Usługi związane z nieruchomościami | Interpretacje podatkowe

Usługi związane z nieruchomościami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z nieruchomościami. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonej usługi.
Fragment:
Podkreślenia wymaga również to, że czynności jakie Wnioskodawca wykonuje ograniczają się jedynie do naklejania plakatów i nie wykonuje on żadnych innych robót, które stanowiłyby element składowy usługi związanej z nieruchomością. Sama nieruchomość (słup ogłoszeniowy), na której naklejane są plakaty, nie jest bezpośrednim przedmiotem usługi nabytej przez kontrahenta Wnioskodawcy (istota usługi nie polega na ich świadczeniu na/wobec nieruchomości). W tym przypadku wymieniona usługa nie wykazuje ścisłego związku z konkretną nieruchomością. Jej charakter jest na tyle uniwersalny, że może być świadczona w takiej samej formie w każdym innym miejscu. W związku z powyższym, miejsce świadczenia, a tym samym miejsce opodatkowania wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi ustalane jest zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 28b ust. 1 ustawy, czyli jej miejsce świadczenia znajduje się w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem Wnioskodawca postąpił niewłaściwie opodatkowując usługę stawką podstawową, ponieważ przedstawiona usługa świadczona przez Wnioskodawcę nie jest usługą związaną z nieruchomością, dla której miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e ustawy, co oznacza, że nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.
2017
28
lip

Istota:
W zakresie uznania usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji przyłącza za usługę związaną z nieruchomościami, opodatkowania w całości podatkiem VAT usługi polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza oraz pełnego prawa do odliczenia VAT z faktury dotyczącej usługi polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza
Fragment:
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym usługa polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza jest usługą związaną z nieruchomościami należało uznać za prawidłowe. Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości czy przedmiotowa usługa powinna być w całości opodatkowana podatkiem VAT, czy też część odnosząca się do wyłącznej strefy ekonomicznej powinna być wydzielona i wyłączona z opodatkowania jako usługa związana z nieruchomością położoną poza terytorium Polski. Jak zostało już wskazane powyżej usługa polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza będzie stanowiła usługę związaną z nieruchomościami. Zatem przy określaniu miejsca świadczenia tej usługi znajdzie zastosowanie art. 28e ustawy zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Z opisu spawy wynika, że linia kablowa będzie składała się z odcinka morskiego i lądowego wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności: Platformą Eksportującą, Stacją Brzegową oraz Stacją Końcową. Odcinek morski składa się z odcinka położonego w wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu wewnętrznym i wodach wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Długość przyłącza na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej (od granicy morza terytorialnego do planowanej lokalizacji platformy eksportującej) to około 11,5 km.
2017
28
cze

Istota:
Miejsca świadczenia i opodatkowania wykonywanych usług napraw gwarancyjnych
Fragment:
Od dnia 1 stycznia 2017 r. kwestię miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami w sposób szczegółowy reguluje art. 31a podsekcji 6a świadczenie usług związanych z nieruchomościami, który stanowi, że: „1. Usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: a) gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; b) gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości. 2. Ustęp 1 obejmuje w szczególności: (...) m) instalację lub montaż maszyn lub sprzętu, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość; n) utrzymanie i naprawę oraz kontrolę maszyn lub sprzętu, jak również nadzór nad maszynami lub sprzętem, jeżeli maszyny lub sprzęt są uznane za nieruchomość; Z orzecznictwa TSUE wynika, że dla uznania świadczonych usług za związane z nieruchomościami, musi wystąpić ścisły związek danego świadczenia z konkretną nieruchomością.
2017
15
cze

Istota:
W zakresie miejsca opodatkowania oraz udokumentowania usługi wymiany lamp na obiekcie przemysłowym świadczonej na rzecz niemieckiego producenta
Fragment:
I tak, zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych pzez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez podmiot z siedzibą w Niemczech usługi, w ramach której Wnioskodawca dokonał wymiany wadliwych lamp na konkretnym obiekcie przemysłowym, nie pozwala zakwalifikować jej jako usługi związanej z nieruchomością, o której mowa w art. 28e ustawy o VAT. W żaden sposób nabywca usługi nie staje się dysponentem obiektu przemysłowego (nieruchomości) ani nie przystępuje do kontraktu zawartego pomiędzy Wykonawcą instalacji a właścicielem obiektu przemysłowego. Wprawdzie usługa wykonana była na obiekcie przemysłowym, na którym wcześniej zostały zamontowane wadliwe lampy, ale usługa nie ma bezpośredniego związku z nieruchomością. Usługa miała charakter swego rodzaju wymiany gwarancyjnej, a nie usługi dotyczącej nieruchomości.
2017
18
maj

Istota:
Do wartości limitu zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie wlicza się kwot z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług zagospodarowania pól golfowych, które nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski
Fragment:
Ponadto zgodnie z art. 31a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 284, str. 1), usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości. Zgodnie art. 31a ust. 2 lit. e ww. rozporządzenia, ustęp 1 obejmuje w szczególności prace terenowe, łącznie z usługami rolniczymi, takimi jak orka, siew, nawadnianie i nawożenie. Wskazać jednakże należy, że cytowany art. 31a rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 282/2011, wprowadzony rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1042/2013, stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. Zatem nie ma on zastosowania w zaistniałym stanie faktycznym, niemniej wskazuje już kryteria niezbędne do prawidłowego określenia miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami.
2017
18
lut

Istota:
Nieuznanie za usługi związane z nieruchomością dostawy licencji technologii, dokumentacji i usług dodatkowych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie licencji technologii, dokumentacji i usług dodatkowych.
Fragment:
Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym dostawa Licencji stanowi usługę związaną z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT? Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym dostawa Dokumentacji stanowi usługę związaną z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT? Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Usługi Dodatkowe stanowią usługi związane z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT? Czy Nabywca jest uprawniony do odliczenia podatku VAT, który zostanie wykazany przez Sprzedawcę na fakturach wystawionych z tytułu dostawy Licencji, Dokumentacji oraz Usług Dodatkowych - jeżeli odpowiedź na pytania 1, 2 i 3 brzmi „ tak ”? Zdaniem Wnioskodawcy: W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym dostawa Licencji nie stanowi usługi związanej z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT. W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym dostawa Dokumentacji nie stanowi usługi związanej z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT. W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Usługi Dodatkowe nie stanowią usług związanych z nieruchomością w rozumieniu przepisów art. 28e ustawy o VAT. Jeżeli odpowiedź na pytania 1, 2 i 3 brzmiałaby „ tak ” - Nabywca jest uprawniony do odliczenia podatku VAT, który zostanie wykazany przez Sprzedawcę na fakturach wystawionych z tytułu dostawy Licencji, Dokumentacji oraz Usług Dodatkowych.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie okreolenia miejsca owiadczenia us3ug oraz rozliczenia podatku z tytu3u importu us3ug zwi1zanych z udzia3em Wnioskodawcy w wystawie organizowanej na terytorium Wielkiej Brytanii
Fragment:
Ponadto, w myol art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami s1 równie? osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne nabywaj1ce us3ugi, je?eli 31cznie spe3nione s1 nastepuj1ce warunki: us3ugodawc1 jest podatnik nieposiadaj1cy siedziby dzia3alnooci gospodarczej oraz sta3ego miejsca prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku us3ug, do których stosuje sie art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4, us3ugobiorc1 jest: w przypadku us3ug, do których stosuje sie art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebed1ca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowi1zana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4, w pozosta3ych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadaj1cy siedzibe dzia3alnooci gospodarczej lub sta3e miejsce prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebed1ca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadaj1ca siedzibe na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowi1zana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, us3ugodawca lub dokonuj1cy dostawy towarów nie rozlicza podatku nale?nego (art. 17 ust. 2 ustawy).
2017
26
sty

Istota:
Brak opodatkowania usługi przeprowadzenia badań środowiskowych wraz ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskowo i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, dotyczących wyłącznej strefy ekonomicznej RP oraz zastosowanie 23% stawki podatku dla ww. czynności dotyczących obszaru polskich morskich wód wewnętrznych, polskiego morza terytorialnego oraz lądowego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Fragment:
U. 2011, Nr 177, poz. 1054 - t.j. z późn. zm.), „ miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości ”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 czerwca 2013 r., wydanym w sprawie oznaczonej sygn. akt III SA/Wa 3505/12 wskazał, że „ przepis ten stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium, nie usytuowanie podmiotu, lecz przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według jej miejsca położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty, na co także wskazuje dwukrotne użycie przez ustawodawcę pojęcia <takich jak>. Warunkiem zaliczenia określonej usługi do tego katalogu jest jej związek z nieruchomością, której dana usługa dotyczy.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie określenia miejsca opodatkowania usług wymiany okien, rolet zewnętrznych oraz szyb wykonywanych na terenie Niemiec
Fragment:
Określając zatem, czy dane usługi powinny być klasyfikowane jako usługi związane z nieruchomościami i w związku z tym powinny podlegać opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy usługi te pozostają w bezpośrednim związku z tą nieruchomością. Również Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.) w art. 47 przewiduje, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomością, w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub w miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, przyznawanie prawa użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość. Jak wskazano powyżej, zasada wyrażona w przepisie art. 28e ustawy, podobnie jak reguła artykułu 47 Dyrektywy Rady 2006/112/WE, ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania co do miejsca jej położenia.
2016
6
gru

Istota:
1)Czy usługi polegające na montażu i demontażu należy zakwalifikować jako usługi związane z nieruchomościami i miejscem opodatkowania jest miejsce, gdzie dana nieruchomość jest położona, zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług, czy może ma tu zastosowanie art. 28b ww. ustawy?
2)Czy jest Pan zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT czynny zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?3)Czy jest Pan zobowiązany do składania deklaracji podsumowujących na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4?
Fragment:
(...) usług związanych z nieruchomościami będzie regulowała dodana na mocy art. 1 pkt 1 lit. d tiret ii podsekcja 6a Świadczenie usług związanych z nieruchomościami. Zgodnie z art. 31a podsekcji 6a Świadczenie usług związanych z nieruchomościami, który będzie stanowił, że: „1. Usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: a) gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; b) gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości. 2. Ustęp 1 obejmuje w szczególności: (...) m) instalację lub montaż maszyn lub sprzętu, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość; n) utrzymanie i naprawę oraz kontrolę maszyn lub sprzętu, jak również nadzór nad maszynami lub sprzętem, jeżeli maszyny lub sprzęt są uznane za nieruchomość; (...).” Zgodnie z art. 31b rozporządzenia, jeżeli sprzęt jest pozostawiony do dyspozycji usługobiorcy w celu przeprowadzania prac dotyczących nieruchomości, transakcja ta jest świadczeniem usług związanych z nieruchomościami jedynie wtedy, gdy usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonane prace.
2016
30
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.