Usługi związane z nieruchomościami | Interpretacje podatkowe

Usługi związane z nieruchomościami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z nieruchomościami. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług związanych z wykonaniem kotłowni.
Fragment:
Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami. I tak, według art. 28e ustawy – miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „ nieruchomość ” oraz pojęcia „ usługi związanej z nieruchomościami ”. Niemniej jednak ustawodawca unijny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich wprowadził rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (Dz. Urz. UE L Nr 284 z 26.10.2013 r., s. 1) zmianę do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem 282/2011 – pojęcie „ nieruchomość ”, jak również wyjaśnił, na czym polegają „ usługi związane z nieruchomościami ”.
2018
26
sty

Istota:
Miejsce świadczenia i opodatkowania usług organizacji cyklu „imprez polowych” oraz sposób ich udokumentowania.
Fragment:
Zmiany w tym zakresie obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r., jednak również w odniesieniu do czynności wykonywanych przed dniem 1 stycznia 2017 r. stanowią wskazówkę, jak powinny być rozumiane w ramach wykładni prowspólnotowej przepisów ustawy pojęcia „ nieruchomość ” i „ usługa związana z nieruchomością ”. Zgodnie z art. 13b rozporządzenia 282/2011, do celów stosowania dyrektywy 2006/112/WE za „ nieruchomość ” uznaje się: każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania; każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej poziomu morza, których nie można w łatwy sposób zdemontować lub przenieść; każdy zainstalowany element stanowiący integralną część budynku lub konstrukcji, bez którego budynek lub konstrukcja są niepełne, taki jak drzwi, okna, dachy, schody i windy; każdy element, sprzęt lub maszynę zainstalowane na stałe w budynku lub konstrukcji, które nie mogą być przeniesione bez zniszczenia lub zmiany budynku lub konstrukcji. W myśl art. 31a ust. 1 cyt. rozporządzenia, usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.
2017
20
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uwzględnienia w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wartości usług świadczonych w kolejnych latach (po 2017 r.) z tytułu świadczenia usług na nieruchomościach położonych na terytorium Niemiec oraz w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa art. 113 ust. 1 ustawy w stosunku do świadczenia usług w kolejnych latach (po 2017 r.).
Fragment:
Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami. I tak, w myśl art. 28e ustawy – miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „ nieruchomość ” oraz pojęcia „ usługi związanej z nieruchomościami ”. Niemniej jednak ustawodawca unijny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich wprowadził rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (Dz. Urz. UE L Nr 284 z 26.10.2013 r., s. 1) zmianę do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem 282/2011 – pojęcie „ nieruchomość ”, jak również wyjaśnił, na czym polegają „ usługi związane z nieruchomościami ”.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca świadczenia dla usług wykonania analizy kierunku przepływu wód podziemnych, badania przepuszczalności wód, pobrania próbek wód podziemnych do analizy oraz instalacji studzienek kontrolnych, w związku z którymi Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie.
Fragment:
Na mocy art. 1 pkt 1 lit. d) tiret (ii) ww. rozporządzenia uregulowano m.in. kwestie związane z ustalaniem miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, poprzez dodanie podsekcja 6a „ Świadczenie usług związanych z nieruchomościami ”. Zgodnie z art. 31a ust. 1 podsekcji 6a, usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości. Natomiast zgodnie z dodanym w sekcji 1 rozdziału V art. 13b do celów stosowania dyrektywy 2006/112/WE za „ nieruchomość ” uznaje się: każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania; każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej (...)
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonej usługi.
Fragment:
Podkreślenia wymaga również to, że czynności jakie Wnioskodawca wykonuje ograniczają się jedynie do naklejania plakatów i nie wykonuje on żadnych innych robót, które stanowiłyby element składowy usługi związanej z nieruchomością. Sama nieruchomość (słup ogłoszeniowy), na której naklejane są plakaty, nie jest bezpośrednim przedmiotem usługi nabytej przez kontrahenta Wnioskodawcy (istota usługi nie polega na ich świadczeniu na/wobec nieruchomości). W tym przypadku wymieniona usługa nie wykazuje ścisłego związku z konkretną nieruchomością. Jej charakter jest na tyle uniwersalny, że może być świadczona w takiej samej formie w każdym innym miejscu. W związku z powyższym, miejsce świadczenia, a tym samym miejsce opodatkowania wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi ustalane jest zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 28b ust. 1 ustawy, czyli jej miejsce świadczenia znajduje się w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem Wnioskodawca postąpił niewłaściwie opodatkowując usługę stawką podstawową, ponieważ przedstawiona usługa świadczona przez Wnioskodawcę nie jest usługą związaną z nieruchomością, dla której miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e ustawy, co oznacza, że nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.
2017
28
lip

Istota:
W zakresie uznania usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji przyłącza za usługę związaną z nieruchomościami, opodatkowania w całości podatkiem VAT usługi polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza oraz pełnego prawa do odliczenia VAT z faktury dotyczącej usługi polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza
Fragment:
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym usługa polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza jest usługą związaną z nieruchomościami należało uznać za prawidłowe. Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości czy przedmiotowa usługa powinna być w całości opodatkowana podatkiem VAT, czy też część odnosząca się do wyłącznej strefy ekonomicznej powinna być wydzielona i wyłączona z opodatkowania jako usługa związana z nieruchomością położoną poza terytorium Polski. Jak zostało już wskazane powyżej usługa polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza będzie stanowiła usługę związaną z nieruchomościami. Zatem przy określaniu miejsca świadczenia tej usługi znajdzie zastosowanie art. 28e ustawy zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Z opisu spawy wynika, że linia kablowa będzie składała się z odcinka morskiego i lądowego wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności: Platformą Eksportującą, Stacją Brzegową oraz Stacją Końcową. Odcinek morski składa się z odcinka położonego w wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu wewnętrznym i wodach wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Długość przyłącza na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej (od granicy morza terytorialnego do planowanej lokalizacji platformy eksportującej) to około 11,5 km.
2017
28
cze

Istota:
Miejsca świadczenia i opodatkowania wykonywanych usług napraw gwarancyjnych
Fragment:
Od dnia 1 stycznia 2017 r. kwestię miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami w sposób szczegółowy reguluje art. 31a podsekcji 6a świadczenie usług związanych z nieruchomościami, który stanowi, że: „1. Usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: a) gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; b) gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości. 2. Ustęp 1 obejmuje w szczególności: (...) m) instalację lub montaż maszyn lub sprzętu, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość; n) utrzymanie i naprawę oraz kontrolę maszyn lub sprzętu, jak również nadzór nad maszynami lub sprzętem, jeżeli maszyny lub sprzęt są uznane za nieruchomość; Z orzecznictwa TSUE wynika, że dla uznania świadczonych usług za związane z nieruchomościami, musi wystąpić ścisły związek danego świadczenia z konkretną nieruchomością.
2017
15
cze

Istota:
W zakresie miejsca opodatkowania oraz udokumentowania usługi wymiany lamp na obiekcie przemysłowym świadczonej na rzecz niemieckiego producenta
Fragment:
I tak, zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych pzez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez podmiot z siedzibą w Niemczech usługi, w ramach której Wnioskodawca dokonał wymiany wadliwych lamp na konkretnym obiekcie przemysłowym, nie pozwala zakwalifikować jej jako usługi związanej z nieruchomością, o której mowa w art. 28e ustawy o VAT. W żaden sposób nabywca usługi nie staje się dysponentem obiektu przemysłowego (nieruchomości) ani nie przystępuje do kontraktu zawartego pomiędzy Wykonawcą instalacji a właścicielem obiektu przemysłowego. Wprawdzie usługa wykonana była na obiekcie przemysłowym, na którym wcześniej zostały zamontowane wadliwe lampy, ale usługa nie ma bezpośredniego związku z nieruchomością. Usługa miała charakter swego rodzaju wymiany gwarancyjnej, a nie usługi dotyczącej nieruchomości.
2017
18
maj

Istota:
Do wartości limitu zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie wlicza się kwot z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług zagospodarowania pól golfowych, które nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski
Fragment:
Ponadto zgodnie z art. 31a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 284, str. 1), usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości. Zgodnie art. 31a ust. 2 lit. e ww. rozporządzenia, ustęp 1 obejmuje w szczególności prace terenowe, łącznie z usługami rolniczymi, takimi jak orka, siew, nawadnianie i nawożenie. Wskazać jednakże należy, że cytowany art. 31a rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 282/2011, wprowadzony rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1042/2013, stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. Zatem nie ma on zastosowania w zaistniałym stanie faktycznym, niemniej wskazuje już kryteria niezbędne do prawidłowego określenia miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami.
2017
18
lut

Istota:
Nieuznanie za usługi związane z nieruchomością dostawy licencji technologii, dokumentacji i usług dodatkowych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie licencji technologii, dokumentacji i usług dodatkowych.
Fragment:
Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym dostawa Licencji stanowi usługę związaną z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT? Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym dostawa Dokumentacji stanowi usługę związaną z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT? Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Usługi Dodatkowe stanowią usługi związane z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT? Czy Nabywca jest uprawniony do odliczenia podatku VAT, który zostanie wykazany przez Sprzedawcę na fakturach wystawionych z tytułu dostawy Licencji, Dokumentacji oraz Usług Dodatkowych - jeżeli odpowiedź na pytania 1, 2 i 3 brzmi „ tak ”? Zdaniem Wnioskodawcy: W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym dostawa Licencji nie stanowi usługi związanej z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT. W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym dostawa Dokumentacji nie stanowi usługi związanej z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT. W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Usługi Dodatkowe nie stanowią usług związanych z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT. Jeżeli odpowiedź na pytania 1, 2 i 3 brzmiałaby „ tak ” - Nabywca jest uprawniony do odliczenia podatku VAT, który zostanie wykazany przez Sprzedawcę na fakturach wystawionych z tytułu dostawy Licencji, Dokumentacji oraz Usług Dodatkowych.
2017
14
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.