Usługi związane z produkcją taśm wideo, nagrań wideo, filmów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z produkcją taśm wideo, nagrań wideo, filmów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007r. (data wpływu 30 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wykonywanie działalności w zakresie wideofilmowania obliguje do rejestracji obrotów przy pomocy kasy fiskalnej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. 2005 r. Nr 8,poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 04 września 2006 roku ( data wpływu:06.09.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawapodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wnioskustanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 września 2006 roku wpłynął wniosek, w którym zwróciła się Pani z zapytaniem czy wykonywanie działalności w zakresie wideofilmowania obliguje do rejestracji obrotów przy pomocy kasy fiskalnej ? Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wykonuje Pani działalność w zakresie wideofilmowania np.: wesel, komunii, studniówek. Finalnym produktem usługi jest nagranie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy działalność gospodarcza polegająca na produkcji filmów i nagrań video (PKD 92.11.Z) od 01.09.2006 r. jest nadal zwoniona z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy fisjkalnej ze względu na wysokość osiąganych obrotów?

Fragment:

(...) Dnia 1 września 2006r. do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynął wniosek Pana X - w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie dotyczącej zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Według przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na rejestracji kamerą video uroczystości rodzinnych takich jak śluby, wesela, chrzty święte - sklasyfikowaną według kodu PKD 92.11.Z, tj. produkcja filmów i nagrań video. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) do dnia 31 sierpnia 2006r. Pan X był zwolniony z konieczności posiadania kasy fiskalnej ze względu na osiągany obrót. W przedmiotowym wniosku podatnik (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Strona ma obowiązek ewidencji obrotu świadczonych przez siebie usług na rzecz osób fizycznych na kasie rejestrującej ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01.09.2006 r. wpłynął do tut. organu wniosek Pana ..... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Firma ..... prowadzi usługi w zakresie filmowania imprez okolicznościowych dla osób fizycznych na zamówienie. Usługę nagrania filmu z imprezy Pan ..... zapisuje na płytach DVD i kasetach VHS, które otrzymują klienci. Wysokość obrotów Studia Nagrań nie przekroczyła w 2005 r. kwoty 20.000,00 zł, a w 2006 r. nie przekroczyła 40.000,00 zł. Zapytanie : Czy Strona ma obowiązek ewidencji obrotu świadczonych przez (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy po 1 maja 2004 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy o podatku VAT, usługi świadczone przez Podatnika, na rzecz publicznych radia i telewizji, są nadal zwolnione z podatku VAT, czy obłożone zostały tym podatkiem w wysokości 7%

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E NI E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 927 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.12.2005r.(data wpływu do Urzędu Skarbowego 23.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania usług w zakresie usług telewizji i radia oraz w zakresie produkcji filmów i nagrań wideo. stwierdza, że: stanowisko podatnika przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U z a s a d n i e n i e W złożonym w tut. organie podatkowym w dniu 30.09.2004r. piśmie z dnia 11.08.2004r. oraz pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 18.10.2004r Podatnik przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Podatnik świadczy usługi dla publicznego radia i telewizji. Usługi te dotyczą przeprowadzania transmisji koncertów, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zgodnie z § 4 pkt 7 rozporządzenia, który stanowi, że przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży nie stosuje się zwolnienia z ewidencjonowania, o którym mowa w § 3 ust. 6 rozporządzenia, powinien rozpocząć ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej z dniem 01.09.2006 r.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 93 poz. 894, Nr 143 poz. 1199, Dz.U. z 2006 r. Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 04.09.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2006 Nr 51 poz. 375) odnośnie działalności polegającej na produkcji i reprodukcji nagrań audio-wideo (PKWiU 22.31.Z, 22.32.Z, 22.33.Z, 92.11.Z) stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie W dniu 04.09.2006 r. do tut. Organu podatkowego wpłynął wniosek z dnia 04.09.2006r. Podatnika prowadzącego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Fragment:

(...) Pismem z dnia 14 sierpnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 25.08.2006r.) uzupełnionym dnia 18 października 2006r. Pan X zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wykonywania nagrań video, które świadczone dotychczas były wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z tym, że Pan X zamierza rozpocząć wykonywanie tych usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ma wątpliwości, czy będzie obowiązany do ewidencjonowania obrotu osiągniętego z tych usług za pomocą kasy fiskalnej. Obecnie Podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość osiąganych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy świadczenie usług w zakresie wideofilmowania skutkuje obowiązkiem instalacji kasy rejestrującej od 1 września 2006 r.?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie obowiązku instalowania kasy rejestrującej, postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy jako prawidłowe. Pismem z dnia 31 sierpnia 2006 r. zwrócił się Pan z prośbą o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny: w miesiącu sierpniu 2006 r. rozpoczął Pan działalność w zakresie wideofilmowania zgodnie z kodem PKD 92 11 Z. Jest to obecnie Pana jedyna działalność i polega na wykonywaniu na zlecenie osób fizycznych wideofilmowania (śluby, chrzty, inne imprezy okolicznościowe). Dokonuje Pan montażu nagranego materiału w siedzibie firmy a następnie gotowy materiał zgrywa na nośniki informacji (...)

2011
1
mar

Istota:

"Jaką stawką podatku VAT objęte są usługi produkcyjno- filmowe? Czy wpływa na stawkę VAT fakt na rzecz, jakiej telewizji publicznej czy prywatnej wykonywane są te usługi?"

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 08.09.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 08.09.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 08.09.2005r. za prawidłowe. Uzasadnienie przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż będąc podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi wykonywanie usług produkcyjno-filmowych tj. zdjęć techniką elektroniczną programów telewizyjnych/ pozycji antenowych. Podatnik zaklasyfikował powyższe usługi pod numerem PKWiU 92.11. Podatnik wnosi o interpretację: "Jaką stawką podatku VAT (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie usług na zlecenie Oddziału "Telewizji Polskiej" S.A. w zakresie organizowania procesów w produkcji telewizyjnej i realizacji produkcji telewizyjnej korzysta ze zwolnienia?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.07.2005 r. wpłynął Pani wniosek (uzupełniony w dniu 19.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług na zlecenie Oddziału "Telewizji Polskiej" S.A w zakresie organizowania procesów w produkcji telewizyjnej i realizacji produkcji telewizyjnej. Prace te polegają na organizacji pracy zespołu pracującego przy realizacji reportażu telewizyjnego, teleturniejów i programów oświatowych. Usługi realizacyjne polegają na (...)