IBPP4/443-344/14/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 lipca 2014r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 9 września 2014 r. (data wpływy 11 września 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania usług związanych z nieruchomościami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania usług związanych z nieruchomościami. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z września 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu, znak: IBPP4/443-344/14/PK.

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) zawarła Umowę nr 7/2013 o wykonanie dokumentacji projektowej, zamawiającym była Firma z siedzibą w ... (dalej Firma).

Przedmiotem umowy był Projekt Koncepcyjny i Wykonawczy Konstrukcji stacji serwisowo-szkoleniowej w Niemczech.

Spółka za wykonane prace projektowe branży konstrukcyjnej, zgodnie z umową wystawiała faktury częściowe, na podstawie podpisanych przez obie strony umowy protokołów zdawczo-odbiorczych. Usługę opodatkowaliśmy stawką VAT w wysokości 23%.

Firma przysłała do Wnioskodawcy pismo z prośbą o wystawienie faktur korygujących zmieniających stawkę VAT z 23% na stawkę VAT NP, powołując się na art. 28e Ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług.

Projekt który wykonała Spółka dotyczy nieruchomości, i jest to konkretna nieruchomość dotyczy stacji serwisowo-szkoleniowej i posiada ściśle określoną lokalizację w ... w Niemczech.

Spółka wykonała Projekt Koncepcyjny który obejmował opis techniczny i schematy konstrukcyjne, oraz Projekt Wykonawczy który zawierał opis techniczny i obliczenia statystyczne, rysunki szalunkowe i zbrojeniowe konstrukcji monolitycznej, rysunki montażowe konstrukcji prefabrykowanej, rysunki konstrukcyjne konstrukcji stalowej i zatwierdzenie rysunków wykonawczo-warsztatowych prefabrykatów, wszystko to związane jest z przygotowaniem prac budowlanych.

W związku z powyższym zadano pytania:

Czy na podstawie art. 28e Ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług, ww. czynność należało opodatkować stawką VAT 23% czy stawka VAT NP.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie Art. 28e Ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług:

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowania i koordynowania prac budowlanych takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości

Z powyższej regulacji wynika, że o miejscu świadczenia a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenie nieruchomości z którą dana usługa jest związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy .

Zasada ta ma zastosowanie wówczas gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości która jest możliwa do zlokalizowania co do miejsca jej położenia.

W przedmiocie umowy zawartej z zamawiającym jest określone miejsce położenia nieruchomości jak i rodzaj wykonywanej usługi.

Przedmiotem umowy dla którego wykonawca wykonuje usługę jest nieruchomość :

„Zgodnie z art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego (k.c), „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”.

Przyjmując powyższe kryterium, jako odniesienie się nie do podmiotu tylko do przedmiotu którym jest nieruchomość, usługa która jej wprost dotyczy ma być opodatkowana w/g miejsca jej położenia.

W ocenie Wnioskodawcy, usługa nie podlega opodatkowaniu w kraju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. (art. 2 pkt 1 ustawy). Natomiast przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy).

Generalna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług (na rzecz podatników) została określona w art. 28b ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków, wskazując m.in. szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami.

I tak zgodnie z art. 28e ustawy miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Przepis ten – jak wynika z jego brzmienia - stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium, nie usytuowanie podmiotu, lecz przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według jej miejsca położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Warunkiem zaliczenia określonej usługi do tego katalogu jest jej związek z nieruchomością, której dana usługa dotyczy. Wprawdzie usługi na nieruchomościach kojarzone są na ogół z usługami budowlanymi związanymi z konkretną nieruchomością, jednak pojęcie to jest znacznie szersze i obejmuje swoim zakresem cały szereg usług, które są nierozerwalnie związane z nieruchomościami. Ustawodawca krajowy i prawodawca unijny nie ograniczają tego zakresu do grupy konkretnych i określonych z nazwy usług, które stanowiłyby zamkniętą grupę i byłyby umiejscowione w jednym grupowaniu klasyfikacji statystycznej.

W Memorandum Wyjaśniającym do artykułu 9(2)(a) VI Dyrektywy (która została zastąpiona przez ww. Dyrektywę 2006/112/WE) wskazano, że opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami jest bardziej racjonalne w miejscu, w którym dana nieruchomość się znajduje. Rozwijając powyższą myśl, należy uznać, że wprowadzenie takiego rozwiązania miało przede wszystkim zapewnić realizację podstawowej zasady wspólnego systemu VAT, jaką jest zasada opodatkowania transakcji w miejscu faktycznej konsumpcji towaru lub usługi. Efekt czynności związanych z nieruchomościami jest bowiem w większości przypadków wykorzystywany w miejscu lokalizacji nieruchomości.

Zasada wyrażona w przepisie art. 28e ustawy ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania co do miejsca jej położenia.

Jak wynika z wniosku projekt który wykonała Spółka dotyczy nieruchomości, i jest to konkretna nieruchomość. Spółka wykonała Projekt Koncepcyjny który obejmował opis techniczny i schematy konstrukcyjne, oraz Projekt Wykonawczy który zawierał opis techniczny i obliczenia statystyczne, rysunki szalunkowe i zbrojeniowe konstrukcji monolitycznej, rysunki montażowe konstrukcji prefabrykowanej, rysunki konstrukcyjne konstrukcji stalowej i zatwierdzenie rysunków wykonawczo-warsztatowych prefabrykatów, wszystko to związane jest z przygotowaniem prac budowlanych.

Odnosząc cytowane przepisy dotyczące określenia miejsca świadczenia usług do opisu sprawy należy stwierdzić, że miejsce świadczenia przedmiotowej usługi, polegających na sporządzeniu projektu, znajduje się w miejscu położenia nieruchomości, z którą te usługi są związane, tj. w Niemczech. Przedmiotowa usługa bowiem niewątpliwie powiązana jest z konkretną lokalizacją, w której mają być dokonane prace budowlane - pod przygotowanie których sporządzony został projekt - a tym samym wypełniają dyspozycję art. 28e ustawy.

Zatem, miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z art. 28e ustawy, jest miejsce położenia nieruchomości tj. Niemcy. Tym samym przedmiotowe usługi będą opodatkowane w Niemczech. W konsekwencji, usługi te nie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług w Polsce.

A zatem, w niniejszej sprawie to przepisy niemieckie wskażą, który podmiot jest zobowiązany do rozliczenia podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec oraz stawkę podatku właściwą dla przedmiotowych usług.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.