Usługi związane z nieruchomościami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z nieruchomościami. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Opodatkowanie usług montażu maszyn i linii produkcyjnych, wykazanie w deklaracji VAT importu usług montażu, opodatkowanie usług uzupełniających dotyczących zamontowanej linii produkcyjnej oraz wykazanie w deklaracji VAT importu usług uzupełniających dotyczących zamontowanej linii produkcyjnej.

Fragment:

(...) usług związanych z nieruchomościami. Tym samym miejsce ich świadczenia (opodatkowania) ustalane jest na podstawie art. 28e ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia tych nieruchomości. Oznacza to, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę w hali fabrycznej do produkcji samochodów znajdującej się na terytorium Słowacji, nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju ”; z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. 3063-ILPP1-3.4512.207.2016.2.KM, w której Organ wskazał, że: „ Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że świadczone usługi montażu konstrukcji i urządzeń tworzących linię produkcyjną, które nie mogą zostać w sposób łatwy odłączone lub zdemontowane bez uszkodzenia lub trwałego zniszczenia poszczególnych elementów, mają charakter usług związanych z nieruchomościami. Tym samym miejsce ich świadczenia ustalane jest na podstawie art. 28e ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia tych nieruchomości. Oznacza to, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Niemiec, USA, Meksyku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju ”; z dnia 28 kwietnia 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.11.2017.2.KM.

2018
17
lis

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usług doradztwa podatkowego w zakresie doradztwa transakcyjnego i restrukturyzacyjnego, usług doradztwa podatkowego w zakresie Bieżącego Doradztwa oraz doradztwa podatkowego dotyczącego Reprezentowania Klientów

Fragment:

Zakres pojęcia „ usługi związane z nieruchomościami ” Wskazany już wyżej art. 31a Rozporządzenia ma pomóc w identyfikacji usług związanych z nieruchomościami określonych w art. 47 Dyrektywy VAT, a tym samym, również usług określonych w art. 28e Ustawy o VAT. W art. 31a ust. 1 Rozporządzenia udzielono wskazówek, jakie usługi kwalifikują się jako usługi związane z nieruchomościami. W art. 31a ust. 2 Rozporządzenia zawarto wykaz przykładowych usług, które należy uznać za związane z nieruchomościami, czyli usług objętych zakresem stosowania art. 47 Dyrektywy VAT. W art. 31a ust. 3 zawarto wykaz przykładowych usług, których nie należy traktować jako usług związanych z nieruchomościami, czyli usług nieobjętych zakresem stosowania art. 47 Dyrektywy VAT. Zgodnie z art. 31a ust. 1 Rozporządzenia „Usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 Dyrektywy 2006/112W/E, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług (art. 31a ust. 1 lit. a); gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości (art. 31a ust. 1 lit. b).

2018
13
paź

Istota:

Opodatkowanie usług świadczonych przez Podwykonawców na rzecz Wnioskodawcy.

Fragment:

Na mocy art. 1 pkt 1 lit. d) tiret (ii) ww. rozporządzenia uregulowano m.in. kwestie związane z ustalaniem miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, poprzez dodanie podsekcja 6a „ Świadczenie usług związanych z nieruchomościami ”. Zgodnie z art. 31a ust. 1 podsekcji 6a, usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości. Natomiast zgodnie z dodanym w sekcji 1 rozdziału V art. 13b do celów stosowania dyrektywy 2006/112/WE za „ nieruchomość ” uznaje się: każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania; każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej (...)

2018
29
wrz

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług

Fragment:

Na mocy art. 1 pkt 1 lit. d) tiret (ii) ww. rozporządzenia uregulowano m.in. kwestie związane z ustalaniem miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, poprzez dodanie podsekcja 6a „ Świadczenie usług związanych z nieruchomościami ”. Zgodnie z art. 31a ust. 1 podsekcji 6a, usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości. Natomiast zgodnie z dodanym w sekcji 1 rozdziału V art. 13b do celów stosowania dyrektywy 2006/112/WE za „ nieruchomość ” uznaje się: każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania; każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej (...)

2018
26
wrz

Istota:

Usługi magazynowo - logistyczne nie stanowią usług związanych z nieruchomością w rozumieniu art. 28e ustawy w związku z czym usługi te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 28b ustawy na terenie Niemiec, tj. w miejscu siedziby usługobiorcy.

Fragment:

Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „ nieruchomość ” oraz pojęcia „ usługi związanej z nieruchomościami ”. Niemniej jednak ustawodawca unijny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich wprowadził rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (Dz. Urz. UE L Nr 284 z 26.10.2013 r., s. 1) zmianę do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem - pojęcie „ nieruchomość ”, jak również wyjaśnił, na czym polegają „ usługi związane z nieruchomościami ”. Art. 13b, 31a i 31b rozporządzenia 282/2011 stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. W myśl art. 31a ust. 1 rozporządzenia - usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

2018
1
wrz

Istota:

W zakresie uznania świadczonych na rzecz Kontrahenta z UK usług za usługi związane z nieruchomością oraz miejsca opodatkowania świadczonych usług

Fragment:

Zatem, wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, świadczonych przez Wnioskodawcę usług nie można uznać za usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 28e ustawy. Sam fakt, że usługi montażu instalacji okablowania są wykonywane w konkretnej nieruchomości nie jest wystarczający dla zastosowania art. 28e ustawy. Co więcej, w przypadku określania czy dane świadczenie stanowi usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 28e ustawy nie ma znaczenia rodzaj działalności wykonywanej przez podmiot korzystający z danej nieruchomości, w której odbywa się montaż. Z art. 31a rozporządzenia wynika, że instalacja lub montaż maszyn lub sprzętu stanowi usługę związaną z nieruchomościami gdy po zainstalowaniu lub zamontowaniu maszyna lub sprzęt jest uznany za nieruchomość. Natomiast instalacja lub montaż maszyn lub sprzętu nie stanowi usługi związanej z nieruchomościami gdy po zainstalowaniu lub zamontowaniu maszyna lub sprzęt nie są lub nie stają się częścią nieruchomości. Przy czym z art. 13b lit. d rozporządzenia 282/2011, wynika, że każdy element, sprzęt lub maszynę zainstalowaną na stałe w budynku uznaje się za nieruchomość gdy nie może być przeniesiona bez zniszczenia lub zmiany budynku. Wnioskodawca wskazał, że wykonuje usługi montażu instalacji okablowania, która to instalacja może zostać zdemontowana bez naruszenia integralnej części nieruchomości.

2018
24
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania kompleksowej usługi obsługi lotniskowej

Fragment:

Wskazana regulacja stanowi implementację art. 47 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnotowego systemu od wartości dodanej, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce, w którym znajduje się nieruchomość. Katalog usług związanych z nieruchomościami opodatkowany na podstawie wskazanych regulacji w państwie położenia nieruchomości jest otwarty co oznacza, każda usługa która dotyczy konkretnej nieruchomości, winna być uznana za usługę związaną z nieruchomościami. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na treść przepisów Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia usług, które doprecyzowało m.in. zakres stosowania art. 47 Dyrektywy 112. Wspomniane rozporządzenie dodało art. 31a do rozporządzenia nr 282/2011 r. wskazują, że usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: a) gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; b) gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

2018
22
cze

Istota:

Ustalenie czy Wnioskodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ustalenie miejsca opodatkowania usługi logistycznej oraz obowiązek wystawienia faktury zawierającej sformułowanie „odwrotne obciążenie”.

Fragment:

Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „ nieruchomość ” oraz pojęcia „ usługi związanej z nieruchomościami ”. Niemniej jednak ustawodawca unijny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich wprowadził rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (Dz. Urz. UE L Nr 284 z 26.10.2013 r., s. 1) zmianę do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem 282/2011 – pojęcie „ nieruchomość ”, jak również wyjaśnił, na czym polegają „ usługi związane z nieruchomościami ”. Art. 13b, 31a i 31b rozporządzenia 282/2011 stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. W myśl art. 31a ust. 1 rozporządzenia 282/2011 – usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco (...)

2018
22
cze

Istota:

Ustalenie czy Wnioskodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ustalenie miejsca opodatkowania usługi logistycznej oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej wykonanie usługi logistycznej.

Fragment:

Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „ nieruchomość ” oraz pojęcia „ usługi związanej z nieruchomościami ”. Niemniej jednak ustawodawca unijny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich wprowadził rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (Dz. Urz. UE L Nr 284 z 26.10.2013 r., s. 1) zmianę do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem 282/2011 – pojęcie „ nieruchomość ”, jak również wyjaśnił, na czym polegają „ usługi związane z nieruchomościami ”. Art. 13b, 31a i 31b rozporządzenia 282/2011 stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. W myśl art. 31a ust. 1 rozporządzenia 282/2011 – usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco (...)

2018
21
cze

Istota:

Uznanie usługi świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawcy za usługę związaną z nieruchomością w rozumieniu art. 28e ustawy, uznanie świadczenia realizowanego przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawcy za świadczenie kompleksowe stanowiące usługę opodatkowaną w Polsce zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy, posiadanie przez Wnioskodawcę stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz obowiązek rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce z tytułu realizacji świadczenia na rzecz Zleceniodawcy oraz obowiązek rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy oraz obowiązku rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce z tytułu przemieszczenia towarów własnych

Fragment:

Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „ nieruchomość ” oraz pojęcia „ usługi związanej z nieruchomościami ”. Niemniej jednak ustawodawca unijny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich wprowadził rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (Dz. Urz. UE L Nr 284 z 26.10.2013 r., s. 1) zmianę do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem 282/2011 – pojęcie „ nieruchomość ”, jak również wyjaśnił, na czym polegają „ usługi związane z nieruchomościami ”. Zmiany w tym zakresie obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r., jednak również do czynności wykonywanych przed dniem 1 stycznia 2017 r. stanowią wskazówkę, jak powinny być rozumiane w ramach wykładni prowspólnotowej przepisów ustawy pojęcia „ nieruchomość ” i „ usługa związana z nieruchomością ”. Zgodnie z art. 13b rozporządzenia – do celów stosowania dyrektywy 2006/112/WE za „ nieruchomość ” uznaje się: każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni (...)