Usługi związane z produkcją taśm wideo, nagrań wideo, filmów | Interpretacje podatkowe

Usługi związane z produkcją taśm wideo, nagrań wideo, filmów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z produkcją taśm wideo, nagrań wideo, filmów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007r. (data wpływu 30 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wykonywanie działalności w zakresie wideofilmowania obliguje do rejestracji obrotów przy pomocy kasy fiskalnej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. 2005 r. Nr 8,poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 04 września 2006 roku ( data wpływu:06.09.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawapodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wnioskustanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 września 2006 roku wpłynął wniosek, w którym zwróciła się Pani z zapytaniem czy wykonywanie działalności w zakresie wideofilmowania obliguje do rejestracji obrotów przy pomocy kasy fiskalnej ? Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wykonuje Pani działalność w zakresie wideofilmowania np.: wesel, komunii, studniówek. Finalnym produktem usługi jest nagranie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy działalność gospodarcza polegająca na produkcji filmów i nagrań video (PKD 92.11.Z) od 01.09.2006 r. jest nadal zwoniona z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy fisjkalnej ze względu na wysokość osiąganych obrotów?
Fragment:
(...) Dnia 1 września 2006r. do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynął wniosek Pana X - w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie dotyczącej zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Według przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na rejestracji kamerą video uroczystości rodzinnych takich jak śluby, wesela, chrzty święte - sklasyfikowaną według kodu PKD 92.11.Z, tj. produkcja filmów i nagrań video. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) do dnia 31 sierpnia 2006r. Pan X był zwolniony z konieczności posiadania kasy fiskalnej ze względu na osiągany obrót. W przedmiotowym wniosku podatnik (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Strona ma obowiązek ewidencji obrotu świadczonych przez siebie usług na rzecz osób fizycznych na kasie rejestrującej ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01.09.2006 r. wpłynął do tut. organu wniosek Pana ..... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Firma ..... prowadzi usługi w zakresie filmowania imprez okolicznościowych dla osób fizycznych na zamówienie. Usługę nagrania filmu z imprezy Pan ..... zapisuje na płytach DVD i kasetach VHS, które otrzymują klienci. Wysokość obrotów Studia Nagrań nie przekroczyła w 2005 r. kwoty 20.000,00 zł, a w 2006 r. nie przekroczyła 40.000,00 zł. Zapytanie : Czy Strona ma obowiązek ewidencji obrotu świadczonych przez (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy po 1 maja 2004 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy o podatku VAT, usługi świadczone przez Podatnika, na rzecz publicznych radia i telewizji, są nadal zwolnione z podatku VAT, czy obłożone zostały tym podatkiem w wysokości 7%
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E NI E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 927 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.12.2005r.(data wpływu do Urzędu Skarbowego 23.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania usług w zakresie usług telewizji i radia oraz w zakresie produkcji filmów i nagrań wideo. stwierdza, że: stanowisko podatnika przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U z a s a d n i e n i e W złożonym w tut. organie podatkowym w dniu 30.09.2004r. piśmie z dnia 11.08.2004r. oraz pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 18.10.2004r Podatnik przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Podatnik świadczy usługi dla publicznego radia i telewizji. Usługi te dotyczą przeprowadzania transmisji koncertów, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zgodnie z § 4 pkt 7 rozporządzenia, który stanowi, że przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży nie stosuje się zwolnienia z ewidencjonowania, o którym mowa w § 3 ust. 6 rozporządzenia, powinien rozpocząć ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej z dniem 01.09.2006 r.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 93 poz. 894, Nr 143 poz. 1199, Dz.U. z 2006 r. Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 04.09.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2006 Nr 51 poz. 375) odnośnie działalności polegającej na produkcji i reprodukcji nagrań audio-wideo (PKWiU 22.31.Z, 22.32.Z, 22.33.Z, 92.11.Z) stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie W dniu 04.09.2006 r. do tut. Organu podatkowego wpłynął wniosek z dnia 04.09.2006r. Podatnika prowadzącego (...)
2011
1
kwi

Istota:
Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej
Fragment:
(...) Pismem z dnia 14 sierpnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 25.08.2006r.) uzupełnionym dnia 18 października 2006r. Pan X zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wykonywania nagrań video, które świadczone dotychczas były wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z tym, że Pan X zamierza rozpocząć wykonywanie tych usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ma wątpliwości, czy będzie obowiązany do ewidencjonowania obrotu osiągniętego z tych usług za pomocą kasy fiskalnej. Obecnie Podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość osiąganych (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy świadczenie usług w zakresie wideofilmowania skutkuje obowiązkiem instalacji kasy rejestrującej od 1 września 2006 r.?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie obowiązku instalowania kasy rejestrującej, postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy jako prawidłowe. Pismem z dnia 31 sierpnia 2006 r. zwrócił się Pan z prośbą o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny: w miesiącu sierpniu 2006 r. rozpoczął Pan działalność w zakresie wideofilmowania zgodnie z kodem PKD 92 11 Z. Jest to obecnie Pana jedyna działalność i polega na wykonywaniu na zlecenie osób fizycznych wideofilmowania (śluby, chrzty, inne imprezy okolicznościowe). Dokonuje Pan montażu nagranego materiału w siedzibie firmy a następnie gotowy materiał zgrywa na nośniki informacji (...)
2011
1
kwi

Istota:
"Jaką stawką podatku VAT objęte są usługi produkcyjno- filmowe? Czy wpływa na stawkę VAT fakt na rzecz, jakiej telewizji publicznej czy prywatnej wykonywane są te usługi?"
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 08.09.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 08.09.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 08.09.2005r. za prawidłowe. Uzasadnienie przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż będąc podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi wykonywanie usług produkcyjno-filmowych tj. zdjęć techniką elektroniczną programów telewizyjnych/ pozycji antenowych. Podatnik zaklasyfikował powyższe usługi pod numerem PKWiU 92.11. Podatnik wnosi o interpretację: "Jaką stawką podatku VAT (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczenie usług na zlecenie Oddziału "Telewizji Polskiej" S.A. w zakresie organizowania procesów w produkcji telewizyjnej i realizacji produkcji telewizyjnej korzysta ze zwolnienia?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.07.2005 r. wpłynął Pani wniosek (uzupełniony w dniu 19.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług na zlecenie Oddziału "Telewizji Polskiej" S.A w zakresie organizowania procesów w produkcji telewizyjnej i realizacji produkcji telewizyjnej. Prace te polegają na organizacji pracy zespołu pracującego przy realizacji reportażu telewizyjnego, teleturniejów i programów oświatowych. Usługi realizacyjne polegają na (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.