IPPP1-443-4/08-2/JB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Miejsce świadczenia usług związanych z leśnictwem, wykonywanych przez polskiego podatnika na terenie państwa członkowskiego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2007r. (data wpływu 3 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia wykonywanych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia wykonywanych usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W lutym 2007r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z leśnictwem (PKWiU-02.02.2). Siedziba firmy mieści się w Polsce i tu Wnioskodawca odprowadza podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach podpisanego kontraktu z niemieckim przedsiębiorcą usługi związane z leśnictwem (np. ścieranie drzew) wykonuje na terenie miejscowości, które są wyszczególnione w tym kontrakcie i znajdują się na terenie Niemiec. Koszty związane z tymi usługami takie jak: paliwo do pił spalinowych zapewnia nabywca usługi. Faktury za wykonane usługi Wnioskodawca wystawia w języku niemieckim i w walucie euro. W Polsce nie świadczy usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W którym kraju powinien być odprowadzany podatek VAT od wykonywanych usług...

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, gdzie terytorium kraju oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 27 ust. 2 pkt 1 jako wyjątek od zasady ogólnej wyróżnia usługi związane z nieruchomościami (miejscem położenia nieruchomości). Jeśli nieruchomość położona jest poza Polską, to podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku od towarów i usług jest nabywca usługi jeśli jest podatnikiem VAT (art. 21(z) b VI Dyrektywy w zw. z art. 28 b lit. E), jeśli nabywca usługi nie jest podatnikiem VAT – zobowiązany do zapłaty jest polski podatnik (obowiązek rejestracji). Na podstawie powyższych przepisów oraz konsultacji telefonicznej z pracownikami Urzędu Skarbowego, Wnioskodawca uważa, że wykonywane przez niego usługi nie podlegają podatkowi VAT w Polsce lecz powinny być opodatkowane podatkiem VAT w Niemczech.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W odniesieniu do odpłatnego świadczenia usług, podstawowym kryterium oceny, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, czy też w innym państwie, jest prawidłowe określenie miejsca jej świadczenia. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierają przepisy art. 27 i 28 ustawy o VAT, mające kluczowe znaczenie dla określenia państwa uprawnionego do poboru podatku w sytuacji, gdy w danej transakcji bierze udział polski podmiot i zagraniczny.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Jednakże w odniesieniu do pewnych kategorii usług, przepisy ustawy o VAT wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia. Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami, w tym usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia ww. usług jest miejsce położenia nieruchomości. Z powyższego wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym miejscu opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy.

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia nieruchomości. W związku z tym należy posiłkować się definicjami zawartymi w innych aktach prawnych. Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Cywilnego, grunty zalesione są nieruchomościami.

W przedmiotowej sprawie, Podatnik świadczy usługi związane z leśnictwem dla konkretnego odbiorcy niemieckiego w miejscach określonych przez tego odbiorcę, znajdujących się na terenie Niemiec.

Zgodnie z powyższymi regulacjami wykonywane przez Podatnika usługi związane z leśnictwem są usługami związanymi z nieruchomościami, a zgodnie z treścią przepisu 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia tych usług jest terytorium Niemiec, gdyż na jego terytorium znajdują się grunty leśne, w których polski podatnik świadczy usługi. Państwo niemieckie jest tym samym uprawnione do poboru z tego tytułu podatku, co oznacza, że w Polsce świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.