Usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi agencyjne na rzecz Totalizatora Sportowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i isług?

Fragment:

(...) to dotyczy jednak tylko tej działalności, która jest objęta podatkiem od gier. Pośredniczenie w czynnościach związanych ze sprzedażą gier liczbowych i loterii pieniężnych nie podlega podatkowi od gier, więc nie korzysta z tego wyłączenia. W związku z tym wynagrodzenie prowizyjne z tytułu sprzedaży gier liczbowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych jest objęte podatkiem od towarów i usług. Do dnia 31 maja 2005 r. ww. usługi zaliczane do grupowania PKWiU 92.71 ?usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów? korzystały ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy. W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zmieniła się treść objaśnień do załącznika, który obecnie brzmi ?Dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania prowizji z tytułu świadczenia usług związanych z prowadzeniem kolektury T.

Fragment:

(...) z pojęciem "usług rekreacyjnych" w rozumieniu PKWiU. Wobec powyższego usługi te mogą nadal korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na mocy art.43 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pani wynagradzane w formie prowizji usługi pośrednictwa w sprzedaży usług T. w związku z prowadzeniem kolektury.Wymienione usługi klasyfikowane są przez urzędy statystyczne jako usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów (usługi rekreacyjne) w dziale PKWiU 92, w grupowaniu 92.71.10-00.00. W grupowaniu tym mieści się prowadzenie kolektury T. na zasadach umowy agencyjnej, w ramach której świadczone są usługi pośrednictwa w przyjmowaniu zakładów w grach liczbowych, sprzedaży losów loterii i wypłacaniu wygranych. Biorąc powyższe pod uwagę tut. Organ Podatkowy informuje, że zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt1 powołanej ustawy o podatku od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy moment utraty prawa do zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług przy wynagrodzeniu prowizyjnym jest taki sam, jak u podatników, dla których podstawę opodatkowania stanowi obrót? Czy obrót w przypadku Podatniczki to suma prowizji miesięcznych uzyskanych w ciągu danego roku podatkowego w rachunku narastającym? Jak należy liczyć 30-krotność kwoty prowizji, w przypadku, gdy w roku podatkowym w każdym miesiącu wysokość prowizji jest inna?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W dniu 22.08.2006r. Pani Agnieszka ... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 01.07.2006r. Podatniczka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej, w której jedynym przedmiotem działalności jest pośrednictwo w sprzedaży zakładów na rzecz Totalizatora Sportowego ( kolektura Totalizatora sportowego). Działalność tę Podatniczka prowadzi w oparciu o umowę agencyjną zawartą z Totalizatorem i z tytułu świadczonych usług otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. Zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Podatniczka wybrała zwolnienie od podatku od towarów i (...)

2011
1
mar

Istota:

Fragment:

(...) wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Pośredniczenie w czynnościach związanych ze sprzedażą zakładów wzajemnych, gier liczbowych i loterii pieniężnych nie podlega podatkowi od gier, w związku z tym wynagrodzenie prowizyjne z tego tytułu jest objęte podatkiem od towarów i usług. Usługi pośrednictwa w sprzedaży gier liczbowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych - zaliczone do klasy PKWiU 92.71 „usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów” (grupa 92.7 „usługi rekreacyjne pozostałe”, dział 92) -wymienione zostały jako usługi związane z rekreacją i sportem (ex 92) w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiącego „Wykaz usług zwolnionych od podatku”. Zastosowanie tego zwolnienia wymaga jednak uwzględnienia wszelkich przewidzianych w tej pozycji wyłączeń i objaśnień. Zgodnie zaś z objaśnieniem zamieszczonym pod (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie usług agencyjnych na rzecz Totalizatora Sportowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) zakładów w imieniu i na rachunek tej Spółki oraz• stałym zawieraniu umów sprzedaży losów loterii pieniężnych we własnym imieniu i na rachunek tej Spółki.Z tytułu prowadzenia powyższej działalności otrzymywane jest od Totalizatora Sportowego stosowne wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wartości sprzedaży losów bądź zakładów używanych w grach prowadzonych przez tę Spółkę. Wykonywane przez agentów usługi klasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 92.71 „usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów”, branża 92, tj. usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem.Pytanie Podatnika: czy świadczenie opisanych wyżej usług agencyjnych na rzecz Totalizatora Sportowego, tj Spółki wykonującej Monopol Państwa w zakresie sprzedaży gier losowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest od tego podatku zwolnione? Stanowisko Podatnika w sprawie: usługi świadczone przez agenta na rzecz Totalizatora (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usług pośrednictwa sprzedaży dla T. korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. 9Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 25.07.2005r. za nieprawidłowe. uzasadnienie W dniu 25.07.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania /stawki podatku/ podatkiem od towarów i usług, usług pośrednictwa w sprzedaży zakładów L., sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.71.00-00.00. stan faktyczny Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż strona świadczy usługi pośrednictwa sprzedaży usług T. wynagrodzenie otrzymuje podatnik w postaci prowizji. stanowisko wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy usługi te nadal korzystają ze zwolnienia od podatku od (...)

2011
1
mar

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia otrzymywanego w formie prowizji z tytułu umowy zawartej z firmą prowadzącą działalność w zakresie gier losowych

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 22.09.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 23.09.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia otrzymywanego w formie prowizji z tytułu umowy zawartej z firmą działającą w zakresie gier losowych, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona prowadzi sprzedaż towarów handlowych i paliw na terenie stacji paliw i z tego tytułu jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto Strona otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji z tytułu zawartej umowy agencyjnej z firmą (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie usług agencyjnych na rzecz Totalizatora Sportowego w zakresie sprzedaży gier losowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania , usługi związane z rekreacją i sportem 1) PKWiU ex 92 - z wyłączeniem usług o których mowa w pkt.1 do 8 tej pozycji.Wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług dział 92 obejmuje usługi związane z rekreacją , kulturą i sportem. W grupie 92.7 wymienione są usługi rekreacyjne pozostale gdzie pod symbolem 92.71.1 wymienia się usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o VAT ,jej przepisów nie stosuje się do działalności w zakresie gier losowych , zakładów wzajemnych , gier na automatach, gier na automatach o niskich wygranych ,podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Pośredniczenie w czynnościach związanych ze sprzedażą gier liczbowych i loterii pieniężnych nie podlega podatkowi od gier , więc nie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy w związku z tym powinna być podatnikiem tego podatku?

Fragment:

(...) przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona w ramach prowadzonej działalności wykonuje na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. usługi polegające na stałym zawieraniu umów sprzedaży zakładów w imieniu i na rachunek spółki oraz stałym zawieraniu umów sprzedaży losów loterii pieniężnych we własnym imieniu i na rachunek spółki. Usługi te klasyfikowane są przez urzędy statystyczne jako usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów (usługi rekreacyjne) – PKWiU 92.71. Z tytułu prowadzonej działalności Podatniczka otrzymuje od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wartości sprzedaży losów, bądź zakładów używanych w grach prowadzonych przez spółkę. Pytanie Strony dotyczyło tego, czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest od tego podatku zwolnione?

Fragment:

(...) przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona w ramach prowadzonej działalności wykonuje na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. usługi polegające na stałym zawieraniu umów sprzedaży zakładów w imieniu i na rachunek spółki oraz stałym zawieraniu umów sprzedaży losów loterii pieniężnych we własnym imieniu i na rachunek spółki. Usługi te klasyfikowane są przez urzędy statystyczne jako usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów (usługi rekreacyjne) – PKWiU 92.71. Z tytułu prowadzonej działalności Podatnik otrzymuje od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wartości sprzedaży losów, bądź zakładów używanych w grach prowadzonych przez spółkę. Pytanie Strony dotyczyło tego, czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlega (...)