Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej | Interpretacje podatkowe

Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku dla usług prowadzenia zajęć z aerobiku i judo
Fragment:
(...) do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi prowadzenia zajęć z aerobiku i judo sklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 93.04.10-00.00 „usługi związane z poprawą kondycji fizycznej”. Czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem nie zostały wymienione w ustawie, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT, dlatego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy zauważyć, iż tutejszy organ nie jest (...)
2011
1
lip

Istota:
Strona wnosi o określenie "jaki VAT należy naliczyć przy odsprzedaży usług związanych z korzystania z basenu, siłowni, kortu tenisowego sprzedawanych w formie abonamentu, karnetu?"
Fragment:
(...) zakładów pracy, osobom fizycznym itp.) Należy zauważyć iż przedmiotem obrotu są nieprzetworzone, świadczone w tej samej postaci usługi. Naczelnik tut. urzędu informuje ponadto, iż to podatnik jest zobowiązany do właściwego zaklasyfikowania realizowanej przez siebie usługi. Reasumując, usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych świadczone przez Stronę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w/g 7% stawki w/w podatku. Natomiast usługi związane z poprawą kondycji fizycznej opodatkowane w/g 22% stawki podstawowej, a zatem w tym zakresie stanowisko Strony jest nieprawidłowe. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie dotyczy złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez podmiot świadczący usługi masażu, zakwalifikowane wg nr PKWiU 93.04 jako „działalność związana z poprawą kondycji fizycznej”.
Fragment:
(...) m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.04 nie zostały wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Wobec powyższego usługi związane z poprawą kondycji fizycznej sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.04 podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 22%, zgodnie z powołanym art. 41 ust. 1. Przepis art. 15 ust.1 cyt. wyżej ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy prawidłowo do usług zakwalifikowanych do PKWiU 93.04.10.00.00 "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej" stosuje się stawkę podatku w ysokości 22% ?
Fragment:
(...) zakwalifikowanych do grupowania o symbolu PKWiU 93.04.10-00.00 bądź usług związanych z poprawą kondycji fizycznej bez określonego symbolu PKWiU. Przedmiotowe usługi nie zostały również wymienione w powołanym załączniku nr 4 do ww. ustawy, stanowiącym wykaz usług zwolnionych od podatku. Powyższe oznacza - zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego - że świadczone przez Panią usługi udostępniania "groty solnej" jako sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 93.04.10-00.00 "Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej" podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy. Wobec powyższego, stanowisko przedstawione przez Panią w rozpatrywanym wniosku nalezy uznać - za prawidłowe. Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ww. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy świadczenie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%
Fragment:
(...) wykształcenia fizykoterapeutycznego, a zabiegi nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przedstawiła Pani własne stanowisko w tej sprawie, kwalifikując wykonanie powyższych usług do opodatkowanych stawką VAT w wysokości 22%. Powyższe czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem nie zostały wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT. Wobec powyższego usługi związane z poprawą kondycji fizycznej sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.04.10 podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nadmienia się, że świadczenie usług rehabilitacyjnych może być opodatkowane preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 7%, pod warunkiem, że osoba wykonująca te usługibędzie miała odpowiednie uprawnienia w zakresie medycyny. W opisanym we wniosku (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy poszerzenie działalności w zakresie handlu o usługi związane z poprawą kondycji fizycznej - solarium wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Jaka stawka podatku obowiązuje przy usługach opolania?
Fragment:
(...) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wśród których nie znajdują się podatnicy osiągający przychody z usług związanych z poprawą kondycji fizycznej. Jak wynika z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego urząd statystyczny usługi solarium zakwalifikował pod symbol PKWiU 93.04.10-00. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. /Dz.U. Nr 89 poz. 844 ze zm./ - w/w symbolem oznaczone są usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Usługi te mieszczą się w Dziale 93 - Usługi pozostałe, który obejmuje między innymi usługi świadczone przez łaźnie, sauny, solaria, salony masażu i podobne usługi mające na celu poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi zakwalifikowane do poniższych grupowań PKWiU:
- 52.74.13-00.90 "usługi w zakresie napraw artykułów użytku domowego i osobistego, pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane "
- 63.30.1 1-00.00 "usługi organizowania imprez turystycznych z kompleksowym programem"
- 70.20.12-00.00 "usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny"
- 70.20.12-00.90 "usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek, pozostałe gdzie indziej niewymienione
- 92.62.13-00.00 "usługi związane ze sportem gdzie indziej niesklasyfikowane"
- 92.61.10-00.00 "usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych"
- 92.62.12-00.00 "usługi związane z organizowaniem imprez sportowych"
- 93.04.10-00.00 "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej".
Fragment:
(...) o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny" - 70.20.12-00.90 "usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek, pozostałe gdzie indziej niewymienione - 92.62.13-00.00 "usługi związane ze sportem gdzie indziej niesklasyfikowane" - 92.61.10-00.00 "usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych" - 92.62.12-00.00 "usługi związane z organizowaniem imprez sportowych" - 93.04.10-00.00 "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej" Z treści pisma wynika, że Spółka prowadzi działalność usługową związaną ze sportem i rekreacją. Działalność ta to sportowe szkolenia głównie dzieci i młodzieży. Zdaniem Spółki, wszystkie działania polegające na wykonywaniu usług związanych ze sportem powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, natomiast działalność nie związana ze sportem, która jest uzupełnieniem oferty Spółki podlega opodatkowaniu wg 22% stawki (...)
2011
1
mar

Istota:
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa oraz układania diet dla pacjentów Poradni. Poradnictwo realizowane jest zarówno poprzez konsultacje osobiste jak też poprzez konsultacje za pośrednictwem internetu. Usługi realizowane są także poprzez pełnienie roli dietetyka w firmach współpracujących z Poradnią np. w klubach fitness (wtedy rozliczenie następuje z firmą a nie klientem indywidualnym). Firma także odpłatnie udostępnia pacjentom Poradni aplikacje internetowe on-line umożliwiające samodzielną kontrolę i ocenę prawidłowości stosowanej diety oraz umożliwiającej układanie właściwej diety samodzielnie przez pacjenta. Poza tym w ramach prowadzonej działalności prowadzi Pani wykłady na konferencjach prasowych producentów żywności oraz szkolenia z zakresu żywienia i dietetyki dla kobiet w ciąży w szkołach rodzenia, osób uprawiających sport w klubach fitness. W ramach wykonywanej działalności pisze Pani również artykuły dla prasy i producentów żywności oraz publikacje (np. broszury) dotyczące dietetyki i zdrowego żywienia. Udziela Pani również konsultacji merytorycznych oraz dopracowuje materiały informacyjne i promocyjne dotyczące wartości odżywczej różnych produktów spożywczych na zlecenie ich producentów.
W związku z powyższym wystąpiła Pani z zapytaniem, czy usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.14.13-00 podlegają zwolnienie od podatku od towarów i usług?
Na tle takich okoliczności konstytuuje Pani stanowisko, iż wykonywanie porad dietetycznych w swojej poradni czy też za pośrednictwem internetu osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej klienta podlega zwolnienie od podatku od towarów i usług, świadczenie usług polegających na konsultacji dla firm, pisanie artykułów do prasy oraz artykuły promocyjne dotyczące zdrowego żywienia podlegają opodatkowaniu według stawki 22% natomiast wykłady i szkolenie z zakresu żywienia i dietetyki (80.42) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek p o s t a n a w i a - uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 22 marca 2005 roku, uzupełnionym w dniu 13 kwietnia 2005 r. z a p r a w i d ł o w e UZASADNIENIE Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zarówno towary jak i usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego wyrażoną w piśmie z dnia 22 grudnia 2004r. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy prowadzenie aerobiku oraz zajęć gimnastyki rehabilitacyjno-kondycyjnej (PKWiU 93.04.0-00.00) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% ?
Fragment:
(...) W dniu 07.04.2005 r. podatnik złożył wniosek dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowadzenia aerobiku oraz zajęć gimnastyki rehabilitacyjno-kondycyjnej. Zgodnie z opinią wyrażoną przez Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych powyższe usługi zostały zakwalifikowane do grupowania PKWiU pod symbolem 93.04.10-00.00 jako "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej" . Podatnik w zapytaniu przedstawił własne stanowisko w tej sprawie, kwalifikując wykonanie powyższych usług do opodatkowanych stawką VAT w wysokości 22%. Powyższe czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem nie zostały wymienione w ustawie o VAT, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i (...)
2011
1
lut

Istota:
1. Jaka jest stawka podatku VAT przy świadzczeniu usług udostępniania sprzętu do ćwiczeń siłowych oraz hali sportowej?
2. Czy podlega się obowiązkowi rejestracji dla celów podatku VAT z tytułu świadzczenie ww. usług?
Fragment:
(...) § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zapytanie zawarte w piśmie Gminy z dnia 06.11.2003 r. dotyczy stawki podatku VAT na udostępnianie sprzętu do ćwiczeń siłowych (w siłowni) oraz hali sportowej. W załączniku nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), w pozycji 25, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz 2004 r., wymienia się usługi związane z poprawą kondycji fizycznej symbol PKWiU ex 93.04.10 - wyłącznie usługi łaziennicze. Jeżeli zatem świadczone przez Gimnazjum usługi są usługami siłowni to podlegały i podlegają opodatkowaniu wg stawki 22%.Powyższe zostało potwierdzone pismem Ministerstwa Finansów z dnia 20.02.2003 r.znak: PP1-811-130/2003/EN/146. Jeżeli natomiast usługi świadczone przez Gminę stanowiłyby wynajem hali sportowejwraz ze sprzętem do ćwiczeń, to również podlegałyby stawce (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.