PP. 443/168/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Do jakiej stawki podatkowej w podatku od towarów i usług należy zakwalifikować usługi: zbieranie szyszek i nasion z drzew stojących w wyłączonych drzewostanach nasiennych i gospodarczych wykonywanych na zlecenie nadleśnictwa oraz konserwacja drzew parkowych i pomników przyrody, konserwacja i wycinka drzew w terenach zielonych i pasach drogowych?

PP. 443/168/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. stawka preferencyjna podatku
  2. usługi związane z leśnictwem
  3. zagospodarowanie terenów zielonych
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana pismo z dnia 19.11.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:

Pismem jw. podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie stawki podatkowej w podatku od towarów i usług na usługi:

<
  • zbieranie szyszek i nasion z drzew stojących w wyłączonych drzewostanach nasiennych i gospodarczych wykonywanych na zlecenie nadleśnictwa,
  • konserwacja drzew parkowych i pomników przyrody, konserwacja i wycinka drzew w terenach zielonych i pasach drogowych.

Do zapytania załączył opinię klasyfikacyjną Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 1.07.2004 r. (znak: OK-5672/KU-114/18-5102/2004r.), z której wynika, że:

<
  • zbieranie szyszek i nasion z drzew stojących w wyłączonych drzewostanach nasiennych i gospodarczych wykonywanych na zlecenie nadleśnictwa zostało zakwalifikowane do PKWiU 02.02.10-00.20 – usługi związane z hodowlą lasu,
  • konserwacja drzew parkowych i pomników przyrody, konserwacja i wycinka drzew w terenach zielonych i pasach drogowych do PKWiU 01.41.12-00.00 - usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zdaniem podatnika właściwą stawką podatku od towarów i usług dla wyżej wymienionych usług winna być stawka w wysokości 3 % zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22 % z zastrzeżeniem ust. 2 – 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże w przepisach przejściowych i końcowych w art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy postanowiono, że w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30.04.2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W ww. załączniku nr 6 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 %, pod pozycją 64 wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 01.4 - usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt. Z kolei w pozycji 65 tego załącznika wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU – ex 02.02.10 - usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów. Użycie przez ustawodawcę przy symbolu PKWiU znaku „ex” oznacza, iż opodatkowanie ww. stawką podatku dotyczy tylko danego wyrobu) usługi z danego grupowania. Usługi konserwacji drzew parkowych i pomników przyrody, konserwacja i wycinka drzew w terenach zielonych i pasach drogowych o symbolu PKWiU 01.41.12-00.00 mieszczą się w grupie usług wymienionych w pozycji nr 64 załącznika nr 6 do ustawy. Natomiast usługi zbierania szyszek i nasion z drzew stojących w wyłączonych drzewostanach nasiennych i gospodarczych wykonywanych na zlecenie nadleśnictwa o symbolu PKWiU 02.02.10 -00.20 mieszczą się grupie usług wymienionych w pozycji nr 65 załącznika nr 6 do ustawy.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w okresie do 30.04.2008 r. wyżej wymienione usługi są opodatkowane 3-procentową stawką podatku od towarów i usług. Z powyższego wynika, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.