Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Stawka podatku dla usług prowadzenia zajęć z aerobiku i judo

Fragment:

(...) do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi prowadzenia zajęć z aerobiku i judo sklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 93.04.10-00.00 „usługi związane z poprawą kondycji fizycznej”. Czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem nie zostały wymienione w ustawie, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT, dlatego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy zauważyć, iż tutejszy organ nie jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

Strona wnosi o określenie "jaki VAT należy naliczyć przy odsprzedaży usług związanych z korzystania z basenu, siłowni, kortu tenisowego sprzedawanych w formie abonamentu, karnetu?"

Fragment:

(...) zakładów pracy, osobom fizycznym itp.) Należy zauważyć iż przedmiotem obrotu są nieprzetworzone, świadczone w tej samej postaci usługi. Naczelnik tut. urzędu informuje ponadto, iż to podatnik jest zobowiązany do właściwego zaklasyfikowania realizowanej przez siebie usługi. Reasumując, usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych świadczone przez Stronę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w/g 7% stawki w/w podatku. Natomiast usługi związane z poprawą kondycji fizycznej opodatkowane w/g 22% stawki podstawowej, a zatem w tym zakresie stanowisko Strony jest nieprawidłowe. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez podmiot świadczący usługi masażu, zakwalifikowane wg nr PKWiU 93.04 jako „działalność związana z poprawą kondycji fizycznej”.

Fragment:

(...) m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.04 nie zostały wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Wobec powyższego usługi związane z poprawą kondycji fizycznej sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.04 podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 22%, zgodnie z powołanym art. 41 ust. 1. Przepis art. 15 ust.1 cyt. wyżej ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowo do usług zakwalifikowanych do PKWiU 93.04.10.00.00 "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej" stosuje się stawkę podatku w ysokości 22% ?

Fragment:

(...) zakwalifikowanych do grupowania o symbolu PKWiU 93.04.10-00.00 bądź usług związanych z poprawą kondycji fizycznej bez określonego symbolu PKWiU. Przedmiotowe usługi nie zostały również wymienione w powołanym załączniku nr 4 do ww. ustawy, stanowiącym wykaz usług zwolnionych od podatku. Powyższe oznacza - zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego - że świadczone przez Panią usługi udostępniania "groty solnej" jako sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 93.04.10-00.00 "Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej" podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy. Wobec powyższego, stanowisko przedstawione przez Panią w rozpatrywanym wniosku nalezy uznać - za prawidłowe. Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ww. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy świadczenie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%

Fragment:

(...) wykształcenia fizykoterapeutycznego, a zabiegi nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przedstawiła Pani własne stanowisko w tej sprawie, kwalifikując wykonanie powyższych usług do opodatkowanych stawką VAT w wysokości 22%. Powyższe czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem nie zostały wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT. Wobec powyższego usługi związane z poprawą kondycji fizycznej sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.04.10 podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nadmienia się, że świadczenie usług rehabilitacyjnych może być opodatkowane preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 7%, pod warunkiem, że osoba wykonująca te usługibędzie miała odpowiednie uprawnienia w zakresie medycyny. W opisanym we wniosku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy poszerzenie działalności w zakresie handlu o usługi związane z poprawą kondycji fizycznej - solarium wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Jaka stawka podatku obowiązuje przy usługach opolania?

Fragment:

(...) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wśród których nie znajdują się podatnicy osiągający przychody z usług związanych z poprawą kondycji fizycznej. Jak wynika z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego urząd statystyczny usługi solarium zakwalifikował pod symbol PKWiU 93.04.10-00. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. /Dz.U. Nr 89 poz. 844 ze zm./ - w/w symbolem oznaczone są usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Usługi te mieszczą się w Dziale 93 - Usługi pozostałe, który obejmuje między innymi usługi świadczone przez łaźnie, sauny, solaria, salony masażu i podobne usługi mające na celu poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi zakwalifikowane do poniższych grupowań PKWiU:
- 52.74.13-00.90 "usługi w zakresie napraw artykułów użytku domowego i osobistego, pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane "
- 63.30.1 1-00.00 "usługi organizowania imprez turystycznych z kompleksowym programem"
- 70.20.12-00.00 "usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny"
- 70.20.12-00.90 "usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek, pozostałe gdzie indziej niewymienione
- 92.62.13-00.00 "usługi związane ze sportem gdzie indziej niesklasyfikowane"
- 92.61.10-00.00 "usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych"
- 92.62.12-00.00 "usługi związane z organizowaniem imprez sportowych"
- 93.04.10-00.00 "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej".

Fragment:

(...) o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny" - 70.20.12-00.90 "usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek, pozostałe gdzie indziej niewymienione - 92.62.13-00.00 "usługi związane ze sportem gdzie indziej niesklasyfikowane" - 92.61.10-00.00 "usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych" - 92.62.12-00.00 "usługi związane z organizowaniem imprez sportowych" - 93.04.10-00.00 "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej" Z treści pisma wynika, że Spółka prowadzi działalność usługową związaną ze sportem i rekreacją. Działalność ta to sportowe szkolenia głównie dzieci i młodzieży. Zdaniem Spółki, wszystkie działania polegające na wykonywaniu usług związanych ze sportem powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, natomiast działalność nie związana ze sportem, która jest uzupełnieniem oferty Spółki podlega opodatkowaniu wg 22% stawki (...)

2011
1
lut

Istota:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa oraz układania diet dla pacjentów Poradni. Poradnictwo realizowane jest zarówno poprzez konsultacje osobiste jak też poprzez konsultacje za pośrednictwem internetu. Usługi realizowane są także poprzez pełnienie roli dietetyka w firmach współpracujących z Poradnią np. w klubach fitness (wtedy rozliczenie następuje z firmą a nie klientem indywidualnym). Firma także odpłatnie udostępnia pacjentom Poradni aplikacje internetowe on-line umożliwiające samodzielną kontrolę i ocenę prawidłowości stosowanej diety oraz umożliwiającej układanie właściwej diety samodzielnie przez pacjenta. Poza tym w ramach prowadzonej działalności prowadzi Pani wykłady na konferencjach prasowych producentów żywności oraz szkolenia z zakresu żywienia i dietetyki dla kobiet w ciąży w szkołach rodzenia, osób uprawiających sport w klubach fitness. W ramach wykonywanej działalności pisze Pani również artykuły dla prasy i producentów żywności oraz publikacje (np. broszury) dotyczące dietetyki i zdrowego żywienia. Udziela Pani również konsultacji merytorycznych oraz dopracowuje materiały informacyjne i promocyjne dotyczące wartości odżywczej różnych produktów spożywczych na zlecenie ich producentów.
W związku z powyższym wystąpiła Pani z zapytaniem, czy usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.14.13-00 podlegają zwolnienie od podatku od towarów i usług?
Na tle takich okoliczności konstytuuje Pani stanowisko, iż wykonywanie porad dietetycznych w swojej poradni czy też za pośrednictwem internetu osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej klienta podlega zwolnienie od podatku od towarów i usług, świadczenie usług polegających na konsultacji dla firm, pisanie artykułów do prasy oraz artykuły promocyjne dotyczące zdrowego żywienia podlegają opodatkowaniu według stawki 22% natomiast wykłady i szkolenie z zakresu żywienia i dietetyki (80.42) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek p o s t a n a w i a - uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 22 marca 2005 roku, uzupełnionym w dniu 13 kwietnia 2005 r. z a p r a w i d ł o w e UZASADNIENIE Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zarówno towary jak i usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego wyrażoną w piśmie z dnia 22 grudnia 2004r. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy prowadzenie aerobiku oraz zajęć gimnastyki rehabilitacyjno-kondycyjnej (PKWiU 93.04.0-00.00) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% ?

Fragment:

(...) W dniu 07.04.2005 r. podatnik złożył wniosek dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowadzenia aerobiku oraz zajęć gimnastyki rehabilitacyjno-kondycyjnej. Zgodnie z opinią wyrażoną przez Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych powyższe usługi zostały zakwalifikowane do grupowania PKWiU pod symbolem 93.04.10-00.00 jako "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej" . Podatnik w zapytaniu przedstawił własne stanowisko w tej sprawie, kwalifikując wykonanie powyższych usług do opodatkowanych stawką VAT w wysokości 22%. Powyższe czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem nie zostały wymienione w ustawie o VAT, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Jaka jest stawka podatku VAT przy świadzczeniu usług udostępniania sprzętu do ćwiczeń siłowych oraz hali sportowej?
2. Czy podlega się obowiązkowi rejestracji dla celów podatku VAT z tytułu świadzczenie ww. usług?

Fragment:

(...) § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zapytanie zawarte w piśmie Gminy z dnia 06.11.2003 r. dotyczy stawki podatku VAT na udostępnianie sprzętu do ćwiczeń siłowych (w siłowni) oraz hali sportowej. W załączniku nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), w pozycji 25, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz 2004 r., wymienia się usługi związane z poprawą kondycji fizycznej symbol PKWiU ex 93.04.10 - wyłącznie usługi łaziennicze. Jeżeli zatem świadczone przez Gimnazjum usługi są usługami siłowni to podlegały i podlegają opodatkowaniu wg stawki 22%.Powyższe zostało potwierdzone pismem Ministerstwa Finansów z dnia 20.02.2003 r.znak: PP1-811-130/2003/EN/146. Jeżeli natomiast usługi świadczone przez Gminę stanowiłyby wynajem hali sportowejwraz ze sprzętem do ćwiczeń, to również podlegałyby stawce (...)