbolu PKWiU 01.41.11 oraz usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych o symbolu PKWiU 01.41.12 podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3 %. Tym samym niesłusznie do w/w usług stosował Pan stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22 %, naruszając tym samym przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, tj. art. 146 ust. 1 pkt 1. Dlatego też powinien Pan dokonać korekty wystawionych przez siebie faktur VAT, w których błędnie zastosował Pan opodatkowanie stawką 22 % usług związanych z rolnictwem, sklasyfikowanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług pod symbolami PKWiU: 01.41.11 i 01.41.12, jak podał Pan we wniosku. W myśl § 20 ust. 1 powołanego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. i § 17 ust. 1 powołanego rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, faktury korygujące wystawia się w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi związane z koszeniem trawy i chwastów na nieużytkach - koszenie trawy na terenach należących do miasta ( niezagospodarowane działki, wysypiska ).

Fragment:

W poz. 64 załącznika nr 6 ww. ustawy wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 01.4 "Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt". Usługi polegające na koszeniu trawy i chwastów wykonywane na terenach miejskich ( parki, skwery, nieużytki, niezagospodarowane działki, dzikie wysypiska ) zakwalifikowane do grupowania statystycznego PKWiU o symbolu 01.41.12-00.00 tj. "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych" mieszczą się w grupie usług wymienionych w pozycji nr 64 ww. załącznika, czyli "Usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt" (PKWiU ex 01.4). W związku z powyższym, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU oraz pozycją nr 64 załącznika nr 6 do ww. ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych ( PKWiU 01.41.12-00.00 ) są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%.