Usługi związane z nieruchomościami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z nieruchomościami. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
kwi

Istota:

Ustalenie miejsca opodatkowania usług pośrednictwa oraz usług polegających na umieszczaniu na stronie internetowej ofert sprzedaży nieruchomości, obowiązek wystawienia faktury dokumentującej przedmiotowe usługi oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „ nieruchomość ” oraz pojęcia „ usługi związanej z nieruchomościami ”. Niemniej jednak ustawodawca unijny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich wprowadził rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (Dz. Urz. UE L Nr 284 z 26.10.2013 r., s. 1) zmianę do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem 282/2011 – pojęcie „ nieruchomość ”, jak również wyjaśnił, na czym polegają „ usługi związane z nieruchomościami ”. Zmiany w tym zakresie obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r., jednak również do czynności wykonywanych przed dniem 1 stycznia 2017 r. stanowią wskazówkę, jak powinny być rozumiane w ramach wykładni pro wspólnotowej przepisów ustawy pojęcia „ nieruchomość ” i „ usługa związana z nieruchomością ”. Zgodnie z art. 13b rozporządzenia 282/2011 – do celów stosowania dyrektywy 2006/112/WE za „ nieruchomość ” uznaje się: każdą określoną część ziemi, na jej (...)

2018
20
kwi

Istota:

Opodatkowanie stawką podatku w wysokości 23% usługi koparką świadczonej przez Wnioskodawcę na terytorium kraju na rzecz kontrahenta z Czech.

Fragment:

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wykonując usługę koparką na rzecz firmy z Czech przy budowie drogi leśnej położonej na terytorium kraju prawidłowo opodatkował ją w Polsce, jako usługę związaną z nieruchomością na podstawie art. 28e ustawy i zastosował stawkę podatku w wysokości 23%. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że świadczona usługa koparką, którą Wnioskodawca wykonywał osobiście jest usługą związaną z nieruchomością. Koparka nie była wynajmowana jako sprzęt, lecz Wnioskodawca osobiście świadczył usługę tą koparką. Jak wynika z art. 31b rozporządzenia 282/2011, usługa jest związana z nieruchomością, jeżeli usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonane prace dotyczące nieruchomości. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wykonując usługę koparką ponosił odpowiedzialność za wykonane prace. Wobec tego należy stwierdzić, że usługa ta jest usługą związaną z nieruchomością. Zatem w niniejszej sprawie miejsce świadczenia usługi koparką ustalane jest na podstawie art. 28e ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia tych nieruchomości. Oznacza to, że usługa świadczona przez Wnioskodawcę na nieruchomości znajdującej się na terytorium Polski podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

2018
16
kwi

Istota:

Świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi przez podmiot krajowy będący polskim podatnikiem VAT, lub przez spółkę z Unii Europejskiej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Fragment:

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków, wskazując m.in. szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. I tak, zgodnie z art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Przepis ten, jak wynika z jego brzmienia, stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium, nie usytuowanie podmiotu, lecz przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według jej miejsca położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Warunkiem zaliczenia określonej usługi do tego katalogu jest jej bezpośredni związek z nieruchomością, której dana usługa dotyczy. Wprawdzie usługi na nieruchomościach kojarzone są na ogół z usługami budowlanymi związanymi z konkretną nieruchomością, jednak pojęcie to jest znacznie szersze i obejmuje swoim zakresem cały szereg usług, które są nierozerwalnie związane z nieruchomościami.

2018
15
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług polegających na budowie boksów ekspozycyjnych, reklamujących płytki

Fragment:

Natomiast kwestię ustalenia miejsca opodatkowania usług związanych z nieruchomościami reguluje dodana na mocy art. 1 pkt 1 lit. d tiret ii podsekcja 6a Świadczenie usług związanych z nieruchomościami. Zgodnie z art. 31a tej podsekcji: Usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości. Ustęp 1 obejmuje w szczególności: (...) wznoszenie budynku na terenie oraz prace budowlane i rozbiórkowe dotyczące budynku lub jego części, budowę stałych struktur na terenie jak również prace budowlane i rozbiórkowe dotyczące stałych struktur, takich jak systemy rurociągów gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i podobnych, (...) Rozwiązania wprowadzone powyższym rozporządzeniem mają na celu doprowadzić w całej Unii Europejskiej do wspólnej wykładni i spójnego stosowania przepisu szczególnego, jakim jest art. 47 Dyrektywy Rady 2006/112/WE.

2018
26
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług związanych z wykonaniem kotłowni.

Fragment:

Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami. I tak, według art. 28e ustawy – miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „ nieruchomość ” oraz pojęcia „ usługi związanej z nieruchomościami ”. Niemniej jednak ustawodawca unijny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich wprowadził rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (Dz. Urz. UE L Nr 284 z 26.10.2013 r., s. 1) zmianę do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem 282/2011 – pojęcie „ nieruchomość ”, jak również wyjaśnił, na czym polegają „ usługi związane z nieruchomościami ”.

2017
20
gru

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług organizacji cyklu „imprez polowych” oraz sposób ich udokumentowania.

Fragment:

Zmiany w tym zakresie obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r., jednak również w odniesieniu do czynności wykonywanych przed dniem 1 stycznia 2017 r. stanowią wskazówkę, jak powinny być rozumiane w ramach wykładni prowspólnotowej przepisów ustawy pojęcia „ nieruchomość ” i „ usługa związana z nieruchomością ”. Zgodnie z art. 13b rozporządzenia 282/2011, do celów stosowania dyrektywy 2006/112/WE za „ nieruchomość ” uznaje się: każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania; każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej poziomu morza, których nie można w łatwy sposób zdemontować lub przenieść; każdy zainstalowany element stanowiący integralną część budynku lub konstrukcji, bez którego budynek lub konstrukcja są niepełne, taki jak drzwi, okna, dachy, schody i windy; każdy element, sprzęt lub maszynę zainstalowane na stałe w budynku lub konstrukcji, które nie mogą być przeniesione bez zniszczenia lub zmiany budynku lub konstrukcji. W myśl art. 31a ust. 1 cyt. rozporządzenia, usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

2017
11
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uwzględnienia w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wartości usług świadczonych w kolejnych latach (po 2017 r.) z tytułu świadczenia usług na nieruchomościach położonych na terytorium Niemiec oraz w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa art. 113 ust. 1 ustawy w stosunku do świadczenia usług w kolejnych latach (po 2017 r.).

Fragment:

Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami. I tak, w myśl art. 28e ustawy – miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „ nieruchomość ” oraz pojęcia „ usługi związanej z nieruchomościami ”. Niemniej jednak ustawodawca unijny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich wprowadził rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (Dz. Urz. UE L Nr 284 z 26.10.2013 r., s. 1) zmianę do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem 282/2011 – pojęcie „ nieruchomość ”, jak również wyjaśnił, na czym polegają „ usługi związane z nieruchomościami ”.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca świadczenia dla usług wykonania analizy kierunku przepływu wód podziemnych, badania przepuszczalności wód, pobrania próbek wód podziemnych do analizy oraz instalacji studzienek kontrolnych, w związku z którymi Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie.

Fragment:

Na mocy art. 1 pkt 1 lit. d) tiret (ii) ww. rozporządzenia uregulowano m.in. kwestie związane z ustalaniem miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, poprzez dodanie podsekcja 6a „ Świadczenie usług związanych z nieruchomościami ”. Zgodnie z art. 31a ust. 1 podsekcji 6a, usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości. Natomiast zgodnie z dodanym w sekcji 1 rozdziału V art. 13b do celów stosowania dyrektywy 2006/112/WE za „ nieruchomość ” uznaje się: każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania; każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej (...)

2017
28
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonej usługi.

Fragment:

Podkreślenia wymaga również to, że czynności jakie Wnioskodawca wykonuje ograniczają się jedynie do naklejania plakatów i nie wykonuje on żadnych innych robót, które stanowiłyby element składowy usługi związanej z nieruchomością. Sama nieruchomość (słup ogłoszeniowy), na której naklejane są plakaty, nie jest bezpośrednim przedmiotem usługi nabytej przez kontrahenta Wnioskodawcy (istota usługi nie polega na ich świadczeniu na/wobec nieruchomości). W tym przypadku wymieniona usługa nie wykazuje ścisłego związku z konkretną nieruchomością. Jej charakter jest na tyle uniwersalny, że może być świadczona w takiej samej formie w każdym innym miejscu. W związku z powyższym, miejsce świadczenia, a tym samym miejsce opodatkowania wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi ustalane jest zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 28b ust. 1 ustawy, czyli jej miejsce świadczenia znajduje się w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem Wnioskodawca postąpił niewłaściwie opodatkowując usługę stawką podstawową, ponieważ przedstawiona usługa świadczona przez Wnioskodawcę nie jest usługą związaną z nieruchomością, dla której miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e ustawy, co oznacza, że nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

2017
28
cze

Istota:

W zakresie uznania usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji przyłącza za usługę związaną z nieruchomościami, opodatkowania w całości podatkiem VAT usługi polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza oraz pełnego prawa do odliczenia VAT z faktury dotyczącej usługi polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza

Fragment:

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym usługa polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza jest usługą związaną z nieruchomościami należało uznać za prawidłowe. Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości czy przedmiotowa usługa powinna być w całości opodatkowana podatkiem VAT, czy też część odnosząca się do wyłącznej strefy ekonomicznej powinna być wydzielona i wyłączona z opodatkowania jako usługa związana z nieruchomością położoną poza terytorium Polski. Jak zostało już wskazane powyżej usługa polegająca na przygotowaniu koncepcji przyłącza będzie stanowiła usługę związaną z nieruchomościami. Zatem przy określaniu miejsca świadczenia tej usługi znajdzie zastosowanie art. 28e ustawy zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Z opisu spawy wynika, że linia kablowa będzie składała się z odcinka morskiego i lądowego wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności: Platformą Eksportującą, Stacją Brzegową oraz Stacją Końcową. Odcinek morski składa się z odcinka położonego w wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu wewnętrznym i wodach wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Długość przyłącza na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej (od granicy morza terytorialnego do planowanej lokalizacji platformy eksportującej) to około 11,5 km.