Usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów | Interpretacje podatkowe

Usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy usługi agencyjne na rzecz Totalizatora Sportowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i isług?
Fragment:
(...) to dotyczy jednak tylko tej działalności, która jest objęta podatkiem od gier. Pośredniczenie w czynnościach związanych ze sprzedażą gier liczbowych i loterii pieniężnych nie podlega podatkowi od gier, więc nie korzysta z tego wyłączenia. W związku z tym wynagrodzenie prowizyjne z tytułu sprzedaży gier liczbowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych jest objęte podatkiem od towarów i usług. Do dnia 31 maja 2005 r. ww. usługi zaliczane do grupowania PKWiU 92.71 ?usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów? korzystały ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy. W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zmieniła się treść objaśnień do załącznika, który obecnie brzmi ?Dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania prowizji z tytułu świadczenia usług związanych z prowadzeniem kolektury T.
Fragment:
(...) z pojęciem "usług rekreacyjnych" w rozumieniu PKWiU. Wobec powyższego usługi te mogą nadal korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na mocy art.43 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pani wynagradzane w formie prowizji usługi pośrednictwa w sprzedaży usług T. w związku z prowadzeniem kolektury.Wymienione usługi klasyfikowane są przez urzędy statystyczne jako usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów (usługi rekreacyjne) w dziale PKWiU 92, w grupowaniu 92.71.10-00.00. W grupowaniu tym mieści się prowadzenie kolektury T. na zasadach umowy agencyjnej, w ramach której świadczone są usługi pośrednictwa w przyjmowaniu zakładów w grach liczbowych, sprzedaży losów loterii i wypłacaniu wygranych. Biorąc powyższe pod uwagę tut. Organ Podatkowy informuje, że zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt1 powołanej ustawy o podatku od (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy moment utraty prawa do zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług przy wynagrodzeniu prowizyjnym jest taki sam, jak u podatników, dla których podstawę opodatkowania stanowi obrót? Czy obrót w przypadku Podatniczki to suma prowizji miesięcznych uzyskanych w ciągu danego roku podatkowego w rachunku narastającym? Jak należy liczyć 30-krotność kwoty prowizji, w przypadku, gdy w roku podatkowym w każdym miesiącu wysokość prowizji jest inna?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE W dniu 22.08.2006r. Pani Agnieszka ... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 01.07.2006r. Podatniczka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej, w której jedynym przedmiotem działalności jest pośrednictwo w sprzedaży zakładów na rzecz Totalizatora Sportowego ( kolektura Totalizatora sportowego). Działalność tę Podatniczka prowadzi w oparciu o umowę agencyjną zawartą z Totalizatorem i z tytułu świadczonych usług otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. Zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Podatniczka wybrała zwolnienie od podatku od towarów i (...)
2011
1
kwi

Istota:
Fragment:
(...) wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Pośredniczenie w czynnościach związanych ze sprzedażą zakładów wzajemnych, gier liczbowych i loterii pieniężnych nie podlega podatkowi od gier, w związku z tym wynagrodzenie prowizyjne z tego tytułu jest objęte podatkiem od towarów i usług. Usługi pośrednictwa w sprzedaży gier liczbowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych - zaliczone do klasy PKWiU 92.71 „usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów” (grupa 92.7 „usługi rekreacyjne pozostałe”, dział 92) -wymienione zostały jako usługi związane z rekreacją i sportem (ex 92) w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiącego „Wykaz usług zwolnionych od podatku”. Zastosowanie tego zwolnienia wymaga jednak uwzględnienia wszelkich przewidzianych w tej pozycji wyłączeń i objaśnień. Zgodnie zaś z objaśnieniem zamieszczonym pod (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczenie usług agencyjnych na rzecz Totalizatora Sportowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) zakładów w imieniu i na rachunek tej Spółki oraz• stałym zawieraniu umów sprzedaży losów loterii pieniężnych we własnym imieniu i na rachunek tej Spółki.Z tytułu prowadzenia powyższej działalności otrzymywane jest od Totalizatora Sportowego stosowne wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wartości sprzedaży losów bądź zakładów używanych w grach prowadzonych przez tę Spółkę. Wykonywane przez agentów usługi klasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 92.71 „usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów”, branża 92, tj. usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem.Pytanie Podatnika: czy świadczenie opisanych wyżej usług agencyjnych na rzecz Totalizatora Sportowego, tj Spółki wykonującej Monopol Państwa w zakresie sprzedaży gier losowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest od tego podatku zwolnione? Stanowisko Podatnika w sprawie: usługi świadczone przez agenta na rzecz Totalizatora (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy usług pośrednictwa sprzedaży dla T. korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. 9Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 25.07.2005r. za nieprawidłowe. uzasadnienie W dniu 25.07.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania /stawki podatku/ podatkiem od towarów i usług, usług pośrednictwa w sprzedaży zakładów L., sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.71.00-00.00. stan faktyczny Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż strona świadczy usługi pośrednictwa sprzedaży usług T. wynagrodzenie otrzymuje podatnik w postaci prowizji. stanowisko wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy usługi te nadal korzystają ze zwolnienia od podatku od (...)
2011
1
mar

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia otrzymywanego w formie prowizji z tytułu umowy zawartej z firmą prowadzącą działalność w zakresie gier losowych
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 22.09.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 23.09.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia otrzymywanego w formie prowizji z tytułu umowy zawartej z firmą działającą w zakresie gier losowych, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona prowadzi sprzedaż towarów handlowych i paliw na terenie stacji paliw i z tego tytułu jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto Strona otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji z tytułu zawartej umowy agencyjnej z firmą (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczenie usług agencyjnych na rzecz Totalizatora Sportowego w zakresie sprzedaży gier losowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania , usługi związane z rekreacją i sportem 1) PKWiU ex 92 - z wyłączeniem usług o których mowa w pkt.1 do 8 tej pozycji.Wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług dział 92 obejmuje usługi związane z rekreacją , kulturą i sportem. W grupie 92.7 wymienione są usługi rekreacyjne pozostale gdzie pod symbolem 92.71.1 wymienia się usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o VAT ,jej przepisów nie stosuje się do działalności w zakresie gier losowych , zakładów wzajemnych , gier na automatach, gier na automatach o niskich wygranych ,podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Pośredniczenie w czynnościach związanych ze sprzedażą gier liczbowych i loterii pieniężnych nie podlega podatkowi od gier , więc nie (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy w związku z tym powinna być podatnikiem tego podatku?
Fragment:
(...) przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona w ramach prowadzonej działalności wykonuje na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. usługi polegające na stałym zawieraniu umów sprzedaży zakładów w imieniu i na rachunek spółki oraz stałym zawieraniu umów sprzedaży losów loterii pieniężnych we własnym imieniu i na rachunek spółki. Usługi te klasyfikowane są przez urzędy statystyczne jako usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów (usługi rekreacyjne) – PKWiU 92.71. Z tytułu prowadzonej działalności Podatniczka otrzymuje od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wartości sprzedaży losów, bądź zakładów używanych w grach prowadzonych przez spółkę. Pytanie Strony dotyczyło tego, czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest od tego podatku zwolnione?
Fragment:
(...) przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona w ramach prowadzonej działalności wykonuje na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. usługi polegające na stałym zawieraniu umów sprzedaży zakładów w imieniu i na rachunek spółki oraz stałym zawieraniu umów sprzedaży losów loterii pieniężnych we własnym imieniu i na rachunek spółki. Usługi te klasyfikowane są przez urzędy statystyczne jako usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów (usługi rekreacyjne) – PKWiU 92.71. Z tytułu prowadzonej działalności Podatnik otrzymuje od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wartości sprzedaży losów, bądź zakładów używanych w grach prowadzonych przez spółkę. Pytanie Strony dotyczyło tego, czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlega (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.